پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش علوم، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

،حسنعلي بختيارونوروزي،علي.(1384).بررسي ميزان تحقق اهداف شناختي درس علوم
باروشهاي تدريس سنتي وكاوشگري. فصلنامه ي تعليم وتربيت، شماره ي84..
نظري صارمي، يحيي.(1379). كاربرد روش تدريس فعال ومقايسه آن باروش تدريس كلاسيك
درعلوم پنجم شهرستان اسدآباد. پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه طباطبايي تهران.
نعمتي، فاطمه.(1389). تأثير آزمايشهاي ساده در آموزش علوم در دوره ي ابتدايي.پايان نامه ي
كارشناسي مركز آموزش عالي علامه طباطبايي اروميه .
نقيب زاده ،مير عبدالحسين.(1377).نگاهي به فلسفه ي آموزش وپرورش. تهران:انتشارات طهوري.
وزارت آموزش وپرورش ،معاونت آموزش ابتدايي.(1389).پروژه ي علمي(جزوه).تهران: انتشارات
گروههاي آموزشي.
هارلن، وين.(1380).نگرشي نو بر آموزش علوم تجربي در دوره ي ابتدايي(ترجمه ي شاهده
سعيدي).تهران: انتشارات مدرسه.(تاريخ انتشار به زبان اصلي ندارد).
يارمحمديان، محمد حسين.(1388).اصول برنامه ريزي درسي. تهران: انتشارات يادواره ي كتاب.

منابع لاتين

Barens, R.(1999).positive teaching, positive learning, London: Rutledge.
Bereiter.C.(1994).schools without education, Newjersey: prentice. Hall.
douglas,H.c.(2007). Curriculum Research: Toward a Frame work for” Research- based curricula”. Journal of Mathematics, science& Technology Education may 2009,volume 5/ Issue,Number 2.
Erlandson,D.A.(1993).Doing naturalistic inquiry: aguide to methods,londan:sage.
Farstad,H.(2004). Competencies for life: som Im plications for Education Institue for technology,oslo,Norway.back ground paper to work shop,unesco.47 th International conference on education,Geneva.
Haury,D.L.(1993).Teaching science through Inquiry.Eric clearing house for science Mathematics and Environmental Education columbusoh.
Haury,D.L.(2001). Teaching science through Inquiry with Archived Data . ERIC Digest, available at www.ajmste.com.
John,W.M, Muhammad,I.B, Muhammad.A.H, and Martin.F.(2004). Using an inquiry approach to teach science to secondary school science teachers. Available at www.iop.org/ journals/ physed.
Smit,Rachel spronke.(2007).joint centre for Active lerning and centre for lerning and teaching seminar. Issues in Teaching Through Inquiry,14.00-15.30
Shwab.J.(1966).Biological science curriculum study(Bscs).p.26.

پیوستها

دانش آموز عزيز لطفاً جواب صحيح هر سؤال را با علامت × مشخص كنيد.

1-اندامهاي دستگاه گوارش را نام ببريد؟
الف) بيني ، ناي ، شش‌ها ( ب) كبد ،معده ، روده ي باريك ، روده ي بزرگ (
ج) دهان ، مري ، معده ، روده ( د) هيچكدام(

2-بزاق يعني چه ؟
الف) آب دهان ( ب) صفرا (
ج) شيره ي معده ( د) هر سه مورد (

3-عمل جذب را توضيح دهيد؟
الف) يعني گوارش غذاهاي گوناگوني كه در روده گوارش پيدا مي كند. (
ب) يعني گوارش غذا بوسيله ي شيره ي معده (
ج) يعني آب دهان وشيره ي معده ،غذا را كاملاً نرم وآبكي مي كند. (
د) يعني خوني كه در اطراف روده‌ها جريان دارد غذاي گوارش يافته ي معده وروده راگرفته وبه اندامهاي مختلف بدن مي رساند( .
4-صفرا از كجا ترشح مي شود ومهمترين كار آن چيست؟
الف) از معده ، كمك به هضم غذا ( ب) از كبد ، كمك به هضم غذا (
ج) از روده‌ها ، كمك به جذب غذا ( د) از غده هاي بزاقي ، كمك به نرم شدن غذا (

5- تفاوت وتشابه روده ي باريك وروده ي بزرگ را بنويسيد؟
الف) هر دو به شكل مارپيچي بوده وداخل شكم جاي دارندوعمل جذب به وسيله ي خوني كه اطراف آنها جريان داردصورت مي گيرد . (
ب) هر دو جزء اندامهاي گوارش هستند . (
ج) طول روده ي باريك از طول روده ي بزرگ بيشتر است. (
د) همه ي موارد بالا صحيح مي باشد . (

6- با توجه به شكل ، اندامهاي مختلف بدن را كه شماره گذاري شده است به ترتيب شماره نام گذاري كنيد؟
الف)‌ 1- مري 2- شش 3-معده (
ب) 1- ناي 2- قلب 3-روده ي بزرگ (
ج) 1- مري 2- معده 3- روده ي بزرگ (
د) 1 – مري 2- كبد 3- روده ي باريك (

7- چرا بهتر است غذا را زياد بجويم ؟
الف) تا طعم آن در دهانمان معلوم شود . (
ب) تا با بزاق دهان به خوبي مخلوط شده ونرم شود وقورت دادن آن برايمان آسان گردد. (
ج) تا در دهان به خوبي خرد شده وجذب خون شود. (
د) هيچكدام (

8- به نظر شما ، قسمتي كه با علامت سئوال مشخص شده است چه نام دارد؟
الف) صفرا (
ج) انتهاي روده ي بزرگ (
ب) ابتداي روده ي بزرگ (
د) آپانديسيت (

9- غذاهاي گوشتي، در كجا وبوسيله ي چه چيزي گوارش مي يابند؟
الف) در دهان ، بوسيله ي معده (
ب) در معده ،‌ بوسيله ي شيره ي معده (
ج)‌ در كبد ، بوسيله ي صفرا(
د)‌ در روده‌ها ، بوسيله ي خوني كه اطراف روده‌ها وجود دارد. (

10- فردي كيسه ي صفراي خود راعمل كرده است،به علت دل درد شديدي به پزشك مراجعه مي كند.به نظر شما مشكل او چيست ؟ اگر شما پزشك بوديد به او چه توصيه ايي مي كرديد؟
الف) غذاي پرچربي خورده است.به اوتوصيه مي كردم از خوردن غذاهاي پرچرب پرهيز كند. (
ب) غذاي گوشتي خورده است .به او توصيه مي كردم از خوردن گوشت پرهيز كند. (
ج) سبزيجات زيادي خورده است.به او توصيه مي كردم كه سبزيجات نخورد. (
د) موارد ب وج صحيح است. (

بسمه تعالي
همكار گرامي چك ليست حاضر مربوط به رساله ي كارشناسي ارشد با موضوع اثر بخشي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور با برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور مي باشد. خواهشمند است با مشاهده ي دقيق و علمي خود از نحوه ي عملكرد و فعاليت دانش آموزان ، آنان را مورد ارزيابي قرار دهيد، لذا ارزيابي دقيق و صحيح شما باعث رشد علمي و كمك براي حل مسايل آموزشي ودرسي كشورمان خواهد بود. از زحمات شما همكار گرامي نهايت تقدير وتشكر را دارم.

فرضيه ها
شاخص ها
گويه ها
خيلي خوب
خوب
كم
خيلي كم
مهارتهاي ضروري
مهارت مشاهده
1- دانش آموز در فرايند يادگيري ، از چشمان خود به خوبي استفاده
مي كند.


2- دانش آموز در فرايند يادگيري ، صداهارا به خوبي تشخيص مي دهد؟


3- – دانش آموز در فرايند يادگيري ، زبري وصافي مواد را با لمس كردن به خوبي تشخيص مي دهد .


4- دانش آموز مزه ي مواد خوراكي را كه در اختيار او قرار داده مي شود به خوبي تشخيص مي دهد .


5- دانش آموز بوي مواد را به خوبي تشخيص مي دهد .

مهارت
اندازه گيري
6- دانش آموزتفاوت بين اجسام را به خوبي تشخيص داده وآنها را طبقه بندي مي كند.


7-دانش آموز تشابه بين اجسام را به خوبي تشخيص داده وآنها را طبقه بندي مي كند.


8- دانش آموز مي تواند نمودار ويا جدولي از تعداد وسايل متفاوت ويا متشابه رسم كند.

مهارت
گرد آوري اطلاعات
9- دانش آموز اطلاعات لازم را در مورد مسئله ،از ساير منابع علمي جمع آوري مي كند.


10- دانش آموز اطلاعات لازم را در مورد مسئله ، از اينترنت جمع آوري مي كند.


11- دانش آموز اطلاعات لازم را در مورد مسئله، از طريق والدين جمع آوري مي كند.

مهارت
تفسيراطلاعات
12- دانش آموز در مورد چيزي كه مشاهده مي كند،مي تواند به راحتي با توجه به دانش قبلي خود نظر دهد.


13- دانش آموزبه راحتي مي تواند علت پديده ايي را كه رخ مي دهد بيان كرده ورابطه ي ميان متغييرها را معلوم كند.

مهارت
فرضيه سازي
14- دانش آموز مي تواند با استفاده از تفاسير خود يك يا چندراه حل قابل آزمايش در مورد مسئله ارائه كرده وفرضيه سازي كند.

15- دانش آموز مي تواند متغييرهاي آزمايش را تشخيص داده و نام گذاري كند.

مهارت پيش بيني
16- دانش آموز مي تواند رابطه ي علت ومعلولي مشاهدات خود را بيان كند.


17- دانش آموز مي تواند قبل از انجام آزمايش ، با استفاده از دانش قبلي خود پيش بيني كند.

مهارت كاربرد ابزار
18- دانش آموز مي تواند به راحتي از ذره بين استفاده كند.


19- دانش آموز ابزار و وسايل مختلف آزمايشگاهي را در زمان ومكان مناسب به كار مي برد.

مهارت برقراري
ارتباط
20- دانش آموز به راحتي مراحل ونتايج آزمايش خود را براي معلم و دوستان خود گزارش مي دهد .

مهارتهاي
ضروري
مهارت برقراري
ارتباط
21- دانش آموز يافته هاي خود را با استفاده از جدول ونمودار به ديگران ارا ئه
مي كند.

مهارت
طراحي تحقيق

22- دانش آموزمراحل پژوهش علمي را به خوبي انجام مي دهد.( بيان مسأله ، جمع آوري اطلاعات، …وتشخيص متغيير وابسته)

نگرشهاي
ضروري
كنجكاوي و
پرسشگري

23- دانش آموزدر مورد مسئله، سؤالهاي مختلف وگوناگوني مي پرسد.

مسئوليت پذيري
24-دانش آموز مسئوليتي را كه بر عهده دارد به خوبي انجام مي دهد.

تفكر نقاد

25- دانش آموز در برابر نقد وبررسي ديگران صبور بوده واز ايده ي خود با دليل دفاع مي كند.

همكاري
26- دانش آموز با گروه خود همكاري داشته ،وبراي انجام كاري كه در گروه برعهده داردتلاش مي كند.

رضايت
دانش آموزان
علاقه و
انگيزه
27- دانش آموز براي انجام فعاليتهاي كلاسي از خود تمايل و علاقه نشان مي دهد.


28- دانش آموز علاقمند به پژوهش در مورد موضوعي بديع ، نو،و خارج از موضوعات كتاب درسي مي باشد .

توسعه ي
علم
29- دانش آموز در انجام آزمايشات به دنبال راه حل هاي متعددي براي حل مسايل است .


30- دانش آموز نتايج حاصل از كار دوستان خود را با علاقه پي گيري مي كند.


31- دانش آموز با همكاري وبا استفاده از يافته هاي گروه خود به دانش واطلاعات جديدي خارج از اطلاعات كتاب درسي مي رسد.

مجوز سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

Abstract
The study Comparative effectiveness science curriculum through instruction- base with science curriculum through research-base in elementary course
The main purpose of this research was to survey the effectiveness of training based and research based curriculum in primary school science.
The third grade primary school female students in Urmia were as statistical population of this research that includes 50 people who were selected randomly and using multiple cluster sampling. Our research methodology was a quasi-experimental. In order to collect data, post-test with experts’ acceptable validity and reliability of 68%; and check lists of observing activities with experts’ acceptable validity and reliability of 98% were used.
These check lists were completed by 4 BA primary school teachers. To compare two research based and training based methods Mann Whitney u-Test was used.
The main results were as follows: There is a significant difference between

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش علوم، دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، شهر اصفهان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق آموزش و پرورش، آموزش علوم