پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش عالی، جامعه آماری، توسعه اقتصادی، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

اسنادي معمولاً از وضوح و روشني بالايي برخوردار است. محقق مي‌تواند با ديدي فراگير و جامع كل واقعه و عوامل مؤثر در آن را مورد بررسي قرار دهد.
3 ) به عنوان مثال هنگامي كه محقق در نظر دارد، به شناخت نياز‌هاي جوانان در جامعه امروز ايران دست بزند، لزوماً بايد تحقيقات پيشين و نتايج آن را باز شناسد، تا از تكرار اجتناب ورزد و تحقيق را با پژوهش‌هاي پيشين پيوند دهد. به همين ترتيب تداوم تحقيقات چه در زمينه‌هاي انساني، چه در زمينه پديده‌هاي طبيعي و فيزيكي صورت پذيرد. بنابر‌اين در چنين تحقيقاتي نيز استفاده از روش اسنادي ضروري و يك امتياز محسوب مي‌شود. (ساروخاني، 1383: 254-261)
4) در سايه وجود تكنيك اسنادي مي‌توان به ساير منايع پي برد و كار جمع‌آوري داده‌ها را با آن شروع كرد. وجود اسناد و مدارك متناقض، پژوهشگر را با جوانب مختلف موضوع روبرو مي‌كند.
5) اسناد به سبب ارزش كلي و عمده‌اي كه دارند در فرايند جمع‌آوري داده‌ها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند و محقق بايد پيوسته در جمع‌آوري اين اسناد در جريان تحقيق كوشا باشد. يكي از اين نوع اسناد، پرونده‌ها و سوابق بايگاني است. كه مي‌توان در تحقيق موردي از آن استفاده كرد. البته در هر تحقيق موردي پرونده‌اي خاص مورد توجه قرار مي‌گيرد. محقق با استفاده از آن‌ها مي‌تواند از وضع و شرايطي كه اين پرونده‌ها به وجود آورده آگاه شود(ك.ين،1376: 125-128)

نقاط ضعف روش اسنادي :
ازجمله نقاط ضعفی که می توان برای روش اسنادی برشمرد موارد ذیل است :
1) ما در بررسي اسناد با حوادث و پيا‌مدهايي مواجه هستيم كه مربوط به گذشته دور يا نزديك‌اند. از اين رو، درك و فهم مستقيم آن‌ها ممكن نيست، و همواره با واسطه مطالعه و ارزيابي مي‌شوند.
2) محقق بايد ضريب انحرافي خاصي را در ارزيابي خود بپذيرد. زيرا اسناد مربوط به گذشته تاريخي است (دور يا نزديك) كه هرگز قابل تكرار نيست و مورخ خواه نا‌خواه با معيار‌هاي جامعه زمان خود با گذشته مواجه مي‌شود.
3) مجموعه تاريخي هرگز تماماً در اسناد و مدارك جاي نمي‌گيرد و مورخ ناچار است از روش‌هاي استنتاجي جهت تكميل خلاء استفاده كند كه طبيعتاً عنصري تازه بر واقعيت تاريخي مي‌افزايد.
4)هیچ واقعه تاریخی به طور مجزا ودر تجرید معنا ندارد واین قاعده کلی پدیده های اجتماعی درهمه زمانهاست.آنگاه که پدیده اجتماعی ازمتن خود جدا شود، خشک،بی معنا وگاه مضحک می نماید، پس باید مورخ واقعه تاریخی را که اسناد ومدارک آن موجود است در زمینه کلی جامعه ببیند وچون جمع آوری مدارک متقن درمورد جامعه ای که موجود نیست غیرممکن است، مورخ ناچار است به بازسازی جامعه گذشته دست زندکه این نیز عامل نهایی درتجرید، تحریف ودر هرحال فاصله از واقعیت اصیل اجتماعی است. (ساروخاني،1383: 258)
5) ممكن است محقق هنگام بررسي اسناد دچار لغزش شود و به اشتباه چنين تصور كند كه اين اسناد انكار ناپذير است. حال آن كه حتي اسناد نيز به طور كامل درست و دقيق نيستند و امكان رد و انكار آن‌ها وجود دارد. (ك.ين،127:1376)
محتوای موردتحقیق :
محتوای این تحقيق را پنج برنامه توسعه كشور و سند چشم انداز بيست ساله كشور تشكيل مي دهد كه شامل عنوان هاي زير است :
– قانون برنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368-1372)
– قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1374-1378) مصوب 20/9/1373 مجلس شوراي اسلامي
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) مصوب 11/4/1383
– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389
– سند چشم انداز بيست ساله كشور.
ابزاروشیوه گردآوری داده ها :
در این پژوهش، برای ارتقای سطح شناخت، اسناد وسیع و گوناگون در زمینه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم تعدد منابع، شاخص‌ها و علائم، کتب و مراجع مکتوب مهم‌ترین منابع در زمینه بررسی روند برنامه ریزی فرهنگی شناسایی گردید و با بهره مندی از روش فیش برداری اطلاعات از پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه سند چشم انداز بیست ساله جمع آوری گردید و به بررسی آنها پرداخته شده است.
شيوه تجزيه و تحليل داده ها :
با توجه به اینکه جامعه آماری یاهمان محتوی مورد تحقیق این پژوهش شامل کلیه برنامه های توسعه کشور می شود و نمونه قابل بررسی و در دسترسی است لذا از روش تمام شماری استفاده شد و کلیه برنامه ها ی توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در واقع حجم نمونه ما همان جامعه آماری و کلیت موجود آن می باشد. بنابراین از جداول چند بعدی برای نمایش اطلاعات استخراج شده استفاده می شود.

فصل چهارم :
مرور یافته های تحقیق

در این فصل ازتحقیق، داده های جمع آوری شده از جامعه آماری مورد تحقیق یعنی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی وسندچشم اندازبیست ساله جمهوری اسلامی ایران را که به روش اسنادی استخراج شده است رابیان می کنیم.
برنامه اول:
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده واحده و 52 تبصره تهیه و تنظیم گردیده است و شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول به هدفهای کلی، خط مشی ها، تصویر کلان برنامه، هدفهای کمی کلان و سیاستهای کلی برنامه و قسمت دوم به جداول کمی برنامه پرداخته اند.
تصویرکلی برنامه اول :

نمودارشماره 1

نمودارشماره2

هدفهای کلی :
1- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده .
2- بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه .
3- گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
4- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکیید بر خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی و مهار تورم .
5- تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.
6- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.
7- تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.
8- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف .
9- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابرقانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی .
10- سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها ، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحضات سیاسی و نظامی ایجاب می نماید.

گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی ، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان :

1-3- سازماندهی و سیاستگذاری هماهنگ و همگون در امر فعالیتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرایی جهت تحقیق، تتبع، نوآوری و ارائه خدمات فرهنگی.
2-3- همگانی کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکید بر سیاستهای نظارتی و هدایتی دولت.
3-3- افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما در راستای تأمین نیازهای برنامه توسعه برنامه توسعه به ویژه در زمینه آموزشهای مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیازهای محلی و منطقه ای .
4-3- پرورش روحیه احترام به قانون، نظم پذیری، تعاون و کارگروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه جویی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.
5-3- فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن.
6-3- ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم .
7-3- توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه کودکان لازم التعلیم با اولویت روستاها.
8-3- اولویت دادن به ریشه کنی بیسوادی در اقشار مولد.
9-3- ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزشهای فنی و حرفه ای.
10-3- ایجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
11-3- گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویتهای برنامه .
12-3- حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی(کاربردی بنیادی) کشور.
13-3- تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی.
14-3- همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خاصه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم.
15-3- تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت سرمایه های غیردولتی در این زمینه .
16-3- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
17-3- ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی.
18- 3- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شوونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.
19- 3- بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.
20-3- ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای تولید و تحقیق وزارتخانه های تولیدی و موسسات تحقیقاتی.

تبصره های فرهنگی برنامه اول:
تبصره 7 – دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیاتی مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخشهای غیرتولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 10- الف – وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین اینگونه اراضی اقدام نماید.
ب- شهرداریها موظفند زمینهای با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرحهای جامع، هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به دستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مذبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رسانه های گروهی، جمع آوری اطلاعات، منابع معتبر، تحلیل داده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش عالی، آموزش پزشکی، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی