پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، اعتبار سازه

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه، زير نظر استادان راهنما و مشاور صورت گرفته است. همچنين، از آن جا که در اين تحقيق سعي شد که بر اساس مفاهيم مستخرج از نظريهي رسانه هاي جمعي و سرمايهي اجتماعي پاتنام و نيز نتايج تحقيقات پيشين در اين زمينه، مقياس هايي ساخته شود؛ لذا مي توان مدعي شد که ابزار طراحي شده، داراي اعتبار سازه نظري نيز مي باشد.
4-9-2- پايايي پژوهش
ساده ترين تعريف پايايي عبارت است از ميزان همساني نتايج سنجش مکرر. پرسشي که ربطي به پاسخگو ندارد، پرسشي که بسيار پيچيده است يا احتمالاً پاسخگو آن را به غلط تعبير خواهد کرد پاسخ هاي ناپايايي در پي خواهد داشت. از اين رو هدف از ابداع متغير هاي سنجش پذير ابداع پرسش هايي است که موضوع را براي پاسخگو قابل فهم سازد، پاسخگو با آن آشنا باشد، که چندان پيچيده نباشد، تعبير آن ساده باشد (همان: 144-142).
پايايي يا روايي يک مقياس نشان ميدهد استفاده از آن وسيلهي اندازه گيري در زمان هاي متفاوت و توسط افراد مختلف تا چه اندازه نتايج يکسان به دست ميدهد. براي تعيين روايي مقياس هاي مورد استفاده در اين پژوهش از پيش آزموني90 شامل 35 دانشجوي دانشگاه مازندران با توجه به گروه ها و طبقات جامعه ي آماري استفاده شد. سپس اطلاعات گردآوري شده از پيش آزمون وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آلفاي کرونباخ ميزان روايي هر مقياس مورد سنجش قرار گرفت.
ضريب آلفا براي سنجش ميزان همخواني مجموعه اي از گويه ها طراحي شده است که يک صفت خاص را ميسنجند و آن را ميتوان نسبتي از تغييرات موارد مطالعاتي دانست که توسط گويه ها تبيين ميشوند (کرامر، 1384: 244).
4-12- جدول ضريب آلفاي طيف هاي مورد استفاده در پيش آزمون و همچنين مطالعه نهايي
رديف
نام متغير
پرسشنامه مقدماتي
پرسشنامه نهايي

تعداد پاسخگويان
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
تعداد پاسخگويان
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
1
اعتماد بين شخصي
35
9
81/0
393
9
74/0
2
اعتماد اجتماعي
32
14
70/0
358
14
72/0
3
اعتماد نهادي
30
25
87/0
360
24
93/0
4
هنجار معامله متقابل
27
5
45/0
377
6
65/0
5
نگرشمثبتنسبتبه اجراي قانون
35
5
83/0
373
5
89/0
6
احساس عدالت
35
6
73/0
355
9
80/0
7
فرصت طلبي
34
6
52/0
377
6
68/0
همانگونه که در بالا نيز ذکر گرديد، پرسشنامهي تحقيق، قبل از اجرا در نمونهي اصلي، به صورت آزمايشي در يک مطالعهي مقدماتي در جامعهي آماري مورد آزمون اوليه قرار گرفت. نتايج اجراي آزمايشي پرسشنامه مقدماتي استخراج شد و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت و پرسشنامهي اصلي با اصلاحاتي از اين قبيل ساخته شد:
1-از آنجايي که ملاحظه گرديد پاسخگوياني که تلويزيون داخلي و يا ماهوارهاي تماشا نميکردند پاسخي به پرسش مربوط به مدت زمان تماشاي تلويزيون (داخلي/ ماهوارهاي) نميدادند، لذا از گزينههاي “اصلاً تلويزيون تماشا نميکنم” و “… ساعت يا … دقيقه تلويزيون تماشا ميکنم” استفاده گرديد تا ميزان ناپاسخگويي به اين پرسش کاهش يابد.
2. تغيير چگونگي پرسش هاي مربوط به نوع برنامه هاي مورد تماشاي بينندگان،
3. تغيير نگارش گويه هاي مربوط به اعتماد اجتماعي،
4. حذف گويه هايي که آلفاي مقياس ها را کاهش مي داد،
5. ارائهي تمامي گويههاي مربوط به هنجار معاملهي متقابل، نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون، احساس عدالت و فرصت طلبي در يک جدول واحد.
6. افزودن دو گويه به مقياس مربوط به هنجار معامله متقابل،
7. افزودن دو گويه به مقياس مربوط به ميزان فرصت طلبي،
8. افزودن سه گويه به مقياس مربوط به احساس عدالت.

4 -10- واحد تحليل
با توجه به اينکه موضوع پژوهش حاضر بررسي تأثير مصرف رسانه اي بر اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه مازندران است، واحد تحليل در آن فرد (دانشجويان) و سطح تحليل نيز خرد مي باشد.
4-11- تکنيک هاي تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از نرم افزار SPSSو از آماره هاي توصيفي (نمودارها و جداول توزيع فراواني، شاخص هاي مرکزي و پراکندگي) و آماره هاي استنباطي (آزمون T تحليل واريانس، رگرسيون چند متغيره، تحليل مسير و…) استفاده شده است.
4-12- استاندارد سازي
يکي از شيوههاي تعديل گويههاي مختلف الطول همان استاندارد کردن نمرات است. با تبديل نمرات پاسخگويان در هر رشته از گويههاي مختلف الطول به نوعي نمرهي استاندارد مساله حل مي شود(دواس، 1376:266). در اين تحقيق متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي استاندارد شده و از ترکيب ميزان درآمد، ميزان تحصيلات و ميزان منزلت شغلي پدر و مادر افراد بدست آمده است.

4-13- تغيير شکل مقياس ها براي معنا کردن حد بالا و پايين مقياس
هنگام سر و کار داشتن با مقياس هايي که از گويه هاي استاندارد شده يا از نمره هاي خام ساخته
ميشود، مشکلي که بروز ميکند اين است که از چه راهي ميتوان دريافت که حدود بالا و پايين آن مقياس کدامند. مقادير بالا و پايين يک مقياس با توجه به تعداد گويه هاي يک مقياس، توزيع يا پراکندگي آن ها، تعداد مقوله هاي موجود در هر گويه و بيش ترين نمره و کم ترين نمره در هر گويه ميتواند هر دو مقداري را به خود اختصاص دهد. اين مشکل هنگامي که در يک مرحله از تحليل با مقياس هاي متعددي که هر کدام از نظر بيش ترين و کم ترين مقدار متفاوت هستند سر و کار پيدا ميکنيم، تشديد ميشود. براي غلبه کردن بر اين مشکلات و روشن کردن معناي نمره هاي مقياس بهتر است مقياس ها را تغيير داده، به طوري که داراي حداقل و حداکثر مقدار مشخصي باشد. يکي از راه هاي نيل به اين مقصود استفاده از فرمول زير است:

(دواس، 1376: 357).
در اين پژوهش نيز به منظور روشن تر بودن معناي شاخص هاي آماري مختلف مورد استفاده (از قبيل ميانگين، ميانه و انحراف استاندارد) و فراهم سازي امکان مقايسه ميان مقياس هاي مختلف، ابتدا ابعاد و سپس متغير هاي ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه، هنجار معاملهي متقابل، نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون، احساس عدالت، فرصت طلبي، اعتماد اجتماعي، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي به مقياس هاي 100-0 نمرهاي تبديل شدند.

خلاصه فصل
در اين فصل، فرايند روششناختي پژوهش حاضر تشريح گرديده است. بر اين اساس، مشخص گرديد که اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. با استفاده از فرمول نمونهگيري کوکران از تعداد 9819 دانشجوي دانشگاه مازندران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه آماري و به شيوه نمونهگيري طبقهاي متناسب انتخاب شدند. به منظور شفافسازي چگونگي به کارگيري متغير هاي مستقل، واسط و وابسته پژوهش نيز تعاريف نظري و عملياتي مربوط به هر کدام از آنها ارائه گرديد .

فصـل پنجـم

توصـيف داده هـا

فصل پنجم: توصيف داده ها
مقدمه
هنگامي که توده اي از اطلاعات مقداري براي تفسير گردآوري مي شوند، ابتدا سازمان بندي و خلاصه کردن آنها بطريقي که بصورت معني داري قابل فهم و ارتباط باشند، ضروري است. روش هاي آمار توصيفي به همين منظور بکار برده مي شوند. به بيان ديگر روشهاي آمار توصيفي هميشه براي تعيين و بيان ويژگيهاي اطلاعاتي به کار برده ميشود که بوسيله پژوهشگران جمع آوري شده اند(دلاور، 1369: 7-6).
بر اين اساس، در اين فصل داده هاي پژوهش حاضر مورد توصيف قرار مي گيرند. توصيف داده ها در چهار بخش ارائه مي شود. در بخش اول به توصيف متغيرهاي زمينه اي پژوهش ، شامل جنسيت، سن، وضعيت تأهل، دانشکده و … پرداخته مي شود. در بخش دوم متغيرهاي مستقل تحقيق در دو قسمت توصيف مي شوند. در اولين قسمت، چگونگي مصرف تلويزيون داخلي و در قسمت دوم، چگونگي مصرف تلويزيون ماهواره اي توصيف خواهد شد. در بخش سوم اين فصل، متغيرهاي واسط و نهايتاً در بخش چهارم، انواع اعتماد شامل اعتماد اجتماعي (متغير وابسته)، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي مورد توصيف قرار مي گيرند. در اين راستا، سعي مي شود به اين سوال که ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان دانشگاه مازندران چقدر است، پاسخ داده شود.

5-1- توصيف متغيرهاي زمينه اي
5-1-1- توزيع پاسخ گويان بر حسب جنسيت

5-1- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب جنسيت
جنسيت
تعداد
درصد
دختر
265
3/66
پسر
135
7/33
جمع کل
400
100

داده هاي جدول (5-1) توزيع تعداد و درصد دانشجويان را بر حسب جنسيت به نمايش گذاشته است.براساس دادههاي اين جدول ميتوان گفتاز 400 پاسخگوي اينتحقيق 265 نفر (3/66 درصد) دخترو 135 نفر(7/33 درصد) پسر بودند. چنانچکه انتظار ميرفت تعداد دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر بود.

5-1- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب جنسيت

5-1-2- توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني

5-2- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني
گروه سني
تعداد
درصد
درصد تجمعي
20-17 سال
192
0/48
0/48
24-21 سال
171
7/42
7/90
28-25 سال
33
3/8
0/99
29 سال و بيشتر
4
0/1
100
جمع کل
400
100

ميانگين(حداقل – حداکثر)
21(32-17)
انحراف استاندارد
2/2

جدول (5-2) نشان دهنده توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني مي باشد. با توجه به داده هاي اين جدول، مشاهده مي شود که بيشترين تعداد پاسخگويان (48درصد) در گروه سني 20-17 سال و کمترين تعداد پاسخگويان (1درصد) در گروه سني 29 سال و بيشتر قرار دارند. دامنه تغييرات سن در نمونه آماري بين 32-17 سال و ميانگين آن 21 سال مي باشد.

5-2- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني

5-1-3- توزيع پاسخ گويان بر حسب وضعيت تأهل به تفکيک جنسيت

5-3- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب وضعيت تأهل به تفکيک جنسيت

وضع تأهل
پسر
دختر
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مجرد
132
8/97
235
7/88
367
8/91
متأهل
2
5/1
29
9/10
31
8/7
متارکه
1
7/0


1
3/0
همسر فوت شده


1
4/0
1
3/0
جمع کل
135
100
265
100
400
100

با توجه به داده هاي جدول (5-3) مشاهده مي شود که تنها 31 نفر (8/7 درصد) از پاسخگويان اظهار داشته اند که متأهل مي باشند. ضمن اينکه 1 نفر (3/0 درصد) از پاسخگويان نيز وضعيت خود را متارکه کرده و 1 نفر (3/0 درصد)از پاسخگويان وضعيت خود را همسر فوت شده گزارش کردند.يعني از 400 پاسخگوي اين تحقيق 367 نفر (8/91 درصد) وضعيت تأهل خود را مجرد اعلام کرده اند.
همچنين در حالي که 132 نفر (8/97 درصد) از پسران وضعيت تأهل خود را مجرد گزارش کرده اند، اين رقم در ميان دختران 235 نفر (7/88 درصد) بوده است.

5-1-4- توزيع پاسخ گويان بر حسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت

5-4- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت

مقطع تحصيلي
پسر
دختر
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کارشناسي
118
4/87
224
5/84
342
5/85
کارشناسي ارشد
17
6/12
35
2/13
52
0/13
دکترا


6
3/2
6
5/1
جمع کل
135
100
265
100
400
100

داده هاي جدول (5-4) توزيع تعداد و درصد دانشجويان بر حسب مقطع تحصيلي را نشان مي دهد. بر اساس اين داده ها (5/85 درصد) پاسخگويان اين تحقيق را دانشجويان مقطع تحصيلي کارشناسي،(13 درصد) پاسخگويان را دانشجويان مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد و (5/1 درصد) پاسخگويان را دانشجويان مقطع تحصيلي دکترا تشکيل داده اند. چنانکه داده هاي اين جدول نشان مي دهند بيشترين پاسخگويان اين تحقيق، دانشجويان مقطع کارشناسي مي باشند. همچنين، در حالي که 118 نفر (7/84 درصد) از پسران دانشجوي مقطع کارشناسي بوده اند، اين رقم در ميان دختران 224 نفر (5/84 درصد) مي باشد.

5-1-5- توزيع پاسخ گويان بر حسب دانشکده به تفکيک جنسيت

5-5- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب دانشکده به تفکيک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، زنجیره تامین، ارزش افزوده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، آمادگی الکترونیکی، ارزیابی آمادگی