پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، نهاد خانواده، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

ورزشي به درآمد عمومي واريز مي شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي شود.
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

برنامه چهارم :
مجموعه برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب هفت بخش و پانزده فصل و 343 ماده تنظیم گردیده است. که به ترتیب بخش اول شامل 4 فصل و 91 ماده و بخش دوم شامل 2 فصل و 31 ماده ،بخش سوم شامل 2 فصل و 26 ماده ،بخش چهارم شامل 1 فصل و 22 ماده و بخش پنجم شامل 2 فصل و 29 ماده و بخش ششم شامل 4 فصل 30 ماده و بخش 7 که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده 156 قانون برنامه چهارم می باشد شامل 114 ماده است.

تصویر کلی برنامه:

تبصره های فرهنگی برنامه چهارم :
صيانت‌ از هويت‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ ـ ايراني‌
فصل‌ نهم‌ ـ توسعه‌ فرهنگي‌
ماده‌ 104 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور رونق‌ اقتصاد فرهنگ‌، افزايش‌ اشتغال‌، بهبود كيفيت ‌كالا و خدمات‌، رقابت‌پذيري‌، خلق‌ منابع‌ جديد، توزيع‌ عادلانه‌ محصولات‌ و خدمات‌ فرهنگي‌ و ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ ورود به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ فرهنگ‌ و هنر و تأمين ‌فضاهاي‌ كافي‌ براي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌، اقدامهاي‌ ذيل‌ را به‌ عمل‌ آورد :
الف‌ ـ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ براي‌ رفع‌ موانع‌ انحصاري‌، تقويت‌ رقابت‌پذيري‌ و فراهم‌سازي‌ زمينه‌هاي‌ بسط‌ مشاركت‌ مردم‌، نهادهاي‌ غيردولتي‌، صنفي‌ و حرفه‌اي‌ در امور فرهنگي‌ و هنري‌.
ب‌ ـ اقدام‌ قانوني‌ لازم‌ براي‌ تأسيس‌ صندوقهاي‌ غيردولتي‌ ضمانت‌ به‎منظور حمايت‌ از توليد، توزيع‌ و صادرات‌ كالاها و خدمات‌ فرهنگي‌ و هنري‌، سينمائي‌، مطبوعاتي‌ و ورزشي‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌.
ج‌ ـ احصاء و ارتقاء سهم‌ بخش‌ فرهنگ‌، براساس‌ شاخصهاي‌ مورد نظر در اقتصاد ملي‌ و منظورنمودن‌ رشد متناسب‌ سالانه‌ در لوايح‌ بودجه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌استانداردهاي ‌ملي‌ كه‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ تصويب‌ دولت‌ مي‌رسد.
دـ تصويب‌ و ابلاغ‌ استانداردهاي‌ بهره‌مندي‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور از فضاهاي‌ فرهنگي‌، هنري‌، ورزشي‌ وگردشگري‌ و توزيع‌ و تأمين‌ اعتبارات‌ ملي‌ و استاني‌ فصول‌ برنامه‌هاي‌ ذيربط در هر يك‌ از سالهاي‌ برنامه‌ چهارم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ شاخصها و استانداردها براساس‌ شاخصهائي‌ كه‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران ‌مي‌رسد.
هـ ـ به‌ توسعه‌ ساختارها و زيربناهاي‌ لازم‌ براي‌ رشد توليد و توزيع‌ محصولات ‌فرهنگي‌، هنري‌ و ورزشي‌ توسط‌ بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ با اولويت‌ كمك‌ نمايد.
و ـ تمهيد تسهيلات‌ ويژه‌ براي‌ ورود مواد اوليه‌، ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ موردنياز صنايع‌ بخش‌ فرهنگ‌ براي‌ نيل‌ به‌ بهبود كيفيت‌ توليدات‌ و صدور محصولات‌ فرهنگي‌، هنري‌ و ورزشي‌ در مقياسهاي‌ جهاني‌.
ز ـ ساماندهي‌ نظام‌ يارانه‌اي‌ بخش‌ فرهنگ‌ با اولويت‌ كودكان‌، دانش‌آموزان‌ و دانشجويان‌ با رويكرد تغيير نظام‌ پرداخت‌ يارانه‌ از توليد به‌ سمت‌ مصرف‌، براي‌ كليه‌ اقشار جامعه‌ و خريد محصولات‌ فرهنگي‌.
ح‌ ـ حمايت‌ يا مشاركت‌ با هنرمندان‌ و مجموعه‌داراني‌ كه‌ قصد ايجاد موزه‌ شخصي‌ آثار هنري‌ خويش‌ و يا كتابخانه‌ را دارند، ازجمله‌ : استفاده‌ از فضاهاي‌ دولتي‌ به‌‎صورت‌ اماني‌، با همكاري‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، كليه ‌شهرداريها و ساير دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذيربط ‌.
ط‌ ـ انجام‌ حمايتهاي‌ لازم‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ در چارچوب‌ مقررات ‌مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در توسعه‌ فضاهاي‌ مجازي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و مطبوعاتي‌ در محيطهاي‌ رايانه‌اي‌ و اينترنتي‌ فعاليت‌ مي‌كنند و به‌ويژه‌ اعطاي‌ تسهيلات ‌لازم‌ براي‌ برپايي‌ پايگاههاي‌ رايانه‌اي‌ و اطلاع‌رساني‌ حاوي‌ اطلاعات‌ فرهنگي‌، ديني‌، تاريخي‌ و علمي‌ به‌ زبان‌ و خط‌ فارسي‌ توسط‌ بخشهاي‌ مختلف‌ اجرايي‌ كشور جهت ‌استفاده‌ عموم‌ و همچنين‌ ايجاد شرايط‌ لازم‌ توسط‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌براي‌ دريافت‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ شبكه‌هاي‌ اطلاع‌رساني‌ كابلي‌ و كانالهاي‌ ماهواره‌اي‌ براساس‌ ضوابط‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
آئين‌نامه‌ اجرائي‌ مربوطه‌ با هماهنگي‌ وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ و سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ي‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود تا نيم‌ درصد (5/0%) از اعتبارات‌ دستگاههاي ‌موضوع‌ ماده‌ (160) اين‌ قانون‌ را با پيشنهاد رئيس‌ دستگاه‌ مربوطه‌ براي‌ انجام‌ امور فرهنگي‌، هنري‌، سينمائي‌ و مطبوعاتي‌ جهت‌ ترويج‌ فضائل‌ اخلاقي‌ و معارف‌ اسلامي‌كاركنان‌ خود هزينه‌ نمايد.
آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ بند توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و سازمان‌ مديريت ‌و برنامه‌ريزي‌ كشور تهيه‌ و به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ك‌ ـ متناسب‌ با ويژگيهاي‌ جمعيتي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ و حداقل‌هاي‌ بهره‌مندي‌، ترتيبي‌ اتخاذ نمايد تا با همكاري‌ بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني‌، شهرداريها و منابع‌ مردمي‌ تا سال‌ آخر برنامه‌ چهارم‌ در كليه‌ شهرها و مراكز استانها، نسبت‌به‌ ايجاد فضاهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ شامل‌ : كتابخانه‌ مركزي‌، تالار فرهنگ‌ و هنر، پرديسهاي‌ سينمائي‌، موزه‌ هنرهاي‌ معاصر و مركز دائمي‌ برگزاري‌ نمايشگاههاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌، پيش‌بيني‌هاي‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورد.
ل‌ ـ حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50%) هزينه‌ تكميل‌ مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ نيمه‌تمام‌ بخش‌ غيردولتي‌ را كه‌ تكميل‌ و بهره‌برداري‌ از آنها براي‌ استفاده‌ عمومي‌ ضروري‌ است‌ براساس‌ آئين‌نامه‌ مصوب‌ دولت‌ به‌‎صورت‌ كمك‌ تأمين‌ نمايد. درصورت‌ تغيير كاربري ‌اين‌گونه‌ مراكز از استفاده‌ عمومي‌ به‌ خصوصي‌ بايد وجوه‌ دولتي‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ قيمت ‌روز مسترد گردد.
م‌ ـ كليه‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ ماده‌ (160) اين‌ قانون‌ موظفند امكانات‌ و فضاهاي ‌فرهنگي‌، هنري‌ و ورزشي‌ متعلق‌ به‌ خود را براي‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و ورزشي‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ مي‌رسد دراختيار متقاضيان‌ قراردهند.
ماده‌ 105 ـ مواد (156)، (161) و بند (الف‌) ماده‌ (162) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ براي‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌(1388ـ1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده‌ 106 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور تعميق‌ ارزشها، باورها، فرهنگ‌ معنويت‌ و نيز حفظ‌هويت‌ اسلامي‌ ـ ايراني‌، اعتلاي‌ معرفت‌ ديني‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ قرآني‌، اقدام‌هاي‌ ذيل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ بسط‌ آگاهي‌ها و فضائل‌ اخلاقي‌ در ميان‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ و زمينه‌سازي ‌اقدامهاي‌ لازم‌ براي‌ ايجاد فضاي‌ فرهنگي‌ سالم‌ و شرايط‌ مناسب‌ براي‌ احياي‌ فريضه‌ امر به ‌معروف‌ و نهي‌ از منكر و اهتمام‌ به‌ آن‌.
ب‌ ـ گسترش‌ فعاليتهاي‌ رسانه‌هاي‌ ملي‌ و ارتباط‌ جمعي‌ در جهت‌ مقابله‌ با تهاجم ‌فرهنگي‌، سالم‌سازي‌ فضاي‌ عمومي‌، اطلاع‌رساني‌ صحيح‌ و تحقق‌ سياستهاي‌ كلي‌ برنامه ‌چهارم‌ با فراهم‌‎آوردن‌ زمينه‌هاي‌ مناسب‌ انتشار گزارشهاي‌ عملكرد دستگاهها و افزايش ‌امكان‌ دسترسي‌ جامعه‌ به‌ آموزشهاي‌ عمومي‌، فني‌ ـ حرفه‌اي‌، ترويجي‌ و آموزشهاي ‌عالي‌ ازطريق‌ شبكه‌هاي‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
ج‌ ـ حمايت‌ از پژوهشهاي‌ راهبردي‌ و بنيادي‌ در زمينه‌ اعتلاي‌ معرفت‌ ديني‌ و توسعه‌ فعاليتهاي‌ قرآني‌.
د ـ تهيه‌ طرح‌ جامع‌ ترويج‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ نماز.
هـ ـ تهيه‌ طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فضاهاي‌ مذهبي‌ و مساجد توسط‌ سازمانهاي‌ تبليغات ‌اسلامي‌ و اوقاف‌ و امور خيريه‌ با همكاري‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ تا پايان‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌.
و ـ تداوم‌ نهضت‌ قرآن‌آموزي‌.
ز ـ تقويت‌ سهم‌ كتابخواني‌ در حوزه‌ دين‌ در كشور، خصوصاً مناطق‌ محروم‌ و طراحي‌ كتابخانه‌ حوزه‌ دين‌ در مساجد و ساير اماكن‌ مذهبي‌.
ح‌ ـ تهيه‌ طرح‌ جامع‌، با رويكرد گسترش‌ فرهنگ‌ وقف‌ و امور خيريه‌.
ط‌ ـ به‌كارگيري‌ شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي‌ نوين‌ در عرصه‌ تبليغات‌ ديني‌.
ي‌ ـ حمايت‌ از برنامه‌ريزي‌، نيازسنجي‌ و ارائه‌ آموزشهاي‌ ضروري‌ به‌ مبلغين‌ ديني ‌در جهت‌ بهبود كيفيت‌ تبليغات‌ ديني‌.
ك‌ ـ استمرار اجراي‌ طرح‌ ترويج‌ فرهنگ‌ ايثار و شهادت‌.
ل‌ ـ ساماندهي‌ تبليغات‌ رسانه‌اي‌، بهبود محتواي‌ كتب‌ درسي‌، استقرار محيط‌ و ساختارهاي‌ حقوقي‌ در جهت‌ حفظ‌ و ارتقاء هويت‌ اسلامي‌ ـ ايراني‌، تقويت‌ نهاد خانواده ‌براساس‌ تعاليم‌ ميراث‌ معنوي‌ جامعه‌ ايراني‌.
م‌ ـ تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌، تبليغي‌ و ترويجي‌ در كليه‌ سطوح‌ اجتماعي‌ براي‌ آموزش‌، گسترش‌ و تعميق‌ فرهنگ‌ كار و نظم‌ اجتماعي‌، شناخت‌ ارزش‌ زمان‌ و رعايت‌ آن‌ در انجام‌ كليه‌ فعاليتها.
ن‌ ـ تهيه‌ طرح‌ جامع‌ مطالعه‌ و اجراي‌ همگرايي‌ مذاهب‌، حداكثر تا پايان‌ سال‌ اول ‌برنامه‌ چهارم‌ براي‌ تقويت‌ همگرايي‌ بيشتر ميان‌ فرقه‌ها و مذاهب‌ مختلف‌ اسلامي‌ در كشور.
س‌ ـ توسعه‌ مشاركت‌هاي‌ مردمي‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ ديني‌، برنامه‌ريزي‌ و اقدامهاي ‌لازم‌ براي‌ حمايت‌ از هيأتهاي‌ مذهبي‌ و تشكلهاي‌ ديني‌ با رويكرد بهبود كيفيت‌ فعاليتها وپرهيز ازخرافات‌ و انحرافات‌.
ع‌ ـ حوزه‌هاي‌ علميه‌ از تمامي‌ تسهيلات‌ و معافيت‌هائي‌ كه‌ براي‌ ساير مراكز آموزشي‌ و پژوهشي‌ تعيين‌ گرديده‌ يا مي‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف‌ ـ به‎منظور ارتقاء پژوهش‌ درخصوص‌ بنيادهاي‌ نظري‌، ديني‌ نظام‌ و پاسخگوئي ‌به‌ مسائل‌ مستحدثه‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، دفتر تبليغات‌ اسلامي‌ حوزه‌ علميه‌ قم ‌موظف‌ است‌ در برنامه‌ چهارم‌ ساماندهي‌ مناسب‌ را با استفاده‌ از امكانات‌ و ظرفيتهاي ‌علمي‌ حوزه‌ دين‌ پژوهشي‌ به‌ انجام‌ رساند.
ماده‌ 107 ـ ماده‌ (163) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ براي‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‌اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (1388ـ1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده‌ 108 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور زنده‌ و نمايان‌ نگهداشتن‌ انديشه‌ ديني‌ و سياسي‌ و سيرة‌ عملي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) و برجسته‌ كردن‌ نقش‌ آن‌ به‌‎عنوان‌ يك‌ معيار اساسي ‌در تمام‌ سياستگذاريها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري‌ آن‌ در مجموعه‌ اركان‌ نظام‌، اقدامهاي‌ زير را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ حمايت‌ از انجام‌ مطالعات‌ بنيادي‌ و كاربردي‌ در عرصه‌ فرهنگ‌سازي‌، پژوهشي‌، آموزشي‌ و اطلاع‌رساني‌ با تكيه‌ بر علوم‌، فناوري‌ و بهره‌گيري‌ مناسب‌ از ظرفيت ‌دانشگاهها و مؤسسات‌ پژوهشي‌ و حمايت‌ از پايان‌ نامه‌هاي‌ دوره‌هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي ‌با موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امام‌ (ره‌) و انقلاب‌ اسلامي‌.
ب‌ ـ حمايت‌ از توليد و نشر آثار ارزنده‌ علمي‌، هنري‌ و ادبي‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ امام ‌با همكاري‌ مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌ (ره‌) و تجهيز كتابخانه‌هاي‌ عمومي‌ كشور به‌ آثار منتشر شده‌ در اين‌ زمينه‌.
ج‌ ـ حمايت‌ از توليد برنامه‌هاي‌ متنوع‌ و متناسب‌ در جهت‌ تبيين‌ و بزرگداشت‌ سيره‌ و آراي‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) و معرفي‌ چهره‌ جامع‌ ايشان‌ در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ با همكاري‌ مؤسسه‌ مذكور در بند (ب‌).
د ـ شناسائي‌، بازسازي‌، حفظ‌ و نگهداري‌ اماكن‌، ميادين‌ و خيابانهائي‌ كه‌ مهمترين ‌وقايع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را شاهد بوده‌ و نيز بهره‌گيري‌ از مراكز فرهنگي‌، هنري‌ و فضاهاي ‌عمومي‌ در جهت‌ نشر و تبليغ‌ انديشه‌ و سيره‌ عملي‌ و بزرگداشت‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه سوم توسعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نهاد خانواده