پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش بازار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشهاي دفتري كاهش مي يابد. اين نظريه كه اهرم با ارزشهاي دفتري در جهت عكس معيار ريسك داراييها عمل ميكند بر اين احتمال استوار است كه شركتهايي كه داراييهاي ريسكي تري دارند به سمت انتخاب يك خط مشي اهرمي تمايل دارند كه سطوح پايين تر اهرم را هدف گيري مي نمايد. تركيب اين نظريه ها نشان ميدهد كه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ميتواند معيار تركيبي ريسك داراييها و ريسك مالي باشد. افزايش در اهرم با ارزشهاي بازار يا كاهش در اهرم با ارزشهاي دفتري(در صورتي كه ديگري ثابت باشد) باعث نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالاتر و در نتيجه بازده سرمايه مالكانه لازم بالاتر ميشود. اگرچه اين توضيح از اهرم يك رابطه مقطعي را ميان نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و بازده سرمايه مالكانه پيش بيني ميكند، اما لزومًا رابطه مقطعي ميان بازده سرمايه مالكانه و اهرم بازار يا اهرم دفتري را به شكل منحصر به فرد پيش بيني نميكند. بازدههاي بالاتر پيش بيني شده حاصل از ريسك داراييهاي بالاتر مرتبط با اهرم دفتري پايين، ممكن است به طور كلي يا جزئي با بازده پايين پيش بيني شده حاصل از ريسك مالي پايين تر مرتبط با اهرم بازار پايين تر تهاتر شود. تئوريهاي مالي پيش بيني نميكنندكه كدام اثر بايد بر ديگري تفوق يابد ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

ب) ارزش بازار و ريسک کوتاه ‌مدت سهام

در سال 1952.م، هري ماركويتز با ارائه مدل كمي، به اندازه گيري ريسك پرداخت و با معرفي مدل مبتني بر ريسك و بازده و ارائه خط مجموعه کارا43 براي اولين بار مقوله ريسك را در كنار بازده به عنوان متغيري ديگر جهت انتخاب دارايي براي سرمايه گذاري قرار داد. وي انحراف معيار را به عنوان شاخص پراكندگي معيار عددي ريسك خواند. شاگرد او، ويليام شارپ44، شاخص بتا (ضريب حساسيت)را براي تغييرات نسبي ارزش يك سهم در قبال تغيير ارزش بازار با معرفي خط مشخصات ارائه كرد و با معرفي مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي (CAPM) مديريت علمي پرتفوي را پايه گذاري كرد. مك كالي45 معيار ديرش را به عنوان ملاك اندازه گيري ريسك اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفي كرد و براساس آن مديريت داراييها و بدهيها و طراحي استراتژيهاي مديريت ريسك، از جمله تطابق ديرش و مصون سازي ارائه گرديد. ادامه كارهاي مك كالي به رابطه غيرخطي ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهي شد و معيار تحدب به عنوان شاخص دقيقتر براي محاسبه ريسک اين اوراق معرفي گرديد. بعد از دهه 1970.م و افزايش روزافزون ريسك ها در جنبه هاي مختلف تصميمات مالي، توجه مديران بيش از پيش به عامل ريسك جلب شد و در حقيقت كنترل معيار ريسك به عنوان عاملي براي ايجاد ارزش بيشتر مورد توجه قرار گرفت و حتي نرخ هاي بازدهي تعديل شده براساس ريسك، ملاك ارزيابي قرار گرفت. همزمان با پيدايش ابررايانه ها كه قدرت محاسباتي بالايي داشتند، برخي نظرات قديمي كه به علت زمان بر بودن و پيچيدگيهاي محاسباتي كنار گذاشته شده بودند، مجددا” مطرح گرديدند. از جمله ريسك نامطلوب كه ابتدا توسط منقدمين مطرح گرديده بود، در سال 1996.م مجدداً در بين محققين مالي جاني دوباره يافت و تحقيقات مفصلي نيز انجام گرفت كه چالش آن هنوز ادامه دارد ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

ج ) نسبت کيو توبين و ريسک کوتاه ‌مدت سهام

يکي از معيارهاي مهم ارزيابي عملکرد شرکت‌ها نسبت به کيو توبين مي‌باشد. اين معيار در دهه 1970 مطرح و در دهه‌هاي 1980 و 1990 به‌طور گسترده‌اي توسط محققين مورد استفاده قرار گرفت. نسبت کيو تويين از تقسيم ارزش بازار اوراق بهاءدار شرکت از هر نوع و بدهي‌هاي بلندمدت‌ به‌اضافه ارزش دفتري بدهي‌هاي کوتاه‌مدت بر ارزش جايگزيني دارائي‌هاي شرکت به‌دست مي‌آيد. شايان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادي، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت کيو توبين توسط پروفسور جيمز توبين در تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي کلان به‌منظور پيش‌بيني آينده فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌وجود آمد. زماني‌که نسبت کيو توبين از يک بزرگتر باشد نشان‌دهنده اين است که سرمايه‌گذاري در دارائي‌ها، توليدکننده درآمدهائي است که ارزش بيشتر از مخارج سرمايه‌اي را ايجاد مي‌کنند و زماني‌که نسبت کيو توبين کوچکتر از يک است بدين‌معني است که سرمايه‌گذاري در دارائي‌ها رد مي‌شود و بازدهي چنداني نداشته است (گونزاليس و آندره ، 2014).

2-6 متغيرهاي بازار و ريسک کوتاه مدت سهام
الف ) بازده دارائيها و ريسک کوتاه ‌مدت سهام

اين معيار در نظامي به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به‌عنوان مبنائي براي ارزيابي عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. در گذشته مديران به حاشيه سود تحصيل شده اهميت داده و دفعات گردش را ناديده ميگرفتند، در حالي‌که يکي از وظايف مهم مديران، نظارت دارائي‌هاي عملياتي است. اگر دارائي‌هاي اضافي در عمليات به‌کار گرفته شوند مانند اين است که هزينه‌هاي عملياتي را افزايش داده‌ايم. يکي از مزاياي مهم فرمول نرخ بازده دارائي‌ها (ROA) اين است که مديران را به کنترل دارائي‌هاي عملياتي وادار مي‌سازد و همواره با کنترل هزينه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائي‌هاي عملياتي نيز مي‌پردازند. امروزه فرمول نرخ بازده دارائي‌ها يکي از مهمترين معيارها براي سنجش کارائي مديران به‌خصوص براي نظارت بر مراکز سرمايه‌گذاري است. مسئوليت‌هاي مديران در زمينه‌هاي مختلف در فرمول نرخ بازده دارائي‌ها ادغام گرديده و به‌صورت يک رقم ارائه مي‌گردد که براي سنجش کارائي مديران در مراکز سرمايه‌گذاري، معيار مناسبي براي تخصيص وجوه سرمايه‌گذاري است. از همان آغاز يک سري موارد براي ارزيابي عملکرد مديران مورد استفاده قرار گرفت تا اينکه نسبتهاي مالي براي اين امر مورد استفاده قرار گرفتند. يکي از نسبت‌هائي که در سيستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارائي‌ها بود. اين نسبت و همچنين نسبت ديگري به نام نرخ بازده سرمايه جزء نسبت‌هاي سودآوري به حساب مي‌آيند. بهتر است بگوئيم هرگاه از سود خالص دوره براي ارزيابي عملکرد در يک فرمول استفاده مي‌شود منظور بررسي نسبت سودآوري آن ارگان است ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

ب) نسبت جمع بدهي ها به حقوق صاحبان سهام و ريسک کوتاه ‌مدت سهام

اهرم مالي : مقدار بدهي استفاده شده در ساختار سرمايه شرکت را نشان ميدهد. در اينجا به رابطه بين سود قبل از بهره و ماليات به عنوان يک متغير مستقل و سود هر سهم به عنوان يک متغير وابسته توجه مي شود . اهرم مالي عبارت است از معياري از ريسک مالي که از هزينه هاي ثابت مالي ناشي مي شود ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).
درصد اهرم مالي عبارت از نسبت ارزش دفتري مجموع بدهي ها (TD) به ارزش دفتري مجموع دارايي ها ((TA مي باشد. گروه ديگري از صاحبنظران ارزش بازار بدهي ها به ارزش بازار شرکت را به عنوان اهرم تلقي نموده اند ( ويستون ، 1979). پاره اي از محققان نيز ارزش دفتري بدهي ها به ارزش دفتري سهام را بر محاسبه اهرم مالي بکار برده اند. هامپتون در کتاب خود براي محاسبه درجه اهرم مالي از فرمول زير استفاده کرده است.
عقيده ماركوويتز مبني بر توجه سرمايه گذاران به هر دو عامل ريسك و بازده مورد انتظار است ، مشاهده مي گردد كه سرمايه گذاران به نگهداري مجموعه اي از اوراق بهادار ( پرتفوي ) تمايل دارند
، زيرا از طريق تشكيل پرتفوي مي توانند بدون كاهش نرخ بازده موردانتظار ميزان ريسك راكاهش دهند (توماس46 ، 2000 ). ماركوويتز نشان داد درتشكيل يك پرتفوي به ضرايب همبستگي ميان بازده دارايي ها توجه شده و دارايي هايي كه كمترين ضريب همبستگي را با يكديگردارندجهت تشكيل پر تفوي انتخاب مي شوند . به بيان ديگر هر چه ضريب همبستگي بين بازده دارائي هاي پرتفوي كمتر باشدآن پرتفوي در كاهش ريسك موفق تر خواهد بود ( مسينيچ47 ،2000 ). توصيف كمي ريسك براي نخستين بار از سوي ماركوويتز ارائه گرديد . ماركوويتز به لحاظ آماري تأثير متنوع سازي بر ريسك پر تفوي اوراق بهادار را مورد بررسي قرار داد او دريافت كه انحراف معيار بازده يك پر تفوي كمتر از ميانگين موزون واريانس اوراق بهادار منفرد موجود در آن است ، بدين نحو اثر متنوع سازي از طريق همبستگي ميان اوراق بهادار موجود در پر تفوي تعيين مي شود(راعي ،1383).
ماركوويتز در راستاي تعيين پر تفوي هاي متنوع بهينه از طريق به كارگيري الگوريتم هاي رياضي جهت تعيين وزن اوراق بهادار منفرد موجود در آنها تلاش نمود .ماركوويتز با تشكيل پر تفوي هاي متنوع از اوراق بهادار و با وزن هاي متفاوت و تعيين انحراف معيار و بازده مورد انتظار هر يك از اين مجموعه هاي اوراق بهادار مجموعه پرتفوي هاي محتمل را شناسايي نمود . در رويكرد سرمايه گذاري ماركوويتز سرمايه گذار مي بايست پر تفوي هاي بديل را بر اساس دو معيار ريسك و بازده و از طريق منحني بي تفاوتي مورد بررسي و تحليل قرار دهد( ديويس 48، 2001).
دو پراسد (1994 )49 در مقاله تحقيقي خود از تحقيقات محققان ديگر زمينه هايي را مطرح كرده است بنابراين با مديريت ريسك سيستماتيك از طريق ساختار سرمايه بلند مدت مزاياي بالقوه اي براي شركت بدست مي آيد و سرمايه گذاران تلاش ميكنند ريسك سيستماتيك موجود در پرتفويشان راكنترل كنند .
پژوهش ديگري توسط دوگان ( 2005 )50 انجام شد كه او مقايسه اي دررابطه با روش هاي مختلف براي برآورد اهرم عملياتي انجام داد . پن من ( 2003 )51 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را باتوجه به اهرم عملياتي و مالي و اثر آن بر قيمت سهام انجام داد .
بررسي عناوين پژوهش هاي انجام شده در ايران ( از طريق جستجو در اينترنت ، مراجعه به پژوهشكده اسناد و مدارك علمي و بررسي پايان نامه هاي دانشگاههاي مختلف ) حاكي از آن است كه تا كنون هيچ پژوهشي مشابه پژوهش حاضر صورت نپذيرفته است و پژوهش هاي پيشين فقط به بررسي رابطه بين اهرم مالي با متغيرهاي گوناگون يا رابطه بين ريسك و بازده پرداخته اند . از جمله اين موارد ، پايان نامه غلامعلي قرباني با عنوان” بررسي رابطه بين ريسك كل و ريسك سيستماتيك سهام عادي و اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار” كه در بهار 1378 در دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است ، پايان نامه مصيب رزم ديده تحت عنوان ” بررسي رابطه اهرم مالي با ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سري زماني” كه در دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1385 انجام شده است . در موارد ديگر نيز صرفا به بررسي رابطه بين ريسك و بازده پرداخته شده است ، از جمله پايان نامه علي شفيع زاده با عنوان” تحقيقي پيرامون ارتباط بين ريسك سيستماتيك و بازده سهام در بورس ” كه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده است ، و يا پايان نامه سعيد مصدق با عنوان ” بررسي رابطه ريسك و اندازه با بازده در شرايط مختلف در بازار بورس اوراق بهادار تهران كه در سال 1384 در دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است مي باشد . تنها موردي كه در آن اشاره اي به اهرم عملياتي شده پايان نامه غلامرضا غلامي در دانشگاه تهران تحت عنوان ” بررسي ارتباط بين تغييرات اهرم هاي عملياتي ، مالي و مركب با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه در آن ارتباط اهرم عملياتي صرفا با بازده بررسي شده است و بازده زماني تحقيق مذكور از سال 1373 تا 1379 بود و نتيجه تحقيق او نشان داد كه بين متغيرهاي پژوهش با بازده سهام ارتباطي وجود ندارد.
در ارتباط با تحقيق هاي انجام شده در خارج از كشور لو ( 1974 )52 اهرم عملياتي را با ريسك سيستماتيك مقايسه كرد و ارتباط مثبتي بدست آورد . تحقيق ديگري توسط مندلكر 53درسال 1984 انجام شد كه نشان داد ريسك سيستماتيك را مي توان به عامل اهرم عملياتي و اهرم مالي تقسيم كرد . وي در اين تحقيق 590 شركت را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه در سطوح مشخص از ريسك سيستماتيك ارتباط معناداري بين ريسك سيستماتيك و اهرم مالي و عملياتي وجود دارد . پژوهشي در سال 2006 در دانشگاه برزيل تحت عنوان ” اثر درجه اهرم عملياتي بر بازده سهام در بازار سهام برزيل ” انجام شده است كه تحقيق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد شرکت، بازده سهام