پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش عالی، آموزش پزشکی، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 25- دولت موظف است ظرف مدت سه ماه برای تاسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمانها و مراکزموازی لایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهادنماید.
تبصره 30- الف – به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی به نام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل می گردد.
1- بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی های مصرحه در این برنامه .
2- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب .
3- بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.

ب- اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر می باشد.
1- ریاست جمهور (و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.
2- وزیر بازرگانی .
3- وزیر امور اقتصاد و دارایی.
4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5- وزیر صنایع .
6- رئسی سازمان برنامه و بودجه .
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
8- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا.
9- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
ج- دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تام الاختیار و تمام وقت وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
تبصره 44- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت علمی فراهم نماید. دولت می تواند وسایل متعارف زندگی را اینگونه افراد با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 45- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضای هیأت علمی که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نماید که پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره 46- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیرایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره 47- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه وتکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
تبصره 48 – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های خاص، تأسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می گردد، دریافت و صرف هزینه های مربوطه دانشگاه نمایند.
تبصره 51- به موجب این قانون اجازه داده می شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی و هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز می گردد. هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعالیتها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد.

اعتبارات جاری :

تصوير اعتبارات جاري طي برنامه اول (1372-1368)
(مبالغ به ميليارد ريال)
عنوان
1368
1369
1370
1371
1372
جمع 1372- 1368
فرهنگ و هنر
0/16
8/18
7/20
7/22
8/24
0/103
جمع كل اعتبارات جاري
0/3430
5/3923
7/4236
1/4482
2/4704
5/20776
جدول شماره2

تصوير اعتبارات عمراني طي برنامه اول (1372- 1368)
(مبالغ به ميليارد ريال)
عنوان
1368
1369
1370
1371
1372
جمع 1372- 1368
فرهنگ و هنر
8/3
2/7
0/9
0/9
5/8
5/37
جمع كل اعتبارات عمراني
0/1018
3/1657
9/1828
4/1854
4/1830
0/8189
جدول شماره3

برنامه دوم :
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده واحده و 101 تبصره تهیه و تنظیم گردیده است و شامل سه فصل است. فصل اول شامل هدفهای کلان کیفی، خط مشی ها، سیاستهای کلی، فصل دوم شامل تبصره های قانون برنامه دوم و فصل سوم شامل هدفهای کمی کلان است.
هدفهای کلی کیفی :
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.
2- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه.
3-هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
4- افزایش بهره وری.
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.
6- رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی.
7- اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضایی کشور در حهت تحقق اهداف برنامه.
8- تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه.
9- تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی.
10- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور.
11- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا.
12- رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی .
13- تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعی و وجدان کار.
14- نظام دهی و بکارگیری تحقیقات بعنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.
15- ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی(تعاونی ، خصوصی و دولتی)
16- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی.

نمودارشماره4

نمودارشماره 5

خط مشی های اساسی:

هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق :
1- تقویت تفکر و گرایشهای اسلامی، ایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و تشویق به انجام فرائض دینی و تعظیم شعائر مذهبی.
2- ترویج رفتار مناسب فردی، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.
3- معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت «علیهم الصلوه والسلام» به عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی.
4- ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی.
5- اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت، نوآوری در زمینه های علمی، فرهنگی،هنری.
6- برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت آنها در زمینه های موردنیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.
7-آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی و مبارزه با روحیه حقارت و از خودبیگانگی در برابر فرهنگ غرب.
8-آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزشهای اسلامی.
9-تقویت حس خوداتکائی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصتهای شغلی.
10-تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتابخوانی.
11-شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری.
12-برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.
13-توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه ورزش همگانی.
14-ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط، تعدیل توقعات،کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روشها و معیارهای شرعی در انتخاب همسر و حقوق خانواده.
15-ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسوولیت پذیری.
تبصره های فرهنگی برنامه دوم :
تبصره 29- الف- بمنظور ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه مصرف انرژي، غذا و دارو، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، آب و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده، از توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ كار و توليد و ساده زيستي متناسب با امكانات و شئون جامعه اسلامي، شورايعالي الگوي مصرف با تركيب ذيل تشكيل ميگردد :
1- رياست جمهور(و يا معاون اول رئيس جمهور) بعنوان رئيس شورا.
2- وزير بازرگاني.
3- وزير امور اقتصادي و دارايي.
4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5- وزير صنايع.
6- وزير دادگستري.
7- رئيس سازمان برنامه و بودجه.
8- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
9- وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا.
10- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
ب- شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده و پيشنهادهاي لازم را جهت تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم نمايد :
1- تلاش در جهت كاهش تقاضا براي كالاهاي وارداتي مصرفي و غير ضروري و جلوگيري از تبليغ اين قبيل كالاها.
2- گسترش فرهنگ قناعت و ساده زيستي و مبارزه با تجمل گرايي و اسراف و تبذير.
3- برنامه ريزي براي هدايت و تعديل تقاضاها و رائه پيشنهادات و طرحهاي لازم به مراجع ذيربط.
4- ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول و مطابق امكانات و شوون جامعه اسلامي.
5- بررسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب و اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها.
6- تهيه برنامه هاي تبليغي و ارشادي و آموزشي و پخش و انتشار آنها از طريق رسانه هاي عمومي و كتابهاي درسي.
ج- كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي و موسسات عمومي، بنيادها، نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها و بانكها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، شركتهاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا موظفند تمهيدات لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش عالی، جامعه آماری، توسعه اقتصادی، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تربیت بدنی، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، نهاد خانواده