پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکتهای ورشکسته، متغیر وابسته، نسبت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ای مالی یک سال قبل از تاریخ مشمولیت شرکت های ورشکسته و داده های نسبت های مالی سال 87 شرکت های سالم استفاده شده است.لیست شرکت هایی که در دوره زمانی انجام تحقیق سابقه زیان انباشته داشته اند در پیوست شماره 3 ارائه گردیده است، در بین شرکت هایی که سابقه زیان انباشته را دارند شرکت های آزمایش،پلاسکو کار سایپا،قند هکمتان،کابلسازی تک،کارتن مشهد،کاشی سعدی،لامیران مشمول ماده 141 قانون تجارت می باشند که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی مربوط به صورت های مالی فقط شرکت های کارتن مشهد،کاشی سعدی و لامیران به عنوان شرکت های مشمول ماده 141 در بدست آوردن مدل لجستیک لحاظ می شوند.باقی شرکت های موجود در نمونه به جز شرکت هایی که عنوان شد،به عنوان شرکت های سالم طبقه بندی می شوند.نسبت های مالی یک سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده 141 و نسبت های مالی سال 87 شرکت های سالم به شرح جداول زیر می باشد:

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها:
جهت انجام تحقیقات از نوع همبستگی و رگرسیون ضرورت دارد که نرمال بودن توزیع متغیرهای تحت بررسی آزمون گردد،چرا که در صورتی متغیرهای تحت بررسی دارای توزیع نرمالی نباشند امکان استفاده از روشهای پارامتری از بین خواهد رفت.یکی از روش هایی که آزمون می کند آیا داده ها از توزیع خاصی پیروی می کند یا نه؟آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف(K-S)است.این آزمون با مقایسه تابع تجمعی احتمال مشاهدات و تابع تجمعی احتمال توزیع مفروض،فرض پیروی مشاهدات از توزیع احتمالی خاص را آزمون می کند.آزمون کولموگروف-اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ن.کولموگروف و ن.و.اسمیرنوف به این نام خوانده می شود،روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است؛بنابراین آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،که از این به بعد آن را با KS نشان می دهیم،روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری در مورد اطلاعات تجربی است.در آزمون KS فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات،توزیع مشخصی(با پارامتر معینی)است که با حدس و قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.
فرض صفر: داده های برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می کنند.
فرض مقابل: داده ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی کنند.

آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی،یعنی:
D_n=Maximum|F_e-F_o |

که در آن Fe و Fo به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است.مقادیر سطح معنی داری هر گاه کمتر از 05% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد خواهد شد.نتایج محاسبات در جدول زیر آورده شده است همانگونه که ملاحظه می گردد مقادیر سطح معنی داری برای متغیر های مربوط به شرکت های تحت بررسی بیشتر از 05% می باشند،لذا این امر نشان دهنده این است که داده های مربوط به متغیرهای تحت بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند.

1)روش Enter برای نمونه یکسال قبل از ورشکستگی (بر اساس نقطه تفکیک 50%):

Case Processing Summary
Unweighted Casesa
N
Percent
Selected Cases
Included in Analysis
30
81.1

Missing Cases
7
18.9

Total
37
100.0
Unselected Cases
0
.0
Total
37
100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding
Original Value
Internal Value
0
0
1
1
این نتایج نشان میدهد که شرکتهای تحت بررسی در این پژوهش تعداد 37 شرکت بودند و 7 شرکت داده ها ی از دست رفته و یا missing داشته است و بنابراین 30 شرکت در تحلیل شرکت داشته اند. متغیر وابسته در این پژوهش ورشکستگی یا عدم ورشکستگی است که با دو عدد صفر و یک نشان داده شده اند.

Classification Tablea

Observed
Predicted

Position
Percentage Correct

0
1

Step 1
Position
0
3
0
100.0

1
0
27
100.0

Overall Percentage

100.0
a. The cut value is .500

این جدول گروههای ورشکسته و سالم را با پیش بینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه میکند، بطوریکه حساسیت مدل در تعیین شرکتهای ورشکسته 100% و در تعیین شرکت های سالم نیز 100 % می باشد. بطور کلی نیز مدل 100% درصد شرکت ها را به درستی تفکیک نموده است. این دقت مدل برای نقطه میان بر 5/. میباشد که پیش فرض آن مساوی بودن هزینه خطای نوع اول و نوع دوم است. هر چند همه ما می دانیم هزینه خطای نوع اول به مراتب بیشتر از خطای نوع دوم است.

Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1a
EBTA
2.741E3
5.544E5
.000
1
.996
.

NITA
-843.613
6.170E5
.000
1
.999
.000

CATA
1.565
5.707E4
.000
1
1.000
4.785

EBIE
-8.189
2.726E3
.000
1
.998
.000

TDTA
-810.069
1.471E5
.000
1
.996
.000

MVTL
-225.111
2.438E4
.000
1
.993
.000

Constant
630.009
1.265E5
.000
1
.996
4.068E273
a. Variable(s) entered on step 1: EBTA, NITA, CATA, EBIE, TDTA, MVTL.

بالاخره جدول فوق متغیرهای مستقلی که در معادله قرار دارند را نشان میدهد که عبارتند از کلیه متغیرهایی که وارد فرآیند تحلیل گردیده اند.ضریب منفی برخی متغیرها نشان دهنده کاهش احتمال سالم بودن و یا به عبارتی افزایش احتمال ورشکستگی ، با افزایش نسبتها است. همچنین مثبت بودن ضرایب برخی نسبتها نشان دهنده افزایش احتمال سالم ماندن با افزایش این نسبتها است. با توجه به فرمول کلی معادله رگرسیون لوجستیک، فرمول نهایی مدل به صورت زیر در می آید:
p/(1-p)=〖log〗_e (2.741E3 EBTA+1.565 CATA-843.613 NITA-8.189 EBIE-810.069 TDTA-225.111 MVTL+630.009)
که در آن P عبارت است از نسبت شرکت های ورشکسته به کل شرکت ها
P(L)=1/(1+〖exp〗^((2.741E3 EBTA+1.565 CATA-843.613 NITA-8.189 EBIE-810.069 TDTA-225.111 MVTL+630.009) )
رابطه بالا مدل نهایی ورشکستگی است. نقطه cut off در اینجا 5/. فرض می شود . چنانچه P(L) برای شرکتی زیر 5/. محاسبه شود انتظار می رود شرکت ظرف سال آتی مشمول ماده 141 قانون تجارت گردد. قابل ذکر است که نقطه 5/. حالتی را نشان می دهد که هزینه خطای نوع اول و نوع دوم برابر فرض می شود.

2)روش Enter برای نمونه یکسال قبل از ورشکستگی (بر اساس نقطه تفکیک 40%):

Classification Tablea

Observed
Predicted

Position
Percentage Correct

0
1

Step 1
Position
0
3
0
100.0

1
0
27
100.0

Overall Percentage

100.0
a. The cut value is .400

این جدول گروههای ورشکسته و سالم را با پیش بینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه میکند، بطوریکه حساسیت مدل در تعیین شرکتهای ورشکسته 100% و در تعیین شرکت های سالم نیز 100 % می باشد. بطور کلی نیز مدل 100% درصد شرکت ها را به درستی تفکیک نموده است. این دقت مدل برای نقطه میان بر 4/. محاسبه شده است.

Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1a
EBTA
2.741E3
5.544E5
.000
1
.996
.

NITA
-843.613
6.170E5
.000
1
.999
.000

CATA
1.565
5.707E4
.000
1
1.000
4.785

EBIE
-8.189
2.726E3
.000
1
.998
.000

TDTA
-810.069
1.471E5
.000
1
.996
.000

MVTL
-225.111
2.438E4
.000
1
.993
.000

Constant
630.009
1.265E5
.000
1
.996
4.068E273
a. Variable(s) entered on step 1: EBTA, NITA, CATA, EBIE, TDTA, MVTL.

ضرایب متغیرهای مستقل موجود در مدل که بر اساس نقطه تفکیک 40% محاسبه گردیده اند،دقیقا با ضرایب متغیرهای مستقل که بر اساس نقطه تفکیک 50% محاسبه شده اند یکسان است.
3)روش Enter برای نمونه یکسال قبل از ورشکستگی (بر اساس نقطه تفکیک 60%):

Classification Tablea

Observed
Predicted

position
Percentage Correct

0
1

Step 1
position
0
3
0
100.0

1
0
27
100.0

Overall Percentage

100.0
a. The cut value is .600

این جدول گروههای ورشکسته و سالم را با پیش بینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه میکند، بطوریکه حساسیت مدل در تعیین شرکتهای ورشکسته 100% و در تعیین شرکت های سالم نیز 100 % می باشد. بطور کلی نیز مدل 100% درصد شرکت ها را به درستی تفکیک نموده است. این دقت مدل برای نقطه میان بر 6/. محاسبه شده است.
Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1a
EBTA
2.741E3
5.544E5
.000
1
.996
.

NITA
-843.613
6.170E5
.000
1
.999
.000

CATA
1.565
5.707E4
.000
1
1.000
4.785

EBIE
-8.189
2.726E3
.000
1
.998
.000

TDTA
-810.069
1.471E5
.000
1
.996
.000

MVTL
-225.111
2.438E4
.000
1
.993
.000

Constant
630.009
1.265E5
.000
1
.996
4.068E273
a. Variable(s) entered on step 1: EBTA, NITA, CATA, EBIE, TDTA, MVTL.

ضرایب متغیرهای مستقل موجود در مدل که بر اساس نقطه تفکیک 40% محاسبه گردیده اند،دقیقا با ضرایب متغیرهای مستقل که بر اساس نقاط تفکیک 50% و 40% محاسبه شده اند یکسان است.
خلاصه نتایج بر اساس روش اینتر:

4)روش Step Wise برای نمونه یکسال قبل از ورشکستگی (بر اساس نقطه تفکیک 50%):

Case Processing Summary
Unweighted Casesa
N
Percent
Selected Cases
Included in Analysis
30
81.1

Missing Cases
7
18.9

Total
37
100.0
Unselected Cases
0
.0
Total
37
100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding
Original Value
Internal Value
0
0
1
1

این نتایج نشان میدهد که شرکتهای تحت بررسی در این پژوهش تعداد 37 شرکت بودند و 7 شرکت داده های از دست رفته و یا missing داشته اند بنابراین 30 شرکت در تحلیل شرکت داشته اند. متغیر وابسته در این پژوهش ورشکستگی یا عدم ورشکستگی است که با دو عدد صفر و یک نشان داده شده اند.

Classification Tablea

Observed
Predicted

Position
Percentage Correct

0
1

Step 1
Position
0
1
2
33.3

1
1
26
96.3

Overall Percentage

90.0
a. The cut value is .500

این جدول گروههای ورشکسته و سالم را با پیش بینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه میکند، بطوریکه حساسیت مدل در تعیین شرکتهای ورشکسته 33.3% و در تعیین شرکت های سالم 96.3% می باشد. بطور کلی نیز مدل 90% درصد شرکت ها را به درستی تفکیک نموده است. این دقت مدل برای نقطه میان بر 5/. میباشد که پیش فرض آن مساوی بودن هزینه خطای نوع اول و نوع دوم است
Variables in the Equationb

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1a
EBTA
104.172
95.438
1.191
1
.275
1.743E45

Constant
-3.389
3.537
.918
1
.338
.034
a. Variable(s) entered on step 1: EBTA.

b. Stepwise procedure stopped because removing the least significant variable result in a previously fitted model.
بالاخره جدول فوق متغیرهای مستقلی که در معادله قرار دارند را نشان میدهد که عبارتند از : نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی ها. با توجه به فرمول کلی معادله رگرسیون لوجستیک، فرمول نهایی مدل به صورت زیر در می آید:
p/(1-p)=〖log〗_e (104.172 EBTA-3.389)
که در آن P عبارت است از نسبت شرکت های ورشکسته به کل شرکت ها
P(L)=1/(1+〖exp〗^((104.172 EBTA-3.389)) )
رابطه بالا مدل نهایی ورشکستگی است. نقطه cut off در اینجا 5/. فرض می شود . چنانچه P(L) برای شرکتی زیر 5/. محاسبه شود انتظار می رود شرکت ظرف سال آتی مشمول ماده 141 قانون تجار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات EPS، ورشکستگی، متغیر مستقل، نسبت های مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار