پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان یزد، جامعه آماری، خدمات الکترونیک، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

و 74 هزار و 428 نفر بوده که متوسط رشد سالانه برابر با 1.63 درصد می باشد. میزان شهرنشینی 82 درصد و بعد خانوار 3.5 نفر برآورد شده است. (پایگاه الکترونیکی مرکز آمار ایران، 1392)

3-4 درباره شهر یزد
مرکز استان یزد شهر یزد است که محل اجرای پژوهش انتخاب شده است. شهر یزد اولین شهر خشت و خام به خاطر داشتن خانه های خشت و گلی لقب گرفته است. جمعیت این شهر طبق آمار نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران 582 هزار و 682 نفر تعیین شده است.(پایگاه الکترونیکی مرکز آمار ایران، 1392) این شهر دارای 740 هکتار بافت سنتی است و نماینده زیبایی های منحصر به فرد معماری ایران زمین است (دهقان، 1389)

شکل 3-1 نقشه استان یزد به تفکیک شهرستانها (پایگاه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، 1393)
3-5 روش تحقیق
مطالعات و تحقيقات اجتماعي را ميتوان بر اساس ملاكها و معيارهاي مختلفي دستهبندي كرد:
اين تحقيق بر اساس نوع دادههاي جمعآوري و تحليلشده، تحقيقي كمي است. مطالعات كمي به بررسيهايي اطلاق ميشود كه امكان گردآوري مجموعه اطلاعات قابل مقايسهاي را از واحدهاي مورد مطالعه داشته باشد(طالب، 1380: 23).
اين تحقيق از لحاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسي و ورود به آن مطالعهاي ميداني است. مطالعات ميداني بررسيهاي علمي غير آزمايشي هستند كه هدفشان كشف روابط و تعامل بين متغيرهاي جامعهشناسي، روانشناسي و آموزشي در ساختارهاي اجتماعي واقعي است. پژوهشگر مطالعه ميداني ابتدا موقعيت اجتماعي يا موسسهاي را در نظر ميگيرد و سپس روابط بين نگرشها، ارزشها، ادراكات و رفتارهاي افراد و گروههاي موجود در موقعيت را مطالعه ميكند(كرلينجر، 1376: 55).

3–6 تكنيك تحقيق
در اين تحقيق از تكنيك پيمايش استفاده شده است. تحقيق پيمايشي يا زمينهيابي جمعيتهاي كوچك و بزرگ (يا كلها) را با انتخاب و مطالعهي نمونههاي منتخب از آن جامعهها براي كشف ميزان نسبي شيوع، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روانشناختي و جامعهشناختي مورد بررسي قرار ميدهد (كرلينجر، 1376: 65). مشخصه پيمايش، مجموعه ساختمند يا منظمي از دادههاست كه ماتريس متغير بر حسب دادههاي موردي ناميده ميشود. بدين معنا كه اطلاعاتي درباره متغيرها يا خصوصيات يكسان، دست كم دو مورد (و معمولا خيلي بيش از اين) جمع آوري شده و به صورت ماتريس دادهها نمايش داده ميشود ( دواس، 1383: 14).

