پایان نامه ارشد درمورد نوسانات EPS، ورشکستگی، متغیر مستقل، نسبت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه یافته است تا با کمک آنها بتوان به ارزیابی بهتر شرکت پرداخت.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان با استفاده از EPS بین شرکت های سالم و ورشکسته تمایز قائل شد؟یا به عبارت دیگر سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت ارزیابی عملکرد و شناسایی چالشهای شرکت می باشد یا نه؟
3)اهداف تحقیق
هدف از اجرای تحقیق حاضر کمک به سرمایه گذاران،اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان در شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح می باشد.هدف کلی از تحقیق حاضر این است که نشان دهیم داده های مربوط به سود هر سهم که منتشر می شود می تواند جهت تحلیل عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد یا نه.سایر اهداف شامل موارد زیر می باشد:
1)برای تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.
2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
3)برای تجزیه و تحلیل سایر عواملی که ممکن است مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.
4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.
5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکت ها نقش دارند.
همچنین تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده حسابرسان جهت اعمال قضاوت در ارتباط با مساله تداوم فعالیت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد.
4)پرسش های تحقیق:
در طی ادوار مختلف و سالهای گذشته ثابت شده است که نسبت های مالی همواره جهت ارزیابی شرکت و تصمیم گیری در ارتباط با سلامت مالی آن مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته است،به نحوی که در مدلهای پیش بینی ورشکستگی همواره از نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت استفاده شده است.لذا در پژوهش حاضر برای تعین اینکه آیا سود هر سهم می تواند به عنوان یک متغیر تاثیر گذار بر انجام سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد یا نه ،ارتباط بین سود هر سهم و نسبت های مالی پر کاربرد در ادبیات گذشته ورشکستگی تعین شده است.به منظور آزمون فرضیه اصلی که در ادامه عنوان می شود،سوالاتی طرح ریزی گردیده است که جواب دادن به این سوالات منجر به پاسخ به فرضیه و رسیدن به نتیجه نهائی می شود.سوالات شامل ارتباط بین 13 نسبت مالی با اهمیت که از مدل های پیش بینی ورشکستگی معروفی همانند آلتمن،رگرسیون لجستیک و مدل DEA بدست آمده است و در تحقیقات گذشته پیش بینی ورشکستگی بیشترین کاربرد را داشته اند و نوسانات سود هر سهم می باشد.سوالات تحقیق شامل موارد زیر می باشد:
1)آیا بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
2)آیا بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
3)آیا بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
4)آیا بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
5)آیا بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.
6)آیا بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
7)آیا بین نسبت NITA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
8)آیا بین نسبت CATA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
9)آیا بین نسبت EBIE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
10)آیا بین نسبت MVCE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
11)آیا بین نسبت TDTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
12) آیا بین نسبت CLTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد..
13)آیا بین اهرم مالی شرکت و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
5)فرضیه های تحقیق
فرضیه حدس عالمانه ای است درباره حل یک مساله.فرضیه را می توان به منزله رابطه ای منطقی بین یک یا چند متغیر تعریف کرد که به صورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود. فرضیات تحقیق به دو گروه شامل فرضیه اصلی و فرضیه فرعی تقسیم می گردد.
1-5)فرضیه اصلی:
فرضیه اصلی در تحقیق حاضر به صورت زیر است.
فرضیه صفر:بین نوسانات EPS شرکت ها و سلامت مالی آنها ارتباط وجود ندارد.

H_0:R=0
فرضیه مقابل صفر:بین نوسانات EPS شرکت ها و سلامت مالی آنها رابطه وجود دارد.
H_0:R≠0

