پایان نامه ارشد درمورد واج آرایی، مراعات نظیر، اسلوب معادله

دانلود پایان نامه ارشد

مشبه به:شمع
ادات:چون وجه شبه: سوختن / استعاره کنایی(تشخیص): مستعارله: صراحی مستعارمنه: انسان
قرینه:گریه کرد جامع متاثر شدن و گریستن
در بیت هشتم) صناعات ادبی (( تشبیه و استعاره)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: ابرو کمان مشبه: ابرو مشبه به: کمان وجه شبه: خمیدگی و منحنی شکل / استعاره مکنیه:
مستعارله: چشم مستعارمنه: کمان قرینه: تیر جامع: گرفتار و زخمی کننده
غزل138
یـــاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد بــه وداعی دل غمدیدۀ مــا شاد نـــکرد
آن جوانبخت که می زد رقم خیر و قبول بـنـدۀ پـیـر نــدانــم ز چـــه آزاد نـکرد
کــاغذین جامه به خونآب بشویم که فلک ره نـمـونیم بــه پــای عـلـم داد نـکـرد
دل بـــه امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد در این کوه که فـــریـاد نکرد
ســایــه تـا بـاز گرفتی زچمن مرغ سحر آشیـــان در شـکـن طرۀ شـمشاد نـکرد
شایــد ار پـیـک صبــا از تـو بیاموزد کار ز آن که چالاکتر از ایــن حرکت باد نکرد
کـلک مــشاطۀ صنعش نکشد نقش مراد هــر کــه اقـرار بدین حسن خداداد نکرد
مــطــربا پـرده بــگردان و بزن راه عراق کـــه بـدیـن راه بـشد یـار و زما یاد نکرد
غــزلـیـات عــراقـی اســت سرود حافظ که شنید ایـــن ره دلسوز کـه فریاد نکرد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
«جناس ، طباق، تضاد، واج آرایی ، تلمیح، مراعات نظیرو، ایهام».
در بیت اول) صناعات ادبی((جناس و طباق)) به کار رفته است.
جناس خط: در واژه های یاد، باد می شود / جناس لاحق: در واژه های شاد، یاد می باشد / نوعی تضاد در واژه های غمدیده و شاد
در بیت دوم )صنعت ادبی(( تضاد)) به کار رفته است:
طباق ایجاب: در واژه های جوان، پیر وجود دارد.
در بیت چهارم )صناعات ادبی((واج آرایی ، تلمیح)) به کار رفته است.
واج آرایی: صامت (ک) در مصرع دوم / تلمیح:اشاره به داستان فرهاد و کوه کندن او
در بیت پنجم) صناعت ادبی((مراعات نظیر )) به کار رفته است.
مراعات نظیر: تناسب در واژه های چمن، شمشاد و مرغ، آشیان می باشد.
در بیت ششم) صناعت ادبی((واج آرایی )) به کار رفته است.
واج آرایی: صامت (ک) که شش بار تکرار شده است .
در بیت هشتم )صناعات ادبی(( مراعات نظیر ، ایهام )) به کار رفته است.
مراعات نظیر: در واژه های مطرب ، پرده، راه ،عراق تناسب از نوع ملازمت می با شد / ایهام:عراق الف) نام آهنگی
در دستگاه موسیقی ب) نام کشور
در بیت نهم صنعت ادبی((ایهام)) به کار رفته است.
ایهام: عراقی الف) منظور فخرالدین عراقی ب) در معنی دوم دستگاه عراق ، اصطلاح موسیقی

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
«استعاره وتشبیه».
در بیت پنجم) صناعت ادبی((استعاره)) به کار رفته است.
استعارمکنیه: مستعارله: شمشاد مستعارمنه: انسان(معشوق) قرینه: طره جامع: بلندی قامت
در بیت ششم) صناعات ادبی((تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: پیک صبا مشبه: صبا مشبه به: پیک
وجه شبه: سرعت و پویایی
در بیت هفتم) صنعت ادبی(( تشبیه)) به کار رفته است:
تشبیه بلیغ:مشاطه صنع مشبه: صنع مشبه به:مشاطه وجه شبه: هنر آفرینی

غزل139
روبــر رهـش نـهـادم و بر من گذر نــکرد صـد لـطـف چــشـم داشتم و یک نظر نــکرد
سـیـل سرشــک مـا ز دلش کین بدر نبرد در سـنــگ خـــاره قــطـرۀ بـاران اثــر نـکرد
یــا رب تــو آن جـــوان دلاور را نـگاه دار تـیـــر آه گــوشــه نــشـیـنان حـذر نــکـرد
مـــاهی و مرغ دوش ز افغان مـــن نخفت و آن شوخ دیـده بـین که سر از خواب بر نکرد
می خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع او خـــود گــذر بــه مــا چو نسیم سحر نکرد
جـانـا کـدام سنـگدل بـی کـفـاـیت است کـــوپیش زخم تیغ تـــو جــــان را سپر نکرد
کـلـک زبــان بـریـدۀ حـــافظ در انـجمن بــا کــس نــگـفـتـه راز تـو تا ترک سر نکرد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« مراعات نظیر،غلو، اسلوب معادله،ایغال و واج آرایی، جناس، مبالغه، حسن تعلیل».
در بیت دوم) صناعات ادبی((مراعات نظیر،غلو، اسلوب معادله،و ایغال)) به کار رفته است.
مراعات نظیر: در واژه های قطره،باران،سیل / غلو: به سبب اشک ریختن فراوان سیل روان شده است .
در بیت پنجم )صناعت ادبی((واج آرایی )) به کار رفته است.
واج آرایی، صامت (م) در بیت
در بیت ششم )صنعت ادبی(( جناس زائد)) بین واژه های جانا، جان مرا مراعات شده است.
در بیت هفتم ) صناعات ادبی(( مبالغه، حسن تعلیل)) به کار رفته است.
مبالغه: افشای راز برابر با سر باختن می باشد

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
«تشبیه،استعاره».
در بیت دوم) صناعت ادبی((تشبیه )) به کار رفته است.
تشبیه مضمر:که دل به سنگ خارا (وجه شبه تاثیرناپزیری) و اشک به قطره باران( وجه شبه: نرمی و شدت ریزش) تشبیهشده است.
در بیت سوم )صنعت ادبی(( تشبیه بلیغ)) به کار رفته است. / تیر آه: مشبه:آه مشبه به: تیر وجه شبه: تاثیر گذار و نابود کننده
در بیت پنجم )صناعت ادبی((تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه مرسل و مفصل (مصرع اول): مشبه :من مشبه به: شمع ادات:چو
وجه شبه: مردن (سوختن و جان فدا کردن) / تشبیه (مصرع دوم) مشبه: او مشبه به: نسیم سحر ادات:چون
وجه شبه: گذر نکرد (پویایی و تحرک)
در بیت هفتم ) صناعت ادبی(( استعاره)) به کار رفته است.
استعاره مکنیه: کلک زبان بریده مستعارله: کلک
مستعارمنه: انسان قرینه: زبان بریده جامع: خاموش و ساکت

غزل140
دلــبــر برفت و دلشدگان را خبـر نکرد یاد حریف شهر و رفـیـق سفـــر نــکرد
یـا بـخت من طریق مروت فـرو گذاشت یـــا او بـــه شـاهـراه طریقت گذر نکرد
گــفتم مگر به گریه دلش مهربانم کنم چون سخت بود، در دل سنگش اثر نـکرد
شــوخی مکن که مرغ دل بی قرار مـن سـودای دام عاشقی از سر بــدر نــکــرد
هرکس که دید روی تو بوسید چشم من کـاری کــــه کرد دیدۀ من بی نظر نکرد
من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع او خــود گــذر به ما چو نسیم سحر نکرد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« جناس ، واج آرایی،ایهام».
در بیت دوم ) صناعات ادبی((جناس و واج آرایی)) به کار رفته است.
جناس زائد: بیت واژه های طریق، طریقت می باشد / واج آرایی: صامت (T) در بیت.
در بیت پنجم ) صنعت ادبی((ایهام)) به کار رفته است:
ایهام: نظر الف) به معنی بصیرت و دانایی ب) که معنی نگاه و نگریستن هم می دهد

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
« تشبیه».
در بیت چهارم ) صنعت ادبی(( تشبیه)) به کار رفته است.
تشبیه بلیغ: مرغ دل مشبه: دل مشبه به: مرغ وجه شبه: گرفتاری
در بیت ششم ) صنعت ادبی ((تشبیه)) به کار رفته است:
تشبیه مرسل مفصل ( مصرع اول): مشبه: من مشبه به:شمع ادات:چو وجه شبه: جان فدا کنم
تشبیه مصرع دوم: مشبه: او مشبه به: نسیم سحر ادات: چو وجه شبه: گذر نکردن

غزل141
دیـدی ای دل کـه غم عشق دگر بار چه کرد چـــون بشد دلبــر و با یار وفادار چــه کرد
آه از آن نـــرگس جادو که چه بـازی انگیخت آه از آن مـست که با مردم هشیار چـه کرد
اشـک مــن رنـگ شفق یافت ز بی مهری یار طالع بی شفقت بین که در این کار چـه کرد
بــــرقی از منزل لیلی بـدرخشـیـد سـحــر وه که بــا خرمن مجنون دل افگار چـه کرد
ســاقــیـا جـــام مـی ام ده که نگارندۀ غیب نیست معلوم کــــه در پردۀ اسرار چه کرد
آن که پر نــقـش زد ایــن دایـرۀ مـیــنایـی کس ندانست کـه در گـردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت یـــار دیرینه ببینید که بـا یـار چـــه کــرد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
« جناس، طباق، ایهام و مراعات نظیر».
در بیت اول) صنعت ادبی(( جناس))به کار رفته است.
جناس اشتقاق: در بین واژۀ های دل، دلبر می باشد.
در بیت دوم) صناعات ادبی ((طباق، ایهام ، )) به کار رفته است.
طباق : در واژه های مست، هوشیار وجود دارد / ایهام تضا: مست که منظور چشم مخمور یار می باشد با هشیار در تضاد است.
در بیت سوم ) صنعت ادبی (جناس ) به کار رفته است:
جناس شبه اشتقاق: بین واژه های شفق، شفقت می باشد.
در بیت پنجم )صنعت ادبی(( مراعات نظیر)) به کار رفته است.
مراعات نظیر: در بیت واژه های((ساقی، جام، می)) (ملازمت)
در بیت ششم ) صنعت ادبی((مراعات نظیر)) به کار رفته است. در بین واژه های دایره ، پرگار تناسب از نوع ملازمت می باشد.

صناعات معنوی که دراین غزل بکاررفته اند:
« استعاره، تشبیه».
در بیت دوم) صناعت ادبی ((استعاره )) به کار رفته است.
استعاره مصرحه مجرده: مستعار : نرگس مستعارله: چشم سحر انگیز معشوق قرینه: جادو
جمع: مخموری
در بیت هفتم )صنعت ادبی ((تشبیه بلیغ)) به کار رفته است: آتش غم مشبه : غم مشبه به: آتش
وجه شبه: سوزنده
غزل142
دوستـــان دخــــتر رز توبه ز مستوری کرد شـد ســوی مـحـتـسب و کار به دستوری کرد
آمـد از پرده بــه مـجلس عرقش پاک کنید تـا نگویند حریفان کــــه چـرا دوری کـــــرد
مــژدگـانی بده ای دل که دگر مطرب عشق راه مـسـتـانـه زد و چـارۀ مـخـمــوری کـــرد
نه به هفت آب کــه رنگش به صد آتش نرود آنچـه بــــا خــــرقۀ زاهـــد مــی انگور کرد
غـنـچـۀ گـلبـن و صلم ز نسیمش بــشکفت مــرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد
حافظ افتادگی از دست مده زآن که حـسود عرض و مـال و دل و دیـن در سر مغروری کرد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند:
«واج آرایی،تلمیح،مراعات نظیر،طباق، سیاقه الاعداد،جمع، خطاب النفس».
در بیت اول) صنعت ادبی(( واج آرایی)) به کار رفته است.
واج آرایی: صامت(س) که پنج بار تکرار شده است.
در بیت چهارم )صناعات ادبی(( تلمیح)):اشاره به شیوه تطهیر که هفت بار شستن می باشد
در بیت پنجم )صنعت ادبی(( مراعات نطیر)) به کار رفته است.
مراعات نظیر: بین واژه های(( غنچه،گلین، برگ، گل)) که از نوع جنسیت می باشد.
در بیت ششم) صناعات ادبی(( طباق، سیاقه الاعداد،جمع، خطاب النفس)) به کار رفته است.
طباق: در واژه های افتاد، مغرور وجود دارد / سیاقه الاعداد: واژه های مفرد عرض، مال، دل و دین
که متوالی آ مده اند.
غزل143
سـالـهـا دل طلب جـام جـم از مـا می کرد و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کـرد
گوهری کز صدف کــون و مکان بیرون است طلـب از گـمـشدگـان لب دریا می کـرد
مـــشکل خویش بر پیر مــغان بـردم دوش کو بـــه تأیید نظر حمل معما مـی کــرد
دیـدمـش خـرم و خندان قدح باده بـه دست و انــدر آن آینه صد گونه تماشا می کـرد
گفتم این جام جهان بین بـه توکی داد حکیم گفت آن روز کــه این گنبد مینا می کرد
بـیـدلــی در همـــه احـوال خدا با او بـــود او نمیــدیــدش و از دور خـــدا را میکرد
ایــن همه شعبدۀ خویش که مـی کـرد اینجا سامری پیش عصا و یــد بیضا مــی کرد
گـفـت آن یـار کـز او گـشـت سـردار بــلند جرمش این بود که اسرار هویدا مــی کرد
فیض روح القدس ار باز مــدد فــرمـــایـــد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا مـی کـرد
گفتمش سلسلۀ زلـــف بـتـان از پـی چیست گفت حافظ گله ای از دل شیدا مـی کرد

صناعات لفظی که دراین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مراعات نظیر، واج آرایی، ایهام تناسب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مراعات نظیر، واج آرایی، ایهام تناسب