پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار، پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، عاطفه مثبت

دانلود پایان نامه ارشد

تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد.

جدول ‏413: شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه غیربالینی(78n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

عاطفه مثبت
مرد(34)
08/36
35
15/6
17/0
90/0-
24
48

زن(44)
52/35
35
28/4
07/0
07/0-
25
45

کل(78)
76/35
35
15/5
20/
40/0-
24
48

عاطفه منفی
مرد
76/24
50/24
06/6
33/0
33/0
13
41

زن
22/25
25
41/7
65/0
09/0-
14
43

کل
02/25
25
82/6
57/0
09/0
13
43

جدول ‏413 شاخصهای توصیفی مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد.

جدول ‏414: شاخصهای توصیفی مقیاس های پرسشنامه نئو 60 سوالی(NEO-FFI) در نمونه غیربالینی(154n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

برونگرایی
مرد(63)
58/42
43
69/7
615/0-
728/0
18
56

زن(109)
03/43
43
86/6
420/0-
327/0-
24
55

کل(154)
85/42
43
19/7
522/0-
227/0
18
56

موافقت
مرد
73/44
45
53/6
365/0-
212/0-
27
56

زن
38/45
46
36/5
281/0-
388/0-
32
57

کل
11/45
45
86/5
360/0-
178/0-
27
57

مسئولیتپذیری
مرد
69/45
47
19/7
837/0-
71/1
20
60

زن
40/46
47
14/6
344/0-
266/0-
30
59

کل
11/46
47
57/6
624/0-
938/0
20
60
روان آزردهگرایی
مرد
61/29
29
85/7
224/0
569/0-
16
48

زن
32/30
30
73/8
346/0
467/0
13
53

کل
03/39
30
36/8
317/0
473/0-
13
53

پذیرندگی
مرد
39/45
46
35/5
421/0-
595/0-
32
55

زن
34/44
44
34/5
115/0-
590/0-
33
56

کل
77/44
45
35/5
233/0-
658/0-
32
56

جدول ‏414 شاخصهای توصیفی مقیاس های پرسشنامه نئو 60 سوالی (NEO-FFI) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد.
4-1-3- یافتههای توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه بالینی

جدول ‏415: شاخص های توصیفی مربوط به وضعیت سنی نمونه بالینی(56n=)
بیشینه
کمینه
کشیدگی
چولگی
انحراف معیار
میانه
میانگین
شاخص
نمونه
62
21
44/0-
25/0
70/9
38
66/38
کل
62
21
88/0
25/0
06/1
38
42/38
مرد
59
24
83/0
30/0
95/8
38
86/38
زن

جدول ‏415 شاخص های توصیفی مربوط به سن در نمونه بالینی را نشان می دهد. همانگونه که در ملاحظه می شود، میانگین سنی مردان 42/38 و زنان 86/38 می باشد. میانگین سنی در کل نمونه 66/38 می باشد.
جدول ‏416: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب جنسیت(56n=)
متغیر شاخص
فراوانی
درصد

جنسیت
مرد
26
4/46

زن
30
6/53

کل
56
100
وضعیت تأهل
مجرد
17
4/30

متأهل
39
6/69
جدول ‏416 شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت و وضعیت تأهل در اجرای نمونه بالینی پرسشنامه TIPI را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود 4/46 درصد از نمونه مورد مطالعه مردان و 6/53 درصد را زنان تشکیل داده اند. همچنین فراوانی افراد متأهل 6/69 و افراد مجرد 4/30 می باشد.

جدول ‏417: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب سکونت(56n=)
سکونت
فراوانی
درصد
تهران
48
7/85
شهرستان
8
3/14
کل
56
100
جدول ‏417 شاخص های توصیفی مربوط به محل سکونت در اجرای نمونه بالینی پرسشنامه TIPI را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود اکثر بیماران (7/85 درصد) در تهران ساکن هستند.
جدول ‏418: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال(56n=)
وضعت اشتغال
فراوانی
درصد
شاغل
36
3/64
غیر شاغل
20
7/35
کل
56
100
جدول ‏418شاخص های مربوط به وضعیت اشتغال در نمونه بالینی را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود 3/64 درصد از افراد شاغل هستند.

جدول ‏419: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب وضعیت تحصیلات(56n=)
وضعت تحصیلات
فراوانی
درصد
متوسطه
14
25
دیپلم
14
25
فوق دیپلم
7
5/12
لیسانس
14
25
فوق لیسانس
7
5/12
کل
56
100
جدول ‏419 شاخص های مربوط به وضعیت تحصیلات در نمونه بالینی را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود بیشترین فروانی تحصیلات مربوط به متوسطه، دیپلم و لیسانس با 14 و پایینترین آن مربوط به فوق دیپلم و فوق لیسانس با 7، می باشد.

جدول ‏420: فراوانی و درصد مربوط به نوع اختلال در نمونه بالینی (56n=)
تشخیص
فراوانی
درصد
افسردگی اساسی
30
6/53
وسواس
14
25
وحشتزدگی
5
9/8
اضطراب فراگیر
3
4/5
افسرده خویی
3
4/5
استرس پس از سانحه
1
8/1
کل
56
100
جدول ‏420 شاخص های توصیفی مربوط به فروانی هر اختلال در نمونه بالینی را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود بیشترین فروانی مربوط به اختلال افسردگی اساسی (فراونی=30)، و کمترین آن مربوط به اختلال استرس پس از آسیب (فراوانی= 1) می باشد.

4-1-4- یافتههای توصیفی مربوط به متغیّر های تحقیق در نمونه بالینی

جدول ‏421: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI نمونه بالینی(56n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

برونگرایی
مرد(26)
15/7
7
61/2
340/0
006/0-
2
13

زن(30)
13/8
50/8
10/3
178/0-
721/0-
2
13

کل(56)
67/7
8
90/2
083/0
627/0-
2
13

موافقت
مرد
07/9
9
01/2
013/0
066/0
5
13

زن
60/10
11
09/2
09/1-
10/2
4
14

کل
89/9
10
17/2
459/0-
087/0
4
14

مسئولیتپذیری
مرد
80/9
11
89/2
69/0-
017/0-
3
14

زن
23/11
12
52/2
29/1-
35/2
3
14

کل
57/10
11
77/2
944/0-
618/0
3
14

پایداری هیجایی
مرد
19/7
7
81/2
061/0-
693/0-
2
12

زن
70/6
7
93/2
474/0
315/0-
2
13

کل
92/6
7
86/2
223/0
623/0-
2
13

پذیرندگی
مرد
38/8
8
48/2
021/0-
387/0
3
14

زن
93/7
8
86/2
194/0
257/0
2
14

کل
14/8
8
67/2
077/0
187/0
2
14

جدول ‏421 شاخص های توصیفی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه بالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان، نمونه زنان را نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود بیشترین میانگین در کل نمونه مربوط به عامل مسئولیتپذیری (57/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (92/6) می باشد. در نمونه مردان نیز بیشترین میانگین مربوط به عامل مسئولیتپذیری (80/9) و کمترین میانگین مربوط به عامل برونگرایی (15/7) می باشد. و همچنین در نمونه زنان بیشترین میانگین مربوط به عامل مسئولیتپذیری (23/11) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (70/6) می باشد.

جدول ‏422: شاخص های توصیفی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس ((DASS-21 در نمونه بالینی(56n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

افسردگی
مرد(26)
12
12
03/3
345/0-
946/0
5
18

زن(30)
86/11
12
24/4
757/0-
102/0
2
18

کل(56)
92/11
12
70/3
684/0-
499/0
2
18

اضطراب
مرد
19/8
9
41/3
627/0-
106/0
0
14

زن
10/10
10
88/3
371/0-
630/0-
2
17

کل
21/9
10
76/3
319/0-
337/0-
0
17

استرس
مرد
50/12
12
70/3
30/0
150/0-
7
21

زن
83/13
14
49/4
410/0-
214/0-
3
20

کل
21/13
13
16/4
079/0-
407/0-
3
21
جدول ‏422 شاخصهای توصیفی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس ((DASS-21 در نمونه بالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد.