2-5)فرضیات فرعی:
تحقیق حاضر شامل 13 فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
3)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
4)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
5)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.
6)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
7)بین نسبت NITA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
8)بین نسبت CATA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
9)بین نسبت EBIE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
10)بین نسبت MVCE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
11)بین نسبت TDTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
12) بین نسبت CLTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
13)بین اهرم مالی شرکت و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
6)جمع آوری اطلاعات:
1-6)جامعه آماری و نمونه آماری:
محدوده زمانی تحقیق با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها یک دوره 8 ساله از ابتدای سال 1380 لغایت انتهای سال 1387 خواهد بود.با توجه به قلمرو مکانی تحقیق،جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است.نمونه آماری به روش حذفی با در نظر گرفتن قلمرو مکانی تحقیق بر اساس شرایط زیر انتخاب خواهد شد:
• تا ابتدای سال 1379 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
• صورت های مالی آنها برای هر یک از سالهای 1379 لغایت 1387 در دسترس باشد.
• شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها نباشند.
با اعمال محدودیتهای مورد نظر در مجموع 41 شرکت کلیه شرایط مورد نظر را دارا بوده و در نتیجه در نمونه آماری تحقیق قرار می گیرند.از آنجا که حد اقل حجم نمونه آماری در تحقیقات همبستگی باید 30 مورد باشد،این حد نساب در انتخاب حجم نمونه نیز لحاظ شده است(حافظ نیا،1382).لیست شرکت های نمونه به صورت جدول زیر می باشد.
ردیف
نام شرکت
تاریخ تصویب در هیات پذیرش
نماد معاملاتی
سال مالی
1
ایران خودرو
08/12/71
خودرو
29/12
2
پارس دارو
05/04/74
دپارس
29/12
3
پارس سرام
29/12/56
کسرام
29/12
4
آذریت
20/09/70
ساذری
30/8
5
آزمایش
21/12/74
لازما
29/12
6
البرز دارو
24/11/75
دالبر
29/12
7
ایتالران
19/10/71
کایتا
31/6
8
بهنوش ایران
16/09/77
غبهنوش
29/12
9
پارس شهاب
07/12/74
بشهاب
29/12
10
پلاسکو کار سایپا
19/11/68
پلاسک
29/12
11
کیمیدارو
20/09/70
دکیمی
29/12
12
تهران شیمی
12/10/73
شتهران
29/12
13
داروسازی فارابی
22/08/74
فارا
29/12
14
داملران
09/08/73
ددام
29/12
15
سیمان مازندران
12/10/74
سمازن
29/12
16
پتروشیمی آبادان
21/12/74
شپترو
29/12
17
جام دارو
29/11/69
فجام
29/12
18
فارسیت اهواز
28/07/76
سفاسیت
29/12
19
سینا دارو
15/12/74
دسینا
29/12
20
شیشه قزوین
29/12/49
کقزوی
29/12
21
فرآورده های نسوز ایران
_
کفرا
29/12
22
فنر سازی زر
24/11/75
خزر
29/12
23
قند پیرانشهر
20/09/75
قپیرا
29/12
24
سیمان سپاهان
02/11/74
سپاها
29/12
25
قند تربت جام
07/08/75
قپیرا
29/12
26
سرما آفرین
29/07/70
لسرما
29/12
27
قند لرستان
29/12/68
قلرست
29/12
28
داروسازی اسوه
11/10/72
داسوه
29/12
29
لابراتوار دکتر عبیدی
20/11/76
دعبید
29/12
30
شیمی داروئی امین
09/11/74
دامین
29/12
31
قند مرودشت
29/05/57
قمرو
29/12
32
قند هکمتان
22/12/73
قهکمت
29/12
33
کابلسازی تک
26/12/74
بتک
29/12
34
کارتن ایران
30/08/56
چکارن
30/9
35
کارتن مشهد
04/06/70
چکارم
29/12
36
کاشی الوند
01/12/73
کلوند
29/12
37
کاشی سعدی
05/10/71
کسعدی
29/12
38
کاشی سینا
30/09/77
کساوه
29/12
39
کربن ایران
22/12/73
شکربن
29/12
40
کیوان
29/11/75
غیوان
29/12
41
لامیران
30/08/56
فلامی
31/6

2-6)روش گردآوری اطلاعات و داده ها:
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین گردیده است.برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.جهت مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتا از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت و نیز کتابها،پایان نامه ها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین در دسترس،استفاده شده است.
برای محاسبه متغیرهای تحقیق به اطلاعات واقعی شرکت های عضو نمونه آماری نیاز خواهد بود.اطلاعات مالی مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق از قبیل صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده،قیمت سهام در تاریخ ترازنامه شرکت ها و ………… از طریق مراجعه به سایت بورس،و از طریق مراجعه به نرم افزارهای تدبیر پرداز و …….جمع آوری گردیده است.
7)روش شناسی تحقیق:
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک طبقه بندی نمود:1)هدف تحقیق و 2)نحوه گرد آوری داده ها.از لحاظ هدف،تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است از لحاظ نحوه گرد آوری داده ها و یا به عبارت دیگر از لحاظ روش تحقیق،نوعی تحقیق تجربی در حوزه حسابداری و مالی است که در آن از روابط آماری جهت بررسی و تبیین متغیرهای تحقیق استفاده خواهد شد.
روش تحقیق در مطالعه حاضر به صورت میدانی از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (از طریق استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. زیرا ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد آزمون قرار می دهد.متغیر مستقل تحقیق،نوسانات سود هر سهم و متغیر وابسته تحقیق،سلامت مالی شرکت ها می باشد.نحوه انجام کار بدین صورت است که با توجه به نمونه آماری شرکت های مورد مطالعه،صورت های مالی این شرکت ها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار بدست آمده و سپس به محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته اقدام شده است.از آنجا که متغیر وابسته در مطالعه حاضر سلامت مالی شرکت می باشد و یک متغیر کیفی است،بدین منظور برای اجرایی شدن پژوهش معیارهایی برای سلامت مالی شرکت تعیین شده تا بتوان بین سلامت مالی شرکت و متغیر مستقل(نوسانات سود هر سهم)ارتباط برقرار کرد.معیارهای سلامت مالی شرکتها شامل نسبت های مالی می باشد که از طریق مدل های پیش بینی ورشکستگی معروف آلتمن،مدل DEA جهت ارزیابی وضعیت شرکت از نظر تداوم فعالیت بدست آمده است.سپس با در دست داشتن مقدار متغیرهای مستقل و وابسته اقدام به محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته(معیارهای سلامت مالی شرکتها)و متغیر مستقل شده است.به منظور آزمون معنی داری ضریب همبستگی بدست آمده از آزمون T استیودنت در سطح معنی داری 95% و 99% استفاده شده است.سپس اقدام به ساخت مدل لجستیک بر اساس داده های مربوط به نسبت های مالی سال 1387 شرکت های سالم و 1سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است،بعد از این ضریب اهمیت متغیر های مستقل موجود در مدل لجستیک با ضرایب همبستگی بدست آمده در آزمون فرضیات فرعی مقایسه می شود،در نهایت نسبت به تائید یا رد فرضیه اصلی نتیجه گیری می گردد.
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها:
به منظور انجام تحقیقات همبستگی و رگرسیون لازم است توزیع متغیر های انجام تحقیق نرمال باشد،به منظور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، مدل لجستیک، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، صورت های مالی، ارزش دفتری، ارزش بازار