پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

آوردن شاخصهای توصیفی متغیرها استفاده شد. و سپس برای محاسبه اعتبار واگرا و همگرا از روش های همبستگی پیرسون، برای محاسبه پایائی از روش الفای کرونباخ و محاسبه همبستگی آزمون – باز آزمون و برای کشف تعداد عوامل از روش تحلیل عامل اکتشافی و نیز برای مقایسه تعداد عوامل با سایر یافته های مرتبط در مورد این تست در سایر کشورها از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده گردد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 20، انجام شده است.

فصل 4- یافته های پژوهش

مروری بر مطالب فصل
در این فصل، یافتههای این پژوهش با ساختار زیر ارائه میشود:
نتایج توصیفی:
– ویژگی های جمعیت شناختی درنمونه غیربالینی(اولیه و اصلی)
– متغیر های تحقیق درنمونه غیربالینی
– ویژگی های جمعیت شناختی درنمونه بالینی
– متغیر های تحقیق درنمونه بالینی
نتایج استنباطی:
– شواهد مربوط به پایایی: الف) نمونه غیر بالینی ب) نمونه بالینی
– شواهد مربوط به اعتبار همگرا و واگرا : الف) نمونه غیر بالینی ب) نمونه بالینی
– اعتبار سازه: الف) تحلیل عاملی اکتشافی ب) تحلیل عاملی تأییدی

4-1- نتایج توصیفی
در این قسمت نخست شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی و سپس یافتههای توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق در گروههای غیر بالینی و بالینی ارائه خواهد شد.

4-1-1- یافتههای توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه غیربالینی
4-1-1-1- یافتههای توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اولیه
جدول ‏41: فراوانی و درصد نمونههای مورد بررسی به تفکیک دانشکدهها(60n=)
شاخص
دانشکده
فراوانی
درصد
انسانی
52
7/86
فنی
8
3/13
کل
60
100
جدول ‏41 فراوانی و درصد نمونه اولیه را به تفکیک دانشکده نشان میدهد.
جدول ‏42: فراوانی و درصد مربوط به جنسیت نمونه اولیه(60n=)
شاخص
دانشکده
فراوانی
درصد
مرد
44
3/73
زن
16
7/26
کل
60
100
جدول ‏42 شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت در اجرای مقدماتی پرسشنامه ده سوالی شخصیت را نشان می دهد. همانطوری که دیده می شود فراونی مردان 44، فراونی زنان 16 می باشد.
جدول ‏43: شاخص های توصیفی مربوط به سن نمونه اولیه(60n=)
کشیدگی
چولگی
بیشینه
کمینه
میانه
انحراف معیار
میانگین
شاخص
نمونه
08/1
17/1
29
19
22
40/2
29/22
مرد
09/1
76/0
25
18
21
04/2
93/20
زن
13/1
07/1
29
18
22
37/2
93/21
کل
جدول ‏43 شاخص های توصیفی مربوط به سن در نمونه اولیه را نشان می دهد. همانگونه که در ملاحظه می شود، میانگین سنی مردان 29/22 و زنان 93/20 می باشد. میانگین سنی در کل نمونه 93/21 می باشد.

4-1-1-2- یافتههای توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اصلی(322n=)

جدول ‏44: شاخص های توصیفی مربوط به سن نمونه اصلی(322n=)
کشیدگی
چولگی
بیشینه
کمینه
میانه
انحراف معیار
میانگین
شاخص
نمونه
90/3
99/1
39
18
50/21
18/3
27/22
مرد
57/19
06/6
47
18
20
93/3
25/21
زن
81/15
30/3
47
18
21
69/3
64/21
کل

جدول ‏44 شاخصهای توصیفی مربوط به سن را در نمونه اصلی پرسشنامه TIPI نشان میدهد. همانگونه که در جدول ملاحظه می شود میانگین سنی مردان 27/22 و زنان 25/21 می باشد. میانگین سن در کل نمونه(322n=) 64/21 می باشد.

جدول ‏45: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت(322n=)
جنس شاخص
فراوانی
درصد
مرد
122
9/37
زن
200
1/62
کل
322
100
جدول ‏45 شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت در اجرای نمونه اصلی پرسشنامه(TIPI) را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود 9/37 درصد از نمونه مورد مطالعه مردان و 1/62 درصد را زنان تشکیل داده اند.
جدول ‏46: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل(322n=)
شاخص
متغیر
فراوانی
درصد
مجرد
258
1/80
متأهل
64
9/19
کل
322
100

جدول ‏46 شاخص های مربوط به وضعیت تأهل در نمونه اصلی پرسشنامه TIPI را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود فراوانی افراد متأهل 64 و فراوانی افراد مجرد 258 میباشد.
جدول ‏47: فراوانی و درصد نمونه اصلی بر حسب دانشکده(322n=)
کل
دختر
پسر
جنسیت
درصد
فراوانی
حجم واقعی
درصد
فراوانی
حجم واقعی
درصد
فراوانی
حجم واقعی
شاخص
دانشکده
3/41
133
1179
5/52
105
880
23
28
299
علوم انسانی
3/23
75
770
10
20
239
1/45
55
531
فنی مهندسی
8/15
51
485
5/18
37
366
5/11
14
119
علوم پایه
3/9
30
319
8
16
200
5/11
14
119
داندانپزشکی
9/5
19
174
5/6
13
114
9/4
6
60
کشاورزی
3/4
14
156
5/4
9
102
1/4
5
54
پرستاری

مجموع نمونه اصلی در پژوهش حاضر 322 آزمودنی است که با توجه به حجم و جنسیت هر دانشکده، در شش دانشکده تقسیم شده است. نتایج مندرج در جدول ‏47 نشان می دهد که 3/41 درصد از دانشکده علوم انسانی،3/23 درصد از دانشکده فنی- مهندسی، 8/15 درصد از دانشکده علومپایه، 3/9 درصد از دانشکده دندانپزشکی، 9/5 درصد از دانشکده کشاورزی و 3/4 از دانشکده پرستاری انتخاب شده است.

4-1-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیّرهای تحقیق در نمونه غیربالینی
4-1-2-1- شاخص های توصیفی متغیّرهای تحقیق در نمونه اولیه

جدول ‏48: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اولیه(60n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

برونگرایی
مرد(44)
9
9
75/2
21/0
64/0-
4
14

زن(16)
12/9
9
52/2
20/1-
53/3
2
13

کل(60)
03/9
9
67/2
07/0-
08/0-
2
14

موافقت
مرد
13/10
10
83/1
09/0
49/0-
7
14

زن
56/9
10
50/1
20/0-
33/0-
7
12

کل
98/10
10
76/1
12/0
38/0-
7
14

مسئولیتپذیری
مرد
62/10
11
66/2
74/0-
24/0-
4
14

زن
87/9
10
21/2
19/0-
71/0
5
14

کل
41/10
11
33/2
68/0-
08/0-
5
14

پایداری هیجانی
مرد
88/8
8
58/2
137/0
458/0-
2
14

زن
56/8
50/7
92/2
95/0
30/0-
5
14

کل
80/8
8
80/2
20/0
59/0-
2
14

پذیرندگی
مرد
70/10
50/10
09/2
09/0-
06/1-
7
14

زن
81/10
50/11
92/2
24/1-
26/1
4
14

کل
73/10
11
32/2
60/0-
14/0
4
14
جدول ‏48 شاخصهای توصیفی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه اولیه به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان، نمونه زنان را نشان می دهد.
4-1-2-2- شاخص های توصیفی متغیّر های تحقیق در نمونه اصلی
جدول ‏49: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی(322n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

برونگرایی
مرد(122)
62/8
9
53/2
182/0-
52/0-
3
13

زن(200)
9
9
80/2
034/0
827/0-
2
14

کل(322)
85/8
9
71/2
01/0-
70/0-
2
14

موافقت
مرد
80/9
10
18/2
68/0-
62/0-
2
14

زن
58/10
11
09/2
41/0-
028/0
4
14

کل
28/10
10
15/2
504/0-
338/0
2
14

مسئولیتپذیری
مرد
62/10
11
66/2
74/0-
24/0-
4
14

زن
91/10
11
29/2
62/0-
18/0-
4
14

کل
80/10
11
43/2
70/0-
12/0-
4
14

پایداری هیجانی
مرد
27/8
8
58/2
137/0
458/0-
2
14

زن
35/8
8
42/2
253/0
265/0-
3
14

کل
32/8
8
48/2
20/0
35/0-
2
14

پذیرندگی
مرد
46/10
11
47/2
763/0-
505/0
2
14

زن
39/10
50/10
31/2
509/0-
047/0-
3
14

کل
42/10
11
37/2
611/0-
173/0
2
14
جدول ‏49 شاخص های توصیفی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان، نمونه زنان را نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود بیشترین میانگین در کل نمونه مربوط به عامل مسئولیتپذیری (80/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (32/8) می باشد. در نمونه مردان نیز بیشترین میانگین مربوط به عامل مسئولیتپذیری (62/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (27/8) می باشد. در نمونه زنان نتایج یکسانی دیده می شود بدین ترتیب که بیشترین میانگین مربوط به عامل مسئولیتپذیری (91/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (35/8) می باشد.

