پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تا اولین جلسه دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

د هر يك از طرفين دعوا طولاني ترين موعدي كه در مورد هر يك از اصحاب دعوا رعايت شود عملاً شامل ديگران نيز خواهد شد م24.ا.د.م در صورتي كه جلسه براي شنيدن اظهارات گواه باشد بايد فاصله روز ابلاغ تا جلسه حداقل يك هفته باشد و نيز وقت جلسه دادرسي در روزهاي غير تعطيل و ساعت اداري بايد تعيين شود مگر در موارد استثنائي شامل دستور موقت.

2- تعيين مكان جلسه دادرسي
جلسه دادرسي علي الاصول بايد در محل دادگاه انجام شود و در مواردي كه قانونگذار امكان تشكيل جلسه در غير محل دادگاه را به مصلحت تشخيص دهد صريحاً آن را پيش بيني نموده است مثل ماده 200 و 314 قانون آ.د.م

گفتار پنجم: تشريفات جلسه ي دادرسي
1- فراهم نمودن مقدمات رسيدگي
دادگاه در وقت مقرر بايد تشكيل شود دادگاه در صورتي مي تواند تشكيل شود كه موجبات و مقدمات رسيدگي فراهم باشد يعني قاضي براي تصدي دادگاه و رسيدگي حضور داشته باشد و نيز در مواردي كه هم چنين دادگاه در صورتي مي تواند جلسه دادرسي را تشكيل دهد كه فاصله زماني مقرر قانوني بين الزامي نيست خود طرفين دعوا حاضر بوده يا لايحه تقديم كرده باشد يا وقت جلسه به درستي به آنها ابلاغ نشده باشد ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسي رعايت شده باشد.

2- علني بودن جلسه دادرسي
جلسه دادرسي بايد اصولاً علني باشد و عموم مردم با اطلاع از مكان دادگاه بتوانند در آن شركت نمايد و ناظر جريان آن باشد مگر برابر اصل 165 قانون اساسی علني بودن محاكمه خلاف عفت عمومي يا علني بودن منافي نظم عمومي يا اينكه طرفين دعوا تقاضا نموده باشد محاكمه غير علني صورت گرفته باشد.

3- رعايت نظم در جلسه دادرسي
طبق ماده 101 قانون آ.د.م به دادگاه اختيار داده شده است اشخاصي كه موجب اختلال نظم عمومي جلسه شود از جلسه اخراج و تا 24 ساعت حكم حبس به آنها داده مي شود حال چنانچه اخلال در نظم از طرف اصحاب دعوا يا وكلاي آنها باشد به حبس از 5-1 روز محكوم خواهد شد.

فصل دوم:

اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا

مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی
گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا
اولین جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود ، مشروط به اینکه در آن جلسه موجبات قانونی طرح و استماع دعوا فراهم باشد. این جلسه با جلسات دیگر دادرسی متفاوت است زیرا طرفین در آن، حقوق مخصوصی برای ایراد و دفاع و ارائه دلائل و اسناد و غیره دارند که در صورت عدم توجه به آن ممکن است آن حقوق ساقط شود 27.

گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا در دادگاه
هر نشستی که در دادگاه یا در خارج از دادگاه مطابق قانون تشکیل می‌شود جلسه دادرسی است به این شرط که شرایط رسیدگی و امکان دفاع و ارائه دلایل فراهم باشد. در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می شود که برای استفاده از امتیازات خاص، هرگز نباید آن را از دست داد.

گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا)
در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست وجود دارد، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارد که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهد. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که از سوی طرفین دعوی ارائه می‌شود، اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.

گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات
مهلت طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی است. بنابراین مهلت ایرادات بیشتر از اعتراض به بهای خواسته است چون تا پایان جلسه رسیدگی فرصت دارید که این ایرادات را مطرح کنید. اما منظور از ایرادات چیست؟ در قانون آیین دادرسی که شیوه برگزاری جلسات دادگاه در دعاوی مدنی را بیان می‌کند و در مواد 84 تا 92 این قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص شده است. اگر چه ایرادات غالباً از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان هم ایراد کند مانند ایراد رد دادرس. بنابراین فرصت طرح ایرادات تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است وجود دارد. لیکن طرح ایرادات آمره همواره امکان پذیر است.

گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست
ممکن است بعد از اینکه دادخواست تقدیم شد در مورد بخشی از مطالب آن نظر صاحب دعوا عوض شود و قصد داشته باشد آنها راتغییر دهد. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهد آنها را اصلاح کند باید دادخواست را مسترد کند و دادخواست دیگری بدهد که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌گوید: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
حال پرسش این است در صورتی که خواهان در اجرای ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را تغییر یا افزایش دهد و خوانده نیز در جلسه دادرسی حاضر نباشد، تکلیف چیست؟
تغییر خواسته از سوی خواهان یا افزایش آن، به نوعی خواسته جدید محسوب می گردد که نیازمند تدارک دفاع و جمع آوری دلایل از سوی خوانده است، در فرضی که شخص خوانده در جلسه دادرسی حاضر باشد و با وصف تغییر یا افزایش خواسته، خود را آماده دفاع نداند، محکمه می بایست وقت رسیدگی را تجدید نماید، لذا در صورت عدم حضور خوانده نیز می بایست جلسه دادرسی تجدید و مراتب افزایش یا تغییر خواسته به همراه ابلاغیه تعیین کننده وقت دادرسی جدید به خوانده اطلاع داده شود تا با جمع آوری دلایل و تدارک دفاع خود را آماده حضور در جلسه رسیدگی کند. همچنین جلسه بعدی برای خوانده جلسه اول دادرسی محسوب می گردد.

گفتار ششم: استرداد دادخواست
خواهان در مراحل مختلف رسیدگی می‌تواند دادخواست خود را پس بگیرد اما اگر اینکار را تا اولین جلسه رسیدگی انجام دهد این مزیت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. یعنی خواهان می‌تواند بار دیگر همین دادخواست را به دادگاه تقدیم کند. همان‌طور که گفتیم تا اولین جلسه دادرسی اولین اظهارات در جلسه دادرسی را شامل می‌شود.

گفتار هفتم: جلب ثالث
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را كنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر». دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد. بنابراین طرح دعوی جلب ثالث و تقابل الزاماً می بایست در جلسه اول دادرسی که با رعایت کلیه شرایط قانونی تشکیل شده است مطرح و بر اساس قانون تقدیم دادخواست گردد، چرا اینکه با انقضای جلسه اول دادرسی دعاوی فوق خاصیت جلب ثالث یا تقابل خود را از دست داده و در این صورت تنها طرفین می توانند با طرح دعوی مستقل درخواست رسیدگی توأمان نمایند.

گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل
زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد، 1.انکار. 2.تردید. 3. ادعای جعلیت. ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص توضیح می‌دهد: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید». ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را از دست ندهید و در این جلسه از دادگاه قبل از هر چیز به آن مواردی توجه کنید که غفلت از آنها امکان استفاده از امتیازات مذکور در قانون را از بین می‌برد.

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا
در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد متعددی، عبارت اولین جلسه و در موارد متعدد دیگر جلسه اول دادرسی و یا اولین جلسه دادرسی برای رساندن همان مفهوم، به کار رفته است. این موارد عبارتند از:
1- اولین جلسه در مواد 98، 116 و 136 ق.آ.د.مدنی .
2- جلسه اول دادرسی در مواد 90، 97، 135 و 144 ق.آ.د.مدنی .
3-اولین جلسه دادرسی در مواد 62، 87، 107، 143 و 217 ق.آ.د.مدنی .
در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگه اخطاریه قید می شود (مواد 94 و 95 ق.آ.د.مدنی)
با توجه به آنچه که گفته شد، می توان اولین جلسه دادرسی را چنین تعریف کرد:
اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده 98 ق.آ.د.مدنی انجام می گیرد داشته باشد.
نکته: با توجه به تعریف بالا چنان چه پس از تقدیم دادخواست و جهت رسیدگی به دعوا، اصحاب دعوا برای اولین نوبت دعوت شوند اما موجبات مقدماتی رسیدگی به هر علت فراهم نباشد چون اصولاً جلسه  ای تشکیل نگردیده اطلاق آن به عنوان اولین جلسه دادرسی منتفی است.
نکته: چنانچه موجبات رسیدگی فراهم بوده اما خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را پیدا ننماید، اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای ممکن نیست.
نکته: چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد و حسب مورد خوانده یا وکیل او حاضر نشده یا در صورت حضور و داشتن فرصت و امکان دفاع، سکوت نمایند، جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی محسوب است.
نکته: چنانچه پاسخ خوانده به دادخواست در اولین جلسه به طول انجامد به طوری که وقت جلسه اقتضای تکمی آن را ننماید و بنابراین ناتمام بماند، جلسه بعدی دادگاه جهت استماع ادامه اظهارات خوانده تشکیل خواهد شد و این جلسه ادامه اولین جلسه دادرسی تلقی می گردد.
نکته: با توجه به ماده 99 ق.آ.د.مدنی چنان چه در هر حال و به هر علت خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را پیدا ننموده باشد باید جلسه بعدی را در صورت وجوب شرایط لازم جلسه اول دادرسی تلقی نمود.

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی
وقتی احضاریه دادگاه برای شما ارسال می‌شود و از شما دعوت می‌کند که در تاریخ مشخصی در دادگاه حاضر شوید، اضطراب به جان شما می‌افتد که قرار است چه اتفاقی رخ بدهد و برای این جلسه رسیدگی باید تدارک چه چیزهایی بدهیم؟ گاهی این اضطراب به حدی زیاد می‌شود که عطای حضور در جلسه دادگاه را به لقایش می‌بخشیم و با این تصور باطل که بعداً با عذر و بهانه‌ای حاضر نشدن‌مان را توجیه می‌کنیم، در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شویم. اما به جای اینکه افکار بد و نگران‌کننده به ذهن راه دهید شما را دعوت می‌کنیم که این یادداشت کوتاه را بخوانید تا برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی بیشتری کسب کنید.
یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی آنست که اصول اسنادی را که رونوشت‏آنها را ضمیمه دادخواست خود کرده است، در جلسه اول در دادگاه حاضر نماید. اگر دلیل‏استنادی خواهان سند باشد، او باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به‏علاوه یک نسخه، ضمیمه دادخواست نماید(مواد 57 و 60 قانون آیین دادرسی مدنی)
ملاحظه می‏شود که خواهان، اصول اسناد استنادی را ضمیمه دادخواست نمی‏کند، بلکه‏ تصویر یا رونوشت مصدق آن را پیوست دادخواست نموده و به دادگاه ارائه می‏دهد. یک‏ نسخه از این تصویر یا رونوشت، در پرونده بایگانی می‏شود و نسخه یا نسخ دیگر برای ‏خوانده یا خواندگان ارسال می‏گردد.
خواهان مکلف است که در جلسه اول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی فوری، دادرسی مدنی، دستور موقت، دادرسی اختصاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، سند رسمی، قانون مدنی، مقررات قانونی