پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آبگیری مجدد، ورزشکاران، مراکز آموزشی، دسترسی مناسب

دانلود پایان نامه ارشد

آنها نیز باید مختص ورزشکاران باشد. بدین ترتیب بعداز درب ورودی زورخانه ازمحل كريدور(سرسرا)، باید دو راهرو احداث گردد.
ارتفاع زورخانه ازكف گود(درقسمت بالاي گود) بايدحداقل 8 مترباشد، اما بهترین ارتفاع 10 الي 12 متر میباشد تا براي ميل بازي فضاي لازم وجود داشته باشد. سقف بالاي گود ميتواند به شكل گنبدي اجرا گردد. میتوان جهت تهویه و تامین نور کافی، درحدود 20 سانتيمتر پائينتر از شروع قوس گنبد پنجرههایی تعبیه نمود.
سردم يامحل نشستن مرشد بايد كنار درب ورودي ورزشكاران و بالاتر از ساير عناصر تشكيل دهنده زورخانه باشد. محل سردم بايد كاملا به گود ومحل ورود و خروج اشراف داشته، و رو به قبله باشد. سردم بايدداراي ارتفاع حدود 7/1 متر، عرض 5/1 متر و طول 2تا 3متر باشد.
در زورخانهها نبايد نور به طور مستقيم به گود تابانده شود، خصوصا در هنگام ميل بازي و يا چرخيدن ورزشكاران، زيرا امكان ايجاد خيرگي چشم و اشتباه و درنتيجه بروز خطر براي ورزشكار و حاضرين در گودوجود دارد( شیری، 1388، ص 15). میتوان از نورهای مصنوعی نقطهای که غیر مستقیم تابیده میشوند نیز استفاده نمود.
سالن بدنسازی و ایروبیک: در سالنهای بدنسازی معمولا رشته پرورش اندام با استفاده از وزنه، ميله ودستگاههاي مختلف، براي تقويت وپرورش عضلات ورزشكاران ارائه ميشود. ايروبيك نیز به معنای انجام فعالتهای ریتمیک و موزون برای مدت زمان حداقل 12 دقیقه میباشد. با انجام این حرکات نياز بدن به اكسيژن براي مدتي افزايش میيابد به همین دلیل این ورزش یکی از فعالیتهای هوارسان میباشد. امروزه فعاليتهاي ايروبيك در سالنهاي بدنسازي و يا ساير سالنهاي ورزشي برگزارميگردد. اين سالنها بايد داراي تهويه مناسب باشند، تا اكسيژن مورد نیاز ورزشکاران تامین گردد. بهتر است در اين سالنها سيستم صوتي تعبیه گردد تا امكان پخش موسيقي درمحيط وجودداشته باشد. زمین انتخابی جهت احداث یک سالن بدنسازی یا ایروبیک بهتر است در کنار مجتمعهای مسکونی و مراکز آموزشی قرار داشتهباشد. دسترسی مناسب از خیابانهای اصلی و خطوط حمل و نقل عمومی، به سایت انتخابی نیز از اهمیت بسیار برخوردار است.
ابعاد مناسب برای سالنهای بدنسازی 15*6 متر بوده و ارتفاع سقف آنها نیز حداقل باید 2/3 متر باشد. مساحت سالنهای بدنسازی درجه یک حدود 150 مترمربع و درجه دو حدود 110 متر مربع میباشد. این ابعاد و ارتفاع علاوه بر ایجاد تهویه مناسب، از نظر روانی و ذهنی بر آسایش ورزشکاران تاثیر دارد.
براي فعاليتهاي ايروبيك اندازه فضاها بستگي به تعداد ورزشكاران دارد. به طورمعمول براي هر ورزشکار باید حدود 2 تا 5/2مترمربع فضا در نظرگرفته شود. كف سالنهاي بدنسازي وايروبيك نقش مهمي درانجام درست حركات وتامين تعادل وايستايي ورزشكار دارد. كف اين سالنها بايد نرم، بادوام و محكم بوده و در برابر سرندگي و نشست مقاوم باشد. در رنگ آميزي سالن بدنسازی باید از رنگهای روشن و ملایم استفاده نمود. در نورپردازي آن نیز باید دقت نمود که از تابش مستقيم وخيره كننده جلوگیری شود تا به بهترین شکل ممکن آرامش و آسایش ورزشکاران فراهم گردد. ديوارهاي سالن بدنسازي بايد آينهكاري شده باشد. این آينهكاري ازروي قرنيزكنار ديوارها (15 تا 20 سانتي مترازكف زمين) شروع شده و تا ارتفاع دو متر ادامه مییابد (شیری، 1388، ص 26).
کشتی: كشتي يكي ازقديميترين و فراگيرترين ورزشهاي دنياست. شواهد بسياري وجود دارد که نشان میدهد این ورزش در تمامي تمدنهاي آغازين بشري وجود داشتهاست. در طراحی یک سالن کشتی باید به موارد زیر توجه نمود: تشک کشتی مربعی به ابعاد 12*12 متر است که در مرکز آن دایرهای به قطر 9 متر قرار دارد. این تشک از سه قسمت تشکیل شدهاست. قسمت اول: منطقه فعاليت كه در وسط قرار دارد و دو كشتي گير در آن قسمت كشتي خود را شروع ميكنند. قسمت دوم: دايره قرمز رنگي است كه دور تشك كشيده شدهاست، به این منطقه زون گفته ميشود و عرض آن 1 متر ميباشد. قسمت سوم: محوطه خارج از زون است، كه عرض آن 5/1 متر ميباشد. تشکهای آموزشی و تمرینی میتواند10*10 یا 8*8 متر باشند(شیری،1388، ص 37). بنابراین ابعاد سالنهای کشتی تمرینی در مقیاس محلهای 11*11 و در مقیاس منطقهای 15*13 متر میباشد.
در تمام کاربریهای ورزشی علاوه بر تامین فضای مناسب برای انجام فعالیت مورد نظر باید فضاهای خدماتی نظیر رختکن و دوش نیز به خوبی مکانیابی و طراحی گردند. به طور کلی در تمام انواع این کاربری امکان استفاده از نور غیر مستقیم وجود دارد. علاوه بر تمام موارد فوق فراهم نمودن تهویه مناسب در این گونه فضاها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
ارائه پیشنهاد برای هریک از آبانبارهای شهر لار

