پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، محل سکونت، ارزش ها و نگرش ها

دانلود پایان نامه ارشد

طنز و مسابقات وسرگرمي، برنامه هاي مستند، ساير برنامه ها

9
4-8-2-5- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
براي سنجش و اندازه گيري ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه و عملياتي كردن آن، با توجه به جامعه آماري پژوهش (دانشجويان دانشگاه مازندران) فهرستي از انجمنهايي كه احتمال داشت دانشجويان در آن عضو باشند، تهيه شد و نوع رابطه دانشجويان با اين انجمن ها مورد پرسش قرار گرفت. بعلاوه پرسش مربوط به سنجش اين متغير باز بوده و اگر انجمني از قلم افتاده بود، پاسخگو مي توانست آن را اضافه كند و وضعيت رابطه خود را با آن شرح دهد. بمنظور سنجش اين متغير نيز از پژوهش هاي پيشين از جمله غلام زاده(1387) و غفاري و ازكيا(1380) استفاده گرديد.

4-6- جدول پرسش هاي مربوط به ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
متغير
پرسش ها
شماره پرسش

فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه

وضعيت رابطه خود را با هر يك از انجمن هاي داوطلبانه زير مشخص كنيد.
انجمن علمي، فرهنگي، هنري و ادبي، ورزشي و تفريحي، انجمن هاي خيريه ، شوراهاي صنفي، انجمن هاي اسلامي، هيات هاي مذهبي، بسيج دانشجويي، پايگاه بسيج محلات.

12-1

ميزان فعاليت در انجمنهاي داوطلبانه با دوازده پرسش مورد سنجش قرار گرفت و پاسخگويان نوع رابطه خود را با هر کدام از انجمنها در مقولات “عدم عضويت”، “عضو عادي”، “عضو فعال” و “داراي مسؤوليت” مشخص ميکردند. در هر پرسش پاسخگوياني که عضو انجمن داوطلبانه نبودند، نمره صفر، پاسخگوياني که عضو عادي انجمن بودند، نمره يک و پاسخگوياني که عضو فعال و يا مسؤول انجمن بودند نمره دو دريافت ميکردند. بدين ترتيب، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا بيست و چهار بوده است. در نهايت، نمرات حاصل شده به مقياس صفر تا صد امتيازي تبديل شده و سپس، اين مقياس نيز به مقولات “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.

4-8-2-6- هنجار معاملهي متقابل
براي سنجش و اندازه گيري متغير هنجار معامله متقابل و عملياتي كردن آن، از شاخص هاي نوع احساسات، گرايش ها و نقطه نظراتي كه حول محور هنجار معامله متقابل بود، استفاده گرديد. در كل 6 گويه براي سنجش اين متغير در نظر گرفته شده است. تدوين اين مقياس بر اساس مباني نظري و گويههاي محققساخته و پژوهش هاي پيشين از قبيل غلام زاده (1387) بوده است.

4-7- جدول گويه هاي مربوط به هنجار معامله متقابل
متغير
ابعاد
گويه
شماره گويه
هنجارهاي معامله متقابل

ذهني
در جامعه امروزي، اگر به مردم خوبي کني، از آنها نيز خوبي خواهي ديد.
1

در جامعه امروزي، اگر به مردم کمک کني، هر گاه لازم شد، کسان ديگري نيز خواهند بود که به تو کمک کنند.
2

با اين شعر موافقم که : چو بد کردي مشو ايمن زآفات
که واجب شد طبيعت را مکافات
3

عيني
اگر كسي براي من كاري انجام دهد، سعي مي كنم هرگاه فرصتي پيش بيايد جبران كنم.
4

اگر كسي به من پول قرض داد، من نيز زماني كه او نياز داشته باشد، به او پول قرض مي دهم.
5

ضرورتي نمي بينم که حتما کارهاي خوب ديگران نسبت به خودم را در فرصتي مناسب، جبران کنم.
6
ج

متغير هنجار معامله متقابل با شش گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمره
دهي به اين گويهها از نمره چهار براي مقوله “کاملاً موافق” تا نمره صفر براي مقوله “کاملاً مخالف” در نوسان بود. البته گويه شماره شش به طور معکوس کدگذاري گرديد. بدين ترتيب، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا بيست و چهار بود. در نهايت، نمرات حاصل شده به مقياس صفر تا صد امتيازي تبديل شد و سپس، اين مقياس نيز به مقولات سه گانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.

4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
براي سنجش و اندازه گيري متغير نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون و عملياتي كردن اين متغير، از شاخص هايي همچون رعايت قانون و احترام بدان از سوي دولت، توجه ادارات به قانون در انجام كار مردم، رسيدن به حق از طريق قانون، توجه ادارات به تجربه و تخصص كاركنان در هنگام استخدام و اجراي يكسان قانون در خصوص مردم و مسئولين استفاده گرديد. در كل 5 گويه براي سنجش اين متغير در نظر گرفته شده است. تدوين اين مقياس براساس پژوهش هاي پيشين از قبيل كتابي و ديگران (1389) و پيمايش ملي ارزشها و نگرش ها(1381) بوده است.

4-8- جدول گويه هاي مربوط به نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
متغير
گويه ها
شماره گويه

نگرش مثبت نسبت به ميزان اجراي قانون در جامعه
دولت، همواره قانون را رعايت کرده و بدان احترام مي گذارد.
7

در شرايط فعلي، ادارات در انجام كار مردم، فقط به قانون توجه مي كنند.
8

در شرايط فعلي، اگر حقي از كسي ضايع شود، مي تواند از طريق قانون به حقش برسد.
9

ادارات مختلف در استخدام كاركنان خود،بر اساس قانون شايسته سالاري بيش از هر چيز به تجربه و تخصص افراد اهميت مي دهند.
10

در جامعه ما، قانون در مورد مردم و مسئولين به طور يكسان اجرا
مي شود.
11

متغير نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون با پنج گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمرهدهي به اين گويهها از نمره چهار براي مقوله “کاملاً موافق” تا نمره صفر براي مقوله “کاملاً مخالف” در نوسان بود؛ يعني اگر کسي مقوله “کاملاً موافق” را براي هر پنج گويه علامت ميزد امتياز بيست را به دست
ميآورد و اگر مقوله “کاملاً مخالف” را در هر پنج گويه علامت ميزد از اين مقياس صفر امتياز به دست
ميآورد. به عبارت ديگر، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا بيست بود. در نهايت، نمرات حاصل شده به مقياس صفر تا صد امتيازي تبديل شد و سپس، اين مقياس نيز به مقولات سهگانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.

4-8-2-8- احساس عدالت
براي سنجش و اندازهگيري متغير احساس عدالت و عملياتي کردن آن، از شاخص هاي نوع احساسات، گرايش ها و نقطه نظراتي که حول محور عدالت بود، استفاده گرديد. در کل نه گويه براي سنجش اين متغير در نظر گرفته شده است. تدوين اين مقياس بر مبناي نظري و گويههاي محققساخته و پژوهش هاي پيشين از قبيل هزار جريبي (1390)، هزار جريبي و صفري شالي (1390)، قاسمي و ديگران (1389)، صديق سروستاني و دغاقله (1387) و پيمايش ملي ارزش ها و نگرش ها (1381) بوده است.

4-9- جدول گويه هاي مربوط به احساس عدالت
متغير
ابعاد
گويه ها
شماره گويه
احساس عدالت

رويه اي
در شرايط فعلي، قوانين حاکم بر جامعه را عادلانه مي دانم.
12

در جامعه ما حق اظهار نظر و فرصت شنيده شدن، براي تمامي افراد و گروه ها به يک اندازه وجود دارد.
13

مجرميني که پارتي يا پول دارند، به راحتي از دست قانون فرار مي کنند.
14

در ادارات، با همه مردم به طور يکسان وبا احترام برخورد مي شود.
15

توزيعي
درآمد ها و امکانات مملکت، به شکل عادلانه بين مردم توزيع مي شود.
16

در جامعه ما، ثروتمندان هر سال ثروتمند تر و فقرا فقير تر مي شوند.
17

در جامعه ما، همه افراد از فرصت هاي آموزشي برابر جهت بروز استعداد هايشان برخوردارند.
18

افراد عادي جامعه، هر قدر هم که تجربه و تخصص داشته باشند، نمي توانند به مقامات بالا برسند.
19

فکر مي کنم فرصت هاي دست يابي به امکانات و خدمات بهداشتي و درماني، براي تمامي اعضاي جامعه ما يکسان است.
20

متغير احساس عدالت با نه گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمرهدهي به اين گويهها از نمره چهار براي مقوله “کاملاً موافق” تا نمره صفر براي مقوله “کاملاً مخالف” در نوسان بود. البته گويههاي شماره سه، شش و هشت به طور معکوس کدگذاري گرديدند. بدين ترتيب، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا سي و شش بود. در نهايت، نمرات حاصل شده به مقياس صفر تا صد امتيازي تبديل شد و سپس، اين مقياس نيز به مقولات سه گانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.

4-8-2-9- فرصت طلبي
براي سنجش و اندازه گيري متغير فرصت طلبي و عملياتي كردن اين متغير، از شاخص هايي همچون استفاده از فرصت حتي به ضرر ديگران، عدم محدوديت رفتار بيرون از خانواده، بستگي موفقيت پايدار به درستي و صداقت استفاده شده است. در كل شش گويه براي سنجش اين متغير در نظر گرفته شده است. تدوين اين مقياس براساس مباني نظري و گويههاي محققساخته و پژوهش هاي پيشين از قبيل غلام زاده (1387) بوده است.

4-10- جدول گويه هاي مربوط به ميزان فرصت طلبي
متغير
گويه ها
شماره گويه
فرصت طلبي
هرگاه فرصتي پيش بيايد، من از آن استفاده مي كنم، حتي اگر ديگران از آن متضرر شوند.
21

بيرون از خانواده هر طور رفتار كنيم، اشكالي ندارد، حتي اگر رفتارمان به نفع ديگران نباشد.
22

موفقيت فردي مهم تر از آن است که به خاطر ديگران، از آن بگذريم.
23

موفقيت پايدار، به رفتار صادقانه و منصفانه با ديگران بستگي دارد، نه استفاده از هر فرصتي براي رسيدن به منافع شخصي خود.
24

بهترين شکل استفاده از فرصت ها آن است که منافع فردي و جمعي را با هم در نظر بگيريم.
25

آدم بايد خيلي خام باشد که از فرصت هاي پيش آمده براي پيشرفت و منفعت شخصي خود استفاده نکند تنها به خاطر اين که ممکن است به منافع ديگران صدمه بزند.
26

ميزان فرصتطلبي با شش گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمرهدهي به اين گويهها از نمره چهار براي مقوله “کاملاً موافق” تا نمره صفر براي مقوله “کاملاً مخالف” در نوسان بود. البته، گويههاي شماره چهار و پنج به طور معکوس کدگذاري گرديدند. بدين ترتيب، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا بيست و چهار بود. در نهايت، نمرات حاصل شده به مقياس صفر تا صد درجهاي تبديل شد و سپس، اين مقياس نيز به مقولات سه گانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.

4-8-2-10- مشخصات فردي يا متغيرهاي زمينه اي
براي سنجش و اندازه گيري متغيرهاي مربوط به مشخصات فردي از 15 پرسش استفاده شده است.
جدول (4-11) پرسش هاي مربوط به مشخصات فردي را نشان مي دهد:

4-11- جدول پرسش هاي مربوط به مشخصات فردي
مشخصات
مقوله ها
شماره پرسش
جنس
1) مرد 2)زن
12
سن
به سال نوشته شود
13
وضعيت تأهل
1) مجرد 2)متاهل 3)طلاق گرفته
4) متارکه 5)همسر فوت شده
14
تحصيلات
1)دانشجوي کارشناسي 2)دانشجويکارشناسي ارشد 3)دانشجوي دکترا
15
رشته تحصيلي
نوع رشته تحصيلي نوشته شود
16
معدل کل
رقم معدل نوشته شود
17
محل تولد
1)شهر 2)روستا
18
محل سکونت فعلي دانشجو
1)خوابگاهدولتي 2)خوابگاهخصوصي 3)خانهدانشجويي 4)سکونت با والدين 5)سکونت با اقوام 6)ساير موارد
19
تحصيلات پدر- مادر
چند سال درس خوانده است
21-20
شغل پدر- مادر
عنوان دقيق شغل نوشته شود
23-22
درآمد ماهيانه پدر- مادر
رقم درآمد ماهيانه نوشته شود
25-24
محل سکونت فعلي والدين
1)شهر 2)روستا
26

4-9- اعتبار88 و پايايي89 ابزار سنجش
4-9-1- اعتبار پژوهش
اعتبار يعني”آيا همان چيزي را مي سنجيم که قصد سنجش آن را داريم؟”؛ اعتبار سنجش بر تطابق مفهوم با معرف هاي تجربي سنجش آن بستگي دارد. در اعتبار رابطه ي ضروري بين مفهوم و معرف را بررسي مي کنيم. براي آزمون اعتبار روش هايي وجود دارد که با تعيين همبستگي بين مفهوم و معرف هاي منتخب براي سنجش آن صورت مي گيرد. اصلي ترين روش آزمون اعتبار بررسي دقيق سنجه مفهوم در پرتو معناي آن و طرح اين پرسش جدي است که آيا ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را مي سنجد يا نه. اين نوع توجه و بررسي دقيق، روش تعيين اعتبار محتوايي است(بيکر، 1388: 139). لذا، براي حصول اطمينان از اعتبار ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، از روش اعتبار محتوايي استفاده شده است. بر اين اساس، مراحل شاخص سازي مفاهيم و تدوين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمان، تصویرسازی، رویکرد تطبیقی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، زنجیره تامین، ارزش افزوده