پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان مازندران، اوقات فراغت، بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

ن معادل 54.4 درصد، آسيا و اقيانوسيه 19.8 درصد، امريكا 16.1 درصد، آفريقا 4.8 درصد و نهايتأ خاورميانه 4.9 درصد مي باشد(WTO،۲۰۰۶).
ايران علارغم جاذبه هاي فراواني كه دارد، سهم ناچيزي را از جذب گردشگري در جهان دارا مي باشد. رفتار گردشگران همواره يكي از موضوعات مورد علاقه محققان و متوليان امور گردشگري بوده است. تاكنون مطالعات متعددي در مورد علل سفر و يا شناسايي تشابهات و تفاوت هاي موجود در الگوهاي رفتاري مسافران يا طرز نگرش آنان به گردشگري انجام شده است. مطالعه انگيزش و رفتار، جستجويي براي يافتن پاسخ به سؤالات پيچيده درباره ماهيت انسان است (کاظمی، 1389). از منظر مقاصد گردشگري مطالعه انگيزه هاي مسافران از آن رو اهميت دارد كه به برنامه ريزان و سياست گذاران آنها اطلاع مي دهد كه مقصد گردشگري كجاست و چه ويژگي هاي بايد داشته باشد. به اين ترتيب مديريت مقاصد گردشگري خواهد توانست بازار هدف خود كه بيشترين تطابق را با داشته ها و امكانات مقصد مورد نظر دارند يافته ها و منابع خود را به گونه اي مناسب در جهت پاسخگويي به نيازهاي بازار هدف تجهيز نمايد (رنجبريان و زاهدي،۱۳۸۹).
پس براي مقصدهاي گردشگر پذير ضرورت دارد كه اين مقصدها از انگيزه؛ و عواملي كه در تصميم گيري گردشگران براي انتخاب يك مقصد تأثير دارند آگاهي داشته باشند. در اين صورت برنامه ريزان و سياست گذاران صنعت گردشگري با برنامه عمل خواهند كرد به عبارتي ديگر در هر زماني و در هر مكاني اقدام به سرمايه گذاري نخواهند كرد بلكه هزينه ها را در مكان ها و زمان هايي صرف خواهند كرد كه با نياز گردشگران مطابقت داشته باشد.
1-4 اهداف تحقيق
1-4-1 هدف اصلي: شناسايي عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران
1-4-2 اهداف فرعي:
1. بررسي اهميت عوامل اقتصادي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۲. بررسي اهميت عوامل اجتماعي- فرهنگي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۳. بررسي اهميت عوامل سياسي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۴. بررسي اهميت عوامل جغرافيايي- طبيعي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۵. بررسي اهميت عوامل فردي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
6. بررسي اهميت برنامه هاي آژانس بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۷. بررسي اهميت ساير عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۸ . اولويت بندي عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
1-5 فرضيه ها
1-5-1 فرضيه هاي اصلي
عوامل سطح كلان بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
عوامل سطح خرد بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۱-۵-۲ فرضيه هاي فرعي
۱. عوامل اقتصادي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۲. عوامل اجتماعي و فرهنگي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۳. عوامل سياسي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۴. عوامل جغرافيايي- طبيعي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۵. عوامل فردي بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۶. عوامل برنامه هاي آژانس بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۷. ساير عوامل هم بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار است.
۸ . ميزان اثرگذاري عوامل فوق بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران با هم فرق مي كنند

1-6 قلمرو تحقيق:
قلمرو زماني: اين تحقيق به منظور بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران درسال 1394 را مورد بررسي قرار مي دهد و يا به عبارت بهتر قلمرو زماني اين تحقيق مقطعي است.
قلمرو مكاني: كليه آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران مي باشد.
قلمرو موضوعي: موضوع اين پژوهش به مباحث بازرگاني مربوط مي شود يكي از زير بخش هاي بازرگاني بخش خدمات مي باشد صنعت گردشگري هم جزء بخش خدمات محسوب مي شود. پس مباحث اين تحقيق مربوط به شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران مي باشد.
1-7 مشكلات و محدوديت هاي پژوهش:
بسياري از گردشگراني كه به آژانس ها مراجعه مي كردند به دليل كمبود وقت قادر به پاسخگويي به سئوالات نبودند
محقق جهت پاسخ گرفتن از گردشگران بايد در آژانس ها حضور پيدا مي كرد و گرنه مسافران رغبتي به جواب دادن نشان نمي دادند از اين لحاظ محقق كمبود وقت داشت.
عدم همكاري برخي از كاركنان آژانس ها
دسترسي به تمامي آژانس هاي جهانگردي استان مستلزم صرف هزينه زياد و نياز به زمان طولاني داشت.
يكي از محدوديت هاي تحقيق حاضر آن است كه در سطح كلان به بررسي اهميت عامل هاي اقتصادي، فرهنگي اجتماعي، سياسي، جغرافيايي- طبيعي، و برنامه هاي آژانس پرداخته است و به عامل هايي از جمله تأثير تكنولوژي و عامل حقوقي- قانوني توجه نكرده است.
نتايج اين تحقيق فقط مربوط جامعه مورد بررسي شده مي باشد و اين نتايج نمي تواند براي كل گردشگران مناطق مختلف تعميم يابد.

1-8 تعريف واژگان تخصصي:
توريسم: يعني مكتبي كه پايه فكري آن سياحت و گردشگري است(کاظمی،1389).
جاذبه هاي طبيعي: مبتني اند بر جذابيت هاي محيط هاي طبيعي، و تنوع بسيار زيادي دارند. كه مهم ترين آنها عبارتند از آب و هوا، شرايط اقليمي، جنگل ها، آبشارها، پارك ها، چشم اندازهاي طبيعي و…( الواني و پيروزبخت،1389).
اوقات فراغت: يعني آن بخشي از زمان بيداري كه انسان از تعهدات شغلي و كار مولد آزاد است و به طور دلخواه به استراحت، ترميم قوا و رفع خستگي جسمي و روحي مي پردازد (کاظمی،1389).
جهانگردي: مجموعه فعاليت افرادي كه به مكان هاي خارج از محل زندگي و كار خود به قصد تفريح، استراحت، ديد و بازديد و غيره سفر مي كنند و حداقل يك شب و حداكثر يك سال متوالي در آنجا اقامت مي كنند (یاوری و همکاران،1389).
مسافر، ديداركننده يا گردشگر: براي شخصي كه به جايي مسافرت مي كند و در مكاني دور از محيط معمولي خود براي بيش از يك شب اما كمتر از يك سال به منظور تفريح، تجارت و مقاصد ديگر اقامت دارد، استفاده مي شود (یاوری و همکاران،1389).
گردشگري: عبارت است از گذران اختياري مدتي از اوقات فراغت خود در مكاني غير از محل سكونت دائمي به قصد بهره برداري از لذت هاي گردشگري ( صیدایی و هدایتی مقدم،1389).
گردشگري فرهنگي: نوعي از گردشگري است كه مسافر در آن به جستجو، فراگيري و تجربه درباره ي فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا ديگران مي پردازد ( یاوری و همکاران،1389).
دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي : اين دفاتر به عنوان يك واسطه بين گردشگران و مقصدهاي گردشگري عمل مي كنند. آنها در واقع پيشاني مواجهه ي نخستين متقاضيان با صنعت گردشگري به شمار مي روند ( یاوری و همکاران،1389).
اكوتوريسم يا بوم گردي: گونه اي از گردشگري است كه در آن گردشگران براي ديدار از مناطق طبيعي نامسكوني و دست نخورده جهان سفر مي كنند و به تماشاي گياهان، پرندگان، ماهي و ديگر جانوران مي پردازند (کریمی و همکاران،1388).
مقصد: مقصد را مي توان تمركز تسهيلات و خدمت كه براي رفع نيازهاي گردشگر برنامه ريزي در نظر گرفت. به هر حال مقصد گردشگري به صورت منطقه جغرافيايي تعريف مي شود كه تمركز حركت گردشگران و تأثيرات آن در برمي گيرد (الواني و پیروزبخت،1385).
وجهه ادراك شده3: مجموعه باورها و عقايد و نظراتي است كه يك فرد نسبت به يك مقصد دارد (رنجبريان و قنبري،۱۳۸۴).

2-1 مقدمه:
گردشگري یا توریسم 4، مفهوم گسترده اي دارد در واقع مي توان آن را نمونه ي بارزي از سيستم ناميد. گردشگري سيستمي است كه ارتباطات گسترده اي با ساير قسمت هاي اقتصادي، اجتماعي و غيره دارد. از يك سو مي توان تنها از ابعاد اقتصادي و همچنين با توجه به معرفي كردن گردشگري به عنوان بخشي از خدمات نگريست و ازسوي ديگر مي توان بسياري از ابعاد ديگر را با توجه به آن توضيح داد. با توجه به ابعاد گسترده ي اين بخش، نگاهي سيستمي به آن ضروري است. در طي شصت سال اخير، صنعت گردشگري از رشد پيوسته اي برخوردار بوده است، به طوري كه به يكي از بخش هاي اقتصادي با سرعت رشد بالا در جهان تبديل شده است. در طي سال هاي1950 تا 2005 گردشگري بين المللي با نرخ رشد سالانه 5/6 درصد، از 25 ميليون درآمد گردشگري در سال 1950 به 806 ميليون در سال 2005 افزايش يافت. بر اساس پيش بيني هاي رسمي سازمان جهاني گردشگري5 تا سال 2020 تعداد گردشگران ورودي در سطح جهان به 5/1 ميليارد نفر خواهد رسيد (سازمان جهاني گردشگري، 2006). بر همين اساس، سه منطقه جهان كه در سال 2020 بيشترين تعداد جهانگردان ورودي را خواهند داشت به ترتيب عبارتند از: اروپا 717 ميليون جهانگرد، شرق آسيا و اقيانوسيه 397 ميليون جهانگرد، آمريكا 283 ميليون جهانگرد، آفريقا، خاورميانه و جنوب شرق آسيا به ترتيب در مقام هاي بعدي قرار دارند. پيش بيني مي شود شرق آسيا و اقيانوسيه، جنوب آسيا، خاورميانه و آفريقا با رشد متوسط سالانه اي بيش از پنج درصد در مقايسه با 1/4 درصد رشد متوسط جهاني بيشترين ميزان رشد را به خود اختصاص دهند. رشد جهانگردي در مناطقي مانند اروپا و آمريكا كه از لحاظ جهانگردي پيشرفته ترند، از ميانگين جهاني كم تر خواهند بود. اروپا همچنان بيشترين سهم را در بازار جهانگردان ورودي جهان خواهد داشت، اما سهم تعداد جهانگردان اروپا از 60 درصد در سال 1995 به 46 درصد در سال 2020 تنزل پيدا خواهد كرد.     
سفرهاي راه دور يا بين منطقه اي طي دوره 1995 تا 2020، 5/4 درصد افزايش خواهد يافت كه در مقايسه با رشد 3/5 درصدي سفرهاي درون منطقه اي از رشد سريع تري برخوردار خواهد بود. در نتيجه بين سفرهاي درون منطقه اي و سفرهاي بين منطقه اي (راه دور) از 82 به 18 در سال 1995 به حدود 76 به 42 در سال 2020 تغيير پيدا خواهد كرد. کشورهای فرانسه ، آمریکا ، اسپانیا ، چین ، ایتالیا و….. بیشترین تعداد گردشگران را به خود جلب کرده اند و کشورهای آمریکا ، اسپانیا ، فرانسه و ایتالیا به ترتیب بیشترین درآمد را از گردشگران داشته اند. سازمان جهاني جهانگردي در گزارش سال جاري خود اعلام كرد كه رشد قابل توجه سفر گردشگران خارجي به خاورميانه و ديدار از جاذبه هاي گردشگري اين منطقه، موجب آن شده است كه خاورميانه به چهارمين منطقه گردشگرپذير جهان تبديل شود، اما تاكنون در اين ميان ايران سهم بسيار ناچيز دوهزارم درصدي را از گردشگري جهان داشته است (منبع : سازمان جهانی جهانگردی).
جدول2-1. پیش بینی روند گردشگران بین المللی بر حسب منطقه به میلیون نفر( سازمان جهانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آزمون فریدمن، رتبه بندی، اثرات اقتصادی، استان مازندران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محل سکونت، صاحب نظران، کسب و کار، ادبیات فارسی