پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر آشکار درمان در کاهش اضطراب جنسی بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران قبل از ورود به درمان چندبعدی غیر داروئی در متغییر اضطراب جنسی 22 بوده و پس از درمان به 10 و در مرحلهی پیگیری نیز به 9 رسیده است. اندازه اثر پس از درمان و در مرحلهی پیگیری به ترتیب 96 و 98 درصد میباشد. با توجه به این که احساس خجالت، گناه، نگرانی، اضطراب، تنش و ترس از شکست شدیدتر در افراد مبتلا به انزال زودرس(هارتمن، 2005) وجود دارد با درنظر گرفتن مشکل به عنوان یک مشکل یا اختلال زوجی که ناشی از ارتباط ناقص و مخدوش بین دو طرف است زوج با پذیرفتن هویت زوجی مشکل، اضطراب و تنش موجود در رابطه با مشکل یا اختلال جنسی را تا حدی کاهش و سپس با دریافت فنونی مانند تمرکز حسی و کنترل محرک در روابط زناشویی به کاهش بیشتر این اضظراب و تنش کمک کردهاند.

فرضیه دوم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش میزان خودکارآمدی جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی دوم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش میزان خودکارآمدی جنسی اشاره دارد، نتایج در طول درمان، پس از درمان و حتی در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر درمان در افزایش خودکارآمدی جنسی بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران قبل از ورود به درمان چندبعدی غیر دارویی در متغییر خودکارآمدی جنسی 66/8 بوده و پس از درمان به 33/17 و در مرحلهی پیگیری نیز به 18رسیده است. اندازه اثر پس از درمان و در مرحلهی پیگیری به ترتیب 92 و 96 درصد میباشد. این نتایج هماهنگ با نتایج پژوهشی دیگر در رابطه با اثربخشی فنون شناختی رفتاری در درمان انزال زودرس و افزایش خودکارآمدی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس است (فرحبخش، 89). پس از شکلگیری و پذیرش هویت زوجی مشکل به وجود آمده بین دو شریک، با ارائهی فنونی مانند کنترل محرک و تمرکز حسی، زوج بستر مناسب برای بازسازی و شکلگیری مجدد ارتباط صمیمانه را با کمک هم میسازند. در این بافت صمیمانه جنسی با به کارگیری فنون شناختی و رفتاری (سکستراپی) مانند فنون توقف-شروع، چلاندن، پیوستار شناختی و تقویت عضله کف لگن همراه با خاصیت پذیرش از سوی شریک بیمار و کمک او بیمار در پی لذت بردن همراه با عدم ترس از شکست است و این باعث احیاء اطمینان جنسی در پی موفقیت در انجام تکالیف و افزایش خودکارآمدی چنسی در بیمار میشود.

فرضیهی سوم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش میزان هوشیاری جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی سوم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش میزان هوشیاری جنسی اشاره دارد، نتایج در طول درمان، پس از درمان و حتی در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر درمان در افزایش هوشیاری جنسی بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران پس از درمان و پیگیری در متغییر هوشیاری جنسی جنسی به 21 رسیده و اندازه اثر پس از درمان نیز به 90 درصد رسیده است. با این نتایج میتوان بیان کرد که درمان چندبعدی غیرداروئی با استفاده از فنونی توانسته میزان هوشیاری جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس بالا ببرد. با توجه به دیدگاه آلتوف که بیان میکند یکی از دلایل انزال زودرس مردان میتواند کاهش هوشیاری در سطوح برپایی جنسی ناشی از اضطراب عملکردی شدید باشد (آلتوف، 2005؛ به نقل از لیبلیوم، 2007) با افزایش سطح هوشیاری جنسی میتوان به درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس کمک کرد. با به کارگیری فنونی مانند کنترل محرک، تمرکز حسی، فن پیوستار برپایی شناختی، توقف-شروع و چلاندن که همگی باید به طور آگاهانه توسط زوج و خود بیمار مرحله به مرحله و جزء به جزء انجام شود بیمار لحظه به لحظه در تمامی مراحل پاسخ چرخه جنسی و حتی قبل از آن احساس لذت خود را درجهبندی میکند و به این ترتیب میتواند از احساسات خود در هر لحظه آگاه باشد و سطح هوشیاری خود را در ارتباط با مسائلی که قبل، حین و بعد از رابطه جنسی تاثیرگذار هستند، افزایش داده و کنترل کند.

فرضیهی چهارم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث کاهش میزان اشتغال ذهنی با سکس در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی چهارم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در کاهش میزان اشتغال ذهنی با سکس در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، نتایج در طول درمان، پس از درمان و حتی در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر درمان در کاهش اشتغال ذهنی با سکس در بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران پس از درمان و پیگیری به 33/11 و 33/ 10 رسیده و اندازه اثر پس از درمان نیز به 94 درصد رسیده است. با توجه به فشار روانشناختی زیادی که به خاطر انزال زودرس به بیمار وارد میشود اشتغال ذهنی زیاد این مردان با و ضعیت و مشکلشان که اضطراب جنسی فوقالعاده زیادی را تحمیل میکند به حداکثر خود میرسد.این مردان گرایش به اشتغال ذهنی با وضعیتشان دارند(هارتمن، 2005). میتوان با استفاده از فنون مورد استفاده در درمان چندبعدی غیرداروئی مانند تمرکز حسی با انحراف توجه و کاهش میزان اشتغال ذهنی افراد مبتلا به انزال زودرس با سکس، مقاربت و درگیریهای ذهنی پیرامون مسائل تداعی کنندهی داخل اتاق خواب در بهبود وضعیت و کنترل رنج روانی متحمل شده به خاطر اختلال و پیامدهای بین فردی ناشی از آن به بیمار کمک کرد. به عبارتی روند ارائه فنون و جلسات درمانی به گونهای است که تمرکز از روی اختلال، سکس، مقاربت، ترس از شکست و فکر کردن به آنها همراه با پیامدها و تداعیهای منفی در بیمار و زوج کاهش یافته و این تمرکز به سمت لذت و کسب تجربیات مثبت ارتباطی هدایت میشود.

فرضیه پنجم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش میزان جراتورزی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی پنجم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش میزان جراتورزی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، نتایج در طول درمان، پس از درمان و حتی در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر درمان در در افزایشجراتورزی جنسی در بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران قبل از درمان 33/10 بوده که پس از درمان به 17 و در مرحله پیگیری پس از درمان به 19رسیده و این پیشرفت با اندازه اثر 91 درصدی درمان در مرحله پیگیری قابل مشاهده است. این نتایج اثربخشی درمان چندبعدی غیرداروئی را در افزایش میزان جراتورزی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس با نتایج پژوهشهای قبلی در رابطه با استفاده از فنون شناختی رفتاری در افزایش درمان انزال زودرس و افزایش خودکارآمدی و جراتورزی در بیماران مبتلا به انزال زودرس هماهنگ است. روند جلسات و فنون ارائهشده به همراه تعامل و همکاری زوج با همدیگر باعث شده که جلسه به جلسه طی چند مرحله علاوه بر کاهش میزان نگرانی، اضطراب و تنش در بیمار، با انجام تکالیف و موفقیت در آنها میزان تجارب ارتباطی و جنسی مثبت در زوج و بیمار افزایش یافته و این باعث افزایش میزان جراتورزی در رابطه با مسائل جنسی در بیمار شود.

فرضیه ششم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش مدیریت مشکل جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی ششم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش مدیریت مشکل جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، نتایج در طول درمان، پس از درمان و حتی در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر درمان در در افزایشمدیریت مشکل جنسی در بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران قبل از درمان 9 بوده که پس از اجرای درمان به 17 و در مرحله پیگیری پس از درمان به 66/19رسیده و این پیشرفت با اندازه اثر 95 درصدی درمان در مرحله پیگیری قابل مشاهده است. درمان چند بعدی غیر دارویی به گونهای تدوین شده که کلیه فنون با مدیریت زوج اجرا میشود و دقت در مراحل اجرای فنون مثل کنترل محرک، تمرکز حسی، توقف-شروع، چلاندن، پیوستار شناختی و تقویت عضلات کف لگن به همراه دقت در نحوه انجام آنها علاوه بر این که به سمت مدیریت مسائل تاثیرگذار روی ارتباط زوجهاست، بیمار نیز نسبت به مسائل تاثیرگذار در رابطه جنسی با شریکش با آگاهی بیشتری مدیریت داشته و در این راستا با کمک شریکش با در دست داشتن کنترل در تمامی زمینهها و مولفههای تاثیرگذار بر رابطه به مشکل جنسی حملهور میشوند. در نتیجه افزایش مدیریت در مشکل جنسی به حل آن بین زوج کمک میکند.

فرضیهی هفتم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش میزان اعتماد جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی هفتم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش میزان اعتماد جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، میانگین نمرات بیماران از 33/8 قبل از درمان به 33/16 بعد از درمان رسیده و این پیشرفت با اندازه اثر 93 درصدی بعد از درمان حاکی از تاثیر درمان چندبعدی غیر داروئی در افزایش میزان اعتماد جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس است.احساسکلیمنفیدرارتباطباوضعیتها و جنبههای جنسی زندگی در این بیماران وجود دارد که ناشی از ارزیابی منفی توسط خود بیمار است (هارتمن، 2005). بنابر این میتوانیم برای بازگرداندن و احیاء اطمینان و اعتماد جنسی به بیمارانی که از مشکلات جنسی مثل انزال زودرس رنج میبرند از درمان چندبعدی غیر داروئی برای رسیدن به این مهم استفاده کنیم. به عبارتی بیمار مبتلا به انزال زودرس احساس نگرانی، اضطراب و ترس از شکست دارد و به توانایی خود در انجام یک رابطه جسی لذت بخش و کنترل انزالی اطمینان ندارد و حتی احتمال دارد که در پی شکستهای متوالی در کنترل انزالی به حالت درماندگی رسیده باشد. بسته درمانی چند بعدی غیر دارویی با ارائه طیف وسیعی از فنون و در مراحل مختلف با کمک خود زوج و تعامل سازنده بین آنها با موفقیت در مراحل تدریجی انجام فنون احتمال موفقیت در مراحل و دفعات بعدی را نیز افزایش داده و این باعث بازگرداندن تدریجی اطمینان و اعتماد جنسی در بیمار میشود.

فرضیهی هشتم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش میزان رضایت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در بررسی فرضیهی هشتم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش میزان رضایت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، میانگین نمرات بیماران از 33/6 قبل از درمان به 33/16 بعد از درمان رسیده و این پیشرفت با اندازه اثر 95 درصدی پس از درمان حاکی از تاثیر درمان چندبعدی غیر داروئی در افزایش میزان رضایت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس است. این درمان از طریق پرداختن به ابعاد مختلف تاثیرگذار در رابطه دوتایی بین زن و شوهر و کنترل آنها از طریق تعدیل و حذف عوامل منفی هماهنگ با شناسایی، تقویت و افزایش عوامل مثبت و تاثیرگذار که باعث پیشبرد کیفیت در رابطه زوجی و جنسی میشود به درمان اختلال و افزایش میزان رضایت جنسی کمک میکند. همچنین آموزش در رابطه با ابعاد مختلف و تاثیرگذار یک رابطه جنسی از طریق مد سکس به اندازه کافی خوب انعطافپذیری بیشتری را از لحاظ ذهنی در زوج به وجود میآورد و با نگرش بهتر و مناسبتری میتوانند از مسائل ارتباطی و جنسی خود لذت ببرند و رضایت بیشتری کسب کنند.

فرضیهی نهم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث کاهش میزان افسردگی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در بررسی فرضیهی نهم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در کاهش میزان افسردگی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، میانگین نمرات بیماران از 66/16 قبل از درمان به 10 بعد از درمان و سپس به 33/8 درمرحلهی پیگیری پس از درمان رسیده است و این پیشرفت با اندازه اثر 98 درصدی پس از درمان حاکی از تاثیر درمان چندبعدی غیر داروئی در کاهش میزان افسردگی جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس است. بیمار مبتلا به انزال زودرس مشکل را منحصر به خود و ناتوانی خود میبیند و در نتیجه خود را مقصر میداند و سرزنش میکند. هر چقدر زمان بیشتری میگذرد در پی شکستهای متوالی احساس ترس و ناتوانی بیمار از درگیر شدن در یک رابطه صمیمانه و جنیس با شریکش بیشتر میشود و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، بیماران مبتلا، درمان چندبعدی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، بیماران مبتلا