پایان نامه ارشد درمورد کاهش اضطراب، بهداشت روان، شناخت درمانی، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

در بیماران کرونر قلبی مورد بررسی قرار گرفته معلوم گردید که درمان فعال سازی رفتاری و قرار دادی گروهی باعث کاهش معنا دار در پس آزمون و نیز پی گیری 4ماهه افسردگی در گروههای آزمایشی در مقایسه با گروه گواه نشده است ، اما باعث کاهش معنا دار در پس آزمون و پی گیری 4 ماهه اضطراب و استرس زنا شویی در گروههای آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.در نتیجه درمان فعال سازی رفتاری و قرار دادی گروهی در کاهش اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی طی یک دوره حداقل 4ماهه موثر است. (بیگدلی، رحیمیان بوگر،1389)
اصطلاح فعال سازی رفتاری کوتاه مدت همان روش ساده ای است که بیمار را در فرایند تغییر در گیر می کند و امیدواری و حرکت را در او دامن می زند . درمانگر به بیمار کمک می کند که یک یا دو عمل را انتخاب کند و دقت نماید که این اعمال چه گونه احساس های متفاوتی در او پدید می آورند .سپس درمانگر به بیمار کمک میکند که این فعالیت ها را از طریق برنامه های مختصر اجرا کند . فعال سازی رفتاری معمولا در جلسه اول یا همان چند جلسه اول،قبل از اینکه تحلیل ها یا مداخلات رفتاری عمیق تری صورت گیرد ،بکار گرفته می شود (مثل برنامه ریزی فعالیت ،آزمایه های تدریجی).آماج قرار گرفتن اعمال رفتاری در مشکلات بغرنج وپیچیده ،نیز می تواند مفید باشد. استفاده از این روش در همان اوایل درمان می تواند بیماران را به سرعت ،به فعالیت های سازنده ای ترغیب کند.( جسی رایت6 ،1392).
(دیمیدجیان و همکاران، 2006).در یک مطالعه مهم،فعال سازی رفتاری(7BA)،شناخت درمانی ،پاروکستین ویک دارو نما را با هم مقایسه کردند. همه ی درمان ها برای مراجعانی که افسردگی خفیف داشتند ،خوب جواب دادند،اما برای مراجعان افسرده ای که سابقا مقاوم به درمان بوده و در حد متوسط تا شدید بودند،BAتاثیر شگفت انگیزی داشت،که از این لحاظ بهتر از شناخت درمانی بود و تاثیر برابری در مقایسه با پاروکستین داشت.علاوه بر آن ،هنگامی که درمان دارویی ادامه نمی یافت ،پاروکستین میزان بالایی از ریزش و مشکلات عود و بازگشت دوباره را نشان می داد . بنابراین ،به نظر می رسد که وقتی همه جانبه نگاه کنیم،BAدرمان برتر در این مطالعه باشد.
دو مطالعه دیگر هم در مورد BAانجام شدند ،یک مطالعه دریک مرکز بهداشت روان عمومی،از گروه درمانی به سبک BA (پوتر8،اسپاتس9،و اسمیتام10،2004)و مطالعه های دیگر از یک نسخه BAکه برای درمان اختلال استرس پس از آسیب انطباق یافته بود(ژاکوبکاک11 و همکاران ،2006،مولیک12 و ناگل13 ،2004)حمایت کردند .چند مطالعه دیگر نیز در جریان هستند.
در عوض فعال سازی رفتاری کوتاه مدت (14BATD) در یک آزمایه ی کنترل شده تصادفی کوچک وبرروی گروه بستری ارزیابی شده است (هوپکو15،لجوز16،له پیج17،هوپکو و مک نیل18 ،2003). در این مطالعه ،BATD در مقایسه با درمان حمایتی کلی،توانست نمرات مقیاس افسردگی بک(BDI)را به میزان قابل ملاحظه ای از پیش آزمون به پس آزمون کاهش دهد.
ما در این پژوهش بدنبال بررسی این پرسش هستیم که آیا درمان فعال سازی کوتاه مدت بر کاهش اضطراب در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب موثر است یا خیر؟

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
از آنجا که پدیده اضطراب در بین دانشجویان شایع است ممکن است آنها برای رهایی از تبعات ناخوشایند این بیماری دست به یکسری از فعالیتها مانند مصرف مواد مخدر، روان گردانها ،انحرافات جنسی وغیره بزنند که نه تنها آنها را از ادامه تحصیل و خدمت به جامعه باز می دارد بلکه آنها را به افرادی سر بار و هزینه تراش برای کشور مبدل می سازد.
بدون شک دانشجويان در هر جامعه اي آينده سازان و برنامه ريزان و مديران آن جامعه خواهند بود،از این رو سلامت رواني آنان مي تواند نقش مؤثري در فرآيند توسعه کشور داشته باشد . در صورتي كه آنان بهداشت رواني مناسبی نداشته باشند، و دچار اختلالات روحي و عاطفي از جمله اضطراب شوند ،نه تنها خود دراين جريان ضربه مي بينند ، بلكه در نهايت جامعه نيز متضرر مي گردد . شناخت عواملي كه مشكلات رواني دانشجويان را فراهم مي آورد مستلزم مطالعات علمي است. از طريق شناخت اين عوامل است كه مي توان به برنامه ريزي در جهت مرتفع ساختن مشكلات عاطفي دانشجويان همت گماشت و بهداشت رواني آنان را تأمين كرد . تا زماني كه بهداشت رواني درميان دانشجويان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختلالات روحي از جمله افسردگي ،اضطراب، از خود بيگانگي و … گريبان گير آنها خواهد شد، بلكه اين امر منجر به افت تحصيلي و هدر رفتن سرمايه گذاريهايي خواهد شد كه در اين راه به كار گرفته شده است .
اکثر روان شناسان اضطراب را پایه و زیر بنای بسیاری از اختلالات روان شناختی می دانند و معتقدند که از لحاظ جسمانی و روانی پیامد های ناگواری را به همراه دارد . عدم تمرکز ، تعارض پذیری ، اشکال در تصمیم گیری ، حساسیت فوق العاده ، بی حوصلگی ، تحریک پذیری ، تنش مداوم ، احساس نا امیدی و بیچارگی ، ترس از آینده ، ترس از مرگ و جنون ، ترس از ارتکاب اعمال بد ، ترس از امتحان ، ترس از حضور در جمع و تاثیر گذاری بر آنها ، اختلال در خواب ، تعرق ، تپش قلب ، لرزش دستها و لبها ، اشکال در تنفس و….که از پیامد های اضطراب است نشان می دهد که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بخصوص اگر اختلال اضطراب در دانشجویان بروز پیدا کند نه تنها مانع از رشد وشکوفایی این قشر فرهیخته و اثر گذار گردیده واستعداد و ظرفیت های بالقوه آنها را ابتر می گرداند، بلکه جامعه نیز از وجود با برکت و حضور تمام عیار آنها در صحنه های مختلف محروم شده و بی بهره می ماند .حتی حضور نصف ونیمه ی دانشجویان بعد از تحصیل در عرصه های مختلف زندگی که اضطراب در آنها نهادینه شده است نیز موجب می شود انها همواره جوی همراه با تنش واضطراب وعدم تمرکز را به افراد وموقعیتها تزریق نموده که این موضوع از بروز کارکرد حقیقی افراد وسازمان ها ممانعت به عمل می آورد.
بر اساس آمارهای اعلام شده در ایران، تعداد زیادی از دانشجویان دچار اختلالات اضطرابی می باشند.شیوع اضطراب در جامعه ایران نیز همانند افسردگی است(کاویانی، احمدی المیری، دهقان و همکاران، 1381).از آنجایی که مطالعات متعددی اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری را در افسردگی نشان داده اند (امیری، جلیلی، پرهون، 1390).و همچنین از آنجا که برخی تحقیقات نشان می دهند هم آیندی مرضی افسردگی و اضطراب در جامعه ایران احتمالا اندکی کمتر از 60درصد و همپوشی این علایم در جامعه ایرانی بسیار بالا است(کاویانی و قاسم زاده، 1382) بنابراین این پژوهش بر آن شد تا اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان را بررسی نمایید.
فعال سازی رفتاری در مقایسه با دارو درمانی که معمولا اولین وشایع ترین درمان انتخابی دانشجویان می باشد نه تنها تبعات منفی نداشته بلکه تجربه ای خوشایند را در زندگی دانشجو ایجاد می کند . رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت در این راستا می تواند با پویا نمودن دانشجو در ظرف مدت کوتاهی او را دوباره به اجتماع بر گرداند.
ولی مصرف دارو تبعات و اثرات خاص خود را دارد و دربعضی از مواقع می تواند دانشجو را از ادامه ی تحصیل بطور موثر باز دارد.
از دیگر مزایای این رویکرد رفتاری برای درمان اضطراب دانشجویان می توان به این موارد نیز اشاره کرد که از آنجا که این نوع درمان دارای راهنمای درمانی می باشد دانشجویان می توانند مانند یک پژوهش عملی آنرا در زندگی واقعی خود به کار گرفته واثرات آنرا به عینه مشاهده کنند. همچنین بدلیل اینکه این رویکرد تاکید بر انعطاف پذیری زیاد و انطباق شیوه درمانی با ویژگی های فردی ، نیازها و محدودیتهای درمانجو در فرایند درمان دارد ،دانشجو می تواند با استفاده از خلاقیت امکانات ،محدودیتها وفرصت های خود در راستای طرح درمانی مدون گام بر دارد .یکی از امتیازات وویژگی های منحصربفرد این رویکرد نسبت به بسیاری از رویکرد ها که نقش کنترل علایم ودرمان را بعهده دارند این است که این شیوه ی درمانی علاوه بر نقش کنترل و درمان، بیمار را از عود بیماری تا حدود زیادی مصون داشته و موجب افزایش کارایی ،احساس ارزش مندی وعزت نفس و در نتیجه خود شکوفایی فرد می گردد .
ما در این پژوهش درصدد آنیم که با استفاده از روش فعال سازی رفتاری کوتاه مدت نه تنها گام موثری در جهت درمان اضطراب برداریم بلکه با آموزش این رویکرد از ابتلای دانشجویان به اضطراب در طول زندگیشان پیشگیری نماییم، با توجه به اینکه این روش در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار گرفته است،ما در این پژوهش بیشتر به این موضوع می پردازیم.یافته های این تحقیق می تواند در درمان اضطراب دانشجویان در کشور ما موثر واقع شود.

1-4-هدف تحقیق
هدف اصلی:تعیین اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب
هدف فرعی: تعیین اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش استرس در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب

1-5-فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی:درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب موثر است.
فرضیه فرعی: درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش استرس در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب موثر است.

1ـ6ـ تعاریف واژه ها ومفاهیم
1-6-1-تعاریف مفهومی
اضطراب:
«اضطراب يك احساس منتظر، بسيار ناخوشايند و مبهمی است كه اغلب با علايم دستگاه اتونوم همراه مي گردد: مثل تنگي نفس، تعريق و غيره» ( كاپلان و سادوك19، ج2، 1386، ص182)
همچنین افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی ،عمدتا عوامل اولیه ترس را بطور غیر واقع بینانه ،خطرناک یا آسیب رسان تلقی می کنند.(فیتز20-جرالد و فیلیپس21،1991).
بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی اغلب توانایی خود را برای کنترل موقعیت های ترسناک یا مقابله ی با آنها را کمتر از حد واقعی می پندارند .همچنین نشان داده شده است که این افراد در چنین موقعیت هایی واکنش های زیر را نشان می دهند :احساس کنترل ناپذیری موقعیت؛فراوانی بالای خود-گویه های منفی ؛سوء تعبیر محرک های جسمی،بیش انگاری خطرهای فاجعه در آینده (گلس و فورلانگ22 ،1990؛ این گرم وکندال23،1987).
استرس:طبق نظر هانس سلیه (1979)،استرس پاسخ نامشخص بدن به هرگونه فشاری است که برآن وارد می شود.(روان شناسی عمومی،یحیی سید محمدی،1392)
فعال سازی رفتاری کوتاه مدت : فعال سازی رفتاری از تحلیل مؤلفه رفتاردرمانی شناختی پدیدار شد. نظریه می‌گوید نبود تقویت‌های محیطی کافی یا تنبیه های محیطی زیاد موجب افسردگی یا اضطراب می‌شود. هدف مداخله آن است که تقویت‌های محیطی را افزایش و تنبیه های محیطی را کاهش دهد.
1-6-2-تعاریف عملیاتی
اضطراب: در این پژوهش اضطراب نمراتی است که آزمودنی ها در فرم 21 سوالی پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)بدست آوردند.
بدین صورت 0-7 طبیعی، 8-9 اضطراب خفیف 10-14 اضطراب متوسط، 15-19 اضطراب شدید، 20 و بیشتر اضطراب خیلی شدید. نمره بالاتراز 7 بعنوان اختلال اضطرابی در نظر گرفته می شود.
فعال سازی رفتاری کوتاه مدت: برای درمان اضطراب در این پژوهش از راهنمای مختصر فعال سازی رفتاری برای افسردگی BATD (لیجوز24، هوپکو25، آسیمو26، پاگوتو27 ، 2011) استفاده شده است.که در طی ده جلسه با استفاده از این رویکرد(BATD) درمان انجام گرفت.
استرس: در این پژوهش استرس نمراتی است که آزمودنی ها در فرم 21 سوالی پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)بدست آوردند.
بدین صورت0-14 طبیعی، 15-18 استرس خفیف، 19-25 استرس متوسط، 26-33 استرس شدید،34 وبالاتراسترس خیلی شدید.نمره بالاتر از 14بعنوان اختلال در نظر گرفته می شود.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه
بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی گزارش می کنند که وقتی که با محرک تهدید زایی روبه رو می شوند، ترس شدیدی را با علائم جسمانی برانگیختگی، تجربه می کنند. این پاسخ های هیجانی آن قدر آزاردهنده است که باعث ناراحتی آنها می شود و این موقعیت ها ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی، روان درمانی، گروه کنترل، کاهش اضطراب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اختلال اضطراب منتشر، كاهش اضطراب، ناخودآگاه