پایان نامه ارشد درمورد هوايي، –، نيروي

دانلود پایان نامه ارشد

است . در اين قسمت تجهيزات عمده نيروي زميني امارات مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

– تانک هاي نيروي زميني امارات
نيروي زميني امارات عربي متحده بطور عمده داراي چهار نوع تانک بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 19 تانک هاي نيروي زميني امارات
رديف
نوع تانک
کشور سازنده
تعداد
توضيحات
1
تانک لکرلک (Leclerc)
فرانسه
388
پيشرفته
2
تانک AMX-30
فرانسه
64
متوسط
3
تانک OF-40 Mk2 (Lion)
ايتاليا
36
متوسط
4
تانک اسکورپين (Scorpion)
انگلستان
80
سبک
مجموع تانک هاي امارات در سال 2013 : 568 دستگاه

– خودروهاي زرهي نيروي زميني امارات
نيروي زميني امارات عربي متحده داراي انواع خودروهاي زرهي رزمي و نفربر بشرح جدول ذيل
مي باشد :
جدول 20 خودروهاي زرهي امارات
رديف
نوع خودرو زرهي
تعداد
توضيحات
1
نفر بر AMX-VCI
10

2
نفربر Engesa EE-11 Urutu
30

3
نفربر ACV-ESV/S
63
در حال بازسازي
4
نفربر VAB
20

5
نفربر VCR
80

6
نفربر M-3 (Panhard)
250
ارسال تعدادي به عراق
7
خودرو زرهي رزمي AMX-10P
20

8
خودرو زرهي رزمي BMP-3
590
بروز رساني شده
9
خودرو زرهي رزمي BTR-94
90

10
خودرو زرهي رزمي AMV-L
5

11
خودرو زرهي AML-60/90
105

12
خودرو زرهي Engessa EE-9 Cascavel
100

13
خودرو زرهي ACV AAOV
75

14
خودرو زرهي RG-31
76

15
خودرو زرهي Fuchs-2
32

16
خودرو زرهي سبک Terrier
10

17
خودرو زرهي سبک RG-12
16

18
خودرو زرهي سبک VBL
24

19
خودرو زرهي سبک M-ATV
50

20
خودرو زرهي سبک Nimr
500

مجموع خودرو هاي زرهي امارات در سال 2013 : 1620 دستگاه

– ادوات توپخانه اي نيروي زميني امارات
نيروي زميني امارات عربي متحده داراي انواع ادوات توپخانه اي بشرح جدول ذيل
مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 21 ادوات توپخانه اي امارات
رديف
نوع ادوات توپخانه اي
تعداد
توضيحات
1
توپ 155 م م MK-F3
20

2
توپ 155 م م G 6
78

3
توپ 155 م م M109A3
85

4
هويتزر 130 م م Type 59
30

5
هويتزر 105 م م l-118
81

6
خمپاره انداز 120 م م
12

7
خمپاره انداز 120 م م Agrab SP
4

8
خمپاره انداز 122 م م Firose -25 TR-122
48

9
خمپاره انداز 227 م م HIMARS
20

10
راکت 300 م م Smerch
6

مجموع ادوات توپخانه اي امارات در سال 2013 : 384 دستگاه

– رادارهاي زميني نيروي زميني امارات
نيروي زميني ارتش امارات داراي دو دستگاه رادار زميني از نوع ORTAS 17M مي باشد که در سال 2005 ميلادي آنها را دريافت نموده است . بر اساس طرحريزي بعمل آمده توسط ارتش امارات ، نيروي زميني اين کشور در آينده نزديک به سه دستگاه رادار زميني کبرا نيز تجهيز خواهد گرديد(2014 ، INSS)

– تجهيزات ضد تانک نيروي زميني امارات
نيروي زميني امارات عربي متحده داراي انواع تجهيزات ضد تانک بشرح جدول ذيل
مي باشد( 2014 ،CSIS)
جدول 22 تجهيزات ضدتانک امارات
رديف
نوع تجهيزات ضدتانک
تعداد
توضيحات
1
تجهيزات ضد تانک MSL HOT
30

2
تجهيزات ضد تانک SP MSL HOT
20

3
تجهيزات ضد تانک MSL Milan
230

4
تجهيزات ضد تانک MSL TOW
25

5
تجهيزات ضد تانک RCL 106mm M-40
12

6
تجهيزات ضد تانک RCL 84mm Carl Gustav
250

7
تجهيزات ضد تانک FGM-148 Javelin
100
1000 موشک
مجموع ادوات ضد تانک امارات در سال 2013 : 667 دستگاه

2-5 نيروي هوايي امارات عربي متحده
هسته اوليه نيروي هوايي امارات در سال 1968 و در زماني که هنوز اين کشور تحت استعمار انگلستان قرار داشت ، بعنوان نيروي هوايي ابوظبي گذاشته شد . در سال 1972 و پس از استقلال و تشکيل کشور امارات عربي متحده ، به نيروي هوايي الرمس ( ALRAMS) تغيير نام داده و آموزش آن توسط نيروي هوايي پاکستان صورت مي پذيرفت .هم زمان با آن ، امارت دبي نسبت به تشکيل نيروي هوايي اقدام نموده و در سال 1999 دو نيروي مذکور با يکديگر تلفيق شده و نيروي هوايي امارات عربي متحده شکل گرفته و به لحاظ ساختار و تجهيزات رو به گسترش نهاده و در حال حاضر با حدود 4500 پرسنل از جمله نيروهاي هوايي قوي در بين کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس محسوب مي گردد .

2-5-1 ساختار سازماني نيروي هوايي امارات عربي متحده
بدنبال تشکيل نيروي هوايي امارات ، دو فرماندهي غربي با مرکزيت ابوظبي و فرماندهي مرکزي با مرکزيت دبي مسئوليت هدايت و هماهنگي امور مربوط به نيروي هوايي را برعهده گرفته و از سال 2008 ميلادي ساختار سازماني نيروي هوايي امارات بشرح جدول ذيل شکل گرفت ( 2014 ، Wikipedia)

چارت سازماني 5 ساختار سازماني نيروي هوايي امارات
در حال حاضر فرمانده نيروي هوايي امارات “سرلشکر خلبان ستاد محمد بن سويدان سعيد القمزي”
مي باشد .
2-5-2 پايگاه هاي هوايي امارات
امارات عربي متحده داراي شش پايگاه هوايي مهم مي باشد که انواع هواپيماهاي جنگنده و ترابري اين کشور در اسکادران هاي مختلف در اين پايگاه ها سازماندهي شده اند که بشرح ذيل توضيحاتي در خصوص هر يک از پايگاه هاي مذکور ارائه مي گردد .
1 – پايگاه هوايي الظفره4 امارات
پايگاه هوايي الظفره مهمترين پايگاه هوايي امارات محسوب مي گردد که در شهر ابوظبي پايتخت اين کشور و در مختصات جغرافيايي 24°14’54″N 054°32’52″E قرار گرفته است . در اين پايگاه شش اسکادران نيروي هوايي امارات مستقر مي باشند که هواپيماهاي جنگنده راهبردي امارات بخش مهمي از اسکادران هاي مذکور را تشکيل مي دهند .

اسکادران هاي پايگاه هوايي الظفره عبارتند از :
– اسکادران 71 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده فرانسوي Mirage 2000-9EAD و
Mirage 2000-9DAD مي باشد .
– اسکادران 76 : اين اسکادران نيز شامل هواپيماهاي جنگنده فرانسوي Mirage 2000-9EAD و
Mirage 2000-9DAD مي باشد .
– اسکادران شاهين يک : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده آمريکايي F-16E و F-16F
مي باشد.
– اسکادران شاهين دو : اين اسکادران نيز شامل هواپيماهاي جنگنده آمريکايي F-16E و F-16F
مي باشد.
– اسکادران شاهين سه : اين اسکادران نيز شامل هواپيماهاي جنگنده آمريکايي F-16E و F-16F
مي باشد.

در سال 2005 ميلادي يک مرکز جنگ هوايي5 با مشارکت کشورهاي آمريکا ، فرانسه و انگلستان در پايگاه هوايي الظفره احداث گرديد که نقش مهمي در هماهنگي و اجراي عمليات هاي هوايي در منطقه
دارد (2014،CSIS )
2 – پايگاه هوايي البطين 6 امارات
پايگاه هوايي بطين در شهر ابوظبي و در مختصصات جغرافيايي 24°25’42″N 054°27’29″E واقع گرديده است . پايگاه بطين در واقع يک پايگاه پشتيباني نيروي هوايي امارات محسوب مي گردد که اسکادران هاي ترابري در آن مستقر گرديده اند . اسکادران هاي مستقر در پايگاه هوايي البطين امارات بشرح ذيل مي باشند :
– اسکادران 4 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري C-130H و C-130H-30 بوده و به اسکادران
C-130 مشهور مي باشد .
– اسکادران 6 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري AW139 است .
– اسکادران Casa : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري CN235M-100است .
– اسکادران ؟ : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري P180است .
3 – پايگاه هوايي العين7 امارات
پايگاه هوايي العين در واقع يک پايگاه آموزشي نيروي هوايي امارات محسوب مي گرد که در مختصات 24°15’42″N 055°36’33″E واقع شده و دانشکده آموزش هوايي خليفه بن زايد در آن واقع گرديده است . اسکادران هاي آموزشي نيروي هوايي امارات بشرح ذيل در اين پايگاه مستقر گرديده اند :
– اسکادران 1 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي Grob G115TA است .
– اسکادران 2 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي PC-7 است که در براي آموزش مقدماتي خلباني مورد استفاده قرار مي گيرد .
– اسکادران 3 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي PC-21 است .
– اسکادران SAR Flight : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي AW139 است .
– اسکادران MRTT : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي A330-243MRTTاست .
– اسکادران Horizon IFA : اين اسکادران شامل بالگردهاي Bell 407 مي باشد .
3 – پايگاه هوايي الصفران8 امارات
پايگاه هوايي الصفران امارات در مختصات جغرافيايي 23°39’00″N 053°49’25″E واقع شده و داراي يک اسکادران تهاجمي بشرح ذيل مي باشد :
– اسکادران 86 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده فرانسوي Mirage 2000-9EAD و
Mirage 2000-9DAD مي باشد .
5 – پايگاه هوايي المنهاد9 امارات
پايگاه هوايي المنهاد در امارت دبي کشور امارات و در مختصات جغرافيايي 25°01’37″N 055°22’15″E قرار گرفته و از جمله پايگاه هاي هوايي راهبردي اين کشور محسوب مي گردد . اسکادران هاي مستقر در پايگاه هوايي المنهاد بشرح ذيل مي باشند :
– اسکادران Al Fursan : اين اسکادران در واقع تيم نمايش هاي هوايي نيروي هوايي امارات است که شامل هواپيماهاي MB339NAT مي باشد .
– اسکادران SAR Flight : اين اسکادران شامل هواپيماهاي آموزشي AW139 است .
– اسکادران 12 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي Hawk 102 است .
– اسکادران ؟ : اين اسکادران شامل هواپيماهاي Saab 340AEW&C مي باشد .
– اسکادران ترابري سنگين : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري C-17A است .

6 – پايگاه هوايي النخيل10 امارات :
پايگاه هوايي النخيل در مختصات جغرافيايي 24°26’12″N 054°31’07″E واقع شده و اسکادران پروازهاي ويژه مقامات امارات در اين پايگاه مستقر مي باشد . در اين اسکادران انواع هواپيماهاي AS365N3 ، AB139 و AW139 پرواز مي نمايند ( 2014 ، scramble)
2-5-3 تجهيزات نيروي هوايي امارات
امارات عربي متحده داراي يکي از مجهزترين نيروهاي هوايي در منطقه مي باشد که طي يک دهه اخير با عقد قراردادهاي هنگفت نظامي با کشورهاي غربي بويژه آمريکا و فرانسه نسبت به بروزرساني تجهيزات هوايي خود و اخذ هواپيماهاي جنگنده و بالگردهاي پيشرفته اقدام نموده و در حال حاضر از توانمندي بالايي به لحاظ برخورداري از تجهيزات پيشرفته در عرصه نيروي هوايي برخورداري مي باشد . در اين قسمت نسبت به تشريح آخرين وضعيت تجهيزاتي نيروي هوايي امارات عربي متحده اقدام مي گردد .
-هواپيماهاي جنگنده امارات
انواع هواپيماهاي جنگنده امارات که نقش راهبردي در توان دفاعي و تهاجمي اين کشور دارند ، بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 23 هواپيماهاي جنگنده امارات
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جنگنده ميراژ 9-2000
61 فروند

2
هواپيماي جنگنده F-16E/F
78 فروند

3
هواپيماي جنگنده سبک AT-802U
18 فروند

مجموع هواپيماهاي جنگنده امارات در سال 2013 : 157 فروند

-هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي امارات
انواع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي امارات بشرح جدول ذيل مي باشد :

جدول 24 هواپيماهاي ترابري امارات
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي ترابري AN-124
يک فروند

2
هواپيماي ترابري A330MRTT
3 فروند
هواپيماي تانکر و ترابري
3
هواپيماي ترابري BAe 146 (RJ 70/85/100)

4 فروند
ترابري VIP
4
هواپيماي ترابري King Air 350
2 فروند

5
هواپيماي ترابري Boeing 737
يک فروند

6
هواپيماي ترابري Boeing 747
يک فروند

7
هواپيماي ترابري DHC-8 Q300
2 فروند
قابل استفاده در گشت هاي دريايي
8
هواپيماي ترابري DHC-6-300
2 فروند
جهت استفاده نيروهاي ويژه ارتش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، افغانستان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان