پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، قلام تعهدی، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

بهادار طي سـالهاي
1379 الي 1390 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است که بين ارزش افزوده اقتصادي و سود تقسيمي هر سهم هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد، اما بين ارزش افزوده اقتصادي و قيمت سهام رابطه معني داري مشاهده شده است. در نتيجه ارزش افزوده اقتصادي مي تواند برآورد كننده بهتري براي قيمت سهام باشد.
کمالی )1387)، به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال‎ها‎ی 1379 تا 1386 بوده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکت‎ها‎یی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت‎ها‎یی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‎گردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده اند. وی این چنین مطرح می‎کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت‎ها‎ی رشد و سرمایه گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه گذاری‎ها‎ی پرخطری رهنمون می‎کند که سود را دچار نوسان می‎کند و بنابراین با استفاده از تکنیک‎ها‎ی مدیریت سود آن را هموار می‎نمایند ولی زمانی که این شرکت‎ها‎ به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‎شوند، بدهی‎ها‎ به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش می‎دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می‎انجامد.
مشایخی وهمکاران، (1384)، در مقاله “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت‎ها‎ی مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند.

پیشینه خارجی:
چنگ و‎ها‎لي (2013) اجزاي جريان وجوه نقد را با استفاده از يك مدل پيش بيني جريان وجوه نقد بررسي كردند و نتايج تحقيقاتشان نشان داد كه جريان‎ها‎ي نقدي اصلي و غير اصلي هميشه در پيش بيني جريان‎ها‎ي نقدي نقش دارند و توانايي مدل پيش بيني را افزايش مي دهند.
بروچت و همکاران (2012) دريافتند كه بطور متوسط قدر مطلق خطاهاي پيش بيني براي جريان‎ها‎ي نقدي آتي، زماني كه اقلام تعهدي به عنوان يك پيش بيني كننده به جريان‎ها‎ي نقدي عملياتي اضافه مي شوند كوچكتر از زماني است كه جريان وجوه نقد حاصل ازعمليات به تنهايي به عنوان يك پيش بيني كننده استفاده شود.
لیو و همکاران (2011) توان مقایسه‌ای جریان‌های نقدی عملیاتی و سود حسابداری هر سهم را در تشریح ارزشیابی‌های سهام شرکت مورد واکاوی قرار دادند. در تمامی‎موارد مورد بررسی ایشان پیش‌بینی‌های سود هر سهم معیار مناسب‌تری برای ارزش شرکت‌ها بود. مطالعه‌ ایشان یکی از مبانی مهم و کلیدی در اجرای پژوهش حاضر بود؛ به این صورت که توان مقایسه‌ای جریان‌های نقدی در مقابل سود حسابداری را می‌توان در تشریح میزان سود تقسیمی‎شرکت‌ها نیز مطرح نمود.
لی ژانگ ( 2009)، تحقیق درباره «نقش تبادلی دیون و پاداش‎ها‎ی انگیزشی در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در تحقیق خود به ارزیابی نقش حاکمیت شرکتی ساختار سرمایه و پاداش‎ها‎ی انگیزشی مدیرانه در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
می‎پردازد. وی به این نتیجه رسیده است که دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره نقش مؤثری در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند.
روزالين (2008)، در بورس اوراق بهادار كشور استراليا تحقيقی تحت عنوان ثبات سود، اقلام تعهدی و مالكيت سهام مديرانه انجام داده اند. آنها به بررسی ارتباط بين ثبات سود و مقياس كلی اقلام تعهدی كل پرداختند.
آنها به اين نتيجه رسيدند كه اقلام تعهدی كل از ثبات كمتری نسبت به جريانات نقدی بر خوردارند. همچنين مطرح نمودند كه ثبات مؤلفه‎ها‎ی تعهدی به طور مثبتی با قابليت اتكای آن مؤلفه‎ها‎ بستگی دارد. آنها دريافتند كه غير قابل اتكا ترين مؤلفه اقلام تعهدی از بيشترين ثبات برخوردار است. و دلايلی
برا‍ی اين نتيجه نيز ارايه نموده اند. آنها سرانجام به آزمون ارتباط بين ثبات سودو مالكيت سهام مديرانه پرداخته اند اما شواهدی دال بر تأثير اين مكانيزم حاكميت شركتي(مالكيت سهام مديرانه) بر ثبات سود نيافته‎اند.
چیونگ و همکاران ( 2005 )، در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت‎ها‎ی برون سازمانی» ذکر می‎کند که مدیران شرکت‎ها‎ی دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه‎ها‎ی منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می‎کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می‎باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می‎کنند. وی می‎گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت‎ها‎ی سرمایه گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می‎شود و مدیران در این حالت هزینه‎ها‎یی را برای سهامداران ایجاد می‎کنند که ثروت سهامداران را کاهش می‎دهد، و اگر نظارت برون سازمانی و خارجی سهامداران برون سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت طلبانه محدود خواهد شد.

2-18 خلاصه فصل
نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. دراین زمینه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه‌مدت در این مورد بحث می‌کند که سهامداران نهادی به منظور بالا بردن عایدات جاری خود باعث ایجاد انگیزه برای مدیران در راستای انجام مدیریت سود می‌شوند و دیدگاه سهامداران نهادی بلند‌مدت فرض می‌کند که سهامداران نهادی به عنوان یک مکانیزم مکمل حاکمیت شرکتی موجب کاهش انگیزه‌های مدیریت سود می‌شوند.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 مقدمه
دانش و معرفت بشر حاصل تلاش کاوشگرانه ای است که طی قرنهای متمادی صورت گرفته و از طریق انتقال به نسلهای بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده است. این دانش و معرفت از خصلت افزایشی و گسترش دهنده برخورداری است. یعنی در هر مقطع و دوره تاریخی از زندگی بشر، معلومات جدیدی حاصل گردیده است. از طرف دیگر علم، زاده و بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند محدود نیست. بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است. تا به حل مسئله یا دشواری ذهنی عملی نایل آید چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها و ارزش‎ها‎ی اجتماعی پیوندی مستحکم می‎زند، بی تردید، توسعه كيفي و کمی‎جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‎ها‎ و تصمیم گیری‎ها‎ بر پایه تحقیقات علمی‎است، از اينرو، مدت‎ها‎ این نظر و تلقی حاکم بوده است، که نوآوری‎ها‎ی تکنولوژیک از درون خود پیشرفت‎ها‎ی علمی‎نشأت می‎گیرند، به عبارت دیگر روند و جهت پیشرفت علوم و تحقیقات تا حدود زیادی تابع عوامل درونی است. تحقیق و پژوهش فعالیتی است، که در سایه آن به اطلاعات و آگاهی‎ها‎ی بیشتری در رابطه با محیط پیرامون خود پی برده و به تأثیراتی که بر آنها داریم دست می‎یابیم. علی رغم اینکه تحقیقات مختلف، به صورت‎ها‎ی گوناگونی انجام می‎شوند با این حال مهم ترین ویژگی یا وجه تمایز پژوهش که در رابطه با کشف و اکتشاف است، تغییر نکرده و بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین می‎توان گفت که بشر در هر دوره تاریخی به آگاهی از روش و ابزار کسب معلومات و به عبارتی روشهای تحقیق نیاز داشته و دارد. این روش و ابزار نیز به تناسب توسعه بوده است؛ به نحوی که روش‎ها‎ی امروز کامل تر از گذشته است و طبعاً روشهای آینده کامل تر از روشهای امروز خواهد بود. محقق بايستي پس از انتخاب موضوع به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. تعيين روش تحقيق به اهداف و ماهيت موضوع تحقيق و نيز تسهيلات اجرايي آن بستگي دارد. بنابراين وقتي مي توان در مورد روش تحقيق تصميم‌گيري كرد كه ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص شود. به عبارتي در اين مرحله، هدف آن است كه پژوهشگر تعيين كند چه روشي را بكار گيرد تا او را به نحوي دقيق و كارآمد به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق‌ رهنمون شود. در اين فصل به بيان روش تحقيق‌ پرداخته خواهد شد.

3-2 روش تحقيق
هدف از انتخاب روش تحقيق تعیین روش و شيوه‌اي مناسب براي بررسي موضوعي خاص است. دستيابي به هدف‎ها‎ي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني که با روش شناسي10 درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق (خاکي، 1382). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی‎به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‎رود (عزتی، 1376).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‎دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ای خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی‎که با هدف برخورداری از نتایج یافته‎ها‎ برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‎پردازیم آن را تحقیق کاربردی11 می‎نامیم. اما وقتی که که اساسا برای بهبود درک خود درباره ی مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط‎ها‎ی سازمانی روی می‎دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‎کنیم آنرا تحقیق بنیادی یا پایه ای12 می‎خوانیم (سکاران، 1386).
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از داده‎ها‎ی مشاهـــده شده انجام می‎شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).

3-3 جامعه آماري
جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‎خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديده‎ها‎يي اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد و آحاد جامعه آماري داراي ويژگي‎ها‎ي مشتركي هستند كه آنها را از ساير پديده‎ها‎ي خارج از قلمرو جامعه آماري مشخص مي سازد، اين ويژگي‎ها‎ را صفت مشترك جامعه آماري مي گويند (متاني، 1386، ص108).
جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

3-4 نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه‎ها‎ كه از يك قسمت، يك گروه، يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي شود، بطوريكه “اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگي‎ها‎ي آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سهامداران نهادی، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت سود، وجوه نقد، جریان نقد آزاد