پیش از این بیان گردید که در برخورد با آبانبارهای این شهر میتوان سه راهکار کلی در پیش گرفت. 1- تخریب آبانبارهایی که به شدت آسیب دیدهاند و بازسازی و مرمت آنها دارای ارزش اقتصادی نمیباشد، 2- بازسازی و احیای آبانبارها به عنوان مخازن ذخیره آب و 3- باززندهسازی و تغییر کاربری آبانبارهای که پتانسیل این تغییر را دارند. با توجه به بررسیهای صورت گرفته امکان تبدیل آبانبارها به کاربریهای عمومی همچون سرای محله، زورخانه، چایخانه و سالنهای بدنسازی وجود دارد. در جدول زیر بر اساس موقعیت شهری، ویژگی بافت شهری و مسکونی اطراف بنا، وضعیت سازهای و ویژگیهای معماری هر آبانبار پیشنهادی جهت احیا، تخریب و یا باززندهسازی آبانبار در سالهای آینده ارائه گردیدهاست(تصویر شماره57). جهت باززندهسازی آبانبارها باید به نکات اجرایی زیر توجه نمود:

نکات سازهای: برای اجرای سقف در تراز 5/1- متر از سطح زمین، نیاز به اجرای پی، احداث چند ستون و بادبندهای مهاری در اطراف مخزن میباشد. در اجرای کف زورخانه به دلیل اختلاف سطح موجود باید از کف کاذب استفاده نمود.
بهرهگیری از آب آبانبارهای: در چایخانه و باشگاه که امکان استفاده از آب مخزن در مصارف غیر شرب وجود دارد، نیاز به طراحی سیستم لولهکشی جهت پمپاژ آب میباشد. علاوه بر آن لازم است جهت دفع فاضلاب ناشی از این آبها در فاصله مناسب از آبانبار چاه دفع فاضلاب تعبیه گردد.
تهویه آبانبار: برای تهویه فضای آبانبار نیز توصیه میگردد موارد زیر اجرا شود. از آنجا که هوای گرم به دلیل چگالی کم به سمت بالا حرکت میکند، بهتر است در راس گنبد روزنی جهت خروج این هوای گرم ایجاد شود. از نظر شکل ظاهری این هواکش میتواند به صورتی الهام گرفته از میلکها اجرا گردد. البته به دلیل تخریب بخشی از گنبد نیاز به تقویت دهانهی ایجاد شده با یک رینگ مهاری میباشد. دهانههای ورودی آبانبار در فصلهای معتدل نباید به طور کامل مسدود گردند تا امکان تهویه هوا از این طریق وجود داشته باشد. بهتر است دهانهها با دریچههای دارای پرههای قابل تنظیم پوشانده شوند. احیای روزنهای موجود در بالای دهانهها، به بهبود تهویهی فضای داخلی آبانبار بسیار کمک مینماید. برای دستیابی به این امر پیشنهاد میگردد از ساخت بادگیرهای جدید و الحاق آنها به آبانبار خودداری شود، زیرا آبانبارهای این شهر هرگز بادگیر نداشتهاند و بهتر است جهت حفظ هویت و شکل اصلی آبانبارهای منطقه از این کار خودداری گردد. در کاربریهای ورزشی و چایخانه باید فنهایی جهت تهویهی هوا درنظر گرفتهشود، همچنین در روزهای گرم سال نیز برای خنک سازی باید از وسایل مکانیکی سرمایشی استفاده نمود. جهت استقرار این دستگاهها باید فضایی در ارتباط با هوای آزاد در نظر گرفته شود.
دسترسی به مخزن از طریق پاکنههای موجود در آبانبارها صورت میپذیرد. جهت جلوگیری از سقوط افراد به درون مخزن باید به کمک پارتیشنها اتاقکی کوچک در اطراف راه پله احداث گردد.
جدول شماره6: پیشنهادهایی جهت تخریب، احیا و باززندهسازی آبانبارهای شهر لار
شماره آبانبار
نام آبانبار
قطر
مساحت
وضعیت کنونی
کاربری پیشنهادی
توضیحات
1
سید جعفری بلند
9/20
3/347
عدم استفاده
زورخانه
به دلیل دور بودن آبانبارها از بافت مسکونی، همجواری آنها با مراکز آموزشی، و قطر مخزن قابلیت تبدیل به کاربریهای ورزشی را دارد. بدلیل نزدیکی آبانبار شماره دو به رودخانه امکان بهرهبرداری از آب آن جهت مصارف آشامیدن وجود دارد.
2
سید جعفری کوتاه
6/19
302
در حال استفاده
سالن ایروبیک و بدنسازی

3
فاقد نام
7
5/38
عدم استفاده
تخریب بنا
تبدیل آبانبار و زمین اطراف آن به فضای سبز
4
فاقد نام
برکهی دایرهای
10
5/78
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار

برکهی مستطیلی
11*5/3
5/38
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی آشپزخانه شیرینی فروشی همجوار
5
زیرگذر کوریچان
9
5/63
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آب انبار در آبیاری گیاهان محوطه اطراف
6
چهاربرکه کوی گاله
28*5*4
569
در حال استفاده
آبگیری آبانبار
بدلیل قرار داشتن بخش اعظم آبانبار در زیر زمین امکان بهرهبرداری از فضای آن وجود ندارد، بدلیل استفاده از آب آن بهتر است جهت سالم سازی آب اقداماتی صورت گیرد
1-6
چهل گزی
3*27
81
در حال استفاده
آبگیری آبانبار
بدلیل قرار داشتن بخش اعظم آبانبار در زیر زمین امکان بهرهبرداری از فضای آن وجود ندارد، بدلیل نزدیکی به رودخانه و استفاده از آب آن بهتر است جهت سالم سازی آب اقداماتی صورت گیرد. همچنین میتوان از آب آن در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار استفاده کرد
7
کلاه سیاه
8
50
در حال استفاده
سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل، به همراه تبدیل زمینهای همجوار به فضای سبز
1-7

4
5/12
عدم استفاده
تخریب آبانبار
بدلیل کوچک بودن آبانبار و موقعیت قرارگیری آن نسبت به بناهای همجوار، بهتر است تخریب گردد
8
برکه پل
7
5/38
عدم استفاده
تخریب آبانبار
بدلیل احتمال نیاز به توسعه پل همجوار با آبانبارها، دور بودن آبانبارها از بافت متراکم مسکونی، کوچک بودن ابعاد آبانبار
9
کوریچان
7
5/38
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آب انبار در آبیاری گیاهان محوطه اطراف
10
بازار کهنه
12
113
عدم استفاده
چایخانه و شربتخانه
قرارگیری در تقاطع دو خیابان پر تردد، قراگیری در همجواری بافت تجاری و مراکز خرید
11
حاج عبداللهی
5/12
6/122
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت امور خدماتی مسجد جامع
12
محمد علی بیگی
5/13
143
در حال استفاده
آبگیری مجدد
آبانبار به تازگی توسط اهالی محل جهت برداشت آب مرمت شدهاست، در آینده میتواند به همراه زمین اطرافش به عنوان سرای محله مورد استفاده قرار گیرد
13
سید علی
9/8
5/63
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در آشپزخانهی حسینیهی همجوار، همچنین استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانه همجوار
14
مدرسه
12
113
در حال استفاده
موزه و مرکز نمایشگاهی
نزدیکی آبانبار به بافت تجاری شهر، باززندهسازی آبانبار به همراه مدرسه قدیمی کنار آن به عنوان موزه
15
حاج غلامرضا (ابوالفضل)
18
3/254
در حال استفاده
آبگیری مجدد
فضایی برای دعانویسان
استفاده از آب آن جهت فعالیتهای خدماتی حسینیه و نظرگاه، تبدیل فضای روی آبانبار به مکانی برای استقرار دعا نویسان و دستفروشان واقع در گذر مشرف به نظرگاه
16
قنبرعلی بیگی
16
201
در حال استفاده
مرمت بنا
بدلیل ارزش تاریخی بنا، بهتر است به صورت اصولی مرمت شود و از فضای آن بعنوان فضاهای نمایشگاهی استفادهشود
17
طلاژ


مخروبه
تخریب بنا
بهتر است بنا تخریب گشته و به جای آن فضای سبز شهری طراحی گردد
18
باغ دکتر حبیب
10
5/78
عدم استفاده
مرمت بنا و آبگیری مجدد
در صورت احیای باغ همجوار با برکه، میتوان برکه را نیز احیا نمود و در آبیاری باغ و مصارف آشامیدن استفاده نمود
19
برکه قوالها
5/10
5/86
عدم استفاده
مرمت بنا و تغییر کاربری به سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل

5/5
7/23
مخروبه
تخریب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، صنایع دستی، فضاهای ورزشی، ورزشکاران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آبگیری مجدد، عامل اجتماعی، میراث فرهنگی، تعامل اجتماعی