پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

قبل از ورشکستگی تنها 4% و در دو سال قبل از ورشکستگی 6/1% به دقت پیش بینی اضافه می کند.
12)محسن سهرابی عراقی(1387)،به بررسی و توسعه مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی پرداخته است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1384-1380 می باشد که به دو گروه به شرح زیر تقسیم شده اند:
1)شرکت هایی که بر اساس معیار Q توبین با بحران مالی مواجه بودند(Q توبین کوچکتر از یک.)
2)شرکت هایی که بر اساس معیار Q توبین با بحران مالی مواجه نبودند.(Q توبین بزرگتر از یک.)
شرکت های نمونه شامل 122 شرکت ورشکسته و 122 شرکت فعال در دوره زمانی مورد نظر می باشد.مدل بدست آمده در تحقیق به صورت زیر است:
Z=-1.123+0.713x_1+0.93x_2+0.38x_3-3.646x_4+0.22x_5

قدرت پیش بینی تابع ممیز بالا در نمونه مورد بررسی 2/69% می باشد.
13)محمد تقی قسوری(1384)،در پژوهش خود تحت عنوان “مقایسه بین ترکیبی از نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی و نسبت های مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها”با بررسی 32 شرکت ورشکسته و 32 شرکت سالم ،به این نتیجه رسید که نسبتهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد نیز می تواند همانند نسبتهای استخراج شده از ترازنامه و سود و زیان در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها تاثیر داشته باشد.
14)وهاب رستمی(81)،در پژوهشی تحت عنوان “رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت P/E در ارزیابی شرکت ها”،با انتخاب 16 شرکت ورشکسته و 24 شرکت سالم از تمامی صنایع موجود در بورس استفاده نمود.با آزمون فرضیه فوق در سطح معنی دار 95% به این نتیجه رسید که رابطه قابل اتکایی بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت P/E وجود ندارد و تغییرات آنها از هم مستقل می باشند به نحوی که نسبت P/E قادر نیست تفاوت های تداوم فعالیت شرکت ها را نشان داده و منعکس کند.خلاصه تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی در کشور در جدول شماره 8 تشریح گردیده است.

جدول شماره 8
ردیف
محققان
سال
موضوع
روش پژوهش و نتایج
مجله
1
سلیمانی امیری
1381
بررسی شاخص های پیشبینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
ساخت مدل از نوع تفکیک کننده خطی بر اساس 4 نسبت،جریان نقدی عملیاتی هر سهم به سود هر سهم،وجه نقد حاصل از عملیات به حقوق صاحبان سهام،نسبت موجودی کالا به دارائیهای جاری،دارائی جاری به بدهی جاری.

پایان نامه دکتری-دانشگاه تهران
2
اعتمادی و دیگران
2008
مروری بر مدلهای پیش بینی ورشکستگی
با استفاده داده های از 70 شرکت ورشکسته و 70 شرکت سالم اقدام به ساخت مدلی بر اساس برنامه ریزی ژنتیک شده است.نتایج تحقیق حاکی از دقت 94% این مدل در یک سال قبل از ورشکستگی می باشد.همچنین با مقایسه این مدل با MDA رای به برتری فرآیند ژنتیکی داده است.

نشریه حسابدار
3
راعی و فلاح پور
1383
پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

اقدام به ساخت مدلی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های 40 شرکت فعال و 40 شرکت ورشکسته در محدوده زمانی 80-73 شده است که در نهایت به نتایج زیر منتج شده است:
دقت مدل شبکه عصبی مصنوعی معادل 3/95% می باشد که در مقایسه با MDA که دارای درجه دقت 4/93% می باشد،از کارائی بیشتری برخوردار است.

تحقیقات مالی
4
هاشم نیکومرام و اعظم سلیمانی
1383
ارزیابی توانمندی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل ارزیابی مناسب

با استفاده از یک نمونه 30 تایی از شرکت های ورشکسته و سالم قابلیت کاربرد مدل زاوگین را در ایران بررسی نموده اند و به نتایج زیر دست یافتند:
1)به دلبل شرایط محیطی و اقتصادی ایران مدل زاوگین به طور قاطع برای پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکت های حاضر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران کارائی ندارد.
2)مدل زاوگین برای شرکت های فعال 100% کارائی دارد.

پژوهشهای اقتصادی
5
احمدی کاشانی
1383
ارائه الگوی پیش بینی ورشکستگی در صنعت تجهیزات و لوازم خانگی
اقدام به تعدیل ضرایب مدل Z-Score نموده و دقت مدل استخراج شده معادل 7/90% بدست آمده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
6
ساسان مهرانی و دیگران
1384
بررسی کاربردی الگوهای ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با استفاده از داده های 12 شرکت ورشکسته و 26 شرکت فعال در صنعت داروسازی و نساجی اقدام به تعدیل ضرایب مدلهای زیمسکی و شیراتا شده است و نتایج زیر حاصل شده است:
1)الگوی تعدیل شده شیراتا دارای دقت 7/94% می باشد.
2)الگوی تعدیل شده زیمسکی دارای دقت 4/97% می باشد.
3)متغیر های حاصل از نسبت های سود آوری بیشترین تاثیر را در پیش بینی ورشکستگی دارند.

بررسی های حسابداری و حسابرسی
7
رضا راعی وسعید فلاح پور
1387
کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی

در این مطالعه مدل SVM با مدل رگرسیون لجستیک در 3 سال متفاوت مقایسه شده است(سال ورشکستگی،سال قبل از ورشکستگی،دو سال قبل از ورشکستگی) و نتایج زیر حاصل شده است:
1)دقت کلی مدل SVM در هر یک از 3 سال از رگرسیون لجستیک بیشتر است.
2)قدرت تعمیم پذیری مدل SVM نسبت به رگرسیون لجستیک بیشتر است.

بررسی های حسابداری و حسابرسی
8
ساسان مهرانی و دیگران
1383
استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق و ناموفق

با استفاده از اطلاعات 2 ساله 1381 و 1382 ،120 شرکت و 3 متغیر مالی بازده حقوق صاحبان سهام،رشد فروش و رشد سود و 3 متغیر غیر مالی حجم معاملات،تعداد خریداران و تعداد دفعات معامله اقدام به بررسی و تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق شده است و این نتیجه حاصل گردید که 2 متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش متغیرهای توضیح دهنده شرکت های موفق و ناموفق می باشند.

بررسی های حسابداری و حسابرسی
9
نقی بهرامفر و محمد جواد ساعی
1385
ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد(مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره

نتایج:
1)اطلاعات مالی منتشره برای رتبه بندی شرکت های موفق و ناموفق،بار اطلاعاتی مناسبی دارند.
2)نسبت های مرتبط با سنجش فعالیت و نسبت های مرتبط با اندازه گیری وضعیت بدهی ها،اندازه شرکت و نوع صنعت،در پیش بینی رتبه عملکرد شرکت ها مفید بوده اند.
بررسی های حسابداری و حسابرسی
10
مهدی فغانی نرم
1380
نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی

با استفاده از داده های 18 شرکت ورشکسته و 23 شرکت سالم در بازه زمانی 78-69 مدلی را بر اساس تحلیل چند مرحله ای بنا نهاد.نتیجه تحقیق نشان داد که مدل طبقه بندی شرکت های نمونه را به طور صحیح طبقه بندی نموده است و فاقد هر گونه خطای پیش بینی می باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
11
محمد شریف فاضلی
1384
توانایی نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل اهلسون
شرکت های مورد بررسی در این پژوهش در دوره زمانی 83-70 می باشند و در یک سال قبل از ورشکستگی و دو سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سود آوری به تنهایی معادل 72% و 7/71% دقت در پیش بینی ورشکستگی برخوردار می باشند و سهم سایر نسبت ها بسیار اندک می باشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
12
محسن سهرابی عراقی
1387
مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های ایرانی

جهت انجام این پژوهش از داده های 122 شرکت ورشکسته و 122 شرکت سالم موجود در بورس در محدوده زمانی 84-80 استفاده شده است. درجه دقت پیش بینی بدست آمده از مدل وی معادل 2/69% می باشد.
پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
13
محمد تقی قسوری
1384

مقایسه بین ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی و نسبتهای مالی صرفا مبتنب بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها.
در این پژوهش با بررسی 32 شرکت سالم و 32 شرکت ورشکسته این نتیجه حاصل شد که نسبتهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد نیز می تواند همانند نسبتهای استخراج شده از ترازنامه و سود و زیان در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها تاثیر داشته باشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
14
وهاب رستمی
1381
رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت P/E در ارزیابی شرکت ها.
در این پژوهش با مطالعه 16 شرکت ورشکسته و 24 شرکت سالم و آزمون در سطح اطمینان 95% این نتیجه حاصل شد که بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت P/E رابطه وجود ندارد.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه .

1)مقدمه:
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا می توان با استفاده از داده های مربوط به سود هر سهم و نوسانات آن به شناخت شرکت های سالم و تفکیک آنها از شرکت های نا سالم پرداخت.روش تحقیق مجموعه ای از قواعد،ابزارها و روش های معتبر نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مسائل و مشکلات است.در این فصل با توجه به اصول روش علمی تحقیق،فرضیه های تحقیق،جامعه و نمونه آماری،روش گرد آوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق بیان شده است.
2)مسئله تحقیق:
با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان گرد آوری اطلاعات زیادی راجب مسائل مالی شرکت ها وجود ندارد. نسبتهایی که بازار برای ارزیابی قدرت پرداخت و نقدینگی شرکتها مورد استفاده قرار می دهد در معرض دستکاری مدیریت قرار دارند.شرکت هایی که تمامی عایدات خود را انباشته میکنند،این فعالیت ممکن است که به بالا رفتن قیمتهای سهام آنها منجر گردد،بازار نیز معتقد است که به دلیل سودهای انباشته شده عایدات آتی شرکت رشد خواهد کرد.تجدید ساختار می تواند شامل این باشد که یک شرکت اقدام به معرفی خطوط تولید جدید بنماید که ممکن است به فعالیتهای جاری مرتبط یا غیر مرتبط باشد.تصمیمات سرمایه در گردش میتواند تحت نام تجدید ساختار تغییر یابد.همه اینها میتواند به این امر منجر گردد که بازار عقیده داشته باشد که یک شرکت تا زمانی که دوره افت خود را آغاز نکرده عایدات مطلوبتری را در آینده کسب خواهد کرد.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا با مشاهده روند رو به رشد EPS یک شرکت می توان سلامتی مالی آن را اثبات نمود و یا به عبارت دیگر با مشاهده نوسانات زیاد در EPS یک شرکت در طول زمان دلیلی برای ناتوانایی های مالی آن می باشد.منابع در دسترس جامعه به دو طریق در اختیار شرکت ها قرار می گیرد.ابتدا اینکه مردم به صورت مستقیم به امید کسب منافع چه از طریق افزایش قیمت سهام یا از طریق توزیع سود در این شرکت ها سرمایه گذاری می نمایند.و یا بانک ها از طریق جذب منابع قشر ریسک گریز جامعه به طور غیر مستقیم منابع مردم را در این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.در هر دو حالت اطلاع از وضع عمومی شرکت و سود آوری آن و …………… امری ضروری است.تزریق منابع به شرکت ها امری بسیار ضروری و تاثیر بسزایی روی اقتصاد عمومی کشور خواهد گذاشت.جذب منابع توسط فعالیتهای کارا و عدم اختصاص آن به فعالیتهای فاقد ارزش افزوده موجب بهبود کلی اقتصاد و عدم تزریق صحیح منابع منجر به زوال آن می گردد.بنابراین به ابزاری نیاز است که فعالیتهای کارا را از فعالیتهای نا کارا متمایز سازد.تا اینکه تامین کنندگان اصلی منابع جامعه با دید وسیعی اقدام به سرمایه گذاری در طرح ها و ……. بنمایند.در سال 1968 ادوارد آلتمن اولین محققی بود که توانست با استفاده از نسبت های مالی اقدام به ساخت مدلی کند که شرکت های سالم را از شرکت های ناسالم تفکیک بنماید.در سالهای بعد از 1968 تحقیقات در زمینه ورشکستگی اوج گرفته است و مدلهایی جدیدتر از جمله رگرسیون لجستیک،پروبیت،DEA،الگوریتم ژنتیک،شبکه عصبی،هوش مصنوعی و ………….. توسط دانشمندان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، مدل لجستیک، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، صورت های مالی، ارزش دفتری، ارزش بازار