پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، زنجیره مارکوف، تاثیرپذیری، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

فوق‌الذکر به انتخاب مدل بهینه از میان مدل‌های برآورد شده پرداخته شد. در گام پنجم از میان مدل‌های منتخب با لحاظ نمودن اثر سوئیچینگ و بدون سوئیچینگ، مدل بهینه براساس آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون انتخاب گردید. در گام ششم اقدام به استخراج سری زمانی ریسک مدل‌های منتخب صنایع پرداخته شد و در گام هفتم، صنایع براساس میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی گردیدند. در بخش پایانی نیز به معرفی ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز تحت عنوان «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شد.

فصل پنجم
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

5-1 مقدمه
در این فصل خلاصه یافته‌های فصول گذشته تشریح شده و با توجه به نتایجی که از برآورد مدل‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج آنها در فصل چهار به عمل آمد، به بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. در ادامه نیز برخی پیشنهادها و توصیه‌های مستخرج از پژوهش حاضر ارائه گردید و در پایان برخی پیشنهادات برای تحقیقات آتی ذکر شد.

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها
در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و اندازه‌گیریِ کمّی ریسک بازدهی صنایع بورسی و تاثیرپذیری ریسک شاخص بازدهی آنها از نوسانات نرخ ارز انجام گردید، پس از بیان اهمیت موضوع، ضرورت تحقیق و شیوه گرداوری و روش تحقیق در فصل یک، به بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق در فصل دوم پرداخته شد. این فصل با بررسی مفاهیم تئوریک ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار بورس شروع شد و در ادامه به بررسی سه نوع اصلی ریسک نرخ ارز (ریسک تبدیل، ریسک مبادله و ریسک اقتصادی) و ارتباط آن با سایر ریسک‌های مرتبط پرداخته شد. در ادامه براساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته، به معرفی استراتژی‌ها مناسب برای مدیریت این نوع ریسک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پرداخته شد. یافته‌های این بخش حاکی از این است که ریسک نوسانات نرخ ارز بیشتر با تغییر حساب‌های مالی و ترازنامه‌ای شرکت‌ها در کوتاه‌مدت و همچنین تقویت رقبای بنگاه‌ها در بلندمدت جلوه می‌کند و برای مدیریت این نوع ریسک ها استفاده از ابزارهای مالی و عملیاتی بسته به ویژگی‌های شرکت‌ها مفید ارزیابی می‌شود. البته به شرط اینکه زمینه پیاده‌سازی این ابزار در کشور مهیا باشد. در بخش دوم این فصل به بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در خصوص اندازه‌گیری ریسک صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پرداخته شد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که مدل‌های جدید اقتصادسنجی بویژه مدل‌های خانواده GARCH و مدل‌های سوئیچینگ به واسطه ویژگی‌های منحصربه فرد خود قابلیت بالایی در اندازه‌گیری ریسک سهام شرکت‌ها و صنایع دارند. از این روی یکی از اهداف فنی که مد نظر پژوهش حاضر بود، ترکیب دو مدل خانواده GARCH و مدل‌های سوئیچینگ در قالب یک مدل منحصر به فرد و استفاده از آن در استخراج سری زمانی ریسک صنایع بود. در فصل سوم پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری مورد استفاده در پژوهش پرداخته شد. از اینرو در ابتدای این فصل به بررسی آماری نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع منتخب طی دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته شد و مشاهده گردید که روند شاخص کلیه صنایع طی دوره مورد مطالعه از ساختار یکسانی تبعیت می‌کند با این وجود شدت روند و میزان تغییرات آنی و کوتاه‌مدت در این صنایع متفاوت می‌باشد و از این رو این پیش زمینه که ریسک این صنایع نیز متفاوت خواهد بود، تقویت گردید. در ادامه این فصل به بررسی مبانی نظری مدل ARIMA، مدل‌های خانواده GARCH و زنجیره مارکوف پرداخته شد و معیار ریسک مد نظر در پژوهش حاضر (ارزش در معرض ریسک) معرفی گردید. در فصل چهارم با توجه به مبانی نظری و داده‌های آماری موجود به برآورد مدل‌ها و تجزیه و تحلیل آنها براساس گام‌های 7 گانه پرداخته شد. در گام نخست مدل میانگین (ARIMA) سری زمانی شاخص صنایع منتخب برآورد گردید. در گام دوم ضمن بررسی اثر ARCH به برآورد مدل‌های واریانس شرطی سری زمانی شاخص صنایع منتخب پرداخته شد. در این گام شاخص 6 صنعت از 17 صنعت مورد مطالعه فاقد اثر ARCH بود که به تخمین مدل میانگین آنها اکتفا گردید. اما بقیه صنایع بر حسب 6 مدل خانواده GARCH و بر حسب 3 توزیع نرمالی، t و GED تخمین زده شده که در این گام برای هر صنعت در مجموع 18 مدل برآورد گردید. در گام سوم نیز طبق مدل طراحی شده (ترکیب مدل خانواده Garch و سوئیچینگ مارکوف) صنایع بر حسب 6 مدل خانواده GARCH و بر حسب 3 توزیع نرمالی، t و GED تخمین زده شدند که در این گام نیز برای هر صنعت در مجموع 18 مدل برآورد گردید. به عبارت دیگر مجموعه مدل‌های برآورد شده برای هر صنعت 36 مدل بود که 18 مدل برای خانواده GARCH بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و 18 مدل برای خانواده GARCH با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ بدست آمد. در گام چهارم به بررسی آزمون نرمالیتی مدل‌های برآورد شده پرداخته شد و با استفاده از آزمون جارک-برا مشخص شده که هیچ یک از صنایع دارای توزیع نرمال نمی‌باشند. از اینرو مدل‌هایی که با توزیع نرمال برآورد گردیده بودند (12 مدل از 36 مدل) حذف گردیدند. در ادامه با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون به بررسی دو توزیع t و GED پرداخته شد و ضمن انتخاب توزیع مناسب برای هر یک از مدل‌ها، مجدداً با استفاده از آزمون فوق‌الذکر به انتخاب مدل بهینه از میان مدل‌های مورد بررسی (به تفکیک برای مدل‌های خانواده GARCH بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و همچنین با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ) پرداخته شد. در گام چهارم به بررسی فرضیه 1تحقیق پرداخته شد. طبق فرضیه 1 « مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، تصریح بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف دارند ». نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا نشان داد که در کلیه صنایع مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، تصریح بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف دارند. در واقع در بین 11 صنعت دارای اثر ARCH کلیه بازده صنایع دارای اثر سوئیچینگ بوده و مدل‌های منتخب آنها نیز از خانواده مدل EGARCH می‌باشند. در بین 6 صنعت فاقد اثر ARCH نیز 3 صنعت دارای اثر سوئیچینگ می‌باشند. بنابراین فرضیه 1 تحقیق تایید گردید. در ادامه با استفاده از مدل‌های بهینه منتخب به اندازه‌گیری سری زمانی ریسک شاخص صنایع بر حسب رژیم‌های 2 گانه پرداخته شد. البته سه صنعتی که فاقد اثر ARCH بودند، فاقد اثر رژیمی نیز بودند و بنابراین سری زمانی ریسک این صنایع بر حسب تک رژیمی استخراج کردید. در گام پایانی با استفاده از مدل ARDL به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع پرداخته شد. نتایج برآورد نشان داد که تاثیر نرخ ارز بر ریسک 15 صنعت از 17 صنعت معنی دار بوده و بنابراین می‌توان فرضیه 2 که « تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد» تایید نمود. سپس از میان 17 صنعت مورد بررسی، هر یک از آنها بر حسب تاثیرپذیری کوتاه‌مدت و بلندمدت بر حسب دو رژیم رتبه‌بندی شدند. نتایج رتبه‌بندی نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی،معدن، بیمه و محصولات فلزی در میان پنج رتبه آخر قرار دارند.
فرضیه سوم پژوهش حاضر که بر پایه معرفی ابزاری جدید جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز بنا نهاده شده بود نیز تایید و تحقق یافت. در این رابطه ابزار جدیدی تحت عنوان «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» معرفی شد. دارندگان این اوراق از امتیاز ترکیبی دو نوع اوراق با درآمد ثابت و سهام به‌طور هم‌زمان در کنار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند. فرصت انتشار یک ورقه بهادار قابل تبدیل می‌تواند برای ناشر علاوه بر تأمین مالی شرکتی، به‌عنوان منابع سرمایه‌ای (و نه بدهی) در حساب‌های مالی در نظر گرفته شود که این امر می‌تواند موجب جلب نظر سهامداران شرکت شود. با توجه به ویژگی‌هایی که این اوراق در تامین مالی، مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و جذابیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی دارد، به‌نظر می‌رسد پیاده‌سازی و انتشار این اوراق در قالب اوراق مشارکت اسلامی بتواند موجب افزایش جذابیت بازار سرمایه برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی شود که به‌دنبال ابزارهایی با ریسک نسبی و بازدهی ثابت در کنار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز هستند.

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی
در بازارهای مالی یکی از ویژگی‌های کارایی بازار، وجود مولفه شفافیت بویژه شفافیت در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی است. در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی برخی مولفه‌ها (نظیر سودآوری، تحولات متغیرهای کلان و…) تاثیر ملموسی داشته و تاثیر برخی مولفه‌ها نامحسوس می‌باشد. یکی از این مولفه‌های نوع دوم، ریسکی است که درون هریک از این دارایی‌ها نهفته شده است. از اینرو با شناسایی میزان کمّی این نوع ریسک و تعدیل قیمت دارایی با ریسک خود، می‌توان به شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری واقعی دارایی کمک نمود. مطالعه حاضر به عنوان یکی از پژوهش‌هایی است که ابزار و تکنیک کمّی را برای استخراج میزان ریسک دارایی‌های مالی ارائه می‌کند و می‌توان با توسعه مدل‌های زیرگروه این سازوکار قادر به شناسایی و اندازه‌گیری میزان کمّی ریسک دارایی‌های مالی کمک کند. از سوی دیگر با استفاده از ابزار جدیدی که در پژوهش حاضر معرفی شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با انتشار آن ضمن تامین نیازهای مالی خود، در برابر نوسانان نرخ ارز هم خود و هم سهامداران خود را پوشش دهند. علاوه بر این بسیاری از بنگاه‌ها می‌توانند با تشکیل واحدی تحت عنوان واحد «مدیریت ریسک» در بنگاه خود ضمن شناسایی میزان سه نوع ریسک مطرح شده در بخش ادبیات تحقیق، ابزارهای مفیدی بسته به مقتضیات زمانی و ویژگی‌های درون‌بنگاهی اتخاذ نمایند. در مجموعه نتایج پژوهش حاضر حاوی 3 توصیه و پیشنهاد عمده برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، سهامداران (به عنوان ذینفعان) و ناظران بازارهای مالی دارد:
1- ريسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترين ريسکهايي است که بنگاههاي اقتصادي در فضاي کسب و کار داخلي و بينالمللي با آن مواجه هستند و در سالهاي اخير مديريت اين ريسک يکي از فاکتورهاي اصلي در پيش‌برد اهداف تعيين‌شده بنگاه‌ها بحساب ميآيد. يکي از چالش‌هاي عمده در مديريت ريسک نوسانات نرخ ارز (جهت شناسايي و ارزيابي انواع ريسکهاي مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهاي صحيح کنترل آنها) کمّي‌سازي آن مي‌باشد. با توجه به مفهوم نسبتاً پيچيده و گسترده مسئله ريسک، در اغلب موارد مديران بنگاه‌هاي اقتصادي، در ارزيابي و سنجش صحيح آن ناتوان هستند. لذا با توجه به اهميت مسئله ريسک نوسانات نرخ ارز ، بخصوص در کشوري که نوسانات اين متغير، بشدت در حال تغيير است، طراحي يک سازوکار جامع مبتني بر خرد جمعي ضروري مي‌باشد. لذا در پژوهش حاضر، يک سازوکار دقيق، جامع و کاربردي جهت اندازه‌گيري ريسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش «ارزش در معرض ریسک» و با بهره‌گيري از فرآيند زنجيره‌اي مارکوف در مدل‌سازي خانواده GARCH براي شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، طراحي گردید. مدل پيشنهادي داراي قابليت‌هاي فراواني از جمله؛ امکان رتبه‌بندي بنگاه‌ها براساس بازه‌هاي زماني مختلف، ، امکان تحليل با توزيع‌هاي نرمال و غير نرمال، لحاظ انتقالات سطحي ناگهاني در تلاطمهاي سري زماني، امکان ملحوظ نمودن شوك‌هاي ديرپا، نمايش ساختار ديناميکي تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهاي نامتقارن به شوكها، درنظر گرفتن انتقالات رژيمي در مدلسازي (بجاي شکست ساختاري)، امکان درنظر گرفتن پديده کشيدگي مازاد يا دنباله پهن توزيع خطاها و…. برخودار مي‌باشد. در اين رابطه نهادهاي مختلفي مي‌توانند از قابليت‌هاي اين مدل استفاده بنمايند. از جمله اين نهادها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تامین مالی، شخصیت حقوقی، عرضه اولیه، وضعیت مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شاخص قیمت، بازده سهام، بازار سهام، بورس اوراق بهادار