پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، مدت استفاده، ارزش ها و نگرش ها

دانلود پایان نامه ارشد

مي شوند (خالصي، 1388: 274).
4-8-1-5- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
انجمن هاي داوطلبانه مؤسساتي هستند که گروهي از اشخاص آن را سازماندهي ميکنند و در جهت علايق اعضا شکل ميگيرند، عضويت در آن ها داوطلبانه و مستقل از دولت است و داراي اشکال انتفاعي و غير انتفاعي هستند (سرايي و قاسمي، 1381: 27).
4-8-1-6- هنجار معامله متقابل
بر اساس هنجار معاملهي متقابل مردم به کمک و ياري کساني ميپردازند که به آن ها کمک کردهاند (غلام زاده ، 1387: 71 به نقل از شارع پور، 1379: 104). اين هنجار به رابطهي تبادلي مداومي اشاره دارد که هميشه يکطرفه و غير متوازن است اما انتظارات متقابلي را ايجاد ميکند مبني بر اينکه سودي که اکنون اعطا شده، بايد در آينده باز پرداخت شود (همان:72-71).

4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون، ديدگاهي است نسبت به کارآمدي و يکساني اجراي قانون و اين نگرش که ديگر مردم تا چه حد قانون را رعايت ميکنند. منظور از قانون نيز قانون رسمي کشور است که توسط نهاد هايي مانند پليس، نيروي انتظامي و سيستم قضايي مورد اجرا قرار ميگيرد (همان:72).
4-8-1-8- احساس عدالت
احساس عدالت مقوله اي است که نسبت به دو چيز ممکن است: 1. رخداد هايي که درباره ي عادلانه بودن آن ها قضاوت ميشود، 2. موجوديت هايي که ميزان عادلانه بودن آن ها ارزيابي ميشود. احساس عدالت الزاماً به معناي ميزان تحقق عدالت نيست، بلکه بيشتر به تصويري است که از رخدادها در ذهن افراد شکل ميگيرد و در مواقعي اين امکان وجود دارد که احساس عدالت با واقعيت متناظر نباشد (صديق سروستاني و دغاقله، 1387: 24).
احساس عدالت در دو بعد رويهاي و توزيعي مورد سنجش قرار مي گيرد. عدالت رويهاي به اين مسئله
ميپردازد که اولاً، قوانين خود تا چه ميزان عادلانهاند و ديگر اينکه عدالت در بعد عملي و اجرايي تا چه ميزان رعايت ميشود (همان، 34). عدالت توزيعي نيز ناظر به تکاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معين ميکند (هزار جريبي، 1390: 44).
4-8-1-9- فرصت طلبي
فرصت طلبي يا نفع شخصي درست درک نشده، پيگيري نفع شخصي بدون توجه به منافع جمعي و نيز سعي در دستيابي به اهداف شخصي حتي با ضرر و زيان ديگران ميباشد (غلام زاده، 1387: 72 به نقل از شارع پور، 1379).
4-8-1-10- ويژگي هاي فردي پاسخگويان
ويژگي هاي فردي پاسخگويان يا متغيرهاي زمينهاي در پژوهش حاضر، شامل پرسش هايي ميشود که در خصوص جنس، سن، مقطع تحصيلي، شغل پدر و متغير هاي ديگري از اين نوع به صورت باز و يا چندگزينهاي از پاسخگويان پرسيده شد.

4-8-2- تعريف عملياتي مفاهيم و شاخص ها
4-8-2-1- اعتماد بين شخصي
براي سنجش و اندازه گيري مفهوم اعتماد بين شخصي و عملياتي كردن اين مفهوم، از شاخص هاي امانت داري ، صداقت و راستگويي و اعتماد به ابعاد خانواده، اقوام و خويشان و دوستان استفاده شده است. در كل 9 پرسش براي سنجش اين متغير در نظر گرفته شده است. تدوين اين مقياس بر اساس پژوهشهاي پيشين از قبيل فيروز آبادي و ايماني جاجرمي(1385)، ناطق پور و فيروز آبادي(1384)و پيمايش ملي ارزش ها و نگرش ها(1381) بوده است.
4-2- جدول پرسش هاي مربوط به اعتماد بين شخصي
مفهوم
ابعاد
شاخص ها
پرسش
شماره پرسش
اعتماد بين شخصي

خانواده، اقوام وخويشان، دوستان
امانت داري
به نظر شما هر يک از گروه هاي زير تا چه حد امانت دار هستند؟
1

صداقت
به نظر شما هر يک از گروه هاي زير تا چه حد صادق و راستگو هستند؟
2

اعتماد
به هر يک از گروه هاي زير چقدر اعتماد داريد؟
3

ميزان اعتماد بين شخصي با نه پرسش در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمرهدهي به اين پرسشها از نمره چهار براي مقوله “خيلي زياد” تا نمره صفر براي مقوله “خيلي کم” در نوسان بود؛ يعني اگر کسي مقوله “خيلي زياد” را براي هر نه پرسش علامت ميزد امتياز سي و شش را به دست ميآورد و اگر مقوله “خيلي کم” را در هر نه پرسش علامت ميزد از اين مقياس صفر امتياز به دست ميآورد. به عبارت ديگر، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا سي و شش بود. البته به دليل فراهمسازي امکان مقايسه نمره
مقياسهاي مختلف به کار گرفته شده در اين پژوهش با يکديگر، نهايتاً تمامي مقياسها با فرمول مربوطه (که در بخش 4-13 تشريح ميگردد) به مقياسي صفر تا صد امتيازي تبديل شدند و سپس، اين مقياس صد امتيازي به مقولات سه گانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تقسيم گرديد.

4-8-2-2- اعتماد اجتماعي
براي سنجش و اندازه گيري مفهوم اعتماد اجتماعي و عملياتي کردن اين مفهوم، از شاخص هاي نوع احساسات، گرايش ها و نقطه نظراتي که حول محور اعتماد بود، استفاده گرديد. در کل 14 گويه براي سنجش اين مفهوم در نظر گرفته شده است. تدوين اين مقياس بر مبناي نظري و گويههاي محققساخته و پژوهش هاي پيشين از قبيل فيروزآبادي و ايماني جاجرمي(1385)، اجاقلو و زاهدي (1384)، ناطق پور و فيروزآبادي (1384)، عباس زاده (1383)، اميرکافي (1380)، عظيمي هاشمي (1380)، پيمايش جهاني ارزشها (2010)، رزستين و ايک (2009) و سلمي و ديگران (2007) بوده است.
4-3- جدول گويه هاي مربوط به اعتماد اجتماعي
مفهوم
شاخص ها
گويه ها
شماره گويه
اعتماد اجتماعي

حساعتماد داشتن به مردم
در جامعه امروز، اعتماد کردن به مردم اساساً کاري دشوار و حتي غير عقلاني است.
1

بيش تر مردم قابل اعتماد هستند.
2

اگر من مراقب نباشم، ديگران از من سوء استفاده خواهند کرد.
3

صراحت داشتن
اگر در يک مکان عمومي باشم و ببينم ديگران در مورد اوضاع مملکت اظهار نظر مي کنند، من اگرهم حرفي براي گفتن داشته باشم اما دخالتي نمي کنم.
4

معمولاً در رفتارم با ديگران، بدون تعارف و رو دربايستي عمل مي کنم.
5

اگر در جايي احساس کنم که دخالت من مي تواند موجب شود تا مشکلي حل شود، باز هم پنهان کاري کرده و در اين مسائل دخالت نمي کنم.
6

سهيم کردن
اگر کسي از من در مورد انجام کاري نظر بخواهد، چيزي نمي گويم چون مي دانم اگر مسئله اي پيش بيايد هميشه آدم را مقصر مي دانند.
7

يکي از لذت هاي زندگيم، سهيم کردن مردم در چيزهايي است که من دارم (وقت، پول، غذا، تجربه ، دانش، …) و آنها به آن نياز دارند.
8

معمولاً از ارائه اطلاعات و دانسته هاي خود به ديگران، هراسي ندارم.
9

حسن ظن
در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما اساساً صادق و بي غل و غش هستند.
10

در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما دوست ندارند واقعاً براي کمک به ديگران تلاش کنند.
11

در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما همواره به منافع خود فکر
مي کنند.
12

در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما اساساً مهربان و خوش طينت هستند.
13

در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما به قول و قرارهاي خود پايبند هستند.
14
ميزان اعتماد اجتماعي با چهارده گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمرهدهي به اين گويهها از نمره چهار براي مقوله “کاملاً موافق” تا نمره صفر براي مقوله “کاملاً مخالف” در نوسان بود. البته گويههاي شماره يک، سه، چهار، شش، هفت، يازده و دوازده به طور معکوس کدگذاري شدند. دامنه نمره مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا پنجاه و شش بود. در نهايت، نمرات حاصل شده به مقياسي صفر تا صد امتيازي تبديل شدند و سپس، اين مقياس نيز به مقولات سه گانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.
4-8-2-3- اعتماد نهادي
براي سنجش و اندازه گيري مفهوم اعتماد نهادي و عملياتي كردن اين مفهوم، از مولفه هاي اعتماد به اصناف و اقشار شامل پرسنل نيروي انتظامي،معلمان، اساتيد دانشگاه، بنگاهداران، رانندگان تاكسي، پزشكان، مديران سازمانهاي دولتي، ارتشي ها، روزنامهنگاران، ورزشكاران، روحانيون، نمايندگان مجلس، هنرمندان و پاسداران و مؤلفه اعتماد به سازمان ها شامل شهرداري، دادگاه ها، بانكهاي دولتي، بيمارستانها و درمانگاه ها، اداره دارايي، هواپيمايي، آموزش و پرورش، کميته امداد و صدا و سيما استفاده شد. در كل سنجش اين مفهوم با 24 گويه صورت گرفت. تدوين اين مقياس بر مبناي آثار نظري و پژوهش هاي پيشين از قبيل عباسزاده و ديگران (1390)، هزارجريبي و صفري شالي (1388)، ناطق پور و فيروزآبادي(1384)، شارع پور(1382) و پيمايش ملي ارزشها و نگرش ها (1381)بوده است.
4-4- جدول گويه هاي مربوط به اعتماد نهادي
مفهوم
مولفه
گويه ها
شمارهگويه

اعتماد نهادي
ميزان اعتماد به اصناف و اقشار
پرسنل نيروي انتظامي، معلمان، اساتيد دانشگاه، بنگاه داران، رانندگان تاكسي، پزشكان، مديران سازمان هاي دولتي، ارتشي ها، روزنامه نگاران، ورزشكاران، روحانيون، نمايندگان مجلس، هنرمندان، پاسداران.
14-1

ميزاناعتمادبه سازمانهاونهادها
ادارات دولتي، شهرداري، دادگاه ها، بانك هاي دولتي، بيمارستان ها و درمانگاه ها، اداره دارايي، هواپيمايي، آموزش و پرورش، کميته امداد، صدا و سيما.
24-15

ميزان اعتماد نهادي با بيست و چهار گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. دامنه نمرهدهي به اين گويهها از نمره چهار براي مقوله “خيلي زياد” تا نمره صفر براي مقوله “خيلي کم” در نوسان بود؛ يعني اگر کسي مقوله “خيلي زياد” را براي هر بيست و چهار گويه علامت ميزد امتياز هشتاد و هشت را به دست ميآورد و اگر مقوله “خيلي کم” را در هر بيست و چهار گويه علامت ميزد از اين مقياس صفر امتياز به دست ميآورد. به عبارت ديگر، دامنه مورد انتظار نمرات اين مقياس از صفر تا هشتاد و هشت بود. نهايتاً نمرات حاصل شده به مقياس صفر تا صد امتيازي تبديل شد و سپس، مقياس جديد نيز به مقولات سه گانه “کم”، “متوسط” و “زياد” تبديل گرديد.

4-8-2-4- مصرف رسانه اي
براي سنجش و اندازه گيري متغير مصرف رسانه اي و عملياتي كردن آن، شاخص هايي همچون طول مدت استفاده و نوع برنامه هاي مورد استفاده مدنظر قرار گرفتند.
عملياتي كردن اين متغير براساس پژوهشهاي پيشين از قبيل رضايي(1390)، حق گويي اصفهاني (1386) و جواهري و بالاخاني (1385) بوده است.

4-5- جدول پرسش هاي مربوط به مصرف رسانه اي
متغير
ابعاد
شاخص ها
پرسش ها
شماره پرسش
مصرف رسانه اي

رسانههاي خارجي
طول مدت استفاده
به طور متوسط در طول يک شبانه روز، چند ساعت تلويزيون داخلي تماشا مي کنيد؟
6

نوعبرنامه هاي مورد استفاده
همانطور که ميدانيد شبکه هاي تلويزيوني (داخلي) داراي برنامه هايي با موضوعات گوناگون مي باشد. در صورت تماشاي تلويزيون (داخلي) مشخص نماييد که کداميک از انواع برنامه هاي زير براي شما اولويت دارند؟ توجه داشته باشيد که تنها يک نوع برنامه را به عنوان اولويت نخست، يک نوع را به عنوان اولويت دوم و يک نوع را به عنوان اولويت سوم شماره گذاري نماييد.
سريال ها و فيلم هاي سينمايي، اخبار و گزارش هاي خبري، مجله هاي تصويري خانواده، برنامه هاي آموزشي- هنري، سخنراني ها و برنامه هاي مذهبي، برنامه هاي علمي و پزشکي، برنامه هاي ورزشي، برنامه هاي طنز و مسابقات سرگرمي، برنامهکودک، برنامههاي مستند(ايران شناسي،ديدنيها) ،ساير برنامه ها

8

رسانههاي داخلي
طولمدت استفاده
به طور متوسط در طول يک شبانه روز ،چند ساعت تلويزيون ماهواره اي تماشا مي کنيد؟
7

نوع برنامه هاي مورد استفاده
همانطور که مي دانيد شبکه هاي تلويزيوني (ماهوارهاي) داراي برنامه هايي با موضوعات گوناگون مي باشد. در صورت تماشاي تلويزيون (ماهوارهاي) مشخص نماييد که کداميک از انواع برنامه هاي زير براي شما اولويت دارند؟ توجه داشته باشيد که تنها يک نوع برنامه را به عنوان اولويت نخست، يک نوع را به عنوان اولويت دوم و يک نوع را به عنوان اولويت سوم شماره گذارينماييد.
سريال ها و فيلم هاي سينمايي، اخبار و گزارش هاي خبري، برنامه هاي آموزشي- هنري،موسيقي و رقص، برنامه هاي علمي و پزشکي، تبليغات و معرفي کالاها، برنامه هاي ورزشي، برنامه کودک، برنامه هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، ابزار پژوهش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، سازمان تامین اجتماعی، ارزیابی آمادگی