پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، سلامت جنسی، عملکرد جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

شریک جدید عمل کند. دادههای حاصل از سازه ی رضایت84 و سازهی رنج روانی بین فردی85در حالی که از لحاظ آماری معنیدار هستند اما مشابه (مثل) قدرت سازهی رنج روانی فردی86نیستند. در حال حاظر به خاطر علتشناسی متنوع انزال زودرس و چند بُعدی بودن، رویکردهای درمانی میبایستی متفاوت باشند و با وضعیتهای مختلفی که کشف شده یا در طول فاز تشخیصی فرض شده، منطبق باشد. بنابراین طرحهای درمانی چند بُعدی به هم پیوسته اکنون ضروری به شمار میآیند. گزینههای مربوط به دارودرمانی کنونی برای انزال زودرس شامل:
– بیحسکنندههای موضعی که به طور شایع به عنوان یک گزینهی مربوط به دارودرمانی برای انزال زودرس مورد استفاده قرار میگیرد. این بیحسکنندههای موضعی از قبیل کرم اساس87 میتوانند حساسیت آلت را کاهش و نقطه ی انزال را افزایش دهند.
– مهارکنندههای 5- فسفودیاستراز که برای درمان اختلال عملکرد نعوظی88به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و شواهد قانعکنندهی کمی برای نشان دادن این که منجر به افزایش زمان نهان انزال داخل واژنی میشوند وجود دارد. مکانیزم عملشان نیز برای تاخیر انزال شناسایی نشده است. سومین طبقه از مواد مربوط به دارودرمانی که به طورگسترده مورد استفاده قرار میگیرد مهارکنندههای بازجذب سروتونین89هستند. پتانسیل ضد افسردگیها برای درمان انزال زودرس در ابتدا در سال 1979 توسط اهلنو90مطرح شده و این مطالعه نشان داد که ضدافسردگیهای سهحلقهای، کلومیپرامین91(که یک مهار کنندهی غیرانتخابی بازجذب سروتونین است)، باعث طولانی شدن زمان نهان انزالی در موشها به وسیلهی انسداد بازجذب سروتونین مرکزی و به طور کوتاهمدت توسط ظهور مطالعات بالینی در زمینهی کارایی کلومیپرامین در انزال زودرس پیگیری شده است. به هر حال استفاده کلومیپرامین همراه با بروز درصد بالایی از عوارض سوء شامل اثرات آنتیکلینرژیک، کاهش میل جنسی و بیحسی مربوط به دستگاه تناسلی بود. به طورکلی در حال حاضر هیچ مادهی دارویی که برای درمان انزال زودرس تایید شده باشد وجود ندارد، مهارکنندههای بازجذب سروتونین از قبیل پاروکستین (پاکسیل)92، سرترالین (زولوفت)93، فلوکستین (پروزاک)94 شناخته شدهاند که عمدتاً در درمان تأیید نشده انزال زودرس موثر هستند. پاکسیل به عنوان قویترین تأخیردهندهی انزالی شناخته شده است (وادیگر، زوییندرمن95، شوایتسر96و اولیویر، 2004 ). به هر حال مهار کنندههای بازجذب سروتونین مضرات متعددی نیز دارند. اثرات جانبی ممکن است شامل کاهش لیبیدو، خواب آلودگی، خستگی، تهوع، اسهال، سردردها، و خشکی دهان باشد (بارادا97و مک کولاف98، 2004). دلیل استفاده از درمانهای روانشناختی/ تکنیکهای رفتاری این است که انزال زودرس بار روانشناختی عمدهای روی مرد و شریکش دارد (رولاند، 2001). درمان روانی – جنسی باعث تشویق به بحث باز99 بین شریکهای جنسی، آموزش دربارهی این وضعیت، و بیان نگرانیهای عاطفی و جنسی میشود (آلتوف، 2006). با توجه به اینکه انزال زودرس به عنوان یک اختلال عملکرد جنسی (در مرحلهی ارگاسمیک) محسوب میشود و همچنین با توجه به پاسخهای روانشناختی به کارکرد جنسی، بازخوردها و استرسهایی از قبیل اضطراب در مورد عملکرد جنسی، ترس از موفق نبودن، انتظارهای شریک جنسی، ارتباط ضعیف میان دو طرف در رابطه با نیازها و اضطرابهای جنسی، احساس گناه دربارهی نزدیکی، نبودن آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی، پیش نوازش ناکافی و اسطورههای جنسی نادرست، که از عوامل روانشناختی تاثیرگذار در اختلالات جنسی بوده و باعث مقاوم شدن مسئله و یا دخالت بیشتر در آن میشود (سراجی و دادفر، 1384). در قالب این پژوهش چگونگی تاثیر آموزش در رابطه با کنترل و اصلاح موارد بالا (بعد آموزش روانی) و کنترل موضوعات بین زوجها در رابطه با عملکرد جنسی و مسئلهی انزال (بُعد بین فردی) که به صورت محرکهای مثبت و منفی عمل میکنند درکنار به کارگیری تکنیکهایی برای آشنایی و آگاهی بیشتر بیمار با بدن و احساسات جسمانی و جنسیاش (ابعاد رفتاری و درمان فیزیکی) در مقایسه با دارو درمانی در بهبود عملکرد جنسی، کنترل انزالی و رضایت و صمیمیت جنسی، بررسی شده است. در