پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آزمون فریدمن، رتبه بندی، اثرات اقتصادی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………….. 14
جدول (2-2) – تعاریف مختلف گردشگری و نقاط ضعف و قوت آنها …………………………………………………… 18
جدول (2-3) – مفاهیم گردشگری …………………………………………………………………………………………………….. 20
جدول (2-4) – گونه شناسی گردشگر از دیدگاه اسمیت ……………………………………………………………………….. 22
جدول (2-5) – دسته بندی انگیزه از دیدگاه صاحبنظران مختلف ……………………………………………………………. 40
جدول (2-6) – اثرات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 59
جدول (3-1) – توزیع نمونه ها ………………………………………………………………………………………………………….. 107
جدول (3-2) – ابعاد و شاخص های پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 110
جدول (3-3) – میزان آلفای کرونباخ مدل تحقیق …………………………………………………………………………………. 112
جدول (3-4) – میزان آلفا کرونباخ کل ……………………………………………………………………………………………….. 113
جدول (3-5) – شاخصKMO و آزمون کرویت بارتلت برای عوامل موثر بر انتخاب مقصد مسافرتی ………… 118
جدول (3-6) – واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای عوامل موثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی… 119
جدول (3-7) – ماتریس همبستگی دوران یافته پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی ……………… 120
جدول (4-1) – فراوانی گروههای جنسیتی …………………………………………………………………………………………. 125
جدول (4-2) – فراواني گروههای سنی ……………………………………………………………………………………………… 126
جدول (4-3) – فراواني گروههای تحصیلی ……………………………………………………………………………………….. 127
جدول (4-4) – آزمونKMO و بارتلت ……………………………………………………………………………………………. 129
جدول (4-5) – اشترکات اولیه …………………………………………………………………………………………………………. 130
جدول (4-6) – واریانس تبیین شده ………………………………………………………………………………………………….. 133
جدول (4-7) – ماتریس چرخش یافتۀ عاملی …………………………………………………………………………………….. 136
جدول (4-8) – نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق …………………………………. 139
جدول (4-9) – نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق ………………………………………………………………….. 140
جدول (4-10) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 142
جدول (4-11) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 143
جدول (4-12) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 144
جدول (4-13) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 145
جدول (4-14) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 146
جدول (4-15) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 147
جدول (4-16) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 148
جدول (4-17) – نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها …………………………………………………………….. 149
جدول (5-1) – نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها ………………………………………………………………. 160
جدول (5-2) – نتایج فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….. 162

1-1 مقدمه
گردشگري را مي توان صنعت سفيد نام نهاد، زيرا بر خلاف اغلب صنايع توليدي، بدون آلوده سازي محيط زيست انساني، زمينه ساز دوستي و تفاهم بين ملت ها است و صلح و صفا را براي مردمان به ارمغان مي آورد(الواني،1385) امروزه صنعت گردشگري در دنيا، يكي از منابع مهم درآمد و در عين حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها است و به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه اي است از اين رو بسياري از كشورها در رقابتي نزديك و فشرده در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين المللي اند(کاظمی، 1389).
جهانگردي پديده اي است كه از ديرباز در جوامع مختلف انساني وجود داشته است اما با ورود به عصر مدرن به صورت يك صنعت درآمده است. اصطلاح گردشگري از قرن ۱۹ معمول شد. براي اولين بار به صورت رسمي در سال ۱۹۳۷ كلمات توريست و توريسم توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت. بازار صنعت گردشگري به سرعت در حال گسترش است و اين صنعت به يكي از بزرگترين زمينه هاي كسب و كار در جهان مبدل شده است. افق هاي روشن، مقاصد جديد، گروه هاي تازه گردشگران و انواع رو به تكامل گردشگري همه و همه نويد دهنده گسترش اين بازار هستند. حتي تكانه هاي منفي نظير رويدادهاي تروريستي، شيوع بيماري هاي فراگير، جنگ ها و رخدادهاي ناخوشايند طبيعي نيز نتوانسته اند گردشگري را از حركت شتابان خويش باز دارند. اينجاست كه مديريت بنگاه هاي فعال دراين صنعت بايد با درايتي كه به خرج مي دهند زمينه تدوام اين آتيه خوشايند را فراهم سازند. بازاريابي يكي از مهمترين ابعاد مديريتي است كه پرداختن به آن به منظور موفقيت هاي آتي فعالين اين صنعت بيش از پيش اهميت يافته است.
مديريت و فرايند بازاريابي ابزاري براي ايجاد ارتباط مناسب با بازارهاي هدف پيش روي بنگاه ها قرار مي دهد. در عين حال بايد توجه داشت كه صنعت گردشگري آميزه هاي گسترده از فعاليت هاي گوناگون است كه هدف آن تأمين رضايت خاطر گردشگران از يك سو و انتفاع مردم و جامعه محلي در مقصد از سوي ديگر است. اين صنعت واجد ويژگي هايي است كه از جهات بسياري با ساير كسب و كارها متفاوت بوده و اين تفاوت ها بر نحوه مديريت بنگاه ها به شدت تأثير گذارند. بنگاه هاي فعال در عرضه محصولات گردشگري به خوبي واقفند كه محصولاتي را توليد نموده و به بازار عرضه مي دارند كه عمدتأ از جنس خدمات است. اين محصولات اغلب غير قابل لمس، غير قابل انبار كردن و غير همگن است و به سختي امكان استاندارد كردن آنها وجود دارد. همچنين اساس كسب و كار در صنعت گردشگري بر وجود تمايز و تفاوت و بهره مندي از آن استوار است. عرضه كنندگان محصولات اين صنعت هزينه حمل و نقل محصول را بر دوش خود احساس نمي كنند و اين مشتري (بخوانيم گردشگر) است كه براي بهره مندي از محصول (مثلأ ديدار از تخت جمشيد) بار سفر مي بندد و جا به جا مي شود. صنعت گردشگري به شدت فصلي است و به واسطه فاصله ميان متقاضي و عرضه كننده كه گاه به هزاران كيلومتر مي رسد، اطلاعات نقشي كليدي در اين صنعت به منظور پر كردن اين فاصله ايفا مي كند (رنجبريان و زاهدي،1389).
