پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آبگیری مجدد، عامل اجتماعی، میراث فرهنگی، تعامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

آبانبار
تخریب آبانبار و احداث فضای سبز به عنوان مرکز محله در ارتباط با آبانبار همجوار
20
میرزا عبدالباقی
5/12
6/122
عدم استفاده
مرمت بنا و تغییر کاربری به سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل

5/5
7/23
مخروبه
تخریب آبانبار
تخریب آبانبار و احداث فضای سبز به عنوان مرکز محله در ارتباط با آبانبار همجوار
21
برکه کل
5/11
8/103
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
1-21
درویش
5/8
7/56
مخروبه
تخریب آبانبار

22
فخه شمسی
5/13
143
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت مصارف خدماتی آشپزخانه همجوار
23
شش فخ
5/11
8/103
در حال استفاده
فضای تعامل جمعی
طراحی فضای سبز و پارک در اطراف آبانبار و تغییر کاربری آن به فضای تعامل جمعی
25
فاقد نام


عدم استفاده
تخریب آبانبار
به دلیل تخریب بخشهای زیادی از آبانبار مرمت آن اقتصادی نمیباشد
26
هشت فخ
5/14
165
عدم استفاده
آبگیری مجدد
نزدیکی آبانبار به ایستگاه آتش نشانی و امکان استفاده از آب آن در مخازن این ایستگاه
27
فاقد نام
12
113
در حال استفاده
سرای محله
بدلیل قرارگیری در مرکز محله مسکونی قابلیت این تغییر کاربری را دارد
28
برکه باغ
9
5/63
عدم استفاده
مرمت آبانبار وآبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار

برکه شغال
12
113
در حال استفاده
مرمت آبانبار و تغییر کاربری به سرای محله
بدلیل قرارگیری آبانبار در مرکز یک محله مسکونی علاوه بر استفاده از آب آن امکان تغییر کاربری به سرای محله وجود دارد
30
پیر فاش
11
95
در حال استفاده
نمایشگاه آثار دانش آموزان
از آنجا که جشنهای شعبانیه در زمین همجوار با این آبانبار و مدرسه چسبیده به آن برگزار میشود از فضای آن میتوان جهت برگزاری فضاهای نمایشگاهی استفاده نمود
31
درب شازده
14
9/153
عدم استفاده
آبگیری مجدد
مرمت آبانبار و استفاده از آب آن در آبیاری فضای سبز همجوار
1-31
باغ نشاط
16
201
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت مصارف خدماتی ادارات همجوار
32
سه راه بندرعباس
9
5/63
در حال استفاده
آبگیری مجدد
مرمت آبانبار و استفاده از آب آن در آبیاری فضای سبز همجوار
33
سید عباس
14
9/153
عدم استفاده
فضای تعامل جمعی+ چایخانه
با توجه به جمع شدن افراد مسن و
گذراندن اوقات فراغت در سکوهای اطراف آبانبار امکان تغییر کاربری آن به فضایی جهت برقراری تعامل اجتماعی وجود دارد.
35
خواجه کریمی
11
95
عدم استفاده
فضای تعامل جمعی
باززندهسازی آبانبارها در یک مجموعهی فرهنگی- تفریحی- اقامتی به همراه تغییر کاربری هر آبانبار متناسب با نیازهای مجموعه
36
حاج غلامرضا
11.5
8/103
عدم استفاده
نمایشگاه آثار هنری

37
پسی
11.5
8/103
عدم استفاده
چایخانه

38
حاجی عیدی
10.5
5/86
عدم استفاده
بخشی از مجموعه اقامتی

39
محله
10
5/78
در حال استفاده
تخریب آبانبار
آبانبار از نظر موقعیتی و کالبدی وضعیت مناسبی ندارد
40
حاجی نظر ابول
10
5/78
عدم استفاده
نمایشگاه موقت
بدلیل قرارگیری آبانبار در مسیر امامزاده قابلیت تغییر کاربری به نمایشگاه آثار مذهبی را دارد
41
سبزکوه
17.5
240
در حال استفاده
آبگیری مجدد
،فضای تعامل جمعی
با توجه به قرارگیری آبانبار در قلب بافت تجاری و حضور سالمندان در سکوهای جدارههای پیرامونی، امکان تغییر کاربری آبانبار به فضایی برای برقراری تعامل اجتماعی وجود دارد
42
عباسپور
17.2
240
عدم استفاده
آبگیری مجدد

بهرهگیری از آب آبانبار جهت احیا و آبیاری نخلستان همجوار با آن
43
معتمد
18
3/254
در حال استفاده
موزه لارشناسی
احیای آبانبار به همراه باغی که سابقا همجوار با آن قرار داشته به عنوان موزه لارشناسی
45
فاقد نام
9
5/63
عدم استفاده
آبگیری مجدد
هرچند بخشهای زیادی از آبانبار مدفون گشته است اما بدلیل نزدیکی به رودخانه و سالم بودن کالبد، قابلیت آبگیری مجدد را دارد
46
بام بلند
10
5/78
در حال استفاده
مرمت آبانبار
مرمت آبانبار و حفظ آن به عنوان بلندترین آبانبار این شهر
47
آرد فروشان
16
201
در حال استفاده
چایخانه
بدلیل نزدیکی به بازار قیصریه(قلب اقتصادی شهر) قابلیت این تغییر کاربری را دارد
48
چهاربرکه قیصریه
16*5/5
88
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده جهت مصارف خدماتی مسجد و بازار همجوار با آن
49
آقا
20
314
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
51
پیر غیب
14
9/153
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده جهت مصارف خدماتی مسجد همجوار با آن
52
چهاربرکه آرد فروشان
5*2*4
40
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار

فصل ششم: بررسی نمونههای موردی

مقدمه

امروزه نمونههای بسیاری از احیا، بازسازی و باززندهسازی آبانبارها در شهرها و کشورهای مختلف وجود دارد، از آن جمله میتوان به بازسازی مخازن آب خانگی در کشورهای اروپایی جهت استفاده در آبیاری گیاهان، استفاده از مخازن آبی زیر کلیساها به عنوان فضاهای رستورانی و نمایشی، تغییر کاربری آبانباری در ترکیه به نمایشگاه نقاشی، تغییر کاربری آبانباری در افغانستان به مرکز فرهنگی محله، و استفاده از آبانبار مستطیلی در ترکیه به عنوان بخشی از یک مجموعهی رستورانی اشاره نمود. در شهرهای یزد، کرمان، بندر بوشهر و قم نیز مخازن آبانبارها به زورخانه، رستوران سنتی و شربتخانه تغییر کاربری دادهاند.

معرفی نمونههایی از احیاء و بازسازی آبانبارها

در این نمونهها کاربری آبانبارها تغییر داده نشده است بلکه با ترمیم و مرمت بنا و ارائهی راهکارهای مناسب جهت آبگیری آبانبار به بازسازی و احیای آنها به عنوان مخازن ذخیره آبی پرداخته شدهاست.

حفظ و احیای آبانبارهای شهر کاشان

یکی از اقدامات سازمان یافتهای که جهت حفظ و احیای آبانبارها در سالهای اخیر صورت گرفته، تشکیل کمیته حفظ و احیاء و بهسازی آبانبارها در شهر کاشان بودهاست. در سال 1373 به منظور سامان دادن به حرکت خودجوش مردم(احیا مجدد آبانبارها) فرمانداری و اداره میراث فرهنگی کاشان وارد عمل شده و کمیتهای با عنوان کمیته حفظ، احیاء و بهسازی آبانبارهای تاریخی تشکیل دادهاست.”این کمیته با اصول سه گانهی مشارکت مردم، همکاری بین بخشی و تکنولوژی مناسب و مفاهیم و اجزاء برنامه ساماندهی چون، ذخیره سازی آب، قابلیت دسترسی برای همه ساکنین بافت به ویژه قشر کم در آمد؛ احیای وقفیت، تامین آب سالم و بهداشتی بخصوص از نظرسختی آب، حفظ میراث گذشته، رعایت حقوق شهروندان و بویژه تکریم مالکین در شهر قدیم کاشان، بسط عدالت اجتماعی، تدوین رژیم حقوقی مربوط به حقابه کشاورزان، احیاء و استیفای موقوفات آبانباهار، تحقیق بهرهوری و جلوگیری از اتلاف آب شرب، اشاعهی ارزشهایی که منتهی به توسعه پایدار و حفظ اکوسیستم میگردد، توجه به صنعت توریسم و حفظ سرمایههای بجامانده از گذشتگان، الگوسازی و اشاعه سکونت در بافت، ایجاد تعادل و توازن در ارائه خدمات شهری در بافت تاریخی و بخش شهرسازی معاصر؛ بستر سازی فرهنگی و ایجاد نگرش به منظور ایجاد زمینهی مناسب در حفظ و استفاده بهتر از آبانبارها توسط شهروندان، نهادینه شدن طرح سقایت و بحران آب در آیندهی نزدیک، کار خود را شروع نمود. در ابتدا از دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای طرح، همچون شهردای، اوقاف، میراث، شرکت آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و چند سازمان مسئول به عنوان اعضای کمیته دعوت به عمل آمد. سپس به تدوین برنامه زمانبندی و سند اجرایی در سه فاز پرداخته شد. این سه فاز عبارت بودند از: 1- رسیدگی اضطراری و پاسخگویی به مراجعات مردم علاقمند به احیای سقایت و آبانبار، 2- برنامه میان مدت، 3- برنامه دراز مدت . هدف کمیته این بود که آبانبارها با کاربری اصلی به همراه تمام سیستم و شبکههای خود باززنده سازی شوند.” (عطارها، 1385، ص191).
طبق اظهارات آقای عطارها، عملیات اجرایی کمیته تا سال 1385 منتهی به احداث یک واحد تصفیه خانه، جایگاه برداشت آب از تنها چشمهی آب موجود موسوم به آب شاه و دست آخر بهرهبرداری از 40 فقره آبانبار از 85 فقره آبانبار موجود در شهر گردیدهبود. در آن سالها کمیته موفق به نهادینه کردن این حرکت مردمی شده بود تا جایی که هر ساله در موقع آبگیری آبانبارها دستورالعملی را با نظرخواهی از خود داوطلبان تدوین و به آنها ابلاغ مینمودهاست. در زیر به طور خلاصه به بخشهای مهم دستورالعمل تهیه شده در سال 1383 اشاره میکنیم.
این دستورالعمل خطاب به امین و متصدی آبانبار نوشته شده است.
آیین نامه در سه بند الف، ب و ج تدوین گردیده است، بند الف مربوط به اخذ تاییدیه و رعایت موازین و مقررات بهداشتی در آبانبار بوده، بند ب در زمینه حمل آب با تانکر و مراجعه به ادارات مربوطه و بند ج در مورد نحوه آبگیری و مراجعه به موزع، تدوین گردیده است.
بند الف مربوط به مراجعه به ادارات بهداشت ناحیه و کسب تاییدیه مبنی بر مناسب بودن آبانبار از نظر بهداشتی و کسب مجوز جهت آبگیری میباشد.
بند ب نیز با اشاره به بسته شدن راه آب اکثر آبانبارها، به اقدامات و فرآیندهای لازم جهت انتقال آب توسط تانکرها اشاره مینماید. پرداخت هزینه تانکرها به عهده متصدیان است و تنها با در دست داشتن مجوز اداره بهداشت اجازه آبگیری داده میشود.
بند ج نیز به محل و نحوه برداشت آب میپردازد، چراکه تنها منبع تامین آب شهر کاشان رودخانه شیخ صفی بوده که اکنون کشاورزان از آن استفاده میکنند.
در این آیین نامه کمیته احیاء و حفظ آبانبارهای تاریخی که مستقر در فرمانداری است متصدی آبگیری آبانبارها بوده و مردم برای پرسیدن سوالات و رفع مشکلات خود باید به این کمیته مراجع نمایند.
نکته قابل توجه ارائهی شماره حسابی جهت واریز کمکهای مردمی میباشد. این کمکها صرف هزینههایی از قبیل پاکسازی نهر صفی آباد به منظور رفع آلودگی و در دسترس قرار دادن آب سالم و مرمت سایت آبگیری و … میشود. البته فرمانداری نیز اعتباراتی را به طور کلان در نظر گرفته است. کمکهای مردمی نیز به دو روش مستقیم که شامل پرداخت حق اشتراک به طور یکسان و عادلانه جهت هزینههای مشترک برای آبانبارها و کمکهای غیر مستقیم که بانیان و افراد خیر بطور داوطلبانه به آبانبارهای محله خود اختصاص میدهند میباشد.
انقضای دوره آبگیری در هر سال لغایت 10/12 اعلام میشود. بعد از تاریخ مذکور مصدیان حق برداشت آب و ذخیره سازی ندارند. همچنین متصدیان مکلفند حتی الامکان از ساعات 6 بعداز ظهر تا 6 صبح روز بعد مبادرت به آبگیری و انتقال آب نمایند چرا که در این زمانها آب در کمترین درجه آلودگی است و در قدیم نیز به همین منوال مبادرت به آبگیری میشده است. البته این محدودیت زمانی تا زمانی است که تصفیه خانه در کنار صفی آباد و سایت آبگیری احداث شود.
جهت مرمت آبانبارها باید به اداره میراث فرهنگی مراجعه نموده و این امر با مشورت آنها صورت پذیرد.
عطارها در انتهای مقاله خود به عملیات اجرایی صورت گرفته توسط کمیته اشاره نموده است. در زیر به آنها اشاره مینماییم: تهیه شناسنامه از وضع موجود آبانبارها، شناسایی موقوفات و واقفین و متولیان آبانبارها، تغییرکاربری بعضی آبانبارهایی که به عللی متروک شده، به فضای خدماتی از قبیل کتابخانه، قرائت خانه، زورخانه، چایخانه، آمفیتئاتر و ورزشگاه خواهران؛ شناسایی و تعیین متصدیان، ایجاد و احداث محل برداشت آب در معابر(سقاخانه بهداشتی و مناسب) برای هر آبانبار، ایجاد وحدت رویه در تعمیرات و بازسازی و بازپیرایی به منظور حفظ معماری و اصالتهای کالبدی، برنامهریزی جهت آبرسانی به آبانبارهای دائر، استفاده از فن آوری مناسب جهت بالا آمدن آب از پاشیر به سطح معبر عمومی، آموزش اقشار مردم به اهمیت این عنصر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آبگیری مجدد، ورزشکاران، مراکز آموزشی، دسترسی مناسب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدوده آسایش، امام حسین(ع)، میانگین دما، بافت فرسوده