پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش و پرورش، دفاع مقدس، برنامه سوم توسعه، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

كند.
ج- با سازماندهي فعاليتهاي مطالعاتي مشترك با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاههاي مسؤول پي گيري كند.
د- براي بهره گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه هاي مالي، حقوقي، مشاوره اي، آموزشي و ورزشي، طرحهاي لازم با اولويت قابل شدن براي زنان خود سرپرست و بي سرپرست مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمانهاي غيردولتي، تهيه و بر حسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوند.
ه- گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه كند.
ماده 159- براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در تحكيم مباني فكري ارزشهاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه،‌ به وي‍ژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صداو سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاههايي از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظف اند :
الف- يكي از مراكز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فن آوري ها و هنر ديني و افكار حضرت امام خميني (ره) مأمور كنند و با پيش بيني منابع لازم زمينه هاي مشاركت دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي را در پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم كنند.
ب- در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوريهاي جديد، اثربخشي فعاليتها در اين زمينه ها را تعميق بخشند و با پيش بيني امكانات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق، نوآور را در اين عرصه ها فراهم سازند.
ج- يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند.
شروع هر گونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفت.
د- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليت هاي فرهنگي، هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند.
ه- دستگاههاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند :
1- سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) را آموزش دهد.
2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تجديدنظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني(ره) و انديشه هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.
3- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار و انديشه هاي امام خميني (ره) با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) تدوين و با بهره‌گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراكز پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افكار معظم له را فراهم سازد.
4- به منظور اجرا، نظارت و ارزيابي اين برنامه ها،‌ ستادي در قالب آيين نامه اين بند تعيين مي‌شود.
و- به منظور آموزش همگاني قرآن كريم، سازمان تبليغات اسلامي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن ( با عنوان طرح نهضت قرآن آموزي) اقدام نمايد. در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذكور مجاز است تا در هر يك از مراكز استانها نسبت به تأسيس و حمايت مركز تربيت معلم و مبلغ قرآن اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند با مشاركت سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز- به منظور هماهنگي اعزام مبلغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هاي مختلف سازمان تبليغات اسلامي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني لازم در خصوص نيازمندي هاي تبليغ ديني سراسر كشور در سال اول برنامه سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزش هاي كوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشاركت ساير ارگان ها و نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ح- به منظور بررسي و پژوهش پيرامون مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئي منطقي به سؤالات و مشكلات مذكور، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراكز پژوهشي ديني، راهكارها و طرحهاي كاربردي و برنامه هاي عملي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.
آيين نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوه همكاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فوق الذكر حداكثر ظرف شش ما پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.
ماده 160- گزارشهاي پژوهشي، پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان «اثر» مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مي‌گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي‌ شود. شوراي عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر،‌ نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ كند.
تبصره – نحوه ثبت آثار فرهنگ مكتوب،‌ هنري، سينمايي و نرم افزارهاي رايانه هاي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 161- به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند :
الف- شهرداريهاي كشور مي توانند رأساً يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
ب- تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و طرحهاي توسعه شهري به عهده شهرداريها خواهد بود.
زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد.
ج- به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج(25) سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند.
د- در موارد بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالن هاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمع هاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند.
آيين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 162- به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد :
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تاييد شوراي مذكور با مبنا قرار دادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحولات شاخص هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد :
1- هر دو سال يك بار تحولات شاخص هاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذيربط قرار دهد.
2- همه ساله تحولات شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.
3- همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص هاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غيرولتي را در كل كشور به تفكيك استان تعيين نمايد.
ب- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات قانوني لازم در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي دستگاههاي اجرايي متولي امور فرهنگي اعم از دولتي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسؤوليت هاي دولت در قبال تحولات فرهنگي، افزايش كارايي، حذف فعاليتهاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع، فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي را در قالب «طرح ساماندهي امور فرهنگي» تهيه نمايد.
ج- به منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه از طريق دستگاههاي آموزشي، فرهنگي، رسانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي و نهادها و سازمانهاي غيردولتي صورت مي گيرد «ستاد نظارت و ارزيابي» زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد :
1- با استفاده از اطلاعات و شاخصهاي موضوع بند (الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات لازم، چالش ها و بحران هاي فرهنگي قابل پيش بيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگ بيگانه را شناسايي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر حسب مورد به دستگاههاي مسؤول منعكس نمايد.
2- ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.
3- با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پي گيري ديدگاههاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد.
4- پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحولات فكري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به طور سالانه و مستمر گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخص ها و علل آن، راه كارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد تا براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تربیت بدنی، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، نهاد خانواده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه سوم توسعه