پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شکستگی دقت کلی 98% و برای بیش از یک سال قبل از ورشکستکی دقت کلی 81% بدست آمده است.
18
_
1987
CA-Score
بکارگیری این مدل برای شرکت های کانادایی بوده که دقت 5/83% بدست آمده است.
19
زیمسکی
1984
MDA
با استفاده از داده های 40 شرکت ورشکسته و 800 شرکت فعال اقدام به ساخت مدلی نمود.در ساخت این مدل از مقادیر نسبت های مالی،نقدینگی،عملکرد و اهرمی استفاده شده است.
20
شیراتا
1998
MDA
با استفاده از داده های 600 شرکت ورشکسته و 300 شرکت سالم در محدوده زمانی 1986-1996 اقدام به ساخت مدلی نمودند که دقت کلی 14/86% بدست آمد.
21
والاس
2004
شبکه عصبی(NN)
اقدام به ساخت مدلی بر اساس شبکه عصبی نموده که دقت کلی 94% بدست آمده است.
22
زاوگرن
1985
logit
ساخت مدل بر اساس نسبت های مالی،اهرمی،عملیاتی،تسویه،فعالیت.
23
دوغان و فوریست
1995
_____
تحقیقات پیش بینی ورشکستگی را به دو دسته تقسیم کردند:
1)توسعه مدل هایی که می تواند بین شرکت های سالم و ورشکسته تمایز قائل شود.
2)گروه دوم تحقیقات سعی می کنند که بین مدلهای پیش بینی ورشکستگی و قیمت سهام ارتباط برقرار کنند.

سابقه پیش بینی ورشکستگی در ایران :
1)سلیمانی امیری(1381) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران به ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی در ایران پرداخت.وی با استفاده از پرسشنامه نظر پرسش شوندگان را در مورد قابلیت پیش بینی کنندگی مجموعه ای از 15 متغیر مالی و 10 متغیر غیر مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها جویا شده است،در نهایت در مدلی از نوع تفکیک کننده خطی 15 متغیر مالی را مورد بررسی بیشتر قرار داده است .مدل نهایی او تنها در بر گیرنده 4 نسبت شامل :جریان نقدی عملیاتی هر سهم به سود هر سهم؛وجه نقد حاصل از عملیات به حقوق صاحبان سهام ؛نسبت موجودی کالا به دارائی های جاری ؛و دارائی جاری به بدهی های جاری .
2)اعتمادی و دیگران(2008)از برنامه ریزی ژنتیک(حالت توسعه یافته الگوریتم ژنتیک)برای پیش بینی ورشگستگی استفاده کردند.نمونه آنها متشکل از 140 شرکت،شامل 70 شرکت ورشکسته و 70 شرکت غیر ورشکسته است.نتایج این تحقیق بیانگر دقت پیش بینی 94 درصدی برای یک سال قبل از ورشکستگی است.همچنین در این تحقیق با مقایسه مدل ژنتیکی و مدل های سنتی پیش بینی(MDA)،رای بر برتری فرآیند ژنتیکی داده شد؛زیرا این مدل ها علاوه بر فارق بودن از مفروضات محدود کننده ، نسبت به مدل های سنتی با افزایش فاصله با زمان ورشکستگی،دقت مدل به شدت کاهش می یابد؛در حالیکه این کاهش دقت در مدل های الگوریتم ژنتیک بسیار کمتر است.
3)راعی و فلاح پور(1383)به مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی شبکه های عصبی در مقایسه با روش تفکیک کننده خطی چند متغیره پرداختند.آنها شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده اند،را از سالی که مشمول این ماده شده اند به عنوان شرکت های درمانده مالی تعریف کردند و با استفاده از اطلاعات مالی سنوات قبل ،این گونه شرکت ها را پیش بینی کردند.پنج متغیر مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از:نسبت جاری،نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارائیها،حقوق صاحبان سهام به بدهی ها،سرمایه در گردش به کل دارائیها و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش.آنها در مجموع 40 شرکت درمانده مالی در سنوات 73 تا 80 را که مشمول شرایط تعیین شده بوده اند،در نمونه قرار داده و 40 شرکت نیز از میان سایر شرکت ها به صورت تصادفی به عنوان شرکت های سالم انتخاب کرده اند.میانگین صحت پیش بینی مدل تفکیک کننده خطی به طور کلی 4/93% و صحت پیش بینی مدل شبکه های عصبی مصنوعی 3/95% محاسبه شده است.آنها نقطه انقطاع را در مدل تفکیک کننده خطی معادل 5% فرض کرده اند.در نهایت چنین نتیجه گرفتند که مدل ANN(مدل شبکه های عصبی مصنوعی)در پیش بینی درماندگی مالی،به طور معنی داری نسبت به مدل MDA (مدل تفکیک کننده چند متغیره)از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.
4)هاشم نیکومرام و اعظم سلیمانی در مقاله خود تحت عنوان” ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب ارزیابی” به دنبال درجه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت آنها با استفاده از مدل زاوگین بودند.برای انجام این کار یک نمونه 30 تایی از شرکتهایی که زیان انباشته آنها بیش از 50% سرمایه است را انتخاب کردند و یک نمونه 30 تایی نیز از شرکت های غیر ورشکسته(شرکت هایی که دارای بیشترین سود انباشته بودند و در یک دوره 10 ساله زیان ندیده باشند و همچنین با شرکت های ورشکسته هم صنعت باشند.) را انتخاب نمودند.
نتیجه بدست آمده از تحقیق،حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بازار ایران،مدل زاوگین به طور قاطع برای پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکت های حاضر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران کارائی نداشته و مناسبترین مدل در این زمینه،مدلی است که شاخصها و ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین نسبتهای پنج سال قبل از ورشکستگی شرکتها(در هر دو گروه شرکت های نمونه)بدست آمده است.همچنین مدل مورد نظر برای شرکتهای فعال 100% کارائی داشته است.
5)احمدی کاشانی(1384)، در پژوهش خود به بررسی تعدیل ضرایب الگوی آلتمن در صنعت تجهیزات و لوازم خانگی پرداخت که طبق نتیجه تحقیق وی الگوی تعدیل شده آلتمن در صنعت یاد شده با دقت 7/90 درصد شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته را تفکیک می کرد.
6 )در تحقیقی که توسط دکتر ساسان مهرانی و دیگران تحت عنوان بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنعت نساجی و شرکت های داروسازی) انجام شد.در این تحقیق ضرایب مدلهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا بر اساس شرایط محیطی ایران تعدیل شده و مدلهای جدیدی ساخته شده است.برای ساخت مدل و آزمون فرضیات از اطلاعات 12 شرکت ورشکسته و 26 شرکت غیر ورشکسته استفاده شده است.
فرضیات پژوهش:
فرضیات گروه الف برای بررسی قابلیت کاربرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی در ایران می باشد:
1)الگوی برآورد شده زیمسکی با اطلاعات شرکت های داروسازی و نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توانایی طبقه بندی درست شرکتها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته داراست.
2)الگوی برآورد شده شیراتا با اطلاعات شرکت های داروسازی و نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توانایی طبقه بندی درست شرکتها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته
داراست.
فرضیات گروه ب برای بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل در پیش بینی ورشکستگی می باشد:
3)متغیرهای مستقل بکار رفته در الگوی زیمسکی اهمیت یکسانی در پیش بینی ورشکستگی ندارند.
4) متغیرهای مستقل بکار رفته در الگوی شیراتا اهمیت یکسانی در پیش بینی ورشکستگی ندارند.
نتایج:
نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند.با استفاده از تحلیل تمایزی رگرسیون لجستیک مناسبترین الگوها برای پیش بینی ورشکستگی در شرایط تحقیق به شرح زیر درآمده است:
زیمسکی الگوی Z=-0.097+4.264 X_1
شیراتا الگوی Z=.181+1.271X_1+2.666X_2-0.065X_4
حدود محاسبه شده برای تابع تشخیص الگوی شیراتا و زیمسکی با روش تحلیل تمایزی
احتمال ورشکستگی
حدود Z برای الگوی شیراتا
حدود Z برای الگوی زیمسکی
خیلی زیاد
z-1/474
z-1/571
ضعیف
0/681≤ z ≤-1/474
0/725≤ z ≤-1/571
صفر(غیر ورشکسته)
Z0/681
Z0/725

الگوهای فوق برای سال 82 مورد آزمون قرار گرفته است.با آزمون انجام شده برای الگوی شیراتا 7/94% از پیش بینی ها صحیح و دقت مدل زیمسکی نیز 4/97% می باشد.
با انجام آزمون فرضیه شماره ب مشخص شد که متغیرهای مستقل تاثیر یکسانی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها ندارند و متغیرهای مستقل حاصل از نسبت های سود آوری بیشترین تاثیر را در پیش بینی ورشکستگی دارند.
7)رضا راعی و سعید فلاح پور(1387)به بررسی کارائی ماشین بردار پشتیبان(SVM)در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها پرداختند و نتایج آن را با مدل آماری رگرسیون لجستیک بررسی کردند.
مقایسه فوق بین مدل SVM و مدل رگرسیون لجستیک برای سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و دو سال قبل از وقوع ورشکستگی صورت گرفته است.مقایسه فوق با استفاده از آزمون زوجی در سطح معنی دار 95% صورت گرفته است.با انجام آزمون فوق مشخص شد که دقت کلی مدل SVM در هر یک از 3 سال از مدل رگرسیون لجستیک بیشتر است.علاوه بر برتری دقت مدل SVM نسبت به مدل رگرسیون لجستیک قدرت تعمیم پذیری مدل SVM بیشتر از مدل رگرسیون لجستیک است.
8)مهرانی،ساسان و دیگران(زمستان 1383)،با استفاده از اطلاعات دو ساله 1381 و 1382 ،120 شرکت و 6 متغیر اقدام به بررسی و پیش بینی شرکت های موفق و ناموفق کرده اند.متغیرهای مورد بررسی آنها متشکل از 3 متغیر مالی و 3 متغیر غیر مالی است که عبارتند از بازده حقوق صاحبان سهام،رشد فروش،رشد سود،حجم معاملات،تعداد خریداران و تعداد دفعات معامله است.آنها شرکت های موفق را به گونه ای تعریف کردند که باید حداقل 5 نسبت از نسبت های یاد شده در سال 1382 نسبت به سال 1381 افزایش داشته باشد.و شرکت های ناموفق نیز باید حداقل 5 نسبت آنها در سال 1382 کاهش داشته باشد.آنها تفاوت معناداری بین بازده سهام این دو گروه پیدا کردند.در مدل نهایی آنها،تنها دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شرکت های موفق و ناموفق استفاده شده است.و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه بندی انجام شده نداشتند.
9) بهرامفر، نقی و محمد جواد ساعی(1385)،در تحقیقی تحت عنوان “ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد(مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره”به این نتیجه رسیدند که اطلاعات مالی منتشره برای رتبه بندی شرکت های موفق و ناموفق،بار اطلاعاتی مناسبی دارند.هر چند توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که بار اطلاعاتی موارد مختلف گزارش شده در صورت های مالی یکسان نمی باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که تحلیل وضعیت نقدینگی شرکت ها نتوانسته است سهم با اهمیتی در توضیح تفاوت طبقه بندی آنها داشته باشد.از طرف دیگر،نسبت های مرتبط با سنجش فعالیت،و نسبت های مرتبط به اندازه گیری وضعیت بدهی ها،اندازه شرکت و نوع صنعت،در پیش بینی رتبه عملکرد شرکت ها مفید بوده اند.
10)مهدی فغانی نرم(1380)،تحلیل تمایزی چند مرحله ای را جهت پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار داده است.نمونه وی شامل 18 شرکت ورشکسته و 23 شرکت سالم مربوط به دوره زمانی 78-69 بوده و اطلاعات مالی شرکت برای یک و دو سال قبل از ورشکستگی جمع آوری شده است.لازم به ذکر است که شرکت های سالم موجود در تحقیق بر اساس نسبت Q توبین(شرکت هایی که Q توبین بالاتر از 7/1 دارند.)انتخاب شده اند.نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از سرمایه در گردش به کل دارائیها،سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها،سود انباشته به کل داراییها،نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهی،نسبت فروش به کل دارائیها.نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل طبقه بندی شرکت های نمونه را بطور صحیح انجام داده و فاقد هرگونه خطای طبقه بندی است.
11)محمد شریف فاضلی نژاد(1384)،به بررسی توانایی نسبت های مالی جهت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل اهلسون پرداخته است،بدین منظور از مقادیر نسبت های نقدینگی،سود آوری،اهرمی،جریان وجوه نقد،و سایر نسبت ها جهت انجام پژوهش خود بهره برده است.دوره زمانی مورد مطالعه وی سنوات 83-70 می باشد.با توجه به نتایج بدست آمده نسبت های سود آوری استفاده شده در این تحقیق دارای حداکثر قدرت پیش بینی کنندگی می باشند.بطوریکه این نسبت مالی در سال قبل از ورشکستگی به تنهایی در 72% و در دو سال قبل از ورشکستگی در 7/71 موارد توان پیش بینی کنندگی دارد و با اضافه شدن متغیر دوم در سال قب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، مدل لجستیک، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، صورت های مالی، ارزش دفتری، ارزش بازار