پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلال شخصیت، ارتکاب جرم، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

173).
د ) حشیش: به دنبال مصرف این ماده سوءظن مفرط، انزواطلبی، اختلال در قضاوت و ارزیابی و در برخی موارد توهم و افکار هذیانی ایجاد میشود (صابری و محمدی، 1384، ص 202-200).
انواع اختلالات مربوط به مواد مخدر و الکل شامل:
الف) اختلالات اختصاصی مربوط به مواد و الکل:
شامل اختلالات مربوط به اثرات مستقیم بر مغز (شامل مسمومیت با الکل یا مواد، ترک، دلیریوم ناشی از ترک و توهمزدگی)، اختلالات مربوط به رفتارهای وابسته (سوءمصرف و وابستگی) و یا اختلالات دارای تآثیر مستمر (شامل اختلالات فراموشی و دمانس) میباشد (کاپلان و سادوک، 2010، ص 140).
ب) اختلالات مربوط به وابستگی و سوءمصرف مواد:
وابستگی به معنای یک الگوی اجباری مصرف میباشد که عبارت است از وجود آشفتگی در حداقل سه زمینه عمده مرتبط با مواد که طی مدت 12ماه رخ میدهد؛ این زمینهها شامل تحمل (به دو صورت نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تآثیر دلخواه و یا کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسان از آن تعریف میشود) یا ترک آن، صرف مقدار زیادی وقت برای مصرف آن، ادامه مصرف علیرغم پیآمدهای سوء جسمی و روانی و … میباشد.
«سوءمصرف الکل و مواد زمانی مطرح میشود که الکل و مواد در وضعیتهای فیزیکی خطرناک (مثلآ حین رانندگی) مصرف شده باشد و عبارت است از بروز عواقب منفی ناشی از مصرف مکرر مواد و الکل» (صابری و محمدی، 1384، ص 32). در قانون مجازات اسلامی در کشور ما نوشیدن الکل جرم محسوب شده و کیفر حد در موردش اجرا میشود. همچنین طبق ماده 153 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: “مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر، روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست، مگر آنکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم میشود “.
نکته قابل ذکر در این بحث این است که «غالبآ اختلالات مرتبط با مصرف مواد، همپوشانی نسبتآ بالایی با سایر اختلالات روانی دارند؛ تحقیقات نشان میدهند که حدود نیمی (47%) از کسانی که تشخیص میبارگی یا مصرف مواد برایشان صادر شده از اختلال شخصیت ضداجتماعی بیش از همه اختلالات روانی و پس از آن از اختلالات افسردگی، اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی نیز رنج میبرند» (ضرغامی، 1381، ص 174).
بند پنجم . اختلال اسکیزوفرنی35 و سایر اختلالات سایکوتیک
اختلال روانی اسکیزوفرنیا یکی از بیماریهای شدید و عمیق روانشناختی میباشد که بر فکر، ادراک و خلق تآثیر میگذارد و حدود 1درصد از جمعیت جهان به این بیماری مبتلا هستند. در این بیماران فعالیت ذهنی و روانی دستخوش تغییر شده و در موارد حاد بیماری فعالیتهای هیجانی، رفتاری و فکری عملکرد طبیعی خود را از دست میدهند. عوامل ادراکی که ممکن است شامل دیدن یا شنیدن باشد دیگر وجود خارجی نداشته و در موارد حاد بیماری، قادر به درک واقعیات که از دید انسانهای سالم جزء بدیهیات میباشد نیستند (ملکوتی، متقی پور و فرزادی، 1388، ص 44-46).
اختلال روانی اسکیزوفرنی در صورتی که به صورت دائم و مستمر وجود داشته باشد نمونه بارز جنون در قانون محسوب شده که در صورت ارتکاب جرم توسط بیمار باعث سلب مسئولیت کیفری از او میشود (حکمت، 1370، ص76 ).
این اختلال برای نخستین بار توسط بلولر با ” اصطلاح روانگسیختگی یا اسکیزوفرنیا ” که از ریشه (اسکیزو = شکافت و دونیمه شدن) + (فرن = ذهن) میباشد ابداع شد، زیرا او معتقد بود که این اختلال عمدتآ با فقدان انسجام و شکافت فرآیندهای فکر، هیجان و گرایش درونی به دور از واقعیت مشخص میشود (باچر، مینکا و هولی، 1388، ص 369).
امکان ابتلا به این اختلال در تمام طول عمر وجود دارد اما عمومآ در آغاز نوجوانی و حداکثر تا حدود سن 30سالگی شروع میشود و در برخی گونه نادر آن که بصورت دیررس ظهور میکند بین سنین 50 تا 60 سال بعنوان ” روان گسیختگی دیررس ” و ” روان گسیختگی کهولت ” که بین 70 تا 80 سالگی ظاهر میشود (کراز، 1386، ص 97).
تشخیص اختلال اسکیزوفرنی به دلیل تنوع در گونهها، شمار علائم و مشکلات تشخیصی اندکی زمانبر و دشوار میباشد ولی نشانههای آن باید حداقل شش ماه دوام داشته و سطح کارکرد قبلی فرد در محیط کار، روابط اجتماعی و مراقبت از خود به طور قابل توجهی مختل شده باشد.
متاسفانه تاکنون علت دقیق این بیماری روشن نشده و در توجیه و تفسیر علل این تغییرات دلایل مختلفی ابراز شده است. اما آنچه که مورد توافق عمومی است این است که اسکیزوفرنی یک اختلال مغزی است که شامل برخی نابهنجاریها در ساختار مغز و یا عملکرد آن میباشد به عبارت دیگر؛ برخی از مناطق و یا سیستمهای ناقل عصبی در اسکیزوفرنی نابهنجار هستند، همچنین «احتمال آسیبپذیری نسبت به این بیماری در بسیاری از بیماران از زمان تولد وجود دارد و سه شاهد برای حمایت از این فرضیه وجود دارد: اولآ آسیبپذیری ممکن است ارثی باشد بدین معنا که همزمان با تولد بیمار این آسیب میتواند با او همراه باشد، ثانیآ عوارض پیش از تولد به آسیبپذیری کمک کند، ثالثآ پژوهشهای رشدی نشان میدهد بسیاری از بیماران از همان دوره طفولیت نابهنجاری را نشان میدهند» (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 112).
لازم به ذکر است که درمان و توانبخشی این بیماران نیز با دشواریهایی همراه است و شامل دو دسته درمان دارویی و غیردارویی (شامل انواع رواندرمانیهای فردی و خانوادگی از جمله تفریح درمانی) میباشد (فلاحتی خشکناب، 1386، ص 233).
پنج معیار و نشانه در اسکیزوفرنی وجود دارد که شامل:
1 – هذیان: از مهمترین نشانههای اسکیزوفرنی میباشد و به معنی باورها و اعتقادات غلطی میباشد که در مقابل تمام مدارک و استدلالها مقاومت کرده و در برابر شواهدی که معمولآ برای برطرف نمودن آنها کافی هستند استمرار مییابند و پنج نوع میباشند: هذیان خود بزرگبینی (شامل باورهایی مبنی بر مهم بودن فرد)، هذیان کنترل (شامل اعتقاد بر اینکه رفتار وی از بیرون کنترل میشود)، هذیان گزند و آسیب (شامل ترسهایی که فرد احساس میکند گروه یا افرادی مقاصد بدخواهانه نسبت به او دارند)، هذیان انتساب (شامل باورهایی مبنی بر اینکه حوادث یا افراد خاصی مشخصآ به آنها اشاره دارند و درباره آنها حرف میزنند) و هذیان جسمی (شامل اینکه فرد معتقد است یک مشکل از درون دارد در صورتی که طبق شواهد هیچ مشکل داخلی ندارد).
2 – توهم: شامل ادراکات نادرستی میباشد که حتی در غیاب محرکهای خارجی که به طور معمول چنین ادراکاتی را تحریک میکنند واقعیتی الزامآور دارند و در این بیماری معمولآ شنیداری است و دو حالت دارند؛ یا صدایی است که راجع به اعمال جاری او صحبت میکنند، یا دو یا چند صداست که با یکدیگر درمورد بیمار صحبت میکنند.
3 – گفتار آشفته: به معنای گفتاری میباشد که بدون ارتباط واضحی از موضوعی به موضوع دیگر میپرد. در نتیجه پاسخ به سوال دیگران هم ممکن است بیربط باشد. گاهی آنقدر آشفته میشود که گسسته شده و برای شنونده بیمعناست. مثلآ میگوید: «وقتی دیگران وارد میشوند من مجبور میشوم بیرون بروم و شکی نیست که باید از قایق خارج شوم … » (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 68).
4 – رفتار آشفته یا کاتاتونیک: رفتار آشفته این بیماران میتواند از سرگیجه عجیب و غریب و هیجان تا تحریکپذیری شدید و بیقراری را در بر بگیرد. رفتار کاتاتونیک عجیبترین ویژگی رفتاری بیماران اسکیزوفرنیک میباشد که در آن حرکت فرد بسیار کاهش یافته تا حدی که بسیاری مواقع احساس میشود بیمار خشکش زده است.
5 – علایم منفی: به علایمی اشاره دارد که باعث کاهش رفتار بهنجار میشود و معمولآ قبل از رفتار مثبت بروز میکند. یکی از این علائم شامل کندی یا سطحی شدن عواطف و هیجانات است که همواره با کاهش گفتار نیز همراه میشود.
برخی بینش مختل را نیز یکی از شاخصهای اسکیزوفرنی به شمار میآورند؛ بدین معنا که برخی از بیماران ابتلا به علائم یا رفتارهای نابهنجار را حتی زمانی که در یک مرکز روانپزشکی بستری هستند رد میکنند و علت بیماری خود را بدشانسی یا کینهتوزی بقیه عنوان میکنند. همچنین ابتلا به افسردگی در زنان اسکیزوفرنیک نیز بسیار شایع است (همان، 1389، ص 69-64).

اسکیزوفرنی و انواع چهارگانه شناخته شده آن شامل:
الف ) اسکیزوفرنی فرم: شامل دارا بودن تمام علائم اسکیزوفرنی با تداوم بیش از یک ماه و کمتر از شش ماه.
ب ) اسکیزوافکتیو: شامل وجود همزمان علائم مهم اسکیزوفرنی همراه با علائم اختلال افسردگی اساسی یا اختلال مانیک در برههای از زمان به شرط آنکه حداقل به مدت دوهفته و در غیاب علایم خلقی، نشانههای اسکیزوفرنی تداوم یابد. برخی روانپزشکان این نوع اسکیزوفرنی را جنون دائمی یا ادواری مینامند.
ج ) اختلال هذیانی: ویژگی عمده این اختلال اعتقاد راسخ و هذیانی بیمار به یک ایده غلط است که به صورت واقعی نیز میتواند رخ دهد؛ این موضوع برعکس عقاید بیماران اسکیزوفرنیک میباشد اینگونه که عقاید و باورهای بیمار آنچنان غیرواقعی و عجیب است که شکی در نادرست بودن عقاید وجود ندارد.
د ) اختلال سایکوتیک گذرا: این اختلال شامل هذیانها، توهمات، تکلم آشفته و بیربط و … میباشد که به مدت حداقل یک روز و حداکثر یک ماه و سپس برگشت کامل به سطح عملکرد قبل از شروع بیماری میباشد.
از دیگر اختلالات اسکیزوفرنی میتوان به اختلال سایکوتیک ناشی از یک اختلال طبی، اختلال سایکوتیک ناشی از مواد و دیگر اختلالات سایکوتیک که به نوعی دیگر مشخص نشدهاند اشاره کرد (صابری و محمدی، 1384، ص 38-34).
تصور غلطی که در مورد اسکیزوفرنی وجود دارد این است که چنانچه فردی به این بیماری دچار شد همیشه به آن مبتلا خواهد ماند اما در حقیقت در مورد تمام بیماران این بیماری دائمی نیست و اغلب موارد با دورههای بهبودی همراه میباشد. اما برخی روانشناسان از جمله بلولر معتقدند که در اغلب موارد علیرغم اقدامات درمانی صورت گرفته روی آنها، به فساد و از هم گسیختگی شخصیتی منتهی شده و بهبودی کامل هیچوقت محقق نمیشود (کراز، 1386، ص 97).
در طبقهبندی انجمن روانپزشکان آمریکا پنج تیپ فرعی اسکیزوفرنی نیز مشاهده میشود که شامل: اسکیزوفرنی پارانوئید (دارای علامت و مشخصه هذیان یا توهمات شنیداری فاحش و حسادت هذیانی–باور عمیق به خیانت همسر و … میباشد)، اسکیزوفرنی آشفته (بارزترین نشانه آن عدم انسجام و حساسیت شدید به حالات درونی و عدم حساسیت به محیط بیرونی است)، اسکیزوفرنی کاتاتونیک (که بارزترین مشخصه آن رفتار حرکتی بسیار هیجانزده یا بسیار خشک میباشد)، اسکیزوفرنی نامتمایز (که زمانی تشخیص آن صورت میگیرد که فرد معیارهای سایر تیپهای اسکیزوفرنی را برآورده نمیکند اما بازهم علائم روانپریشی را بروز میدهد)، اسکیزوفرنی باقیمانده (که ویژگی آن فقدان علائم مشهود از قبیل هذیان و … میباشد؛ به عبارت دیگر ملاک وجود دو یا چند علامت نسبتآ کوچک و در عین حال پریشان کننده شامل انزوا یا گوشهگیری فاحش، رفتار بسیار عجیب، آسیب شدید در کارکرد نقش و … میباشد) (صابری و محمدی، 1384، ص 34).
تحقیقات نشان میدهد که «بسیاری از افرادی که در دوره بزرگسالی علائم اختلال اسکیزوفرنی را از خود بروز میدهند علائم اولیه رفتاری نیز داشتهاند که عبارتند از: انزوای اجتماعی، افکار غیرمعمول و نابهنجاریهای فکری که این ترکیب رفتاری شباهت بسیاری با معیارهای تشخیصی اختلال شخصیت اسکیزوتایپ دارد؛ به عبارت دیگر نسبت قابل توجهی از افرادی که نهایتآ به اسکیزوفرنی مبتلا میشوند سندرمی را نشان میدهند که در سنین پایینتر معادل اختلال شخصیت اسکیزوتایپی میباشد» (وارنر، 1388، ص 98).
از عوامل زیستی ژنتیک، اختلالات ساختاری مغز، عفونت‌ها، سوء تغذیه، بیماری‌های دوران بارداری مادر، صدمات زایمانی، حوادث و ضربههای مغزی را میتوان به عنوان علل وقوع بیماری اسکیزوفرنی نام برد.
نکته مهم در این بحث ارتباط عوامل جمعیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عقب ماندگی، مسئولیت کیفری، اختلال شخصیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع افسردگی اساسی، مسئولیت کیفری، اختلالات اضطرابی