1-2 بیان مساله
آنگاه كه موضوع گردشگري مطرح مي شود يكي از نخستين سؤالاتي كه در ذهن برنامه ريزان اين صنعت، سياستگزاران، محققان و علاقه مندان آن شكل مي گيرد اين است كه مردم چرا به سفر مي روند. آنها چرا مقصد مشخصي را براي سفر خود انتخاب مي كنند و انگيزه ايشان از اين انتخاب چيست؟ با گسترش مراكز شهري و رشد پديده شهر نشيني، اشتياق به سياحت و سير و سفر افزايش پيدا كرده است. به طوري كه مشتاقان اين امر با عنوان گردشگري در اقصا نقاط كره زمين امر گذران اوقات فراغت را تكامل بخشيده اند. طي چند دهه اخير شاهد رشد چشم گير گردشگري بوده ايم و سفرهاي بين المللي، كشوري و منطقه اي براي گذراندن تعطيلات بسيار مرسوم شده است. گردشگري صنعتي تاثيرپذير و حساس نسبت به حوادث و تغييرات محيطي است. بسياري از گردشگران خيلي سريع مقصدهاي مشهور سابق را به دلايل مختلف ترك مي كنند بدين لحاظ مشخص شده است كه عوامل خاصي در توسعه و تمايز مقصدهاي گردشگري تاثير دارند. برخي از گردشگران تاريخ و فرهنگ كشور يا منطقه را به عنوان مهمترين عامل براي انتخاب مقصد گردشگري مي دانند (تقوايي وهمكاران،۱۳۸۸).
در حالي كه بسياري ديگر عامل هاي جغرافيايي- طبيعي مثل جاذبه هاي طبيعي مقصد را مهمتر از بقيه عامل ها براي انتخاب يك مقصد مي دانند (سرائي،1389). براي افرادي كه از لحاظ اقتصادي در تنگنا هستند ممكن است عامل اقتصادي مهمتر باشد چرا كه در آن صورت ديگر گردشگر نمي تواند هر جايي را براي مسافرت انتخاب كند (سانگ1 و همكاران،۲۰۰۳). يا در بعضي از موارد امكان دارد تصور پيشين از مقصد به عنوان مهمترين عامل تلقي شود (رنجبريان و قنبري،۱۳۸۴) كوزاك و رمينگتون 2(۲۰۰۰) تجارب و ادراك گردشگران را اساس انتخاب آنها در مورد مقصد گردشگري مي دانند. ثبات سياسي ناامن كشوري باعث كاهش جذب گردشگر مي شود(موسايي،۱۳۸۳) به هر حال انگيزه هاي متفاوت و عوامل فراواني براي انتخاب يك مقصد گردشگري توسط يك گردشگر وجود دارد كه در اين پژوهش هدف اين است بررسي شود مهمترين عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران چه عواملي هستند و هر كدام از اين عوامل تا چه اندازه در انتخاب مقاصد مسافرتي تاثير گذار هستند.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
جهانگردي داراي پيامدهاي متفاوتي است كه مي توان آن را به منزله نيروي محرك توسعه اقتصادي در تمام كشورها محسوب نمود. هيچ كشوري را نمي توان يافت كه فاقد مواد اوليه براي جهانگردي باشد. آنچه به تنهايي كشورها را از هم متمايز مي سازد جاذبه هاي جهانگردي است، بنابر اين هر كشوري با كوششي شايسته در زمينه جهانگردي مي تواند وارد كننده جهانگرد باشد و از اين راه به رشد و شكوفايي خود و بالا بردن درآمد ارزي خود كمك كند (هزارجريبي و نجفي،۱۳۸۹).
در نيم قرن اخير صنعت گردشگري از يك فعاليت محلي و درون مرزي، به پديده اي تأثيرگذار در اقتصاد جهاني تبديل شده است. در سال ۱۹۹۹ ميلادي صنعت گردشگري ۶ درصد از اقتصاد جهاني، يعني تقريبأ ۸ تريليون دلار درآمد كسب كرده است. به همين سبب، صنعت گردشگري اهميتي هم ارز كشاورزي يا استخراج معدن پيدا كرده است. بر اساس آمار شوراي جهاني گردشگري، بزرگترين سازمان در صنعت گردشگري جهاني اكنون بخش صنعت گردشگري، به طور مستقيم يا غير مستقيم بيش از ۲۰۰ ميليون فرصت شغلي تمام وقت، پاره وقت و فصلي به وجود آورده است. در سال ۱۹۹۸ ميلادي، نزديك به ۶۲۵ ميليون گردشگر در سراسر دنيا از كشوري به كشور ديگر سفر كرده اند و پيش بيني مي شود كه در آينده مجموع سفرهاي محلي(درون كشوري) به ۱۰ برابر يا نزديك ۶ ميليارد سفر در سال برسد (الواني و پيروزبخت،۱۳۸۵). طبق آمار سازمان جهانگردي سال ۲۰۰۶ سهم اروپا از بازار گردشگري جها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدل مفهومی، استان مازندران، تحلیل عاملی، رفتار مصرف کننده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان مازندران، اوقات فراغت، بازار هدف