پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان مازندران، تحلیل اقتصادی، محیط زیست، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

کشاورزی به کارگردانی مانند به عنوان کود و گسترش خدمات موثر برای بهره‌برداری از منابع کارآمد(Sani & etc, 2010).
7- “Problems and Prospect of Organic Farming in Developing Countries”
پژوهشگر: Bello. W. B
نتایج: استراتژ ی توسعه‌ی کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه باید در جهت افزایش بهره‌وری از زمینه‌ای زیر کشت یا کاهش هزینه با ورودی های کمتر و بدون آسیب رساندن به انسان و محیط زیست بشود. ارتقاء یک سیستم خاک، گیاه، بدون آسیب رساندن به محیط زیست از ورودی‌های موجود و مطلوب است. استراتژی جدید ترویج کشاورزی سازگار با محیط زیست است که از طریق تغییر در سیستم‌های کنونی کشاورزی در منطقه و استفاده از مواد آلی برای خاک که کشاورزی ارگانیک نامیده می‌شود انجام می‌شود و در این مقاله به برسی مشکلات و چشم انداز اتخاذ این سیستم ارگانیک در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. این مقاله همچنین نشان می‌دهد که در کشاورزی ارگانیک با بهره‌گیری از ورودی‌های کمتر و همچنین سرمایه‌گزاری کمتر میتوان به نتایج (خروجی‌های) بیشتری دست یافت که در واقع بهره‌وری به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.(Bello, 2010)
2-5- خلاصه
در این فصل در ابتدا به معرفی برنج، نواحی تولید آن در ایران و جهان، میزان تولید آن در ایران و استان مازندران پرداخته شده است، سپس با بیان شیوه‌ی کشت سعی شده تا دیدی جامع نسبت به مراحل مختلف تولید و تبدیل این محصول مهم و استراتژیک جهت شناسایی عوامل هزینه‌زا به دست آید. در ادامه به بررسی پژوهش‌های انجام شده پیرامون موضوع جهت آشنایی با مطالعات انجام شده و جلوگیری از تکرار مطالب پرداخته شده است. از نکات قوت پژوهش‌های داخلی مذکور، جمع آوری اطلاعات موضوعی و مقیاس‌های اندازه‌گیری آنها می‌باشد که بسترهای مناسب و مفیدی را برای اجرای بهتر تحقیق آشکار می‌سازند. هرچند هیچ کدام از موضوع پیشینه‌های مطرح شده مستقیماً با موضوع مورد مطالعه‌ی این پژوهش ارتباط ندارند و هرکدام از پیشینه‌های مطرح شده فقط یکی از دو جنبه‌ی کشاورزی، افزایش راندمان، سودآوری و بهبود عملکرد را مورد بررسی قرار داده اند، اما پیشینه‌های مطرح شده، هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینه‌ها و زاویه‌های دید مناسب را برای اجرای بهتر تحقیق فراهم کرده است. این فصل راهگشای فصل‌های بعدی و بخصوص فصل چهارم می‌باشد، چون در این فصل تمامی پارامترها و عواملی که در جریان تولید ایجاد هزینه می‌کنند معرفی شده و با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز جهت انجام محاسبات در این تحقیق که این عوامل هزینه‌زا نیز جزئی از آن می‌باشد و با استفاده از روش و متدلوژی تحقیق در فصل بعدی، روند کار را برای انجام محاسبات، بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج که در فصل‌ چهارم انجام می‌پذیرد، آماده می‌کنند. در واقع قسمت اول این فصل که به معرفی مراحل مختلف کشت، عوامل هزینه‌زا و درآمد حاصل از کشت برنج پرداخته است، زیربنای انجام تجزیه و تحلیل اقتصادی در فصل چهارم است.

