پایان نامه ارشد درمورد گروه کنترل، افسردگی اساسی، کیفیت زندگی، دانشجویان افسرده

دانلود پایان نامه ارشد

دوران کودکی مورد سو استفاده قرار گرفته بودند ،نشان دادند (راگیرو86 و همکاران ،2007) به نقل از لیجیوز و همکاران، 2011، در واقع این پژوهشگران اثر بخشی BATDرا روی کودکان و نو جوانان که تا آن زمان انجام نشده بود نشان دادند.
مکفرسون87 و همکاران، 2010، در تحقیق خود، با هدف اینکه آیا درمان فعال سازی رفتاری می تواند به قطع مصرف سیگار منجر شود یا خیر ،گروهی از افراد سیگاری که علائم افسردگی نیز داشتندرا تحت مداخله فعال سازی رفتاری قرار دادند و با یک گروه با درمان معمولی (دارو درمانی) مقایسه شدند نتایج نشان داد که گروه آزمایش علاوه بر اینکه به پرهیز از سیگار دست یافته بودند بطور معنا داری نسبت به گروه درمان معمولی کاهش نشانگان افسردگی را نشان دادند.
هوپکو و لیجوز وهوپکو، 2004، در پژوهشی دیگر بصورت مورد پژوهشی از رویکردفعال سازی رفتاری برای افسردگی در طی 10 جلسه در خصوص فردی که بطور مشترک علائم اضطراب و افسردگی را داشت استفاده نمودند. پس از دوره درمان کاهش قابل ملاحظه ای در نشانگان اضطراب و افسردگی دیده شدو کیفیت زندگی اش افزایش یافت.
هوپکو و ابراتسون88 و کارو الهو89 ،2009، طی 9 جلسه درمان فعال سازی رفتاری بربیماران سرطانی که علائم افسردگی داشتند، مزایای نسبتا سریعی را در میان گروه اخیر گزارش دادند، در واقع گروه آزمایش آنها افسردگی کمتر، اضطراب جسمانی کمتر، اختلال درد بدنی کمتر،اختلال اضطراب وجودی کمتر ،عملکرد فیزیکی بهتر و مشکلات کمتری در زندگی روزانه نشان دادند.
بعد از اجرای فرایند درمان، در پژوهش (مگید سون90، کارکاس91 و مکفرسون،2011) 58 فرد بزرگسالی که وابستگی مواد داشتند به دو گروه تقیسم شدند. یک گروه مشاوره حمایتی و گروه دیگر درمان فعال سازی رفتاری دریافت نمودندنتایج نشان داد که هردو گروه پس از درمان کاهش افسردگی داشتند و گروه فعال سازی رفتاری نسبت به گروه حمایتی سوءمصرف مواد کمتر و فعالیت بیشتری را نشان داد و این نتایج معنا دار بود .
رینو لدز92 و الیزابت93،2011، با هدف اثر بخشی ترکیب BATDبا یک برنامه جهت دار دانشگاهی بر افسردگی و مشکلات الکلیک پژوهشی را انجام دادند. آزمودنی های آنان دانشجویان افسرده و الکلی بودند.که در سه نوبت پیش تست،میان دوره،پس تست مورد آزمون قرار گرفتند. برنامه جهت دار کلاس هایی بودند که روش مراجعه با استرس آموزش داده می شد نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تعامل زمان و گروه بطور معنا داری مشکلات الکلی را در گروه BATD نسبت به معمول کاهش داده بود و همین طور نمرات افسردگی بطور معنی داری کاهش پیدا کرده بود.
دابسون، دیمیجیان و هالن ،2008،در پژوهشی جالب به مقایسه اثر بخشی CT،BAدریک گروه پی گیری دو ساله، اثر بخشی مشابهی داشته اند و هردو با درمان پزشکی معمول تفاوت معنا داری داشتند به عبارت دیگر هم شناخت درمانی و هم فعال سازی رفتاری در پایداری نتایج مشابه به یکدیگر بودند و نسبت به درمان پزشکی دارای مزایای طولانی مدت هستند.
مازو چهلی و همکاران،2010،با استفاده از یک پژوهش فرا تحلیل اثر بخشی فعال سازی رفتاری را در جمعیت غیر بالینی نشان دادند. در واقع آنان نشان دادندکه BAیک مداخله جذاب و سریع جهت افزایش بهزیستی روان شناختی می باشد.
آرمنتو94، مک فیلتی95 و هوپکو،2011،در پژوهشی جالب به بررسی اثر بخشی فعال سازی رفتاری مذهبی BARB در دانشجویان افسرده پرداختند. نتایج نشان دادکه BARB بصورت گروهی و موفقیت آمیز رفتارهای مذهبی را افزایش داده است و همین طور بطور معنی داری افسردگی و اضطراب را کاهش داده و کیفیت زندگی را افزایش داده است.
فرگوسن96، هوک97 و گولان 2012،مزایای ناگهانی ناشی از فعال سازی برای بیماران با افسردگی اساسی بدست آوردند. در واقع آنان با یک نمونه 42 نفری از بیماران با اختلال افسردگی اساسی که 16 هفته فعال سازی رفتاری را کامل کرده بودند، بهبودی معنا داری در علائم افسردگی در طی زمان بدست آوردند.
پاپا98، سول99، گاریسون100 و رامل101، 2013، با به کار گیری فعال سازی رفتاری BA برای رفتارهای آسیب دیده کلینیکی به مدت 12الی 14 جلسه ،به این نتیجه رسیدند که گروه BAدر قیاس با گروه کنترل علائم افسردگی کمتر،غمگینی کمتر و هچنین علائم استرس پس از سانحه کمتری نشان داد. بنابراین اثربخشی BAبر متغیر های مذکور مشخص شد.
در پژوهش (چن102، لیو103، راپی104 و پیلای105،2013،درمان فعال سازی رفتاری برای اضطراب بسیار زیاد BAWدر طی 8 جلسه بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل نگرانی مفرط کمتری را نشان داد.
در پژوهش جالب (اسنایدر106 ، بوش107، وایت108د، اپ109لهانز و پاگوتو ،2013، اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری در گروه زنان مبتلا به چاقی موردتایید قرار دادندداده های این پژوهش توسط آزمون افسردگی بک نسخه دوم وآزمون هامیلتون برای افسردگی بدست آوردند.
کارتیر110 و پرونچر111،2013، در یک مطالعه موردی و با این عنوان که BAجزئ از CBTاست اثر بخشی BA را برای افسردگی خفیف تا متوسط مورد تایدقرار داده اند و نشان دادند اینکه این مداخله عوارض و پیامد های نامطلوب کمی را در پی دارد.
در پژوهش بسیار جالب اوماهن112، وودفرد113، مگ گینلیری114، وارن115، ریچارد116، لینچ117 و تیلور118،2013، اثر بخشی فعال سازی رفتاری اینتر نتی را برای افسردگی بعد از تولد نشان داند. دراین پژوهش 921 زن که بصورت اینترنتی و در 15 هفته آموزشی BA را دریافت کردند. در نهایت میانگین نمرات افسردگی بعد از تولد در آنها و در مقیاس با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داده بنابراین فعال سازی رفتاری اینترنتی برای افسردگی بعد از تولد PNDاثربخش می باشد.
نوویچ119، پاوکوف120، اسمدرواک121، دراکیک و لیکیک،2013، اثر بخشی BAرا در یک پژوهش تک موردی بر روی یک فرد جانی که علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید داشت نشان دادند.
مور، کاتلیون، رونالد، زیگلر، پترسون و همکاران،2013،در یک آزمایش بالینی تصادفی شده درمان فعال سازی رفتاری را برای بهبود بهداشت روان شناختی و جسمانی در مراقبت کنندگان مبتلا به دمانس به کار گرفتند. در این پژوهش مراقبان افرادمبتلا به دمانس علائم افسردگی و بیماری قلبی – عروقی(CVD)زیادی را گزارش می دادند. بکار گیری BA طی 6 هفته و همینطور پیگیری یک ساله نشان دادکه گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل علائم افسردگی کمتر و همینطور CVD کمتر و معنا داری را نشان دادند. اما در دوره پی گیری یک ساله تفاوت معنی داری وجود داشت.
کاربرینگ، هاگلن، لوتسرام، کادوواکی و ورن مارک ،2013، با هدف اثربخشی BA مبتنی بر اینترنت در ترکیب با مولفه های ACTبر نشانه های افسردگی ،پژوهشی را با دو گروه آزمایش و کنترل انجام دادند.گروه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نشخوار فکری، کیفیت زندگی، رفتارگرایی، شناخت درمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، توانمندسازی، آموزش کارآفرینی، كارآفرینی