جدول ‏410: شاخص های توصیفی مربوط به آزمون حرمت خود (SERS) در نمونه غیربالینی(322n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

حرمتخود
مرد(122)
29/99
01/1
52/1
734/0-
828/0
47
131

زن(200)
78/99
02/1
44/1
439/0-
056/0-
53
131

کل(322)
59/99
02/1
47/1
563/0-
322/0
47
131

جدول ‏410 شاخصهای توصیفی آزمون حرمت خود(SERS) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد. همانطور که در جدول ملاحظه میکنید میانگین زنان (78/99) کمی بیشتر از میانگین(29/99) مردان است.

جدول ‏411: شاخص های توصیفی مربوط به پرسشنامه شخصیت آیزنگ(EPQ) در نمونه غیربالینی(83n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

روانرنجورخویی
مرد(27)
77/4
4
43/3
247/0
68/0-
0
12

زن(56)
67/5
6
11/3
06/0
75/0-
0
12

کل(83)
38/5
5
23/3
090/
76/0-
0
12

روانپریشخویی
مرد
48/6
7
50/1
696/0-
336/0
3
9

زن
10/6
6
41/1
368/0
19/0
3
10

کل
22/6
6
44/1
012/0
100/0-
3
10

برونگرایی
مرد
18/8
8
94/1
588/0-
624/0
3
11

زن
75/8
9
02/2
94/0-
628/0
2
12

کل
56/8
9
2
790/0-
66/0
2
12

دروغسنجی
مرد
11/7
7
30/2
421/0
148/0-
3
12

زن
48/6
6
82/1
335/0
598/0-
3
11

کل
68/6
6
2
462/0
162/0-
3
12

جدول ‏411 شاخصهای توصیفی پرسشنامه شخصیت آیزنگ (EPQ) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد. نتایج مندرج در جدول ‏411 نشان می دهد که بیشترین میانگین در کل نمونه مربوط به برونگرایی(56/8) و کمترین میانگین مربوط به روانرنجورخویی(38/5) می باشد.

جدول ‏412شاخص های توصیفی مقیاس های خشم حالت – صفت اسپيلبرگر (STAXI-2) در نمونه غیربالینی(85n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

حالت خشم
مرد(32)
93/22
19
54/9
63/1
70/2
15
54

زن(53)
83/19
18
07/7
41/2
98/6
15
51

کل(85)
21
18
17/8
03/2
49/4
15
54

صفت خشم
مرد
28/20
19
84/5
65/0
445/0-
12
33

زن
69/19
19
91/4
756/0
265/0
11
32

کل
91/19
19
25/5
722/0
079/0-
11
33

بروز خشم بیرونی
مرد
84/16
50/15
18/4
488/0
641/0-
10
26

زن
07/17
16
95/3
537/0
11/0
10
28

کل
98/16
16
02/4
502/0
254/0-
10
28

بروز خشم درونی
مرد
43/19
50/19
95/3
422/0
154/0
13
30

زن
39/17
18
3
075/0-
174/0-
11
24

کل
16/18
18
51/3
412/0
551/0
11
30

کنترل خشم بیرونی
مرد
59/21
50/21
54/4
282/0
317/0
12
32

زن
07/21
21
54/4
041/0-
152/0-
10
32

کل
27/21
21
52/4
075/0
022/0-
10
32

کنترل خشم درونی
مرد
68/20
50/21
33/5
233/0
090/0-
10
32

زن
77/21
22
75/4
134/0-
539/0
9
32

کل
36/21
22
97/4
005/0-
106/0
9
32

کل
مرد
62/121
50/117
75/17
551/1
326/3
91
176

زن
85/116
115
84/12
52/0
42/1
89
158

کل
65/118
117
96/14
271/1
513/3
89
176
جدول ‏412شاخصهای توصیفی پرسشنامه خشم حالت – صفت اسپيلبرگر 2(STAXI-2) در نمونه اصلی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون