پایان نامه ارشد درمورد همبستگی پیرسون، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، نوسانات EPS

دانلود پایان نامه ارشد

به جمع دارائیها رابطه وجود دارد.

Correlations

EPS
WCTA
EPS
Pearson Correlation
1
-.020

Sig. (2-tailed)

.713

N
328
328
WCTA
Pearson Correlation
-.020
1

Sig. (2-tailed)
.713

N
328
328

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 020/.- می باشد و Sig.(2-tailed) α می باشد در نتیجه برای فرض دوم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سرمایه در گردش به جمع دارائیها بدست نیامده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سرمایه در گردش را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سرمایه در گردش به جمع دارائیها اثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

3)بین نوسانات EPS و نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارائیها رابطه وجود دارد:

Correlations

EPS
EBTA
EPS
Pearson Correlation
1
.422**

Sig. (2-tailed)

.000

N
328
328
EBTA
Pearson Correlation
.422**
1

Sig. (2-tailed)
.000

N
328
328
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 422/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض سوم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارائیها بدست آمده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود قبل از بهره و مالیات را نشان میدهد.

4)بین نوسانات سود هر سهم و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها رابطه وجود دارد:

Correlations

EPS
MVTL
EPS
Pearson Correlation
1
.234**

Sig. (2-tailed)

.000

N
256
256
MVTL
Pearson Correlation
.234**
1

Sig. (2-tailed)
.000

N
256
256
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 234/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض چهارم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها بدست آمده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها را نشان میدهد.

Correlations

EPS
STA
EPS
Pearson Correlation
1
.012

Sig. (2-tailed)

.822

N
328
328
STA
Pearson Correlation
.012
1

Sig. (2-tailed)
.822

N
328
328
5)بین نوسانات EPS و نسبت فروش به جمع دارائیها رابطه وجود دارد:

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 012/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض پنجم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سرمایه در گردش به جمع دارائیها بدست نیامده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت فروش به جمع دارائیها را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و نسبت فروش به جمع دارائیها اثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

6)بین نوسانات EPS و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع دارائیها رابطه وجود دارد:

Correlations

EPS
CFTA
EPS
Pearson Correlation
1
-.003

Sig. (2-tailed)

.960

N
328
328
CFTA
Pearson Correlation
-.003
1

Sig. (2-tailed)
.960

N
328
328

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 003/.- می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض ششم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع دارائیها بدست نیامده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع دارائیها را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع دارائیها ثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

7)بین نوسانات EPS و نسبت سود خالص به جمع دارائیها رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
NITA
EPS
Pearson Correlation
1
.994**

Sig. (2-tailed)

.000

N
328
328
NITA
Pearson Correlation
.994**
1

Sig. (2-tailed)
.000

N
328
328
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 994/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض هفتم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود خالص به جمع دارائیها بدست آمده است.

نمودار روبرو نشان دهنده رابطه بین دو متغیر سود هر سهم و سود خالص را نشان می دهد ،با توجه به نمودار مشخص است که همبستگی بالائی بین دو متغیر وجود دارد.

8)بین نوسانات EPS و نسبت دارائی جاری به جمع دارائیها ارتباط معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
CATA
EPS
Pearson Correlation
1
.137*

Sig. (2-tailed)

.013

N
328
328
CATA
Pearson Correlation
.137*
1

Sig. (2-tailed)
.013

N
328
328
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 137/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض هشتم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت دارائی جاری به جمع دارائیها بدست آمده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت دارائی جاری به جمع دارائی ها را نشان میدهد.

9)بین نوسانات EPS و نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به هزینه های بهره رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
EBIE
EPS
Pearson Correlation
1
.217**

Sig. (2-tailed)

.000

N
303
303
EBIE
Pearson Correlation
.217**
1

Sig. (2-tailed)
.000

N
303
303
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 217/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض نهم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به هزینه های بهره بدست آمده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارائی ها را نشان میدهد.

10)بین نوسانات EPS و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
MVCE
EPS
Pearson Correlation
1
.088

Sig. (2-tailed)

.156

N
264
264
MVCE
Pearson Correlation
.088
1

Sig. (2-tailed)
.156

N
264
264

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 088/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض دهم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست نیامده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و نسبت ارش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

11)بین نوسانات EPS و نسبت جمع بدهیها به جمع دارائی ها رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
TDTA
EPS
Pearson Correlation
1
.156**

Sig. (2-tailed)

.005

N
328
328
TDTA
Pearson Correlation
.156**
1

Sig. (2-tailed)
.005

N
328
328
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 156/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض یازدهم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت جمع بدهیها به جمع دارائیها بدست آمده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت جمع بدهیها به جمع دارائیها را نشان میدهد.

12)بین نوسانات EPS و نسبت بدهی جاری به جمع دارائیها رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
CLTA
EPS
Pearson Correlation
1
.050

Sig. (2-tailed)

.365

N
328
328
CLTA
Pearson Correlation
.050
1

Sig. (2-tailed)
.365

N
328
328

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 050/. می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض دوازدهم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و نسبت بدهی جاری به جمع دارائیها بدست نیامده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و نسبت بدهی جاری به جمع دارائیها را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و نسبت بدهی جاری به کل دارائیها اثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

13)بین نوسانات EPS و درجه اهرم مالی رابطه معنی داری وجود دارد:

Correlations

EPS
DFL
EPS
Pearson Correlation
1
-.005

Sig. (2-tailed)

.931

N
287
287
DFL
Pearson Correlation
-.005
1

Sig. (2-tailed)
.931

N
287
287

با توجه به خروجی نرم افزار SPSS برای این فرض مشاهده می شود که همبستگی پیرسون عدد 005/.- می باشد و Sig.(2-tailed)α می باشد در نتیجه برای فرض سیزدهم رابطه معنی داری بین نوسانات سود هر سهم و درجه اهرم مالی بدست نیامده است.

نمودار روبرو رابطه بین نوسانات سود هر سهم و درجه اهرم مالی را نشان میدهد.همانطور که نمودار نشان می دهد هیچگونه رابطه ای بین نوسانات سود هر سهم و درجه اهرم مالی شرکت ها اثبات نمی شود،زیرا تغییرات دو متغیر در جهت یکدیگر یا مخالف جهت همدیگر نمی باشد.

مدل رگرسیون لجستیک:
به طور کلی برای تجزیه و تحلیل آماری دو تکنیک یا رویکرد وجود دارد. روش اول این است که بدون توجه به معناداری متغیر ها و حذف برخی از آنها همه متغیر ها را وارد فرایند تجزیه و تحلیل کنیم. به این روش، روش “ورود” ((enter می گویند. در این تکنیک همه متغیرها وارد فرایند تجزیه و تحلیل می شوند و دارای ضرایبی می گردند. بی معنی بودن برخی از متغیر ها از آن مشخص می گردد که ضرایب آنها بسیار کوچک و نزدیک صفر می گردد که حذف یا وجود آنها در مدل تفاوت چندانی ندارد.
روش دوم تکنیک “قدم به قدم یا چند مرحله ای” ) step wise) نام دارد .در این روش قبل از ورود متغیرها،آنهایی که دارای سطح معنی دار بالایی نیستند حذف می گردند و تنها متغیر هایی که میانگین آنها بیشترین فاصله را بین شرکتهای سالم و ورشکسته دارند باقی می مانند.
در این تحقیق از هر دو روش برای تجزیه و تحلیل متغیر ها استفاده شده است که نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده به تفکیک گروه های مختلف در ادامه تشریح می شود .به منظور ساخت مدل رگرسیون لجستیک از داده های در دسترس نسبت های مال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات EPS، ورشکستگی، متغیر مستقل، نسبت های مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار