پایان نامه ارشد درمورد گزارشگری مالی، بودجه بندی، اندازه گیری عملکرد، حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

جمهوری اسلامی ایران» که در فصلنامه مطالعات حسابداری شماره6 در تابستان1383 منتشر شده است.
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است :
الف- مطالعه و بررسی مبنای نظری نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی.
ب- نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی،به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت.
ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش های مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد.
پایان نامه آقای ناصر ریاحی نسب که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با راهنمایی جناب آقای دکتر قدرت اله طالب نیا و مشاوره آقای دکتر حمیدرضا وکیلی فرد با عنوان ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها.
فرضیه های اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد :
1-گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی می شود.
2-گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقاء سطح ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می شود.
که در فرضیه اول معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با تهیه اطلاعات مالی در مورد دارایی ها، بدهی ها، درآمد ها و هزینه ها و همچنین التزام بودجه ای، فرایند برنامه ریزی، کنترل بودجه ای و ایفای نقش مباشرت مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد. و در فرضیه دوم معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با مربوط بودن اطلاعات، قابل اتکاء بودن و داشتن قابلیت مقایسه اطلاعات مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین در موارد گزارش بهتر درآمدها، هزینه، دارایی، بدهی و ایفای وظیفه مباشرت مدیریت، التزام بودجه ای و کنترل بودجه ای می شود.
مهدوی (1379) در مقاله خود با عنوان « نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران» تغییر در نظام حسابداری دولتی را نیازی اجتناب ناپذیر می داند. نویسنده با اشاره به ماهیت اسلامی حکومت در ایران که با هدف رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی و ایجاد زمینه بروز و شکوفایی استعداد به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان تشکیل شده است، براین اعتقاد است که تکنیک ها و رویه های فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف های متعدد برنامه مالی دولت به نحو مناسب را ندارند. برای مثال سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اطلاعات لازم برا ی مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی کند. افزون براین، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب و ضروری برای کنترل اثربخشی و پاسخگویی کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان است. به علاوه نقدی بودن سیستم حسابداری نیز یکی از نارسایی های عمده نظام موجود به شمار می آید.

2-19-2- تحقیقات خارجی
در پژوهش های انجام شده توسط جوردن و هاکبارت میزان اهمیت مسئولیت پاسخگویی و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کردند. این پرسشنامه ها برای کارشناسان بودجه در ایالتهای امریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تاکید داشت :
* هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست ؟
* پیشنهاد در مورد راهبرد و رویکرد های مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است؟
پاسخ دهندگان، هدف های دولت از اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کردند. بیشترین نمره به بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامه ای (2.31) و کمترین نمره به تغییرات در سیاست های ایالتی داده شده است.

هدف های استقرار بودجه بندی مبتنی بر عملکرد
تعداد
نمره میانگین
بهبود مسئولیت پاسخگوئی
16
31/1
افزایش اثر بخشی برنامه
16
43/2
افزایش کارائی برنامه
16
88/3
تغیرات در مدیریت برنامه:
15
2/4
تغیرات در تخصیص بودجه ایالتها
14
19/4
تغیرات در فرایند بودجه
13
71/4
تغیرات در سیاست ایالتها
11
18/1

سپس این پژوهشگران به بررسی موفقیت دستیابی به هدف های استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد پرداختند و نمره های موفقیت برای هر کدام از هدفها به صورت میانگین استفاده شد. موفقیت به صورت رتبه ای شامل رتبه های خیلی موفق، موفق، به طور موفق و ناموفق مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از آنها به ترتیب 1،4،3،2 بود ویا به عبارتی هر پاسخ خیلی موفق ضریب 4 به خود می گرفت. در این حالت هم میزان موفقیت در دستیابی به هدف بهبود پاسخگویی برنامه ای بالاترین نمره را داشت و کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوط می شد.

هدف های استقرار بودجه بندی مبتنی بر عملکرد
خیلی موفق
موفق
بطور متوسط
نا موفق
تعداد
نمره
بهبود مسئولیت پاسخگوئی
4
4
8
0
16
75/2
تغیرات در فرایند بودجه
2
5
5
1
13
62/2
تغیرات در سیاست ایالتها
1
4
3
1
9
56/2
افزایش اثر بخشی برنامه
1
4
9
0
14
43/2
افزایش کارائی برنامه
0
5
7
1
13
31/2
تغیرات در مدیریت برنامه:
1
1
12
14
0
21/2
تغیرات در تخصیص بودجه ایالتها
0
3
7
2
12
08/2

نمره موفقیت محاسبه شده برای دستیابی به هدف های استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد در ادامه، پژوهشگران یاد شده به بررسی موفقیت نسبی بودجه بندی بر مبنای عملکرد در ارتباط میان وظایف و برنامه ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مربوط به آموزش در بیشترین مرتبه هستند.
همچنین در بررسی های مربوط به بودجه بندی بر مبنای عملکرد به عنوان ابزاری برای پاسخگویی، به این نتیجه رسیدند 199 رکورد از 21 مورد پاسخ دهنده که اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت پاسخگویی نسبت به دستگاه های اجرایی می شود 15 مورد از پاسخ دهندگان پذیرفتند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم کردن مسئولیت پاسخگویی نسبت به شهروندان می شود 14 مورد اذعان کردند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن پاسخگویی مالی می شود 13 مورد هم تاکید کردند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن مسئولیت پاسخگویی نسبت به قانون گذاران می شود.

مشاهداتی از هدفهای ناشی از اندازه گیری عملکرد
کاملاً مخالف
مخالف
بی تفاوت
موافق
کاملاً موافق
تعداد
پاسخگوئی مالی ایجاد شده ناشی از اندازه گیری عملکرد
1
1
5
12
2
21
مسئولیت پاسخگوئی در برابر شهروندان ناشی از اندازه گیری عملکرد
1
0
5
9
6
21
مسئولیت پاسخگوئی در برابر قانون گذار ناشی از اندازه گیری عملکرد
0
1
7
8
5
21
مسئولیت پاسخگوئی در برابر دستگاه اجرائی ناشی از اندازه گیری عملکرد
1
0
1
3
6
2

2-20- خلاصه فصل
در یک نگرش کلّی با توجّه به آنچه که در فصل دوّم این تحقیق بیان گردید مبانی حسابداری دولتی و مقایسه این مبانی و همچنین تاثیری که این مبانی می تواند بر تصمیم گیری مدیران و تحقق اهداف داشته باشد، تاکید شده و توضیح مختصری داده شده است . ودر پایان این فصل به پیشینه و تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با تحقیق پرداخته شد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
در دو دهه اخیر، دولتهای کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه تلاش نموده اند تا با انجام مطالعات علمی و تجربی نسبت به تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای نابرابر دولتی اقدام کرده و مبانی نظری حاکم بر نظام های حسابداری مورد عمل خود را استحکام بخشند. بر این اساس درکشورما نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی از سال 1388 با هدف تحول در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی با حضور نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سازمان حسابرسی تشکیل گردیده است. در این راستا، مفاهیم نظری و شش استاندارد نخست به ترتیب با عناوین: نحوه ارائه صورتهای مالی، نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای درصورتهای مالی، درآمدحاصل از عملیات عیرمبادله ای، درآمد حاصل ازعملیات مبادله ای، دارائیهای ثابت مشهود و موجودیها پس از بررسی و تائید در کارگروههای تخصصی مربوط و نظر سنجی عمومی به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده و از ابتدای سال 1394 لازم الاجرا گردیده است.
شایان ذکر است معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اموراقتصاد و دارائی، بعنوان متولی اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در راستای وظایف محوله، بر مبنای بسته اجرائی وزارت متبوع، موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی (اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت) و مواد (15) و (8) دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی سالهای 1392 و 1393 موضوع ماده (219) قانون برنامه پنجم، پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه های تخصصی در جهت استقرار و عملیاتی نمودن استانداردهای یادشده اقدام به تهیه و تدوین مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی نموده است .
2-2- تاریخچه اهداف گزارشگری
استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.
به عنوان مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AAA)در سال 1966در شرحی از تئوری حسابداری(ASOBAT) حسابداری را فرآیند تشخیص اندازه گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف کرده است
و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :
1-تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدف های واحد انتفاعی
2-ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارشهای مرتبط به منابع
3-تسهیل ایفای وظایف اجتماعی و اعمال کنترل
تصمیم گیری معمولاً با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده مرتبط است. صرفنظر از بکارگیری روش های
خام یا روش های پیچیده پیش فرض برای ارزیابی انتظارات آینده این روشها را می توان مدلهای تصمیم گیری
نامید. ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای فرآیند تصمیم گیری مرتبط با آینده را اصطلاحاً توان پیش بینی
می نامند. بنابراین مهمترین هدف حسابداری تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. در بیانیه
شماره چهار هیأت اصول حسابداری(APB#4)نیز حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه
و ارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی است که بدواً ماهیت مالی دارد و قاعدتاً باید برای تصمیم گیریهای اقتصادی مفید باشد، تعریف شده است. کمیته Trueblood که توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا(ALCPA)به منظور تدوین هدف های صورتهای مالی بیان نموده بود.
هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) نیز به بیانیه مفاهیم حسابداری مالی یک(SFAC#1) هدف های کلی گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بهای تمام شده، تخصیص منابع، گزارشگری مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، اطلاعات مالی، گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری