پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، جرات ورزی، بیماران مبتلا، سرطان پستان

دانلود پایان نامه ارشد

فرد هر روز طبق این فرایند بیشتر و بیشتر در دام اضطراب گرفتار می آید.
پرهیز و اجتناب فرد از موقعیتها و محیط های اضطراب زا باعنوان مسایل ثانویه در نظر گرفته می شود. پرهیز و اجتناب فرد هیچ گونه تقویتی را برایش فراهم نمی سازدو باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد نگرشهای منفی در فرد می شود که این عامل نیز به نوبه خود فرد را از درگیر شدن با مسایل اضطراب زا باز داشته و به رفتار اجتنابی وا می دارد و بالعکس اگر فرد بصورت فعالانه با شرایط اضطراب آفرین مواجه شود وبا استفاده از تکنیکهای مختلف بر اضطراب خود فایق آید تقویت دریافت کرده و دریافت تقویت نیز به نوبه خودباعث افزایش در گیری او با مسایل اضطراب آفرین و حل آنها می شودو به این ترتیب سیکلی بوجود می آید که نه تنها اضطراب فعلی بیمار را درمان بلکه او را در مواجهه با مو قعیتهای اضطراب زای بالقوه دیگرنیزمحفوظ و مصون می دارد (دمیدجیان، دون،1392).

اضطراب چگونه شکل گرفته و تقویت می شود؟

مسایل اولیه پدیدآیی اضطراب خلق پایین مسایل ثانویه
دوری از خانواده اعتماد به نفس کم اجتناب از روبه روشدن
بیکاری عدم جرات ورزی با فعالیتها و موقعیتهای
عدم درآمد کافی تنش مداوم اضطراب زا
شکستهای تحصیلی آمیختگی با افکار
بی علاقگی به رشته تحصیلی نشخوار گون عدم آمادگی برای ازدواج

تثبیت اضطراب
و ایجاد اختلالات اضطرابی
با توجه به عوامل زیستی،ژنتیکی،محیطی

در این پژوهش با دو روش از فعال سازی رفتاری برای درمان اضطراب سود می جوییم.1-استفاده ازفعال سازی برای درمان افسردگی2-روش فعال سازی برای درمان اضطراب،که در ادامه به بحث در مورد آنها می پردازیم:
در روش اول ما بطور هدفمند و طبق اصول فعال سازی فرد را به یکسری از فعالیتها که در گذشته برایش لذتبخش و تقویت کننده بوده اند وا می داریم.این کار از دو جهت ما را در درمان اضطراب یاری می کند:اول اینکه فرد فعال در فعالیتهای خوشایند با رشد و افزایش اعتماد به نفس،احساس جرات ورزی،کیفیت زندگی و خلق مواجه می شود که افزایش این موارد او را برای مقابله با موقعیتها و فعالیتهای اضطرابزا آماده و توانمند می سازد.دوم اینکه وقتی مغز و وقت فرد با فعالیتهای مفید وتقویت کننده پر می شود ، دیگر جایی برای انواع اضطراب و افکار ناشی از آن و جولان دهی آنها باقی نمی ماند.
چگونه از فعال سازی برای درمان اضطراب استفاده می شود؟
1-استفاده ازروش فعال سازی برای درمان افسردگی

افزایش اعتماد به نفس آمادگی هر چه بیشتر فرد برای
خلق و کیفیت زندگی رویارویی با موقعیتها و فعالیتهای
طراحی فعالیتهای لذت بخش احساس جرات ورزی اضطراب زا
پرهیز از اجتناب و مقابله (دریافت تقویت)
با افکار نشخوار گون

نبود فضای روانی
وزمانی برای اضطراب
و جولاندهی آن

در روش دوم سعی می کنیم با طراحی فعالیتهای مختلف ، فرد را هر چه بیشتر و البته با گام های کوچک با فعالیتها و موقعیتهای اضطرابزا درگیر نماییم.این امر و موفقیت در آن و دریافت تقویت از یکسو و حساسیت زدایی واقعی ناشی از آن از سویی دیگرباعث بالا رفتن خلق ، اعتماد به نفس ، احساس جرات ورزی و…در فرد شده و همین عامل اورا برای درگیری بیشتر با کارهای اضطرابزا ترغیب می نماید.ادامه این روند بصورت اصولی و منطقی در طی زمان باعث کاهش چشمگیراضطراب در فرد می شود.ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که عدم اجتناب و درگیر شدن با موقعیتهای اضطرابزا، موجب افزایش اضطراب فرد درحین فعالیت می گردد،که این امرمسئله ای طبیعی و عادی می باشد . درمانگر باید درمانجو را در مورد این اتفاق آماده نموده و به فرد تکنیکهای مختلفی از درمانهای CBT-ACT ، رفتار درمانی و …را آموزش دهد تا فرد بتواند با استفاده از این تکنیکها بر اضطراب خود حین فعالیت فایق آید.

2-استفاده از روش درمان فعال سازی برای درمان اضطراب

طراحی وتدوین برنامه ای هدفمند افزایش احساس جرات ورزی
برای رویارویی با فعالیتها و موقعیتهای اعتماد وعزت نفس
اضطراب زا و کاهش حساسیت فرد بهبود خلق و روحیه و کیفیت زندگی فردوعدم پاسخدهی به افکارواجبارهای (دریافت تقویت)
اضطرابی با استفاده از تکنیکهای گوناگون

2-10-مروری بر پژوهشهای انجام شده:
در مورد رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت در درمان دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب در داخل کشور پژوهشی انجام نگرفته است ما در این تحقیق بر آنیم که این موضوع را بررسی کرده و اثر بخشی این رویکرد را بر دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب تایید کنیم.
داخلی
زمستانی، مهدی ، داودی،ایران، مهرابی زاده هنرمند، زرگر،در سال 1392، پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر بخشی درمان فعال سازی گروهی بر علائم افسردگی واضطراب ونشخوار فکری در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب در یک طرح شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون توام با گروه کنترل تعداد 27 نفراز دانشجویان مبتلا به افسردگی و اضطراب انجام دادند..یافته های این پژوهش بیان می کند که رویکرد فعال سازی رفتاری اثر معنا داری برکاهش علائم افسردگی ،اضطراب ونشخوار فکری دارد. نتایج بدست آمده ،در مرحله پی گیری دو ماه نیز حفظ شده بودند.
خداپناه، مرادی، درسال1390،در پژوهشی با هدف اثربخشی درمان BATD (فعال سازی رفتاری کوتاه مدت) درکنترل افسردگی و اضطراب زنان مبتلابه چاقی انجام دادند.45بیمار در 3 گروه 15 نفری قرار گرفتند.به عبارتی دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در این پژوهش قرارداشت.گروه های آزمایش عبارت بودند از گروه BATD و گروه رژیم درمانی نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان دهنده اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری در کاهش علائم افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به چاقی می باشد.
نداف، مجید، در سال1389،تحقیقی به منظور بررسی اثر بخشی گروه درمانی با رویکردفعال سازی رفتاری در کاهش افسردگی وافزایش کیفیت زندگی مدد جویان وابسته به مواد در نمونه 35 نفری انجام دادند که معلوم گردید،با توجه به نتایج آزمون تحلیل کواریانس،فعال سازی رفتاری در کاهش افسردگی موثر بود و با انجام آزمون تی مستقل ،بین دو گروه در متغیر کیفیت زندگی تفاوت معنا داری مشاهده نشد و این درمان در افزایش کیفیت زندگی مدد جویان موفق نبود .
بیدگلی، ایمان الله، رحیمیان بوگر، اسحاق در سال 1389، پژوهشی به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری و قرار دادی گروهی بر افسردگی،اضطراب واسترس زناشویی در بیماران کرونر قلبی در نمونه 53 نفری انجام دادند.یافته ها نشان دادند که درمان فعال سازی رفتاری وقرار دادی گروهی در کاهش اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی طی یک دوره درمانی حداقل چهار ماهه موثر است با وجود این درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی طی یک دوره درمانی دو ماه برای کاهش علائم افسردگی در بیماران قلبی ناکافی است.
امیری، مهدی، یزدان دوست، طباطبایی، در سال1388، پژوهشی به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری در کاهش شدت علائم افسردگی و افزایش سلامت عمومی و کیفیت زندگی مدد جویان ،مرکز اجتماع مدارانجام دادند، که معلوم گردید میزان بهبود علائم افسردگی و سلامت روان در گروه آزمایش به طور معنا داری بیشتر از گروه شاهد بود اما دو گروه از نظر تغییر در کیفیت زندگی تفاوت معنا داری با هم نداشتند و کاربرد روش های رفتاری محض در کمک به درمان و توان بخشی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد حائز اهمیت فراوان است.
خارجی
تاکنون پژوهش های زیادی برای ارزیابی اثر بخشی فعال سازی رفتاری در درمان افسردگی انجام شده است برای نمونه (دیمیجیان، هالن و دابسون75،2006)، (دابسون و هالن ،2008)، (پورتر76، اسپاتس77 و اسمیتان78، 2004)،در یک فرا تحلیل در زمینه فعال سازی رفتاری (کویجپرس79، ون استراتن و وارمردام،2007)نشان داده شد که فعال سازی رفتاری به اندازه سایر درمان های شناخته شده در درمان افسردگی اثر بخش است و این رویکرد اخیرا در درمان گروه های گوناگون بیماران افسرده به کار رفته،ما به بخشی از این پژوهش ها انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم:
لیجوز، هوپکو، آسیمو80، داکترز81 و پاگوتو82، 2011، به مقایسه اثر بخشی فعال سازی رفتاری (BATD)و درمان حل مساله پرداختند. در این پژوهش افسردگی،تقویت های محیطی ،کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند.آنها نشان دادند که هردو درمان به یک نسبت و به یک اندازه در متغیر های مورد نظر تغییر ایجاد کرده اند.
دیمیجیان و همکاران، 2006، در یک مطالعه مهم، BA ،شناخت درمانی ،پاروکستین ویک دارو نما را با هم مقایسه کردند. همه ی درمان ها برای مراجعانی که افسردگی خفیف داشتند خوب جواب دادند،اما برای مراجعان افسرده ای که سابقا مقاوم به درمان بوده و در حد متوسط تا شدید بودند، BA تاثیر شگفت انگیزی داشت، که از این لحاظ بهتر از شناخت درمانی بود و تاثیر برابری در مقایسه با پاروکستین داشت.علاوه بر آن، هنگامی که درمان دارویی ادامه نمی یافت، پاروکستین میزان بالایی از ریزش و مشکلات عود و بازگشت دوباره نشان می داد . بنابراین ،به نظر می رسد که وقتی همه جانبه نگاه کنیم، BA درمان برتر در این مطالعه باشد.
هوپکو ،آرمنتو83، ماریا84، درک85، رابرتسون و همکاران، 2011، درپژوهش خود، اثر بخشی درمان فعال سازی کوتاه مدت و راهبردهای حل مساله برافسردگی مبتلایان به سرطان پستان را بررسی کردند،که معلوم گردید،درمان فعال سازی کوتاه مدت و راهبردهای حل مساله نتایج خوبی را برای بیماران از لحاظ روانی و بهبود کیفیت زندگی در بر داشته است.
افسردگی اساسی از شایع ترین اختلال روانپزشکی در بیماران مبتلا به سرطان پستان است و با اختلالات کارکردی قابل توجهی همراه است. هوپکو و همکاران درتحقیقات خود کشف کردند،استفاده از فعال سازی رفتاری برای درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان افسرده ، با نتایج خوب و رضایت بخشی همراه است.
در یک نمونه 80 نفری از زنان قفقازی با تحصیلات خوب و (سن = 55.4 سال، SD = 11.9) مبتلا به سرطان پستان و افسردگی عمده که با این رویکرد در 8 جلسه تحت درمان قرار گرفتند،معلوم شد درمان فعال سازی رفتاری (BATD) برای افسردگی این گروه نسبت به راهبردحل مسئله از نظرفاکتورهایی چون پاداش های زیست محیطی، اضطراب، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، و نتایج پزشکی دارای اثر بخشی بیشتری می باشد. در سراسر هر دوروش، نتایج نشان داد بیماران با پروتکل درمان سازگاری زیادی داشته و با حداقل ساییدگی همراه بودند. دستاوردهای درمان درپیگیری انجام شده بعد از 12 ماه ، در گروه BATD حفظ شده بود.
پژوهشگران برای اولین بار اثربخشی BATD در کاهش علائم افسردگی دختران که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نشخوار فکری، کیفیت زندگی، رفتارگرایی، شناخت درمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، توانمندسازی، آموزش کارآفرینی، كارآفرینی