پایان نامه ارشد درمورد واج آرایی، مراعات نظیر

دانلود پایان نامه ارشد

بیت اول )صناعات ادبی(( استعاره)) به کار رفته است.
استعاره مصرحه مجرده: خسرو خاور که منظور خورشید(مستعارله) می باشد.
در بیت دوم ) صنعت ادبی(( استعاره)) به کار رفته است.
استعاره کنایی تشخیص: صبح خندید مستعارله: صبح مستعارمنه: انسان جامع: باز و روشن شدن چهره
در بیت سوم ) صناعت ادبی(( کنایه)) به کار رفته است.
کنایه: گره از ابرو گشودن منظور خندان و شاد شدن و گره بر دل زدن
منظور گرفتار کردن می باشد.
در بیت چهارم ) صناعت ادبی((کنایه)) به کار رفته است.
دست شستن از کاری کنایه از رها
و ترک کردن آن کار می باشد.
در بیت هفتم ) صنعت ادبی(( کنایه)) به کار رفته است.
خون خوردن: کنایه از سختی و رنج بردن می باشد.
در بیت هشتم ) صناعات ادبی((تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: زره مو مشبه: مو مشبه به:زره
وجه شبه: محافظت کردن / تشبیه مضمر: که مژۀ یار به تیر تشبیه شده است.
در بیت یازدهم ) صناعات ادبی((مجاز، و استعاره و)) به کار رفته است.
مجاز به علاقه ظرف و مظروف: ساغر(ظرف) ذکر شده اما منظور می (مظروف)
می باشد / استعاره کنایی تشخیص: مستعارله: زمانه مستعارمنه: انسان جامع: میخواری/
در بیت دوازدهم )صناعاتی ادبی((واج آرایی، تشبیه)) به کار رفته است.
واج آرایی: تکرار صامت ش در بیت / تشبیه مرسل و مفصل: مشبه: او (منصور) مشبه به : خورشید
ادات: چون وجه شبه: انجم سوز، سوزانندن
غزل154
راهــی بــزن کــه آهـی بـر ساز آن توان زد شـعـری بـخوان که با او رطل گران تـوان زد
بـر آستــان جــانــان گـــر سر توان نهادن گـلـبـانگ سـربلنـدی بـــر آسمـان توان زد
قـد خــمـیـده مــا سـهـلـت نــمایــد اما بــر چشم دشمنان تیر از این کمان تـوان زد
در خــانـقـه نـگـنـجـد اسـرار عـشـقـبـازی جـــام مـی مـــغـانـه هـم بـا مغان توان زد
درویـــش را نـبـاشد بــرگ سـرای سـلطان ماییم و کـهنـه دلقـی کآتش در آن توان زد
اهـل نــظــر دو عـالـم در یــک نـظر ببازند عـــشق است وداو اول بـر نقد جان توان زد
گــر دولـت و صالت خــواهد دری گــشودن سـرها بــدیــن تـخـیـل بـر آستان توان زد
عشق و شــباب و رنــدی مجموعۀ مراد است چــون جمع شــد معانی گوی بیان توان زد
شد رهـزن سلامت زلف تو و این عجب نیست گــر راهـزن تـــو باشی صد کاروان توان زد
حــافــظ بــه حق قران کزشید و زرق باز آی بـاشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« جناس، موازنه، واج آرایی، مراعات نظیر، موازنه».
در بیت اول )صناعات ادبی((جناس،ایهام،جمع» به کار رفته است.
جناس زائد: در واژه های راهی، آهی
در بیت دوم ) صناعات ادبی((جناس و واج آرایی)) به کار رفته است.
جناس لاحق: در واژه های آستان، آسمان می باشد / واج آرایی: تکرار مصوب بلند A))
در بیت سوم ) صناعات ادبی(( مراعات نظیر)) به کار رفته است.
مراعات نظیر: تیر، کمان، زدن می باشد(ملازمت).
در بیت چهارم )صتاعات ادبی((جناس، واج آرایی )) به کار رفته است.
جناس زائد: در واژه های مغان، مغانه / واج آرایی: تکرار صامت(م) در مصرع دوم
در بیت هشتم ) صناعات ادبی(( ایهام،جمع)) به کار رفته است.
ایهام: معانی الف)جمع معنی، مفهوم ب) یکی از فنون علوم بلاغی / بیان الف) ادای معانی و تقریر می باشد ب) یکی از فنون علوم بلاغی
در بیت نهم) صنعت ادبی(( مراعات نظیر)) در راهزن، کاروان به کار رفته است.

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
« مجاز، تشبیه».
در بیت اول )صناعت ادبی((مجاز)) به کار رفته است.
مجاز به علاقه ظرف و مظروف: رطل(ظرف) آورده شده و منظور باده(مظروف) می باشد.
در بیت سوم ) صناعت ادبی(( تشبیه )) به کار رفته است.
تشبیه مضمر: قد خمیده به کمان تشبیه شده است.
در بیت ششم ) ((تشبیه)) به کار رفته که نوع آن:
تشبیه بلیغ: نقد جان مشبه: جان مشبه به: نقد وجه شبه: ارزش و گرانقدری
در بیت هفتم ) صنعت ادبی ((تشبیه بلیغ )) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: دولت وصال مشبه: وصال مشبه به: دولت وجه شبه: ارزشمندی، نیک بخت شدن
در بیت دهم ) صنعت ادبی(( تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ:گوی عیش مشبه: عیش مشبه:گوی وجه شبه: دست نیافتنی

غزل155
اگـــر روم ز پــی اش فـتـنـه هـا بـرانگیزد ور از طـلـب بـنـشـیـنـم بـه کینه بـرخیزد
و اگــر بــه رهـگـذری یـکـدم از وفــاداری چــو گـرد در پی اش افتم چو باد بـرگریزد
و اگــر کنم طـلـب نـیـم بوسه صد افسوس زحـقـۀ دهـنـش چـون شــکــر فـرو ریـزد
من آن فـــریـب کـه در نرگس تو می بینم بــس آب روی کـه بــا خـاک ره بــرآمیزد
فــراز و شیب بـیـابـان عـــشق دام بلاست کــجـاســت شـیـردلــی کـز بــلا نپرهیزد
تـو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده بـاز هـــزار بـــازی از ایـــن طـرفـه تر برانگیزد
بــــر آستـانــۀ تـسلیم سـر بـنـه حــافظ کـــه گر ستیزه کــنـی، روزگــــار بـستیزد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« واج آرایی، ایهام، اغراق، طباق، خطاب النفس، واج آرایی».
در بیت سوم )صناعات ادبی(( واج آرایی)) به کار رفته است
واج آرایی: تکرار صامت S در مصرع اول
در بیت سوم )صناعات ادبی(( واج آرایی، ایهام)) به کار رفته است
ایهام: افسوس الف) معنی مورد نظر ، طعنه و استهزاء ب) حسرت وتأسف
در بیت چهارم ) صناعت ادبی((اغراق)) به کار رفته است
در بیت پنجم ) صناعت ادبی((طباق )) به کار رفته است
طباق: در واژه های فراز، شیب است
در بیت هفتم ) صناعات دابی((خطاب النفس، واج آرایی)) به کار رفته است
واج آرایی: صامت(س) در بیت تکرار شده است

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
«تشبیه ،استعاره».
در بیت دوم ) صنعت ادبی((تشبیه)) به کار رفته است:
تشبیه: مشبه: من مشبه به: گرد ادات: چو وجه شبه: تواضع معلق بودن / تشبیه: او(معشوف) مشبه به: باد
ادات: چو وجه شبه: گریختن، سرعت
در بیت سوم )صناعات ادبی(( تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: حقۀ دهنش مشبه: دهن مشبه به: حقه وجه شبه: خردی و کوچکی / تشبیه:مشبه:افسوس مشبه به: شکر
ادات: چون وجه شبه محذوف: شیرینی
در بیت چهارم ) صناعات ادبی((استعاره)) به کار رفته است:
استعاره مصرحه مجرده: مستعار: نرگس مستعارله: چشم جامع: زیبایی و سیاهی
در بیت پنجم ) صناعت ادبی((تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: بیابان عشق مشبه: عشق مشبه به: بیابان
وجه شبه: سختی و رنج
در بیت هفتم ) صناعت ادبی(( استعاره)) به کار رفته است.
استعاره مکنیه: درگاه تسلیم مستعارله: تسلیم مستعارمنه: بارگاه و مکان مقدس قرینه: در گاه و سر نهادن
غزل156
به حسن خلق و وفا کس بـه یـار مـا نـرسد تــرا در ایـن سخن انکار کـار مـا نــرسد
گـرچـه حسن فروشان بـه جــلوه آمده انـد کسی بـه حسن و ملاحت بـه یار ما نرسد
به حق صحبت دیرین کــه هیچ مـحـرم راز بــه یـار یـک جـهت حـقگـزار ما نـرسد
هزار نفش بـرآید ز کـلـک صـنـع و یـــکی بــه دلپذیری و نــقش و نـگار ما نــرسد
هــزار نـــقد بــــه بـازار کــایـنـات آرنـد یــکی بـه سکۀ صاحب عیـار مـا نــرسد
دریــغ قــافــلـۀ عمر کآنـچـنان رفــتـنـد کــه گـردشان بـه هوای دیار مـا نــرسد
دلا ز رنــج حـسـودان مــرنج و واثـق باش کـــه بــد بــه خــاطر امیدوار مـا نرسد
چنان بـزی که اگر خاک ره شـوی کـس را غبار خــاطـری از رهـگـذار مـــا نــرسد
بـسوخت حــافظ و ترسـم که شرح قصۀ او بــه سـمـع پــادشه کـامـگـار مـا نرسد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« سیاقۀ الاعداد، و مبالغه، تسنیق الصفات و مراعات نظیر، جناس، التفات وواج آرایی».
در بیت اول 9 صناعات ادبی((سیاقۀ الاعداد، و مبالغه)) به کار رفته است.
سیاقۀ الاعداد: مصرع اول / مبالغه: یار خود را در زیبایی، اخلاق و پیمان دوستی بی همتا می داند(تبلیغ)
در بیت سوم ) صنعت ادبی((تسنیق الصفات))به کار رفته است.
در بیت چهارم ) صناعات ادبی((مراعات نظیر، مبالغه )) به کار رفته است.
مراعات نظیر:در واژه های نقش، کلک، نگار می باشد(ملازمت) /
در بیت پنجم ) صنعت ادبی((مراعات نظیر) به کار رفته است.
مراعات نظیر: در واژه های نقد، بازار، سکه، عیار تناسب وجود دارد(ملازمت).
در بیت هفتم ) صنعت ادبی(( جناس )) به کار رفته است.
جناس زائد: در واژه های رنج ، مرنج
در بیت هشتم ) صنعت ادبی((التفات)) از مخاطب(( مصرع اول)) به متکلم در (مصرع دوم) مراعات شده است.
در بیت نهم ) صنعت ادبی ((واج آرایی)) بکار رفته و آن تکرار صامت S) )می باشد.

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
« استعاره،تشبیه».
در بیت چهارم ) صناعت ادبی((استعاره)) به کار رفته است.
استعاره مکنیه: کلک صنع
مستعارله: صنع مستعارمنه : نقاش قرینه: کلک، نقشه براوردن جامع: هنر آفرینی / استعاره مصرحه
مرشده:مستعار: نگار مستعارله: محبوب زیبا رو جامع: زیبایی و ظرافت
در بیت ششم ) صنعت ادبی((تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: مشبه: عمر مشبه به: قافله وجه شبه: به سرعت گذشتن

غزل157
هـــر کـه رابـــه خط سبـزت سر سودا باشد پـــای از ایــن دایره بیرون ننهد تــا باشد
من چــون از خـاک لحد لاله صفت بــرخیزم داغ ســـودای تــوام سّــــر سویدا بــاشد
تـــو خــود ای گـوهــر یکدانه کجایی آخـر کــز غـمـت دیــدۀ مــردم همه دریا باشد
از بـن هــر مـــژه ام آب روان اســت بـــیـا اگـرت مـیـل لـب جـــوی و تــماشا باشد
چون گل و می دمی از پـرده بـرون آی و درآ کــه دگــر بــاره ملاقات نـــه پــیدا باشد
ظـل مـمـدود خـــم زلــف تـــوام بر سر باد کــانـدر ایـــن ســایه قرار دل شیـدا باشد
چشمت از نـاز بــه حــافـظ نـکـند میل آری سـر گــرانــی صـفـت نــرگس رعنـا بـاشد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« جناس، غلو، مراعات نظیرو ایهام».
در بیت دوم ) صناعت ادبی(( جناس)) به کار رفته است.
جناس زائد: در واژه های سودا،سویدا می باشد
در بیت سوم )صناعات ادبی(( غلو،)) به کار رفته است.
در بیت در بیت هفتم )صناعات ادبی(( ایهام)) به کار رفته است
ایهام: نرگس الف) چشم، یار ب) گل نرگس
چهارم ) صناعات ادبی(( مراعات نظیر)) به کار رفته است

صناعات معنو ی که دراین غزل بکاررفته اند:
«مجاز واستعاره».
در بیت اول ) صناعات ادبی((مجاز و استعاره)) به کار رفته است.
مجاز به علاقه سبب و مسبب: سودا (مسبب) که منظور عشق و عاشقی (سبب) می باشد. / استعاره مصرحه مجرده: مستعار
خط سبز مستعارله: سبزۀ عذار
در بیت دوم ) صناعت ادبی(( تشبیه )) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: مشبه: من ( عاشق) مشبه به: لاله صفت
وجه شبه: سرخی و داغ سیاه
در بیت سوم )صناعت ادبی(( استعاره)) به کار رفته است.
استعاره مکنیه: ای گوهر یگانه مستعاره له: گوهر مستعارمنه: انسان( معشوق)
در بیت چهارم ) صناعت ادبی(( تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه مضمر: چشم اشک ریزان خود را به جوی آب تشبیه کرده است.
در بیت پنجم ) صنعت ادبی(( تشبیه)) به کار رفته است و نوع آن: تشبیه جمع: مشبه: تو مشبه به: گل، می وجه شبع: سرخی
در بیت هفتم )صناعت ادبی(( استعاره)) به کار رفته است.
ایهام: نرگس الف) چشم، یار ب) گل نرگس / استعاره مصرحه مجرده:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد واج آرایی، مراعات نظیر Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مراعات نظیر، واج آرایی، ضرب المثل، ایجاز حذف