پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، نیروهای مسلح، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

بین‌النهرین می‌باشد مواجه خواهیم شد. بر خلاف کردستان که ارتفاعات دارای شکل معینی نیستند، در منطقه کرمانشاه کلیه رشته ارتفاعات موازی یکدیگر و تقریباً در جهت شمالغربی به جنوبشرقی قرار گرفته‌اند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1381: 34-33).
3-4. ناهمواری ‌های استان کرمانشاه
ناهمواری‌های استان کرمانشاه را می‌توان براساس سن و جنس و شکل ظاهری به سه بخش تقسیم کرد. به ترتیب از غرب به شرق عبارتند از:
الف) زاگرس چین خورده: زاگرس چین خورده بخش غرب و جنوبغرب استان را در بر گرفته است. در این بخش، کوه‌ها منطبق بر تاقدیس‌ها و دشت‌ها منطبق بر ناودیس‌ها است. زیرا چین‌ها در این بخش از زاگرس جوان بوده و عوامل طبیعی هنوز تغییرات زیادی در ساختمان آن پدید نیاورده‌اند. از مهم‌ترین کوه‌های این قسمت می‌توان به دالاهو، نواکوه، بازیدراز و نثار اشاره کرد. دشت‌های حسن‌آباد، ماهیدشت، اسلامآبادغرب، کرند، قلعه‌شاهین و دشتذهاب از مهم‌ترین دشت‌های زاگرس چین خورده محسوب می‌شوند. اسلامآبادغرب، دالاهو، گیلانغرب، سرپلذهاب و قصرشیرین از جمله شهرستان‌های استان هستند که در این بخش از زاگرس قرار گرفته‌اند.
ب) زاگرس مرتفع: کوه‌هایی که به طور تقریبی بخش میانی استان کرمانشاه را در برگرفته‌اند و مانند دیوارهای منقطع از پاوه تا هرسین کشیده شده‌اند، زاگرس مرتفع نام دارند. کوه‌های پرآو، شاهو و بیستون بلندترین کوه‌های استان در این بخش از زاگرس قرار دارند. جنس اصلی این کوه‌ها از آهک‌های توده‌ای است. بخش زاگرس مرتفع در اثر فشارهای متناوب به شدت شکسته شده است، به همین دلیل زاگرس مرتفع، زاگرس شکسته است. دشت کنشت، دشت نوژیوران و دشت روانسر از مهمترین دشت‌های این بخش از زاگرس می‌باشند. کرمانشاه، بیستون، هرسین، پاوه و روانسر از شهرهایی هستند که در زاگرس مرتفع واقع شده‌اند.
ج) پیش‌کوه‌های داخلی زاگرس: ناهمواری‌های بخش شمالشرق استان کرمانشاه جزء پیش‌کوه‌های داخلی زاگرس محسوب می‌شوند. ساختمان پیش‌کوه‌های داخلی زاگرس بیشتر از سنگ‌های دگرگون شده مانند شیست و مرمریت ساخته شده است. شهرهای کنگاور، سنقر و صحنه در این بخش قرار گرفته‌اند. کوه‌های دالاخانی، مادیانکوه، امروله و دشت‌های کنگاور، سنقر و دینور به ترتیب از مهم‌ترین کوه‌ها و دشت‌های این قسمت از زاگرس به شمار می‌روند (شکل 3-2) (رحیمزاده و همکاران،1393: 6).

نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه

*مأخذ: (وزارت آموزش و پرورش ، 1391: 7)
3-5. هیدرولوژی استان کرمانشاه
از رودهای مهم و دایمی استان کرمانشاه می‌توان به قره‌سو، گاماسیاب، دینور، گاوه‌رود و الوند (حلوان) اشاره نمود. اسامی رودخانه‌های مهم استان همراه با سرچشمه و ادامه مسیر در جدول (3- 1) آمده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1381: 2).
جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه

*مأخذ: (وزارت آموزش و پرورش، 1391: 21)
نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه

*مأخذ: (وزارت آموزش و پرورش ، 1391: 19)
3-6. جمعیت استان کرمانشاه
براساس سرشماري سال 1390 جمعيت استان كرمانشاه 1,945,227نفر با رشد سالانه 69/0% ميباشد كه با 59/2% جمعيت در رتبه 13 كشور قرار گرفته و متوسط بعد خانوار 7/3 نفر در هر خانوار است. از كل جمعيت استان معادل 7/69% در مناطق شهري و 15/30% در نقاط روستايي سكونت داشته و 19/0% نیز غيرساكن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهههای پیشین است (شکل 3-4 ). استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراكم نسبي جمعيت 79 نفر در هر كيلومترمربع است كه بيش‌ از ميانگين تراكم جمعيت كشور میباشد. نسبت جنسی جمعیت استان کرمانشاه 109نفر است (شکل 3-5). نسبت باسوادي 406 ميباشد. توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی در جدول (3-2) آمده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن،1390). جمعیت شهرستان جوانرود با 55/2% بالاترین متوسط رشد و شهرستان دالاهو نیز با 33/1- % پایین‌ترین متوسط رشد سالانه جمعیت را در بین شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است (سالنامه آمار استان کرمانشاه،1390).

نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390

*مأخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390)
جدول (3-2): توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد)

*مأخذ: (مرکز آمار ایران، 1390)
نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390

* مأخذ: (مرکز آمار ایران)
3-7. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه
سابقهی تقسیمات کشوری در ایران به دورهی هخامنشیان برمیگردد. زمان حکومت داریوش، کشور به سیخشتره (شهر یا کشور) یا همان ساتراپیهای یونانیان که در دو سوی رود فرات قرار داشتند، تقسیم گردید (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،1376). دوره ساسانیان، انوشیروان ایران را به چهار قسمت که هر قسمت را (پادگس) مینامیدند تقسیم نمود. از دوره ساسانیان تا عهد مغول تقسیمات خاصی در ایران وجود نداشته است اما پادشاهان مغول، ایران را به 20 ولایت تقسیم کردند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1381: 4). در دوره صفویه، کشور به ایالتهای مختلفی تقسیم شد و تعداد آنها در حدود 19 ایالت بود. در دوره قاجاریه تقسیمات کشوری ثابت نبوده و ایران در آن دوره گاهی 19 ایالت و گاهی 11 ایالت و گاهی نیز 18 ولایت بوده است (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،1385).
پس از نهضت مشروطیت، اولین قانون تقسیمات کشوری تحت عنوان قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در سال 1285 ه.ش به تصویب رسید. براساس این قانون کشور به 4 ایالت و 12 ولایت و دارالخلافه تهران تقسیم گردید. در سال 1302 ه.ش ایران دارای 8 ایالت به شرح ذیل گردید: 1- آذربایجان 2- گیلان 3- مازندران 4- استرآباد 5- خراسان (ولایت شرقی قائنات، قهستان و سیستان) 6- ایالت کرمان (بلوچستان، مکران و بنادر دریای عمان) 7- فارس (لارستان و کهکیلویه و بنادر خلیج فارس) 8- ایالت خوزستان و چندین ولایت شامل ولایات غربی، لرستان، کرمانشاهان، کردستان، ولایات مرکزی، که هر ولایت مشتمل بر چند بلوک و هر بلوک شامل چند محال بوده است.
در آبان ماه سال 1316 قانون جدیدی به تصویب رسید که براساس آن کشور به 6 استان و 50 شهرستان تقسیم گردید. در اصلاحیه به عمل آمده در دی ماه 1316 تعداد استان‌ها به 10 استان (استان‌های یکم تا دهم و 49 شهرستان افزایش یافت (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،5:1381). در این طرح اختصاری تقسیمات کشوری (1316) کرمانشاه بعد از استان‌های رشت، ساری، تبریز، ارومیه (رضاییه)، استان پنجم محسوب می‌شد که شامل شهرستان‌های تابعه ایلام، اسلامآبادغرب، کرمانشاهان، سنندج، ملایر و همدان بود (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1381: 6). که به ترتیب در سال‌های 1337 کردستان، 1352 همدان و 1353 ایلام از آن جدا شدند (رحیمزاده و همکاران،1393: 42).
براساس آخرین تغییرات در سال 1390 استان کرمانشاه از 14 شهرستان، 31 مرکزشهری، 31 بخش و 85 دهستان و ۲۷۹۳ آبادی تشکیل شده است که شامل شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب، دالاهو، سرپلذهاب، گیلانغرب، قصرشیرین، روانسر، جوانرود، پاوه، ثلاثباباجانی، صحنه، سنقر، کنگاور، و هرسین می‌باشد (شکل 3-6) (سالنامه آماری استان کرمانشاه،1390).

نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، استان کرمان، استان کرمانشاه، کشورهای در حال توسعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، تکنیک TOPSIS، رتبه بندی، تحلیل پوششی داده ها