فصل 3
متدولوژی تحقیق

3-1- مقدمه
در فصل قبل به چگونگی تولید برنج در مراحل مختلف کشت آن پرداخته شد تا دیدی جامع نسبت به مراحل مختلف تولید و تبدیل محصول برنج حاصل شود و در ادامه با بررسی مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، مشخص شد هدف بیشتر آن‌ها شناسایی بهترین شیوه‌ی کشت(از جمله شیوه‌ی آبیاری،کشت دوم)، بهبود در بهره‌وری، افزایش راندمان تولید وبهبود در مراحل برداشت، خشک کردن و تبدیل به منظور کاهش ضایعات و همچنین تولید بیشتر می‌باشد که هر کدام بحثی علمی و تخصصی جهت افزایش تولید و بهبود راندمان است. در میان آن‌ها تعدادی از پژوهش‌ها در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری برای کشاورزان می‌باشد که از آن جمله می‌توان به پژوهش آقایان منصور بهرامي، احمد اشراقي، مرتضي نصيري، علي محدثي تحت عنوان”كاهش مصرف سموم با معرفي ارقام مقاوم به بيماي بلاست”، پژوهش آقای محمد محمديان تحت عنوان”صرفه جویی در مصرف کود اوره در شالیزار با کشت شبدر برسیم”، پژوهش آقای مرتضی نصیری تحت عنوان “مقایسه اقتصادی نشاءکاری سنتی و مکانیزه برنج” و همچنین پژوهش آقای محمدتقي كربلايي تحت عنوان”بررسی کشت و پرورش توأم برنج و اردک در اراضی شالیزار و تأثیر آن بر کنترل علفهای هرز” را نام برد که با هدف کاهش هزینه‌های تولید انجام گرفته‌اند. تحقیق حاضر با دیدی اقتصادی به دنبال تعیین جایگاه کشاورزی برنج در استان مازندران، شناسایی عوامل هزینه‌زا در مراحل مختلف تولید و تبدیل برنج و حذف این عوامل یا تغییر در شیوه‌ی اجراء جهت کاهش کل هزینه‌ی تمام شده به منظور افزایش سود خالص می‌باشد. در میان مطالعاتی که در گذشته انجام شده است، شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌های اولیه در پژوهش آقای مجید حسنی مقدم تحت عنوان “مقايسه اقتصادي توليد برنج در اراضي پراكنده و يكپارچه دهستان سمسكنده شهرستان ساري ” و پژوهش آقای مرتضی نصیری تحت عنوان “مقايسه اقتصادي نشاءكاري سنتي و مكانيزه برنج با تاكيد بر نقش نيروي كار در توليد”، که در هر دو پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌های اولیه استفاده شده است، متناسب با روش جمع‌آوری داده‌های اولیه در این تحقیق می‌باشد. همچنین روش کاری این پایانامه از روش کاری پژوهش آقای مرتضی نصیری الگو برداری شده است. در این فصل و در ابتدا به معرفی نوع پژوهش پرداخته شده و در ادامه، جامعه‌ی آماری و حجم نمونه و سپس قلمرو مکانی و زمانی مورد بررسی این پایان‌نامه تعیین می‌شود. یکی از مهمترین قسمت‌های هر پایان‌نامه ابزار جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه و تحلیل می‌باشد که در این پایان‌نامه نیز ابزار جمع‌آوری داده‌ها معرفی می‌گردد و در آخر به ارائه روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت پاسخگویی به هر یک از سؤالات و بررسی اعتبار فرضیه‌ها پرداخته می‌شود.
3-2- نوع تحقیق
روش‌های متعددی برای تحقیق بکار برده می‌شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش‌های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است. لازم بذكر است اين پژوهش از منظر گردآوری داده، روشی علی– مقايسه‌اي محسوب مي‌شود. روش گردآوری اطلاعات ميداني و از نظر هدف، روش تحقیق توصیفی و تجربی مي‌باشد. همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی، نظری و کاربردی تقسیم بندی می‌کنند. روش‌های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می‌پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می‌کند «آنچه هست» را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف استفاده از این روش توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است. چون هدف کلی تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج و راهکارهایی در جهت افزایش سودآوری (در مازندران) بود، روش توصیفی-تحلیلی مورد توجه محقق قرار گرفت. انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گردآوری اطلاعات را می‌توان به کتابخانه‌ای، مشاهده‌ای و پیمایشی تقسیم کرد. در این تحقیق از هر سه روش جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است، لذا آن را می‌توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد. در این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می‌شود و بررسی‌های انجام شده بر اساس این روش در محیط واقعی و توسط کشاورزان واقعی صورت می‌پذیرد و متغیرها در این روش دستکاری نمی‌شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرند و این از برتری‌های روش تحقیق توصیفی است. این تحقیق بر حسب هدف،کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. به این دلیل کاربردی است که استفاده از نتایج طرح برای بهبود عملکرد کشاورزی در استان مازندران است و به این دلیل توصیفی است که به مطالعه و تجزیه و تحلیل و گزارش اقتصادی در طول 10 سال اخیر کشاورزی در استان مازندران می‌پردازد.
3-3- جامعه‌ی آماری تحقیق
3-3-1- جامعه‌ی آماری
جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی زمین‌های زیر کشت محصول برنج در15 شهرستان مهم تولید این محصول در استان مازندران است.
3-3-2- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری
حجم نمونه 50 نفر شامل کشاورزان برنجکار در 15 شهر مهم استان مازندران در تولید این محصول می‌باشد که تعداد افراد انتخابی در هر شهر متناسب با سطح زیر کشت برنج در آن شهر به کل استان می‌باشد که پس از تعیین تعداد افراد(کشاورزان) نمونه در هر شهر این افراد به تصادف در نقاط مختلف هر شهر انتخاب می‌شوند. تعداد افراد انتخابی جهت مصاحبه و همچنین سطح زیر کشت برنج به تفکیک 15 شهر مهم در تولید این محصول در ادامه ارائه شده است.
=تعداد افراد نمونه در هر شهر(نفر)[((شهر هر کشت زیر مساحت )/(شهر 15 کشت زیر مساحت کل ))]×50 (1)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مکانیزاسیون، محصولات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش بهره‌وری Next Entries مقاله رایگان با موضوع نهج البلاغه، قرآن کریم، امام علی (ع)، استعاره و کنایه