3-7 ابزار جمعآوري دادهها
جمعآوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق مراجعهي مستقيم پژوهشگر به پاسخگويان و ارايه پرسشنامه به آنها انجام گرفته است.
پرسشنامهها فرمهايي چاپي براي جمعآوري دادههاست كه حاوي پرسشها يا اظهاراتي است كه آزمودني اغلب بدون ذكر نام خود به آنها پاسخ ميدهد(سليجر و شوهامي، 1378: 162). پرسشنامه بعد از تعريف نظري و عملياتي مفاهيم طراحي ميشود. پرسشنامه تابع تعريف عملياتي مفاهيم است. محتواي پرسشنامه را سنجههاي قابل مشاهده تشكيل ميدهد. در پرسشنامه هر يك از معرفها تبديل به يك سوال ميشوند(ساعي، 1386: 87). سوالات پرسشنامه به دو صورت سوالات بسته و سوالات باز ارايه ميشوند. سوالات بسته سوالاتي است كه حدود پاسخها از قبل در پرسشنامه درج شده است و پاسخگو به انتخاب يكي از گزينههايي كه در آن مشخص شده ميپردازد. منظور از پرسشهاي باز، سوالاتي است كه در آن پاسخگو خود اقدام به نوشتن پاسخ ميكند و حدود آن از قبل مشخص نشده است.
ماهيت سوالاتي كه در پرسشنامه مطرح ميشود ميتواند متفاوت باشد. از نظر كيوي و كامپنهود، سوالات معمولا شامل وضعيت اجتماعي، شغلي و خانوادگي افراد مورد بررسي، درباره عقايد و ايستارهايشان راجع به مسايل انساني، دنيوي و معنوي، درباره انتظارشان، سطح معرفت يا آگاهيشان در مورد يك حادثه يا يك مساله و يا كلا درباره هر نكتهاي ميباشد كه اطلاع از آن براي محقق جالب توجه است(كيوي و كامپنهود، 1377: 18).
ديلمان37 چهار نوع محتوا براي پرسش مطرح ميكند: رفتار، اعتقادات، نگرشها و خصيصهها(دواس، 1383: 88).
پرسشنامهي مورد استفاده در اين تحقيق پس از مطالعات اسنادي و بررسي تحقيقات پيشين توسط محقق، با استفاده از سوالات بسته، در سه بخش تهيه شده است كه بخش اول مربوط به سوالات فردي و جمعيتشناختي ميباشد. در اين بخش از پاسخگويان درباره جنسيت، سن، شغل، درآمد، تحصیلات و محل زندگی آنان پرسيده شده است.
بخش دوم پرسشنامه مربوط به سوالات نوع وسیله سفر، دلیل مسافرت، مدت زمان اقامت، تعداد همراهان، طریقه آشنایی با هتل، طریقه رزرو و سابقه اقامت در این هتل، در اين بخش مطرح شده است.
در بخش سوم پرسشنامه به شیوه های متنوع رزرو، ترجیحات پاسخگویان، اعتماد و امنیت شیوه های ذخیره آنلاین، رضایت از پایگاه الکترونیکی هتل، سهولت اجرای ذخیره اتاق اشاره دارد.
متغيرهاي بخش سوم پرسشنامه، با استفاده از مقياس ليكرت سنجيده شدهاند. مقياس ليكرت از افراد ميخواهد با انتخاب يكي از موارد “كاملا موافق”، “موافق”، “بينظر”، “مخالف” و “كاملا مخالف” به پرسشها پاسخ دهند(سليجر و شوهامي، 1378: 164). نام ديگر اين مقياس را طيف مجموع نمرات می نامند. بر اين اساس به هر كدام از گزينهها نمرهاي تعلق ميگيرد و نمرههاي سوالات با هم جمع شده و نمره كل براي يك متغير ساخته ميشود.
از لحاظ پاسخها ميتوان سوالات را به باز و بسته تقسيم كرد. سوال باز، سوالي است كه پاسخگو در ارايه جواب با محدوديتي مواجه نيست و ميتواند آنچه از سوال برداشت ميكند بيان كند. سوال بسته و يا پرسش با گزينههاي تحميلي، پرسشي است كه در پاسخ آن چند گزينه ارايه شده و پاسخگو بايد يك يا چند گزينه را انتخاب كند(طالب، 1380: 197). در پرسشنامهي تحقيق حاضر، تنها از نوع پرسش بسته استفاده شده است.
متغيرهايي كه در پرسشنامه پرسيده شدهاند، همراه با نوع متغير، سطح سنجش و شماره سوال مربوطه در پرسشنامه در جدول 3-1 ذكر شدهاند.

جدول 3-1:معرفي ساختار صفات موردمطالعه درپرسشنامه کاربران در پژوهش حاضر
صفات
مقياس
تکنيک سنجش
جنس
اسمی
پرسش مستقيم
سن
رتبه ای
پرسش مستقيم
شغل
رتبه ای
پرسش مستقیم
درآمد
فاصله ای
پرسش مستقيم
تحصیلات
رتبه ای
پرسش مستقیم
محل زندگی
اسمی
پرسش مستقیم
وسیله سفر
اسمی
پرسش مستقیم
دلیل سفر
اسمی
پرسش مستقیم
مدت اقامت
رتبه ای
پرسش مستقیم
همراهان
اسمی
پرسش مستقیم
طریقه آشنایی با هتل
اسمی
پرسش مستقیم
طریقه رزرو
اسمی
پرسش مستقیم
سابقه اقامت در هتل
اسمی
پرسش مستقیم
خدمات الکترونیک
فاصله اي
طيف ليکرت
اعتماد
فاصله اي
طيف ليکرت
امنیت
فاصله ای
طیف لیکرت
طراحی زیبا
فاصله اي
طیف لیکرت
روش های سنتی
فاصله اي
طیف لیکرت
روش های نوین
فاصله اي
طیف لیکرت

پرسشنامهي مورد استفاده در اين تحقيق، به شكلي كه در اختيار پاسخگويان قرار گرفته بود، به پيوست در پايان گزارش اين تحقيق آورده شده است.

3-8 جامعهی آماري
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده یا صفت در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیر های آن باشد یا اینکه روابط بین متغیر ها، صفات و کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری اینگونه تعریف می گردد: کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص ( جهانی، منطقه ای، محلی و یا مکانی) دارای یک یا چند صفت مشترک. (حافظ نیا، 1389: 143)
در ارتباط با اهداف مورد نظر، جامعهي آماري در اين تحقيق شامل كليه گردشگران حاضر در هتل های شهر یزد درسال 1392 ميباشد. بر این اساس تعداد گردشگران داخلی 184 هزار و 203 نفر و تعداد گردشگران خارجی22 هزار و 385 نفر می باشند.

3-9 واحد تحليل
موضوعي كه متغيرهاي تحقيق صفت آن باشد واحد تحليل را معين ميكند. واحد تحليل تابع مساله و فرضيات تحقيق است. واحد تحليل ممكن است فرد، خانواده، كشور، استانهاي كشور، دورههاي تاريخي، گزاره و جز آن باشد(ساعي، 1384: 93). در اكثر تحقيقات پرسشنامهاي واحد تحليل فرد پاسخگو ميباشد.
در اين پژوهش، هركدام از گردشگران داخلی و خارجی که در هتل های شهر یزد اقامت داشتند، واحد تحليل آماري در جامعه مورد بررسي محسوب ميشوند.

3-10 قلمرو زماني و مكاني تحقيق
پرسشنامهي اين تحقيق در سطح هتل های شهر یزد در بهار و تابستان سال 1392 توزيع و دادههاي مورد نياز از اين طريق جمعآوري شده است.

3-11 حجم نمونه و شيوه نمونهگيري
تعداد افرادی که در این تحقیق مورد پرسش قرار میگیرند، بر اساس فرمول کوکران(رفیعپور، 1383: 383) برابر با 176 نفر برای گردشگران ایرانی و 42 نفر برای گردشگران خارجی میشود.
t= 1.96
P= 0.5
q= 0.5
d= 0.05

گردشگران ایرانی

گردشگران خارجی
روش مورد استفاده در اين تحقيق جهت دستيابي به نمونهي پژوهشي، نمونهگيري تصادفي طبقهبندي38 (طبقه اي) متناسب (نسبي) ميباشد. يك نمونه تصادفي طبقهبندي شده از تقسيم عناصر جامعه به گروههايي كه بر همديگر همپوشي ندارند و طبقات39 ناميده ميشوند و از طريق انتخاب نمونه تصادفي ساده از داخل هر طبقه بهدست ميآيد. به عبارت ديگر، جامعه را به چند طبقه مجزا و همگن(يا زير مجموعهها) تقسيم ميكنيم، آنگاه از داخل هر طبقه(يا زير مجموعه) بهطور تصادفي ساده نمونه را انتخاب ميكنيم(شيفر و ديگران، 1382: 186). انتخاب متغيرهاي طبقه بندي معمولاً‌ بستگي به متغيرهايي دارد كه در دسترس هستند ( ببي، 1387: 449 ).

3-12 پايايي40
منظور از پايايي آزمون، دقت اندازهگيري و ثبات آن ميباشد. پايايي مسالهاي كمي و تكنيكي است و بيشتر ناظر به اين سوال است كه ابزار اندازهگيري با چه دقت و صحتي پديده يا صفت مورد نظر را اندازهگيري ميكند(كلانتري، 1385: 74) از اينرو، شاخصي است دال بر اينكه تا چه حد سنجه41(وسيله اندازهگيري) داراي خطاهاي تغييرپذيري42 است.منظور از خطاهاي اندازهگيري اين است كه وسيله اندازهگيري نتواند بهدرستي واقعيتي را در زمانهاي مختلف و واقعيات مشابه را در يك زمان بهدرستي بشناسد و دگرگونيهاي آن را اندازهگيري كند(ساروخاني، 1382: 147). زماني كه مقياسي از نوع ليكرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش يك مفهوم پيچيده از طريق گويههاي مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاري دروني گويهها، ميتوان از آماره آلفاي كرونباخ43 استفاده كرد. هر اندازه مقدار ضريب آلفا به يك نزديكتر باشد، حاكي از آن است كه گويهها انسجام دروني بيشتري با هم دارند. پس از سنجش پايايي مفاهيم مورد نظر، مقادير زير براي آلفاي كرونباخ بدست آمده است:

مفهوم
آلفاي كرونباخ
توسعه پایگاه های الکترونیکی گردشگران ایرانی
0.74
توسعه پایگاه های الکترونیکی گردشگران خارجی
0.7
جدول 3-2 گزارش آلفا کرنباخ برای آزمون پایایی پرسشنامه

همچنانكه دادههاي جدول بالا نشان ميدهد براي تمام متغيرهاي مورد سنجش، مقدار آلفاي كرونباخ بالاتر از 0.7 شده است كه گوياي اين واقعيت ميباشد كه سوالات پرسشنامه از انسجام دروني مناسبي برخوردار هستند.

3-13 اعتبار44
اعتبار يا Validity با اين سوال كه « آيا واقعا، فرد چيزي را كه فكر ميكند اندازه ميگيرد، اندازهگيري ميكند يا نه؟ سروكار دارد. ( طباطبايي، 1381: 13 ).
بر خلاف پايايي، كه عمدتا يك مساله كمي و قابل اندازه گيري است، روايي(اعتبار) مسالهاي عمدتا كيفي است. يكي از شيوههايي كه به منظور سنجش اعتبار به كار ميرود، اعتبار محتوا45 ميباشد. اعتبار محتوا، روشي براي سنجش ميزان اعتبار اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري ميباشد كه معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام ميگيرد. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد(كلانتري، 1385: 77). وفاق داوران در مورد بررسي شاخصها، دليلي بر اعتبار آنهاست(ساروخاني، 1382: 139). زماني آزمون داراي روايي محتواست كه سوالات آزمون، محتواي كامل صفتي را كه آزمون براي اندازهگيري آن ساخته شده است در برگيرد(نگهبان، 1382: 80) يعني همان مفهومي را كه قصد سنجش آن را داريم، بسنجد. بدين منظور براي سنجش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان یزد، کانال توزیع، تصمیم خرید، بازاریابی Next Entries منابع پایان نامه درمورد ژئوپلیتیک، استان گیلان، جنگ جهانی اول، منافع ملی