جدول ‏423: شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس حرمت خود (SERS) در نمونه بالینی(56n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

حرمتخود
مرد(26)
13/89
89
12/14
248/0
220/0-
62
118

زن(30)
85/90
89
89/18
294/0
598/0-
58
124

کل(56)
07/90
89
77/16
326/0
357/0-
58
124

جدول ‏423 شاخصهای توصیفی آزمون حرمت خود(SERS) در نمونه بالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد.

جدول ‏424: شاخصهای توصیفی مقیاس های پرسشنامه نئو 60 سوالی(NEO-FFI) در نمونه بالینی(49n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه

برونگرایی
مرد(22)
36/34
50/34
85/4
368/0-
726/-
26
42

زن(27)
81/34
35
37/5
160/0
261/0-
25
46

کل(49)
61/34
35
09/5
019/0-
423/0-
25
46

موافقت
مرد
18/40
41
59/5
147/0
19/2
27
55

زن
85/41
43
27/7
737/0-
321/0-
26
51

کل
10/41
42
56/6
389/0-
012/0-
26
55

مسئولیتپذیری
مرد
04/42
41
6
356/0
453/0
29
54

زن
22/44
42
81/6
440/0
04/1-
33
57

کل
24/43
41
49/6
447/0
482/0-
29
57
روان آزوردهگرایی
مرد
27/38
38
47/6
311/0
617/0-
28
50

زن
33/38
39
55/6
16/1-
25/1
20
47

کل
30/38
39
44/6
50/0-
275/0
20
50

پذیرندگی
مرد
04/39
40
54/5
725/0-
496/0
26
48

زن
59/38
38
52/5
93/1-
57/6
18
46

کل
79/38
39
47/5
34/1-
48/3
18
48
جدول ‏424 شاخصهای توصیفی مقیاس های پرسشنامه نئو 60 سوالی (NEO-FFI) در نمونه بالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد.
4-2- نتایج استنباطی
4-2-1- بررسی شواهد مربوط به پایایی
در این قسمت با بررسی شواهد مربوط به پایایی پرسشنامه TIPI در دو گروه غیر بالینی(مطالعه مقدماتی و اصلی) و بالینی، فرجام فرضیه اول تحقیق حاضر را مشخص خواهیم کرد.
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه اول تحقیق به شرح زیر است:
پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) از پایایی مناسبی در نمونههای بالینی و غیربالینی ایرانی برخوردار است.
قابل ذکر است که پاسخ به فرضیه حاضر از دو جنبه برای گروه غیر بالینی(ضرائب همسانی درونی و ضریب همبستگی آزمون- بازآزمون) و از یک جنبه برای گروه بالینی( ضرائب همسانی درونی) پی گرفته خواهد شد.

4-2-1-1- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه
الف) نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه(60n=)
1) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی(آلفایکرونباخ)
برای بررسی ضرایب همسانی درونی در نمونه اولیه، اطلاعات به دست آمده از 60 آزمودنی که اقدام به تکمیل پرسشنامه ده سوالی شخصیت کردند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحلیل در
جدول ‏425 منعکس شده است.

جدول ‏425: نتایج مربوط به ضرائب آلفا پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه اولیه(60n=)
شاخص
متغیر
آلفای کل
آلفای دونیمه
همبستگی بین دو نیمه
ضریب اسپیرمن بروان

نیمه اول
نیمه دوم

برونگرایی
61/0
1
1
44/0
61/0
موافقت
43/0
1
1
28/0
43/0
مسئولیت پذیری
60/0
1
1
46/0
63/0
پایداری هیجانی
54/0
1
1
37/0
54/0
پذیرندگی
42/0
1
1
27/0
43/0
مجموع 5 عامل
58/0
36/0
29/0
54/0
70/0
بر اساس نتایج جدول ‏425همان گونه که مشاهده می شود ضرائب آلفا در پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون