پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

ت گردد. قابل ذکر است که نقطه 5/. حالتی را نشان می دهد که هزینه خطای نوع اول و نوع دوم برابر فرض می شود.

Variables not in the Equation

Score
df
Sig.
Step 1
Variables
NITA
.995
1
.319

CATA
.515
1
.473

EBIE
1.202
1
.273

TDTA
.109
1
.741

MVTL
.453
1
.501

Overall Statistics
6.456
5
.264

جدول بالا لیست متغیرهایی را نشان می دهد که حذف گردیده اند.

5)روش Step Wise برای نمونه یکسال قبل از ورشکستگی (بر اساس نقطه تفکیک 40%):

Classification Tablea

Observed
Predicted

Position
Percentage Correct

0
1

Step 1
Position
0
1
2
33.3

1
0
27
100.0

Overall Percentage

93.3
a. The cut value is .400

این جدول گروههای ورشکسته و سالم را با پیش بینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه میکند، بطوریکه حساسیت مدل در تعیین شرکتهای ورشکسته 33.3% و در تعیین شرکت های سالم 100% می باشد. بطور کلی نیز مدل 93.3% درصد شرکت ها را به درستی تفکیک نموده است. این دقت مدل برای نقطه میان بر 40/. میباشد.

Variables in the Equationb

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1a
EBTA
104.172
95.438
1.191
1
.275
1.743E45

Constant
-3.389
3.537
.918
1
.338
.034
a. Variable(s) entered on step 1: EBTA.

b. Stepwise procedure stopped because removing the least significant variable result in a previously fitted model.

بالاخره جدول فوق متغیرهای مستقلی که در معادله قرار دارند را نشان میدهد که عبارتند از : نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی ها. ضرایب اهمیت دقیقا برابر با ضرایب بدست آمده بر اساس نقطه تفکیک 50% می باشد.

5)روش Step Wise برای نمونه یکسال قبل از ورشکستگی (بر اساس نقطه تفکیک 60%):

Classification Tablea

Observed
Predicted

Position
Percentage Correct

0
1

Step 1
Position
0
2
1
66.7

1
1
26
96.3

Overall Percentage

93.3
a. The cut value is .600

این جدول گروههای ورشکسته و سالم را با پیش بینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه میکند، بطوریکه حساسیت مدل در تعیین شرکتهای ورشکسته 66.7% و در تعیین شرکت های سالم 96.3% می باشد. بطور کلی نیز مدل 93.3% درصد شرکت ها را به درستی تفکیک نموده است. این دقت مدل برای نقطه میان بر 60/. میباشد.
Variables in the Equationb

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1a
EBTA
104.172
95.438
1.191
1
.275
1.743E45

Constant
-3.389
3.537
.918
1
.338
.034
a. Variable(s) entered on step 1: EBTA.

b. Stepwise procedure stopped because removing the least significant variable result in a previously fitted model.

بالاخره جدول فوق متغیرهای مستقلی که در معادله قرار دارند را نشان میدهد که عبارتند از : نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی ها. ضرایب اهمیت دقیقا برابر با ضرایب بدست آمده بر اساس نقاط تفکیک 50% و 40% می باشد.

5)خلاصه نتایج بر اساس روش :Step Wise

براساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک بر اساس دو روش Enter و Step Wiseبا اهمیت ترین نسبت در مدل نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارائیها می باشد،در حالی که ضریب همبستگی بدست آمده بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارائیها 444% می باشد.

خلاصه تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان جهت انجام تصمیم گیری های صحیح تر نسبت به امر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق بکارگیری نوسانات سود هر سهم به عنوان یک ابزار جایگزین با مدل های پیش بینی ورشکستگی جهت شناخت شرکت های سالم و در معرض بحران آزمون گردیده است.
ملاک مفید بودن نوسانات سود هر سهم جهت شناخت شرکت های سالم و در معرض بحران ارتباط داشتن با عمده نسبت های مالی پر کاربرد در مدل های پیش بینی ورشکستگی می باشد.لذا نسبت های مالی استفاده شده در مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن،لجستیک و DEA را به عنوان معیارهای سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده اند.اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از طریق صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای موجود در بورس شامل ره آورد نوین ، تدبیر پرداز و ……………. جمع آوری گردیده اند.
جامعه آماری موجود در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(به جز شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها) می باشد،که با اعمال محدودیت هایی موجب انتخاب 41 شرکت به عنوان نمونه آماری گردیده است.
تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS17 و با کمک نرم افزار EXell انجام شده است.بدین صورت که ابتدا متغیرهای مربوط به فرضیات 13 گانه محاسبه گردیده است و سپس برای آزمون هر فرضیه همبستگی هر متغیر با سود هر سهم محاسبه شده است.برای آزمون معنا داری ضریب همبستگی بدست آمده نیز از آزمون T استیودنت در سطح معنی داری 1%= α و5%= α استفاده شده است.
نتایج تحقیق:
همانگونه که عنوان گردید موضوع این تحقیق،بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،که با طرح 13 فرضیه فرعی و تجزیه و تحلیل آنها سعی گردیده است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به اینکه نوسانات سود هر سهم دارای بیشترین همبستگی با نوسانات نسبت سود خالص به جمع دارائیها می باشد(994%=ρ)،اما در رگرسیون لجستیک برای نمونه مورد بررسی از شرکت های سالم با اهمیت ترین نسبت مالی نسبت سود قبل از بهره و مالیات می باشد که دارای درجه همبستگی 444% با نوسانات سود هر سهم می باشد.لذا با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش انجام شده نوسانات سود هر سهم به تنهایی قادر به تشخیص سلامتی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد و در کنار آن می بایست از تجزیه و تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال که بخش لاینفک تحلیل مالی است و همچنین سایر ابزارها و مدل های ورشکستگی استفاده نمود.
محدودیت های تحقیق:
با وجود اينکه اين تحقيق يا فته ها و نتايج مفيد قابل توجهي را عرضه کرده است . معهذا ضرورت دارد اين نتايج با ملاحظه محدوديتهاي زيرکه دراين تحقيق وجود داشته است مورد تفسير و تحليل قرار گيرد :
1)بزرگترین محدودیت پیش آمده در ارتباط با پژوهش حاضر عدم وجود تحقیقات مشابه داخلی و خارجی کافی در زمینه کاربرد های سود هر سهم و ارتباط آن با پدیده های اقتصادی از جمله ورشکستگی می باشد.
2)به دلیل اینکه ورشکستگی و بحران مالی در شرکت های یک پدیده آنی نمی باشد و مستلزم گذر زمان است لذا به منظور انجام پژوهش دوره زمانی تحقیق 8 سال در نظر گرفته شده است تا نسبت های مالی بخوبی بیانگر وضعیت شرکت باشند،در نتیجه با در نظر گرفتن دوره زمانی تحقیق و محدودیت های اعمال شده جهت انتخاب نمونه تعداد شرکت های مورد بررسی جهت انجام تحقیق اندک می باشند.
پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی:
1)تحقیقاتی در زمینه ساخت مدل برای پیش بینی ورشکستگی بر این اساس انجام شود که سود هر سهم به عنوان یک متغیر مستقل معرفی شود.
2)تحقیقاتی در زمینه شناسائی شاخص هائی که می توانند به خوبی بیانگر وضعیت شرکت باشند و ضعف ها و قوت های موجود در شرکت ها را نمایان سازد ،به گونه ای که دستکاری مدیریت در حسابها و مساعد نشان دادن نسبت های مالی توسط وی نتواند مانع از پنهان شدن وضعیت واقعی شرکت شود،انجام گردد.
3)تحقیقات دیگری در زمینه سایر کاربرد های سود هر سهم و رابطه آن با سایر متغیر های اقتصادی انجام شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکتهای ورشکسته، متغیر وابسته، نسبت های مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، نقض حقوق، حقوق بین الملل، استرداد مجرمین