درمان یا به اصطلاح مدیریت چند بُعدی اختلال انزال زودرس هدف علاوه بر مدیریت اختلال، ارتقای سلامت جنسی و احیاء اطمینان جنسی در مرد است و به همین دلیل ارزیابی رابطه صمیمی مرد و تاریخچهی فردی و همچنین عوامل تسریعکننده، نگهدارنده و عوامل زمینهای در ارتباط با انزال زودرس صورت میگیرد. به عقیدهی آلتوف امروزه تاخیر مدت زمان نهان انزالی توسط داروها مستقیماً رو به افزایش است، اما احیاء اطمینان جنسی مردان و بازگشت تاثیر روی روابط صمیمانه بسیار پیچیدهتر است (آلتوف، 2005). با توجه به تعریف سازمان جهانی بهداشت در رابطه با سلامت جنسی صرفاً نداشتن بیماری، اختلال عملکرد یا عدم تندرستی نشانه سلامت جنسی نیست بلکه سلامت جنسی به معنای واقعی در ابعاد جسمانی، هیجانی، روانی و حتی نگرش مثبت در رابطه با امور جنسی و ارتباط صمیمانه با شریک، لذت بردن از رابطه با شریک جنسی، تجارب جنسی ایمن، عاری از خشونت و بدون فشار گنجانده میشود (سازمان جهانی بهداشت، 2002). بنابراین برای مدیریت اختلالات جنسی مثل انزال زودرس تمامی ابعاد تعریف سلامت جنسی را هم در ارزیابی و هم در تدوین هر طرح درمانی در کلیهی مراحل درمان در نظر گرفت و به تدوین طرحی پرداخت که با دستکاری ابعاد و جنبههای مختلف تاثیر گذار در رابطهی صمیمانه و جنسی باعث ارتقاء سلامت جنسی فرد و زوج شود. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه درمان اختلالات عملکردی جنسی میتوان گفت که در حال حاضر درمان اصلی اختلالات عملکردی جنسی درمان غیردارویی میباشد و درمانهای دارویی به صورت درمانهای ثانویه یا فرعی در نظر گرفته می شوند (کومار، پای، راویش، راجاگوپال، شیوارودراپا و همکاران، 2009). حال درصورتی که برای مولفههای مختلف تاثیرگذار روی عملکرد ارتباطی و جنسی زوجها بتوانیم از فنون اختصاصی در تمامی ابعاد استفاده کنیم و این فنون را طوری با هم هماهنگ کرده که در نهایت علاوه بر بهبود مشکل اصلی، رضایت جنسی بین زوجها حاصل شود، در حقیقت توانستهایم گامی فراتر نهاده و مدیریت در ابعاد مختلف و هماهنگی بین آنها را برای لذت بردن از یک رابطهی تسکیندهندهی واقعی به زوجها یاد دهیم تا در نهایت این خود زوجها باشند که توانایی حل مشکلات ارتباطی و جنسی را با تکیه بر فنون اختصاصی آموخته شده و بهکارگیری آنها در ابعاد مختلف به دست آورند. در این پژوهش برای درمان و مدیریت انزال زودرس با در نظر گرفتن علل و ابعاد مختلف تاثیرگذار بر عملکرد ارتباطی و عملکرد جنسی زوجها در مراحل مختلف ارتباط جنسی زوجها از مجموعهای فنون تحت عنوان بستهی درمانی چند بُعدی استفاده شده است.
3- اهمیّت مسئله
انزال زودرس شایعترین اختلال جنسی مردان در سراسر جهان بوده و طبق برخی مطالعات شیوع آن 25 تا 40 درصد برآورد شده است (کارسون، گانک، 2006). انزال زودرس همراه با پیامدهای روانشناختی منفی در مردان و شریکهایشان میباشد. رنج روانی فردی و بین فردی ناشی از انزال زودرس روی کیفیت زندگی مردان، روابطشان با شریک، اعتماد به نفس و اطمینان به خود تاثیر داشته و میتواند به عنوان مانعی برای مردان تنها جهت تشکیل روابط با شریک جدید عمل کند. بسیاری از درمانهای روانشناختی کنونی در زمینه انزال زودرس که عمدتاً رفتاری بوده (مثل تکنیکهای توقف – شروع و چلاندن) و حتی فنون شناختی (مثل پرت کردن حواس) باعث کاهش لذت مقاربت شده و در تاخیر زمان نهان انزالی ناموفق بوده اند (آلتوف، 2006) و یا این که به دلیل تک بُعدی بودن و استفادهی صرف از فنون متمرکز بر عملکرد منجر به بهبودی پایداری نشدهاند (دیآمیسیس، 1985؛ به نقل از شیجی،2011). حتی 75 درصد از مردان مبتلا به انزال زودرس که به طور اولیه به رفتاردرمانی پاسخ دادند، پیشرفتی را در مرحله ی پیگیری بلندمدت نشان ندادند (هاوتون،1986؛ به نقل شیجی،2011). با توجه به مطالب ذکر شده در بیان مسئله و درمانهای کنونی میتوان چند ضرورت را که در واقع ضعفهای درمانهای کنونی میباشند (متزومککارتی، 2007) برای انجام این پژوهش ذکرکرد:
نبود داروی اختصاصی برای درمان انزال زودرس و استفاده از شماری داروی تاییدنشده برای این منظور
پیشرفتهای اخیر برای ساخت داروی موثر در درمان انزال زودرس باعث افزایش تمرکز و محوریت بر عملکرد شده است و معنای صمیمیت و زندگی جنسی زوج مورد غفلت واقع شده است.
ناموفق بودن تکنیکهای رفتاری محض در افزایش زمان نهان انزالی
اختصاصی کردن سکس به عنوان جزء اختصاصی و مجزا از زندگی که باعث تمرکز بر محوریت شده و از آمیختگی سکس با شیوهی زندگی به عنوان یکی از ابعاد زندگی روزانه جلوگیری کرده است.
نادیده گرفتن فلسفهی رویکرد جامع و چند بُعدی در مورد درمان اختلالات جنسی که بیان میکند استفاده از منابع موجود در ابعاد مختلف پزشکی، داروشناختی، روانشناختی (شناختی – رفتاری)، ارتباطی، مهارت های روانی – جنسی باعث افزایش لذت، صمیمیت ارتباطی و رضایت می شود.
زمانیکه مرد انزال زودرس دارد 5 مرحله برای تشخیص تعارض بین زوج وجود دارد (پیدیفرو، کاستیگلیونی، کولبی، کنتالبی، 2004):
مرحلهی خود متهم سازی100: یعنی زن فکر می کند که او مسئول نارسایی جنسی است.
مرحلهی پرخاشگری101: او بیقرار و بی تحمل است و در یافتن راهحل پافشاری می کند.
مرحلهی تسلیم102: ناامید و تسلیم می شود و ترکیبی از احساسات مهربانی و سرزنش را نسبت به شوهرش دارد.
مرحلهی رابطه جنسی نامشروع103: او در نظر می گیرد که شریکش (مرد) از رساندن لذت به او ناتوان بوده و بهبود نیز بعید است.
مرحلهی تجزیه (جدایی)104: زن در هر تماس با شریکش (مرد) احساس دلزدگی و سرخوردگی می کند. حال با توجه به این 5 مرحله میتوان گفت که درمان انزال زودرس و کنترل رنج روانی فردی و بین فردی ناشی از این اختلال عملکردی باعث کمک به زوجین جهت داشتن ارتباط جنسی ارضا کنندهترکه هدف اولیهی سکس درمانی است، می شود.

4- اهداف
– تدوین بستهی درمانی چندبُعدی غیردارویی و مقایسهی اثربخشی آن با درمان دارویی در کنترل ارادی انزال، بهبود زمان نهان انزال داخل واژنی و رضایت جنسی مردان مبتلا به انزال زودرس.
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در کاهش میزان نمره انزال زودرس در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش آگاهی از احساسات جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی درکاهش اضطراب جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش جرأتورزی جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش رضایتجنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش صمیمیت جنسی

5- فرضیه های پژوهش
– درمان چندبُعدی غیردارویی باعث کنترل ارادی انزال و کاهش نمره تشخیصی انزال زودرس، خودکارآمدی جنسی، آگاهی از احساسات جنسی، جرات ورزی جنسی، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی، اعتماد جنسی، صمیمیت جنسی، و بهبود مدیریت مشکلات جنسی احتمالی آینده در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
– درمان چندبُعدی غیردارویی باعث کاهش اضطراب جنسی و میزان اشتغال ذهنی با مشکل جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
– درمان چندبُعدی غیردارویی در مقایسه با درمان دارویی منجر به پیشرفت بهتری در کنترل انزالی و کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس، صمیمیت و رضایت جنسی میشود.

6- تعریف متغیرهای پژوهش:
انزال زودرس
تعریف نظری: انزال پایدار یا راجعه با حداقل تحریک جنسی قبل، در حین یا مدت کوتاهی بعد از دخول و قبل از این که شخص آن را بخواهد. این وضعیت همراه با آشفتگی است که با رنج روانی یا مشکل بین فردی مشخص میشود (شی جی، 2005).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در ابزاز تشخیصی انزال زودرس ( (PEDTکسب میکند.
درمان چندبُعدی غیرداروئی
تعریف نظری: در نظر گرفتن علل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، درمان دارویی، عوامل روانشناختی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی