پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان فارس، کشاورزی و منابع طبیعی، عوامل بازدارنده، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

از گاوآهن برگرداندار، كودپاش سانتريفوژ و روتيواتور و توسط تراكتورMF-240 باچرخهای لاستیکی منظم به چرخهای آهنی باغي انجام گرفته و مراحل بعدي عمليات شامل : ماله كشي، بذرپاشي و علف كش پاشي به ترتيب با استفاده از ماله تراكتوري كودپاش سانتريفوژ و سم پاش بوم دار توسط تراكتور با چرخهاي آهني باتلاقي (بدون چرخ لاستيكي ) انجام گرديده است.2-روش كشت سنتي : در اين روش عمليات شخم اول و دوم به ترتيب بوسيله گاوآهن برگرداندار و ديسك بدون استفاده از چرخهاي آهني و عمل ماله كشي بوسيله تيلر 7.5 اسب و ماله و علف‌كش پاشي توسط سم پاشي پش و كارگر انجام گرفته است. طبق نتايج بدست آمده از نظر عملكرد كمي و كيفي محصول بين دو روش مكانيزه و سنتي اختلاف معني‌داري وجود نداشته است. در روش مكانيزه هزينه‌هاي ساعتي نسبت به روش سنتي بيشتر ولي هزينه‌هاي هكتاري كمتر بوده است. در بررسي بذر مورد نياز در هر دو روش بين ميزان 120 كيلوگرم بذر جوانه نزده و 70 كيلوگرم بذر جوانه زده از نظر تعداد بوته، پنجه و ميزان محصول اختلاف معني داري وجود نداشته است.بذور خيسانده شده و جوانه نزده مناسب‌ترين شرايط را جهت بذرپاشي با كودپاش سانتريفوژ داشته و خشكانيدن بذور پس از جوانه زني اثر نامطلوبي بر رشد بعدي آنها داشته است. هنگام بذرپاشي بهترين وضعيت دريچه خروج بذر روي درجه 7 و مناسب‌ترين سرعت تراكتور در(rpm) 1800 بوده است. نيروي كششي و توان مالبندي لازم در عمليات شخم اول و ماله كشي به ترتيب بيش دنده سنگين با دور موتور از ساير عمليات بوده است (علی رشاد صدقی).
” برآورد تابع توليد و تعيين كارائي اقتصادي در گروه هاي پنجگانه ارقام برنج در شهرستان آمل” عنوان پژوهشی است که مجید حسنی مقدم در سال 1374 برای دفتر بررسی های طرحهای تحقیقاتی به انجام رسانیده است که خلاصه ای از کار ایشان در زیر بیان شده است :
تحقيق بر روي عواملي كه در روند توليد اثر مي‌گذارند و همچنين شناسايي واريته‌هايي كه كارائي آنها در سطح بالاتري نسبت به ارقام ديگر قرار دارند، مي‌تواند در سياستگذاري‌هاي اقتصادي در راستاي تقويت بخش كشاورزي علي الخصوص بهبود بهره وري و كارائي توليد موثر واقع شود. بمنظور تعيين كارايي ارقام مختلف برنج شهرستان آمل بعنوان مهمترين شهرستان منطقه مازندران از لحاظ توليد، سطح كشت و همچنين تنوع كشت ارقام مختلف مجموعاً با 202 نمونه (پرسشنامه) كه به صورت 66 نمونه دانه بلند مرغوب، 47 نمونه دانه بلند پر محصول، 45 نمونه دانه متوسط مرغوب و 44 نمونه برنج دانه كوتاه به مرحله اجرا گذاشته شد. در ابتدا كارايي تكنيكي، تخصصي و اقتصادي با استفاده از تخمين تابع توليد روش ” COLS” در گروه‌هاي مختلف تعيين و سپس آناليز واريانس يكطرفه جهت بررسي عوامل كمي و اجتماعي بر روي عملكرد و هزينه انجام كه بخشي از نتايج حاصله را به شرح زير مي‌توان خلاصه نمود: 1-كارائي تكنيكي محاسبه شده مشخص مي‌كند كه تمامي شاليكاران انواع برنج از كارائي تكنيكي بالائي برخوردارند,همچنين چون ارقام برنج پر محصول نسبت به ساير ارقام جديد مي‌باشد اين شاليكاران هنوز به آن تعادل(كشاورزي سنتي) نرسيده اند. لذا نظريه شولتر در مورد شاليكاران منطقه مورد مطالعه (كارآ اما فقير) تائيد مي‌گردد. 2- كارائي اقتصادي محاسبه شده نشان مي‌دهد ظرفيت بالقوه‌اي براي افزايش سود شاليكاران وجود دارد و اين ظرفيت براي شاليكاران گروه دانه بلند مرغوب به مراتب بيشتر از بقيه گروه‌ها مي‌باشد. (عدم كارايي اقتصادي گروه دانه بلند پرمحصول 0.376 می باشد).3-اثر تحصیلات بر روی عملکرد تنها در گروه دانه بلند پر محصول معنی دار بوده است و بر روی هزینه در گروه دانه بلند مرغوب معنی‌دار بوده است. 4- اثر سال‌هاي تجربه روي هزينه در گروه دانه بلند مرغوب و دانه كوتاه بترتيب در 99 و 95 درصد معني دار و گروه دانه بلند پر محصول در سطح 88 درصد و در گروه دانه متوسط مرغوب معني‌دار نبوده است(حسنی مقدم، 1374).
ابراهیم زارع در سال 1372 پژوهشی را برای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تحت عنوان “بررسي اقتصادي- اجتماعي كاربرد ماشين نشاء كار در مقايسه با نشاء كاردستي در مزارع برنج زراعين استان فارس” انجام داده است که خلاصه‌ی پژوهش ایشان در زیر ارائه شده است :
برنج سومين محصول زراعي استان فارس مي‌باشد. به علت نياز فراوان به نيروي كار، هزينه‌هاي كارگري سهم عمده اي از هزينه توليد اين محصول را تشكيل مي‌دهد. قيمت تمام شده محصول را مي توان از طريق افزايش عملكرد يا كاهش هزينه توليد پايين آورد. ماشين‌هاي نشاءكار ضمن ايجاد سهولت در انجام كار، جايگزين مناسبي براي نيروي كار بوده و هزينه كاشت محصول را كاهش مي‌دهند. به منظور بررسي اقتصادي كاربرد اين ماشيها طرحي از مهرماه 1374 در استان فارس به اجراء گذاشته شد,در اين طرح با انتخاب 4 مزرعه مكانيزه و 4 مزرعه سنتي در سال 1375 و مكانيزه در سال 1376 در شهرستان مرودشت و 3 مزرعه مكانيزه و 3 مزرعه سنتي در سال 1376 در شهرستان ممسني از كليه مراحل كاشت، داشت و برداشت يادداشت برداري به عمل آورد. نتايج نشان می‌دهد كاربرد ماشين‌هاي نشاءكار در مقايسه با روش دستي باعث كاهش مصرف بذر، كود اوره در هر هكتار می‌شود. در مرودشت ماشين دو رديفه و 16 چهار ردیفه به ترتیب جایگزین 20.6 و 20.5 و در ممسنی 16.75 روز-نفر نيروي كار در هكتار شده‌اند. با قيمت‌هاي پرداختي توسط زارعين كاربرد و ماشين دو رديفه در مرودشت در سال 1375 و 1376 به ترتيب 558103 و 787366 ريال و در سال 1375 ماشين چهار رديفه 612520 ريال در هكتار از هزينه كاشت كاسته است. اين رقم براي ماشين چهار رديفه در شهرستان ممسني 17596 ريال مي‌باشد. با قيمتهاي سال 1376 براي نهاده‌ها نسبت به منفعت به هزينه استفاده از ماشين‌هاي نشاء كار بالاتر از يك بوده و ارزش كنوني منافع خالص آنها مثبت مي‌باشد كه بيانگر اقتصادي بودن استفاده از ماشين‌هاي نشاءكار مي‌باشد. استفاده از ماشين نشاءكار باعث بهبود وضعيت پنجه زني و خوشه‌دهي در مزارع شلتوك شده است (زارع، 1372).
غلام رضا رعیت پناه پایان‌نامه خود را در سال 1381 تحت عنوان “بررسي برخي از عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر در فرايند پذیرش شيوه مكانيزه كشت برنج توسط شاليكاران شهرستان ساري” به انجام رسانید که خلاصه ای از کار ایشان در زیر ارائه شده است :
هر چند كه تاريخچه توصيه استفاده از ماشين نشاء كار در زارعت برنج، به دليل مزايايي كه بر آن مترتب است به اوايل دهه 1340 بر ميگردد . با وجود اين، علي رغم فعاليتهاي گسترده آموزشي و ترويجي كه در جهت شناسايي اين روش انجام شده است، به سبب وجود پاره‌اي از عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جوامع روستايي، مناسب و همه جانبه اين تكنولوژي توسط شاليكاران مناطق شمالي كشور چشمگير نبوده است. رد اين رابطه، تحقيق حاضر با هدف شناسايي و بررسي عوامل تاثير گ ذار و تشخيص عوامل بازدارنده و عوامل تسريع كننده فرايند پذيرش شيوه مذكور توسط شاليكاران شهرستان ساري، به انجام رسيده است و درجهت تحقق اين هدف نيز، فرضياتي تدوين گرديد.از جمله آنكه بين عوامل شخصيتي (سن، سواد، اندازه واحد توليدي),عوامل فرهنگي (تمايل به تحول و پيشرفت. مشاركت جمعي در نشاء سنتي محصول برنج) عوامل اجتماعی (برخورداري از كانالهاي ارتباطي، روشهاي آموزشي ترويجي، ميزان اشتغال خانوادگي) و عوامل اقتصادي (وضعيت اقتصادي افراد، ميزان دسترسي به نهاده هاي مورد نياز در توليد برنج، برخورداري از انگيزه هاي دو لتي ويژه كشت برنج، كيفيت اراضي شاليزاري) و متغير وابسته اين تحقيق، يعني فرايند پذيرش شيوه ماشيني كشت برنج، رابطه وجود دارد. علاوه بر اين، چنين فرض شده است كه ميان درصد تغييراتي كه هريك از متغيرهاي مستقل فوق الذكر برمتغير وابسته تبيين مي كنند، تفاوت وجود دارد.جامعه آماري اين تحقيق نيز كليه شاليكاران تحت پوشش مراكز خدمات پنج گانه (آبكسر، هولار، سمسكنده، مياندورود، پنبه زاركتي) از توابع شهرستان ساري به شمار آمدند كه به تعداد 150 نمونه با استفاده از روش سرشماري (براي گروهي كه مكانيزه كشت مي كنند) و نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي (براي افرادي كه به طريق دستي نشاء مي‌نمايند)، انتخاب شدند كه در بخش اول اين تحقيق، مبادرت به تعيين وضعيت اين افراد، در هر يك از مراحل مختلف فرايند پذيرش شيوه ماشيني كشت برنج(شامل آگاهي -ترغيب -تصميم و تائيد)گرديد.همچنين، ابزار جمع آوري اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق، پرسشنامه مشتمل بر 60 سئوال و انجام مصاحبه با نمونه هاي مورد نظر بوده است.كه پس از تدوين و تائيد روايي و اعتبار فرمهاي تحقيقاتي مذكور، توسط شاليكاران منطقه تكميل و داده هاي آن بعد از كد گذاري، استخراج و به كامپيوتر داده شد . داده ها با استفاده از بسته نرم افزاري SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند كه در اين ارتباط، علاوه بر استفاده از روشهاي آمار توصيفي شامل مد، ميانه، خطاي استاندارد، ميانگين، انحراف معيار، واريانس ، طبقه بندي داده ها در 40 عدد جدول و ترسيم نمودارهاي مربوطه ( از آمار استنباطي و نيز محاسبه رگرسيون چند متغيره به شكل كلي براي تمام متغيرها و به شكل جزيي براي متغيرهاي مستقل “كانالهاي ارتباطي “و “آموزشهاي ترويجي”)، نيز سود برده شده است . نتايج حاصله نيز نشان مي دهد كه ميان تمامي متغيرهاي مستقل مورد نظر (بجز تمايل شاليكاران به مشاركت جمعي در نشاء سنتي برنج) و متغير وابسته تحقيق رابطه معني داري وجود دارد. همچنين نتايج حاصله از تجزيه و تحليل رگرسيون به روش گام به گام، حاكي از آن است كه متغيرهاي مستقل زير، بترتيب ، بيشترين تاثير بر متغير وابسته را تبيين مي كنند : 1)وضعيت اقتصادي افراد، 2) برخورداري از انگيزه هاي دولتي ويژه كشت برنج، 3)دسترسي به نهاده هاي توليدي، 4) انگيزه پيشرفت، 5) سواد شاليكاران، 6) سطح شاليزاري افراد، 7) برخورداري از آموزشهاي ترويجي (رعیت پناه، 1381).
خلاصه ای از پژوهش بهروز حسن پور که تحت عنوان ” بررسي بهره‌وري عوامل توليد برنج و كارآيي شاليكاران در استان كهكيلويه و بويراحمد” به انجام رسانید در زیر ارائه شده است :
برنج نقش بسزايي در سبد غذايي خانوارهاي ايراني دارد . متأسفانه بدليل عدم تكافوي توليد در كشور، بخش زيادي از آن از طريق واردات تأمين مي گردد . وجود قلل برف گير، چشمه ها و رودهاي فراوان در استان كهگيلويه و بوير احمد باعث گرديده زمينه را براي شاليكاري فراهم آورد . بطوري كه دومين محصول زراعي آبي استان از نظر سطح زيركشت، برنج مي باشد. اين استان از نظر كشت برنج، جايگاه هفتم را در كشور دارد.در اين پژوهش به منظور تحليل بهره وري متوسط و نهايي عوامل توليد در كشت برنج، ضمن برآورد تابع توليد برنج، كارآيي فني، تخصصي و اقتصادي شاليكاران را در استان به روش تحليل فراگير داده ها( DEA ) محاسبه گرديد.سپس عوامل مؤثر فني، اجتماعي و اقتصادي بر روي ميزان كارآيي برنجكاران، مورد بررسي قرار گرفتند . اطلاعات مورد نياز، بصورت داده هاي مقطعي در سال 1381 توسط پرسشنامه و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، جمع آوري گرديدند. در مجموع از 132 برنجكار در استان مصاحبه به عمل آمد . متغير وابسته در توابع توليد، ميزان توليد برنج با پوسته (شلتوك) و متغيرهاي مستقل، كود شيميايي، كود حيواني، سموم دفع آفات، بذر، نيروي انساني، نيروي ماشيني و نيروي حيواني است . ضريب تعيين توابع توليد متعالي برنج درگروه هاي مختلف اندازة مزرعه (خرده پا,متوسط و بزرگ (خرده پا، متوسط و بزرگ) در استان كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب 0.651, 0.713 , 0.780 برآورد گردید.نتايج نشان داد كه با افزايش زمين شاليكار، نه تنها مقدار و ارزش بهره وري متوسط در مورد نهاده هاي توليد برنج به ويژه كود شيميايي، بذر و نيروي انساني بيشتر مي شود ، بلكه هزينه متوسط توليد هم كاهش مي يابد. ميانگين كارآيي فني، تخصصي و اقتصادي شالیکاران استان به ترتیب 62.1 ,74.3 ,44.6 درصد برآورد شد.اختلاف بين كارا يي اقتصادي بهترين شاليكار و ميانگين نمونه 55 درصد محاسبه گرديد. بنابراين مشخص شد كه شكاف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان مازندران، استان گیلان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هزینه تولید، افزایش بهره وری، نیروی کار، روش حداقل مربعات