پایان نامه ارشد درمورد نيروي، هوايي، سعودي

دانلود پایان نامه ارشد

متر
-داراي 8 سامانه موشکي Harpoon SSMs
-دراي شش اژدر 324 م م
-داراي يک توپ 76 م م
– داراي دو توپ 20 م م
4
ناوچه الصديق (PGG-1 class)
9 فروند
1/58 متر
-داراي 8 سامانه موشکي Harpoon SSMs -داراي يک توپ 76 م م
– داراي دو توپ 20 م م
– داراي اسلحه سنگين 20 م م Phalanx
5
ناوچه مين روب الرياض
(MSC-322 class minesweeper)

4 فروند
6/46 متر
-داراي سامانه مين روب مغناطيسي
-داراي سونار
-داراي يک توپ 20 م م

6
ناوچه مين روب الجوف
(Sandown class)
3 فروند
7/52 متر
-داراي سونار
-داراي دو سامانه PAP 104 Mk 5
– داراي دو توپ 30 م م
مجموع شناورهاي رزمي نيروي دريايي عربستان در سال 2013 : 27 فروند
– شناورهاي گشتي نيروي دريايي عربستان
جدول 14شناورهاي گشتي عربستان
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور گشتي al-Jubatel
(Abeking- Rasmussen)

2 فروند
2/26 متر
-داراي يک توپ 20 م م
– داراي دو مسلسل 7/12 م م
2
شناور گشتي الجوف
(Blohm & Voss)
4 فروند
6/38 متر
-داراي دو توپ 20 م م
– داراي دو مسلسل 7/12 م م
3
شناور گشتي Halter
17 فروند
8/23 متر
-داراي دو توپ 25 م م
4
شناور گشتي Stan Patrol 2606
4 فروند
5/26 متر

5
شناور گشتي Sea Guard
2 فروند
5/22 متر
– داراي دو توپ 20 م م
6
شناور گشتي Simonneu 51
39 فروند
8/15متر
– داراي يک مسلسل 7/12 م م
7
شناور گشت ساحلي
150 فروند
8 متر
در اختيار گارد ساحلي
مجموع شناورهاي گشتي نيروي دريايي عربستان در سال 2013 : 218 فروند

1-8 نيروي پدافند هوايي عربستان سعودي
نيروي پدافند هوايي عربستان سعودي در اواسط دهه 1980 با تلفيق نيروهايي از نيروي زميني و هوايي اين کشور بمنظور دفاع از مرزهاي هوايي عربستان و نيز زيرساخت هاي حياتي اين کشور بعنوان چهارمين نيروي نظامي تشکيل گرديد .
ستاد نيروي پدافند هوايي عربستان نيز در شهر رياض واقع گرديده و از پنج معاونت نيروي انساني ، اطلاعات ، عمليات ، لجستيک و امور غيرنظاميان تشکيل گرديده است (2014 ، global security)
نيروي پدافند هوايي عربستان داراي حدود 16000 نيرو مي باشد . در سال هاي اخير عربستان سعودي طي قراردادهاي نظامي با کشورهاي غربي درصدد خريد سامانه هاي پدافندي جديد و نيز ارتقاء سامانه هاي پدافندي قديمي خود مي باشد . بر اساس ارزيابي بعمل آمده ، نيروي پدافند هوايي عربستان سعودي همچنان نياز به توسعه قابليت هاي خود بويژه در زمينه هماهنگي با نيروي هوايي و نيروي زميني اين کشور
مي باشد (2005، MIL Balance in gulf)
اگرچه سامانه پدافندي هاگ همچنان نقش مهمي را در نيروي پدافند هوايي عربستان ايفا مي نمايد وليکن با توجه به فرسوده بودن سامانه هاي موشکي هاگ ، در حال حاضر سامانه هاي پدافند هوايي پاتريوت نقش اصلي را در پدافند هوايي اين کشور دارند ( 2014 ، CSIS)
1-8 -1 تجهيزات و سامانه هاي موشکي و راداري نيروي پدافند هوايي عربستان سعودي
-موشک هاي زمين به هواي نيروي پدافند هوايي عربستان
نيروي پدافند هوايي عربستان سعودي داراي انواع سامانه هاي موشکي زمين به هواي سنگين ، متوسط و سبک مي باشد که بشرح ذيل به آنها اشاره مي گردد :
-سامانه دفاع موشکي سنگين پاتريوت
پدافند هوايي عربستان سعودي داراي يازده آتشبار سامانه دفاع موشکي پاتريوت ( MIM-104 Patriot ) مي باشد که از سال 1991 هم زمان با جنگ اول خليج فارس بتدريج در اين کشور مستقر گرديده است . بر اساس طرحريزي بعمل آمده ، عربستان در نظر دارد نسبت به بروزرساني سامانه هاي موشکي مذکور به سامانه دفاع موشکي پاتريوتPAC-3 اقدام نمايد که توانمندي پدافندي موشک هاي کروز و بالستيک را افزايش مي دهد.
-سامانه دفاع موشکي سنگين هاگ
پدافند هوايي عربستان سعودي داراي تعداد ده آتشبار سامانه دفاع موشکي هاگ ((MIM-23B Improved HAWK مي باشد که از سال 1982 در اين کشور مستقر گرديده و بروز رساني شده است .
-سامانه دفاع موشکي متوسط کروتال
تعداد شانزده آتشبار سامانه دفاع موشکي کروتال (Crotale ) در عربستان سعودي مستقر گرديده است .
-سامانه دفاع موشکي متوسط شاهين يک و دو
سامانه دفاع موشکي شاهين يک سامانه پدافندي برد کوتاه مي باشد . تعداد پنج آتشبار سامانه دفاع موشکي شاهين يک و دو (Shahine I/II ) از سال 1981 ميلادي در عربستان سعودي مستقر گرديده و همه اين سامانه ها طي قراردادي با کشور فرانسه بروزرساني شده است . اکثر سامانه هاي پدافند هوايي شاهين عربستان در مناطق ثابت مستقر گرديده و دفاع از مناطق کليدي اين کشوراز جمله فرودگاه ها ، بنادر و زيرساخت هاي نفتي را بر عهده دارند .

-سامانه دفاع موشکي اسکاي گارد
نيروي پدافند هوايي عربستان داراي شصت سامانه دفاع هوايي 35 ميليمتري اسکاي گارد
(35mm Skyguard AD system ) مي باشد .
-توپ هاي ضد هوايي نيروي پدافند هوايي عربستان
پدافند هوايي عربستان سعودي به 156 توپ ضدهوايي 35 ميليمتري اورليکن ، 100 توپ ضدهوايي 20 ميليمتري M-163 Vulcan SP و 18 توپ 30 ميليمتري AMX-30 SA مجهز مي باشد .
-سامانه هاي راداري نيروي پدافند هوايي عربستان
سامانه هاي راداري عربستان سعودي بشرح جدول ذيل مي باشند( 2014 ، cloudfront)
جدول 15 سامانه هاي راداري عربستان
رديف
نوع سامانه راداري
تعداد
توضيحات
1
سامانه راداري AN/FPS-117 (Seek Igloo)
17 سامانه
بروزرساني شده
2
سامانه راداري AN/TPS-43G
28 سامانه

3
سامانه راداري AN/TPS-59
؟

4
سامانه راداري AN/TPS-63
35 سامانه

5
سامانه راداري Giraffe Agile
يک سامانه

6
سامانه راداري AN/TPS-70
؟

1-9 گارد ملي عربستان سعودي
عربستان سعودي نيروهاي رزمي خود را بين دو نيروي زميني ارتش و گارد ملي تقسيم نموده و گارد ملي در واقع از سال 1955 جانشين ” اخوان يا ارتش سفيد ” در اين کشور شده است که طي قراردادهايي با ارتش هاي انگلستان و آمريکا برنامه هاي مدرن سازي اين يگان انجام شده است . امروزه گارد ملي عربستان در حد يک نيروي نظامي منظم شناخته مي شود که از افراد قبيله هاي مورد اعتماد خانواده پادشاهي اين کشور تشکيل شده که رژيم آل سعود بتواند بر روي آن بعنوان يک نيروي مقابله کننده با کودتاهاي احتمالي نيروهاي مسلح اين کشور اقدام نمايد . گارد ملي عربستان بتدريج نقش بيشتري در امور امنيت داخلي اين کشور ايفا نموده و به نيروي زميني اين کشور در حفظ امنيت مناطق شهري و نيز زيرساخت هاي نفتي اقدام مي نمايد .
مهمترين ماموريت هاي گارد ملي عربستان سعودي بشرح ذيل مي باشند :
*تامين امنيت و ثبات پادشاهي سعودي
*دفاع از تاسيسات حياتي کشور ( اماکن مذهبي و زيرساخت هاي نفتي )
*تامين امنيت مرزهاي کشور پادشاهي سعودي
*تامين يک نيروي زميني امنيتي آماده براي اجراي عمليات در خارج از کشور
*تامين امنيت ملک عبدا… و اعضاء خانواده سلطنتي( 2014 ، CSIS)
1-9-1 ساختار سازماني گارد ملي عربستان سعودي
گارد ملي عربستان سعودي بطور مستقيم تحت نظر پادشاه اين کشور اداره مي شود و اخيراً به وزارت گارد ملي تغيير وضعيت داده و “ملک متعب بن عبدا… بن عبدالعزيز آل سعود” بعنوان وزير گارد ملي اين کشور تعيين گرديده و فرماندهي نيروهاي گارد ملي را برعهده دارد . در سال 2014 تعداد اعضاء فعال گارد ملي اين کشور 100000 نفر بوده و داراي 25000 نيروي ذخيره نيز مي باشد که در پنج تيپ مکانيزه ، شش تيپ پياده و يک تيپ هوابرد ( نيروي ويژه ) سازماندهي گرديده اند ( 2014 ، cloudfront)
ستاد فرماندهي گارد ملي عربستان سعودي در شهر رياض واقع شده و نسبت به کنترل و فرماندهي ساير مناطق اقدام مي نمايد . برابر سازماندهي بعمل آمده ، گارد ملي عربستان در سه منطقه بشرح ذيل سازماندهي شده است:
1 – قرارگاه منطقه اي رياض
اين قرارگاه در شهر رياض واقع گرديده و شامل يگان هاي ذيل مي باشد :
*تيپ مکانيزه امام محمد بن سعود
*تيپ مکانيزه سعد عبدالرحمن
*تيپ مکانيزه ترکي
*تيپ پياده سبک ملک خالد
2 – قرارگاه منطقه اي شرقي
اين قرارگاه در شهر دمام عربستان واقع گرديده و شامل يگان هاي ذيل مي باشد :
*تيپ مکانيزه ملک عبدالعزيز
*تيپ پياده سبک محمد بن عبدالرحمن آل سعود

3 – قرارگاه منطقه اي غربي
اين قرارگاه در شهر جده عربستان واقع گرديده و شامل يگان هاي ذيل مي باشد :
*يک تيپ پياده سبک مستقر در جده
*يک تيپ پياده سبک مستقر در مدينه
* تيپ پياده سبک عمر بن خطاب مستقر در طائف( 2014 ، CSIS)
1-9-2 تجهيزات گارد ملي عربستان سعودي
گارد ملي عربستان به تجهيزات پيچيده و سنگين نظامي مجهر نمي باشد و صرفاً داراي خودروهاي زرهي سبک پيشرفته و خودروهاي زرهي فرماندهي مي باشد که در بخش تجهيزات نيروي زميني عربستان به آنها اشاره گرديده است .

فصل دوم
ساختار و سازمان نيروهاي مسلح امارات عربي متحده

مقدمه
امارات عربي متحده در دوم دسامبر سال 1971 ميلادي تشکيل شده و فدراسيوني مرکب از امراي هفت شيخ نشين( ابوظبي، عجمان، فجيره، شارجه، دوبي، راس‌الخيمه و ام‌القوين ) مي باشد که از سال 2004 ميلادي “شيخ خليفه بن زائد آل نهيان” بعنوان حاکم اين کشور منصوب گرديده است .
اين کشور با مساحت حدود 86300 کيلومتر مربع وسعت ، در جنوب غربي آسيا واقع شده و داراي 867 کيلومتر مرز زميني و 1318 کيلومتر مرز دريايي مي باشد .
برابر برآورد بعمل آمده توسط سايت CIA.FACTBOOK ، امارات در سال 2014 ميلادي داراي 805/628/5 نفر جمعيت بوده که از اين تعداد 19% عرب بومي ، 23% اعراب غير بومي و ايرانيان ، 50% اتباع کشورهاي آسياي جنوب شرقي و 8 درصد ما بقي نيز اتباع ساير کشورها مي باشند.
از منظر سياسي، امارات عربي متحده کشوري غير دموکراتيک است که از سوي شوراي عالي حکام، متشکل از شيوخ هفت امارت اداره مي‌شود و دو امارت ابوظبي و دبي در اين شورا از حق وتو برخوردار هستند. نهاد مهم سياسي ديگر در امارات ، شوراي ملي فدرال است که يک شوراي مشورتي متشکل از 40 نفر مي باشد که بيست نفر آنها توسط حکام هفت اميرنشين و بيست نفر نيز بصورت الکترال انتخاب مي شوند . به رغم پيشرفت اقتصادي و رفاه سطح بالا در امارات، اين کشور از نظر مشارکت و آزادي‌هاي سياسي در سطح پائيني است و هنوز تقاضاهاي عمده و عمومي در اين زمينه در اين کشور مشاهده نمي‌شود. حاکمين امارات در پي اعطاي منافع اقتصادي و آزادي‌هاي اجتماعي به اتباع خود بوده‌اند و از اين طريق در پي کاهش تقاضاهاي سياسي هستند.
امارات متحده عربي فاقد زمينه تاريخي و هويت سياسي و اجتماعي نهادينه شده و طولاني است و بر اين اساس، انسجام سياسي و اجتماعي لازم را ندارد. کم بودن جمعيت بومي و اصيل و افزايش تعداد تبعه‌هاي خارجي در امارات، از معضلات اساسي اين کشور محسوب مي‌شود؛ به گونه‌اي که تنها يک هفتم ساکنين امارات متحده عربي بومي هستند. از اين تعداد نيز بخش عمده‌اي را مهاجرين درون شبه جزيره عربستان به خصوص از منطقه نجد و ايراني‌هايي تشکيل مي‌دهند که از چند دهه قبل به حاشيه جنوبي خليج فارس مهاجرت کرده‌اند. ( پژوهشکده تحقيقات راهبردي ، 1390 )
گروه هاي مذهبي حاضر در کشور امارات شامل 96% مسلمان ( 16% شيعه و80% سني مالکي) و 4% نيز پيرو ساير مذاهب مي باشند .
طي ساليان اخير ، امارات بدليل افزايش صادرات نفت به لحاظ اقتصادي از وضعيت مناسبي برخوردار شده است وليکن اين کشور بدنبال متنوع سازي درآمدها و عدم وابستگي کامل به صادرات نفت مي باشد و حدود 25 درصد از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور از بخش توريسم و تجارت بوده است .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، افغانستان