پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، حمل و نقل، سرمایه اجتماعی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

ر واقع مفهومي چند بعدي و پيچيده است كه از سوي متفكران علوم شهري و ساير انديشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است . براي سنجش كيفيت زندگي از روشهاي مختلفي در سطوح جغرافيايي مختلفي استفاده ميكنند كه يكي از اين روشها روش موريس است. در اين مقاله، هدف بررسي نواحي مختلف شهري ايران بر اساس شاخصهاي تعريف شده در ر ابطه با كيفيت زندگي است. روش اين تحقيق، از انواع روشهاي توصيفي-تحليلي و روش گردآوري دادهها به صورت اسنادي است. حجم نمونه مورد مطالعه دراين پژوهش شامل 253 ناحيه شهري است. براي بررسي و تحليل ابعاد كيفيت زندگي از آمارها و اطلاعات موجود در مركز آمار ايران استفاده شده است.
واژه هاي كليدي: كيفيت زندگي، الگوي موريس، محروميت، برخورداري، نواحي شهري ايران
(فرجي ملائي و همکاران 1389 )
2-1-2- بررسي موانع اجتماعي – فرهنگي استفاده شهروندان تهراني از خدمات ارتباطي پست
در حالي كه نظريه غالب، مشکلات فني، عملياتي و ساختاري پست را عامل اصلي ناتواني اين سازمان ارتباطي در ايران مي دانند، ايده تحقيق حاضر بر اساس اين فرضيه شكل گرفته است كه وجود عوامل و موانع بيروني، خصوصاً وضعيت و شرايط فرهنگي _ اجتماعي حاکم بر کشور نيز, مي تواند از دلايل اصلي کم اقبالي مردم نسبت به خدمات ارتباطي پست و استفاده از آن باشد. لذا در اين تحقيق ضمن تبيين جايگاه پست به عنوان يک نهاد ارتباطي، بررسي نقش عوامل فرهنگي – اجتماعي از جمله رابطه بين اعتماد مردم به دستگاه هاي دولتي، سطح سواد، اعتماد به فرهنگ مکاتبه در مقابل فرهنگ مراجعه حضوري، آگاهي هاي عمومي جامعه از توانمندي هاي پست و ميزان بهره مندي از وسايل ارتباط جمعي با ميزان استفاده از خدمات ارتباطي پست، به عنوان اهداف تحقيق، تعريف و پژوهش كتابخانه اي و ميداني براي دستيابي به اين اهداف انجام شده است.
روش اجراي تحقيق «پيمايشي» بوده و براي گردآوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اعتماد به فرهنگ مکاتبه و آگاهي هاي عمومي جامعه از قابليت ها و توانمندي هاي پست نقش مستقيم و مؤثري بر ميزان استفاده از خدمات اين نهاد ارتباطي دارد. اما بين سطح سواد، اعتماد مردم به دستگاه هاي دولتي و ميزان بهره مندي شهروندان از وسايل ارتباط جمعي با استفاده از خدمات ارتباطي پست، رابطه معني داري مشاهده نمي شود.
(احمدی،1387)

3-1-2- بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادي پایدار شهري
اقتصاد سبز پارادایم جدید توسعه اقتصادي با رویکرد همگام سازي دنیاي امروز اقتصادي با محیط زیست به منظور استفاده بهینه از سرمایه هاي طبیعی و بهرهوري از منابع اقتصادي موجود جهان میباشد که در سالهاي اخیر بسیار مورد توجه سازمان ملل، کشورهاي توسعه یافته و تا حدودي کشورهاي در حال توسعه بوده است. هر چند تعریف واحد و مورد توافقی در مورد اقتصاد سبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادي بر پایه توسعه پایدار و دانش اقتصاد محیط زیست میتوان دانست که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی در پی بهبود سلامتی انسانها و ایجاد برابري اجتماعی نیز میباشد. در مقاله حاضر به تبیین جایگاه و نقش حمل و نقل شهري در تحقق اهداف اقتصاد سبز و بررسی استراتژيهاي موثر در ایجاد سیستم حمل و نقل سبز در کشورهاي در حال توسعه و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی جهت گسترش حمل و نقل سبز درشرائط شهرهاي ایرانی با تاکید بر کلان شهر مشهد پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدي: اقتصاد سبز، توسعه اقتصادي پایدار، حمل و نقل سبز، شهر سبز
(یزدان پناهی و ملکی 1389 )

4-1-2- کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد
کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی ذهنی و عینی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است.تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است.همچنین در بررسی رابطه متغیر های مستقل با دو نوع کیفیت زندگی ذهنی و عینی مشخص شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیر ها بر کیفیت زندگی عینی افراد موثر است.در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیر ها می تواند کیقیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد.البته میزان تاثیر گذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است.علاوه بر دو متغیر فوق ، سرمایه انسانی ( تحصیلات ) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.
( صفا و کرمانی 1390 )
5-1-2- سانتوس و مارتينز( 2007) در پژوهشي كه به منظور نظارت بر كيفيت زندگي شهري در شهر پورتو انجام داده اند، براي كيفيت زندگي شهري در اين شهر جنبه هاي زير را تعريف كرده اند
الف: اجتماع: جمعيت، آموزش، ساختار فرهنگي، بهداشت، ايمني، ناهنجاري هاي اجتماعي ب: وضعيت محيط زيست: فضاهاي سبز، آب و هوا، صدا، كيفيت هوا، زيرساخت هاي اساسي ج: وضعيت كالاهاي اجتماعي: تسهيلات اجتماعي، تسهيلات ورزشي، تسهيلات آموزشي، تسهيلات اجتماعي و درماني، تحرك و پويايي، خرده فروشي د: وضعيت اقتصادي: درآمد و هزينه، بازار كار و بازار مسكن، مكانيزم اقتصادي((2007, Santos
6-1-2- آلنگين و همكاران(2001 ) در پژوهشي با عنوان(رويكردي چندجانبه به كيفيت زندگي شهري ) اين مفهوم را در شهر استانبول مورد بررسي و سنجش قرار دادند ) .(Ulengin, 2001,p 354
هدف از اين پژوهش: هدف از اين پژوهش، مدلينگ كردن اولويت ها، انتظارات و نيازهاي ساكنين شهر استانبول كه شهري با جمعيتي در حدود 10 ميليون نفر مي باشد، با استفاده از يك راهبرد چند جانبه مي باشد. تعيين اين اولويت ها مي تواند به تخصيص بهينه و كارآيي منابع شهري كمك بسياري كرده و به عنوان راهنما مورد استفاده برنامه ريزان شهري و تصميم گيران محلي قرار بگيرد.
علیرغم اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی است، توافقی ادراکی بین متخصصان وجود دارد که بر مبناي آن اکثر آنها کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت و مفهومی چندبعدي می دانند و آنچه در این ادراك مسلم است، این است که تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص هاي عینی و شاخص هاي ذهنی صورت می گیرند بنابراین یکی از مشخصات اصلی و بنیادي کیفیت زندگی چندبعدي(Allen,Vogt and Cordes,2002:14 ) بودن آن است که بر این امر تمام متخصصان دنیا توافق دارند و علی رغم اینکه تمام محققان در شناسایی این ابعاد، تلاش هاي فراوانی کرده اند ولی باز اختلا ف نظر دارند اما روی هم رفته می توان گفت که نقاط مشترك آنها بیشتر از اختلافشان است.
(کرد زنگنه، 1385 )

بخش دوم
مروري بر تئوري هاي مرتبط با پژوهش
1-2-2- مقدمه
ارتباطات پستي بخش مهمي از ارتباط به مفهوم عام را در بر مي گيرد. تشکيلات پستي و سازمان پست، در تقسيم کار اجتماعي و اقتصادي نقش غير قابل انکاري دارد. پست به عنوان يک نياز ارتباطي در جوامع مختلف و خرده فرهنگ هاي گوناگون و بخش هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي جايگاه هاي متفاوتي دارد. پيدايش و تحول پست با ساختار اقتصادي، اجتماعي و محیطی کشورها همبستگي بسيار عميقي دارد.
از سويي پست در جايگاه نهاد ارتباطي، بنگاه خدماتي و مؤسسه زيربنايي، از زواياي گوناگون در خور پژوهش است. مطالعه پست تحت اين عنوان ها، موجب آشنايي با شبکه اي بسيار سودمند براي توسعه اقتصادي و رشد اجتماعی کشور مي شود.
پست ازجمله بنگاه هاي نادري است که کارکرد خوب آن در گرو شناخت و همکاري مردم با آن است. نيمي از کارکرد خوب پست در گرو شناخت هرچه بيشتر مقررات و کارکرد اقتصادي پست در نزد مردمان است. هر بافتي از جمعيت کشور (کشاورزي، بخش خدمات، بخش صنعت، حوزه فرهنگ، مصرف کنندگان و …) ارتباطات ويژه خود را دارند و به تناسب هر جمعيتي ارتباط پستي ويژه اي را مي طلبد که بستگي به ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز جغرافيايي آن دارد. اما به هر حال هر اندازه که پست قادر به تأمين نيازهاي ارتباطي جمعيت هاي اقتصادي- فرهنگي باشد، به تقليل هزينه هاي آنان کمک مي کند.
با توجه به عنوان و موضوع تحقيق و بر اساس پيش فرض هايي که ذکر شد، در مجموعه نظريات ارائه شده در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعي بررسي هايي صورت گرفته و براي تبيين چارچوب نظري پژوهش، مفاهيم کلي برخي از اين نظريات در اين بخش بررسي مي شود. اين نظريات و رويکرد و دليل انتخاب آن ها در يک نگاه کلي عبارت است از :
1-1-2-2- مجموعه مفاهيم و نظريات مطرح شده در حوزه توسعه
با توجه به آن که پست يک نهاد اجتماعي است و در نتيجه متأثر از تمامي عناصر و نيروهاي موجود در محيط است. تغييرات صورت گرفته در هر کدام از عوامل محيطي بر پست تأثيرگذاشته و انجام تغييراتي را در پست ضرروري مي سازد. به نظر مي رسد عدم توجه به روند تغييرات محيطي مسائل و مشکلات بسياري را براي پست بوجود آورده است. اگر توسعه جوامع را متأثر از شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن ها بدانيم، واضح است که اين تأثير در خصوص نهادهاي زيرمجموعه آن ها نيز متصور است.
از سوي ديگر بر اساس آنچه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، پست کشورها خود به عنوان يک عامل توسعه اي براي جوامع شناخته شده است. اين تأثيرات متقابل باعث گرديد که مباحث توسعه و موضوع اثرهاي متقابل رويکردها و سياست هاي توسعه بر پست و جايگاه پست در مسائل توسعه، همچنين موانع موجود در مسير توسعه، تا حد ممکن مورد کنکاش قرار گيرد.
2-1-2-2- از جمله تأکيدات پژوهش، تبيين شيوه ارتباط در پست و تعريف آن در جايگاه يک وسيله ارتباطي است، به اين ترتيب طبيعتاً امکان بررسي و تعميم نتايج حاصل از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته بر روي ديگر وسايل ارتباطي براي پست نيز وجود خواهد داشت. از اين رو نظريه شکاف آگاهي به عنوان پيش فرضي ديگري در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد تا در تجزيه و تحليل نتايج پژوهش، وجود رابطه بين پست و ديگر وسايل ارتباطي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

2-2-2- پست و نظريه هاي توسعه
پست بعنوان نهادي ارتباطي، بنگاهي خدماتي و موسسه اي زيربنايي نقش مهمي در توسعه و تحرک اجتماعي و پويايي فرهنگي ايفا مي نمايد. از سوي ديگر ارتباطات پستي به هر شکل و کيفيتي که باشند زائيده نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه هستند و در مقابل فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از جمله عوامل اصلي، حياتي و مولد ارتباطات پستي به حساب مي آيند. اين ارتباط متقابل امکان بررسي حوزه نظري توسعه، خصوصاً نظريات مرتبط با ارتباطات و توسعه و موانع موجود در برابر آن را فراهم مي نمايد.
مي دانيم که پست به صورت فعلي آن مقوله اي غربي است و توسط کارشناسان غرب و مستشاران پستي آنان در ايران پايه گذاري شده است. اين سازمان همچون سازمان هاي ديگر اجتماعي بر اثر نياز جامعه و تحولات دروني آن در ايران بوجود نيامد. زماني که ايراني ها عقب افتادگي خود را در برابر غرب ديدند و قدرت خود را در مقابل قدرت صنعتي غرب بسيار ناتوان احساس کردند، اولين گمانشان بر اين بود که وجود دستگاه ها و سازمان هاي مختلف موجب قدرتمندي کشور مي شود، به همين منظور شروع به الگو برداري بي قيد و شرط از سازمان ها و تشکيلات اجتماعي آن ها در همه زمينه ها کردند که از جمله اين سازمان ها، اداره «پست» بود.
البته توسعه به ارزش ها و باورهاي ويژه اي نياز دارد که در کمبود يا نبود آن ها، گذار به يک جامعه بهتر ميسر نيست. اين ارزش ها که در چارچوب «فرهنگ» مطرح مي شوند لزوماً ويژه يک فرهنگ يا ملت نيستند، بلکه جهاني اند و در ميان ملت هاي مختلف کم و بيش وجود دارند. در ملت هائي که اين ارزش ها پايدارتر بوده و ريشه گرفته اند، توسعه اجتماعي نيز موفق تر بوده است.
تا قبل از رنسانس در غرب، بافت زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي غربيان چندان فرقي با موارد مشابه به خود در شرق نداشته و خطوط کلي حاکم بر اين دو جامعه هر چند متفاوت، ولي هر دو سنتي بود.
تغييرات مهمي پس از رنسانس در جوامع پديد آمد که موجب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد علم اقتصاد، آرمان ها و ارزش ها، فرهنگ عامه، فلسفه اخلاق