پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

مخالف
139
1/35

396

100

05/2

بي نظر
93
5/23

موافق/کاملا موافق
164
4/41

عيني
4
اگر کسي به من پول قرض داد، من نيز زماني که او نياز داشته باشد، به او پول قرض مي دهم.
مخالف/کاملا مخالف
9
3/2

394

100

49/3

بي نظر
18
6/4

موافق/کاملا موافق
367
1/93

5
اگر کسي براي من کاري انجام دهد، سعي
مي کنم هر گاه فرصتي پيش بيايد جبران کنم.

مخالف/کاملا مخالف
10
5/2

395

100

45/3

بي نظر
20
1/5

موافق/کاملا موافق
365
4/92

6
ضرورتي نمي بينم که حتما کارهاي خوب ديگران نسبت به خودم را در فرصتي مناسب جبران کنم.
مخالف/کاملا مخالف
312
8/78

396

100

01/1

بي نظر
39
8/9

موافق/کاملا موافق
45
4/11

جدول (5-21) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب گويه هاي هنجار معامله متقابل را نشان
مي دهد. براساس داده هاي اين جدول، در بعد ذهني، بيشترين موافقت(78درصد) با گويه “با اين شعر موافقم که: چو بد کردي مشو ايمن ز آفات که واجب شد طبيعت را مکافات” و بيشترين ميزان مخالفت(1/35درصد) با گويه “در جامعه امروزي، اگر به مردم خوبي کني از آنها نيز خوبي خواهي ديد.” صورت گرفته است. در بعد عيني نيز بيشترين ميزان موافقت (1/93 درصد) با گويه “اگر کسي به من پول قرض داد، من نيز زماني که او نياز داشته باشد، به او پول قرض مي دهم.” صورت گرفته و بيشترين ميانگين گويه هاي اين جدول(49/3)نيز مربوط به همين گويه بوده است.بيشترين ميزان مخالفت (8/78درصد)نيز مربوط به گويه “ضرورتي نمي بينم که حتماً کارهاي خوب ديگران نسبت به خودم را در فرصتي مناسب، جبران کنم.”مي باشد. کمترين ميانگين گويه هاي اين جدول (01/1 ) هم متعلق به اين گويه بوده است.
با دقت در داده هاي جدول فوق ملاحظه مي گردد، در حاليکه پاسخگويان، خود را معتقد و ملتزم به رعايت هنجارهاي معامله متقابل توصيف کرده اند، نسبت به اعتقاد و التزام ديگران به اين هنجارها خوشبين نيستند. چراکه به عنوان مثال،1/35 درصد از پاسخگويان با گويه “در جامعه امروزي، اگر به مردم خوبي کني، از آنها نيز خوبي خواهي ديد.” ابراز مخالفت کرده اند، در حاليکه اين رقم براي گويه “اگر کسي به من پول قرض داد، من نيز زماني که او نياز داشته باشد، به او پول قرض مي دهم.” 3/2 درصد بوده است. بدين ترتيب مي توان چنين استدلال کرد که رعايت هنجارهاي معامله متقابل در بين پاسخگويان اين پژوهش، برخلاف نظر پاتنام، نوعي بده و بستان اجتماعي نبوده و بيشتر از نوع رعايت موازين اخلاقي مي باشد.

جج
5-22- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان هنجار معامله متقابل و ابعاد آن
ميزان هنجار معامله متقابل
هنجار معامله متقابل
ابعاد

تعداد
درصد
درصد تجمعي
ذهني
(درصد)
عيني
(درصد)
کم
11
9/2
9/2
6/3
2/4
متوسط
154
8/40
8/43
4/41
1/15
زياد
212
2/56
100
0/55
8/80
جمع کل
377
100

100
100
ميانگين
00/68
46/63
46/77
ميانه
00/70
66/66
88/88
نما
00/70
67/66
100
انحراف معيار
2/17
88/18
52/22

داده هاي جدول (5-22) نشان مي دهد که ميزان هنجار معامله متقابل 2/56 درصد(212 نفر) از پاسخ گويان در سطح زياد، 8/40 درصد(154 نفر)از پاسخگويان در سطح متوسط و تنها 9/2 درصد (11 نفر) از پاسخ گويان در سطح کم مي باشد. ميانگين پاسخ ها در حدود 68 و در سطح بالا است. ميانه پاسخ ها نيز عدد 70 بوده، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره کمتر از 70 و نيمي ديگر نمره اي بيش از 70 کسب کردند. بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد 70 بوده است. همچنين، مقايسه ابعاد هنجار معامله متقابل نشان دهنده آن است که ميانگين هنجار معامله متقابل عيني (46/77) در سطح بالا و بيشتر از ميانگين هنجار معامله متقابل ذهني(46/63) که در سطح متوسط (رو به بالا) قرار دارد، مي باشد.

ج
5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
ميزان نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون با پنج گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. جداول (5-23) و (5-24) نشانگر توزيع پاسخ گويان بر حسب گويه ها و همچنين ميزان کلي نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون مي باشند.
5-23- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويههاي نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
رديف
گويه ها
ميزان مخالفت/موافقت
توزيع
کل
ميانگين از 4نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
در شرايط فعلي، اگر حقي از كسي ضايع شود، مي تواند از طريق قانون به حقش برسد.

مخالف/کاملا
مخالف
217
4/54

399

100

46/1

بي نظر
102
6/25

موافق/کاملا موافق
80
1/20

2
دولت، همواره قانون را رعايت کرده و بدان احترام مي گذارد.
مخالف/کاملا مخالف
255
7/57

390

100

30/1

بي نظر
95
4/24

موافق/کاملا موافق
70
9/17

3
اداراتمختلفدراستخدامکارکنانخود،بر اساس قانون شايسته سالاري بيش از هرچيز به تجربه وتخصصافراد اهميت مي دهند.
مخالف/کاملا مخالف
250
0/63

397

100

22/1

بي نظر
76
1/19

موافق/کاملا موافق
71
9/17

4
در شرايط فعلي، ادارات در انجام كار مردم، فقط به قانون توجه مي كنند.
مخالف/کاملا مخالف
267
2/69

386

100

10/1

بي نظر
68
6/17

موافق/کاملا موافق
51
2/13

5
در جامعه ما، قانون در مورد مردم و مسئولين به يكسان اجرا مي شود.
مخالف/کاملا مخالف
281
4/70

399

100

99/0

بي نظر
74
5/18

موافق/کاملا موافق
44
0/11

جدول (5-23) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان برحسب گويه هاي نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون را نشان مي دهد. براساس داده هاي اين جدول مشاهده مي شود که بيشترين ميزان موافقت (1/20 درصد) و همچنين بيشترين ميزان ميانگين (46/1) مربوط به گويه “در شرايط فعلي اگر حقي از کسي ضايع شود، مي تواند از طريق قانون به حقش برسد.” مي باشد. بيشترين ميزان مخالفت (4/70درصد) و کمترين ميزان ميانگين (99/0) نيز متعلق به گويه”در جامعه ما، قانون در مورد مردم و مسئولين به يکسان اجرا مي شود.” بوده است.
همچنين با دقت در داده هاي اين جدول، ملاحظه مي گردد که پاسخگويان، نظام قضايي را قانون مدارتر از نظام اجرايي و اداري کشور مي دانند. چرا که بعنوان مثال 2/13 درصد از پاسخگويان با گويه”در شرايط فعلي، ادارات در انجام کار مردم، فقط به قانون توجه مي کنند.” ابراز موافقت داشتند، در حاليکه اين رقم براي گويه “در شرايط فعلي اگر حقي از کسي ضايع شود، مي تواند از طريق قانون به حقش برسد.” 1/20 بوده است.

5-24- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
ميزان نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
تعداد
درصد
درصدتجمعي
کم
214
4/57
4/57
متوسط
131
1/35
5/92
زياد
28
5/7
100
جمع کل
373
100

ميانگين: 7/29 ميانه: 25 نما:0 انحراف استاندارد:3/24
داده هاي جدول (5-24) نشان ميدهد که ميزان نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون براي 4/57 درصد (214نفر) از پاسخ گويان در سطح کم، 1/35 درصد (131 نفر) از پاسخ گويان در سطح متوسط و 5/7 درصد (28نفر) از پاسخ گويان در سطح زياد ميباشد. ميانگين پاسخ ها در حدود 7/29 (از عدد 100)و در سطح کم است. ميانه پاسخ ها نيز عدد 25 بوده، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره کمتر از 25 و نيمي ديگر نمره اي بيش از 25 کسب کردند. بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد صفربوده است.

جج
5-3-4- احساس عدالت
ميزان احساس عدالت در دو بعد (رويه اي و توزيعي) و با نه گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. جداول (5-25) و (5-26) نشانگر توزيع پاسخ گويان بر حسب گويه ها و همچنين ميزان کلي احساس عدالت مي باشند.
5-25- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي احساس عدالت
رويه اي
رديف
گويه ها
ميزان مخالفت/موافقت
توزيع
کل
ميانگين از4نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
مجرميني که پارتي يا پول دارند، به راحتي از دست قانون فرار
مي کنند.
مخالف/کاملاً مخالف
55
9/13

395

100

81/2

بي نظر
70
7/17

موافق/کاملاً موافق
270
4/68

2
در شرايط فعلي، قوانين حاکم بر جامعه را عادلانه مي دانم.
مخالف/کاملاً مخالف
233
7/58

397

100

36/1

بي نظر
89
4/22

موافق/کاملاً موافق
75
9/18

3
در جامعه ما حق اظهار نظر و فرصت شنيده شدن، براي تمامي افراد و گروه ها به يک اندازه وجود دارد.
مخالف/کاملاً مخالف

268
8/67

395

100

09/1

بي نظر
72
2/18

موافق/کاملاً موافق
55
9/13

4
در ادارات، با همه مردم به طور يکسان وبا احترام برخورد مي شود.
مخالف/کاملاً مخالف
284
5/74

381

100

01/1

بي نظر
61
0/16

موافق/کاملاً موافق
36
4/9

توزيعي

5
در جامعه ما، ثروتمندان هر سال ثروتمند تر و فقرا فقير تر ميشوند.
مخالف/کاملاً مخالف
53
5/13

392

100

85/2

بي نظر
83
2/21

موافق/کاملاً موافق
256
3/65

6
افراد عادي جامعه، هر قدر هم که تجربه و تخصص داشته باشند،
نمي توانند به مقامات بالابرسند
مخالف/کاملاً مخالف
131

4/33

392

100

14/2

بي نظر
97
7/24

موافق/کاملاً موافق
164
8/41

7
فکر ميکنم فرصت هاي دست يابي به امکانات و خدمات بهداشتي و درماني،براي تمامي اعضاي جامعه ما يکسان است.
مخالف/کاملاً مخالف
241
9/60

396

100

36/1

بي نظر
81
5/20

موافق/کاملاً موافق
74
7/18

8
در جامعه ما، همه افراد از فرصت هاي آموزشي برابر جهت بروز استعداد هايشان برخوردارند.
مخالف/کاملاً مخالف
242
7/61

392

100

30/1

بي نظر
83
2/21

موافق/کاملاً موافق
67
1/17

9
درآمدهاوامکانات مملکت، به شکل عادلانه بينتماممردمتوزيع مي شود.
مخالف/کاملاً مخالف
282
5/72

389

100

0/1

بي نظر
64
5/16

موافق/کاملاً موافق
43
1/11

جدول (5-25)، توزيع تعداد و درصد پاسخگويان برحسب گويه هاي احساس عدالت را نشان
مي دهد. براين اساس، در بعد عدالت رويه اي، بيشترين ميزان موافقت (4/68 درصد)با گويه”مجرميني که پارتي يا پول دارند، به راحتي از دست قانون فرار مي کنند.” و بيشترين ميزان مخالفت (5/74 درصد) با گويه “در ادارات با همه مردم به طور يکسان و با احترام برخورد مي شود.” صورت گرفته است. در بعد عدالت توزيعي نيز بيشترين ميزان موافقت (3/65درصد) مربوط به گويه “در جامعه ما ثروتمندان هر سال ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي شوند.” بوده است. بيشترين ميزان ميانگين گويه هاي اين جدول (85/2) نيز متعلق به اين گويه است. بيشترين ميزان مخالفت (5/72 درصد)و همچنين کمترين ميزان ميانگين گويه هاي اين جدول (1) نيز مربوط به گويه “درآمدها و امکانات مملکت، به شکل عادلانه بين مردم توزيع مي شود.” مي باشد.
5-26- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان احساس عدالت و ابعاد آن
ميزان احساس عدالت
احساس عدالت
ابعاد

تعداد
درصد
درصد تجمعي
رويه اي
(درصد)
توزيعي
(درصد)
کم
171
2/48
2/48
9/52
2/38
متوسط
160
1/45
2/93
3/38
6/51
زياد
24
8/6
100
8/8
2/10
جمع کل
355
100

100
100
ميانگين
40/35
22/33
19/37
ميانه
30/34
57/28
88/38
نما
20/31
57/28
44/44
انحراف معيار
00/20
78/23
51/20

داده هاي جدول (5-26) نشان مي دهد که ميزان احساس عدالت 2/48 درصد (171 نفر) از پاسخ گويان در سطح کم ، 1/45 درصد (160 نفر) از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، ارزیابی آمادگی، عرضه و تقاضا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آمادگی الکترونیکی