پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، تاثیرپذیری، مواد غذایی، فرآورده های نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

ارز را در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد.

جدول (4-12): تاثیرات کوتاه‌مدت ریسک صنایع منتخب از نوسانات نرخ ارز
صنعت
رژیم 1
رژیم 2
سرمایه گذاری
0.05430-

خودرو
0.04870-
0.00261-
معدن
0.02700

شیمیایی
0.00001320
0.04830-
فلزات اساسی
0.00699-
0.01090
سیمان
0.00430-
0.00253-
قندو شکر
0.00355-

بانک
0.00121-

مستغلات
-0.00102
-0.00116
دارو
0.00074-
0.00185-
مواد غذایی
-0.00040
-0.00033
فرآورده های نفتی
-0.00037
لاستیک
-0.00032
ماشین الات
-0.00025
-0.00018
کاشی و سرامیک
-0.00018
-0.00017
بیمه


محصولات فلزی

همانگونه که از نمودار (4-12) مشاهده می‌گردد، ریسک صنایع بیمه و محصولات فلزی در هیچ کدام از رژیم‌ها از نوسانات نرخ ارز تاثیر نمی‌پذیرند (ضریب متغیر مستقل بی‌معنی گردید.). تاثیر نرخ ارز بر ریسک صنایع سرمایه‌گذاری، قندو شکر و بانک نیز در رژیم 2 معنادار نمی‌باشد. با بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع مشاهده می‌گردد که رابطه معکوسی بین ریسک بازدهی کل صنایع (باستثنای ریسک معدن و شیمیایی در رژیم 1) با نوسانات نرخ ارز در هر دو رژیم مشاهده می‌گردد. بگونه‌ای که با افزایش نرخ ارز، ریسک کلیه صنایع (باستثنای ریسک معدن و شیمیایی در رژیم 1) در هر دو رژیم کاهش می‌یابد. در تفسیر اقتصادی می‌توان به این صورت تحلیل کرد که سهامداران در شرایط افزایش نرخ ارز، زیان کمتری از محل نوسانات قیمت سهام خود کسب می‌‌نمایند اما زمان کاهش نرخ ارز، احتمال افزایش زیان برای سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد بود. به نظر می‌رسد قیمت سهام در شرایط کاهش نرخ ارز، دارای چسبندگی بالاتری نسبت به تغییر قیمت سهام دارد تا در زمان افزایش نرخ ارز که سریعاً با واکنش قیمتی سهامداران مواجه است. سهامداران به افزایش نرخ ارز تحلیل این واکنش‌ها در ادبیات مالیه رفتاری قابل تحلیل و تقسیر می‌باشد.
براساس قدرمطلق ضرایب جدول (4-12)، جدول (4-13) رتبه صنایع را بر حسب میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد.
جدول (4-13): رتبه صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت
رژیم 1
رژیم 2
رتبه
صنعت
رتبه
صنعت
1
سرمایه‌گذاری
1
شیمیایی
2
خودرو
2
فلزات اساسی
3
معدن
3
خودرو
4
شیمیایی
4
سیمان
5
فلزات اساسی
5
دارو
6
سیمان
6
مستغلات
7
قندو شکر
7
فرآورده های نفتی
8
بانک
8
لاستیک
9
مستغلات
9
مواد غذایی
10
دارو
10
ماشین الات
11
مواد غذایی
11
کاشی و سرامیک
12
فرآورده های نفتی
12
سرمایه گذاری
13
لاستیک
13
بانک
14
ماشین الات
14
قندو شکر
15
کاشی و سرامیک
15
معدن
16
بیمه
16
بیمه
17
محصولات فلزی
17
محصولات فلزی

همانگونه که از جدول (4-13) مشاهده می‌گردد، ترتیب رتبه تاثیرپذیری صنایع از نوسانات نرخ ارز در 2 رژیم در کوتاه‌مدت متفاوت می‌باشد، با این وجود در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند.
با بررسی رتبه میزان تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت می‌توان در یک دسته‌بندی کلی بیان نمود که:
صنایعی که بخش عمده‌ای از جریان مالی فعالیت آنها در ارتباط با تجارت خارجی است، بیشترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز پذیرفته و در نتیجه در رتبه‌های بالاتری در هر دو رژیم قرار دارند. در بین صنایع با رتبه‌های بالاتری صنایعی نظیر شیمیایی (نظیر پتروشیمی)، سیمان، فلزات اساسی (نظیر مس، آلومینیوم و…) با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌نمایند و همچنین صنایعی نظیر خودرو که قالب قطعات این صنعت را از خارج وارد می‌نمایند، بیشترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز می‌پذیرند.
برخی صنایع نظیر صنعت سرمایه‌گذاری و معدن صرفاً در رژیم 1 حائز رتبه بالاتر بوده و در رژیم 2 تاثیری از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند. در واقع ریسک بازدهی این صنایع در دوره‌های رونق خود از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند و در دوره‌های رکودی عوامل دیگری (بجز نرخ ارز) بر ریسک آنها تاثیر گذار است. کما اینکه در هر دو این صنایع میزان ریسک در رژیمی بیشتر از رژیم دیگر می‌باشد. در صنعت سرمایه‌گذاری ریسک رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بوده و در صنعت معدن ریسک رژیم 1 بیشتر از رژیم 2 می‌باشد.
در صنایعی نظیر بانک و قندوشکر که صرفاً در رژیم 1 ریسک بازدهی آنها از تغییرات نرخ ارز معنی‌دار می‌باشد در رتبه‌های میانی قرار دارند. صنعت بانک به دلیل برخورداری از ذخایر ارزی کافی و صنعت قند و شکر بدلیل وابستگی فصلی به واردات مواد اولیه186(نظیر شکر خام) تاثیر شدید از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند. میزان ریسک بازدهی در هر دو این صنعت در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می‌باشد.
صنایعی نظیر مواد غذایی، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، مستغلات و فرآورده‌های نفتی (نظیر پالایشگاه‌های نفت) به دلیل تامین بخش عمده‌ای مواد اولیه خود از داخل و فروش بخش عمده‌ از محصولات خود در داخل تاثیرات کمتری ( در مقایسه با گروه اول) از تغییرات نرخ ارز می‌پذیرند و در رتبه‌های میانی قرار دارند.
ریسک بازدهی دو صنعت بیمه و ساخت فلزات اساسی تاثیری از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند. در این بین صنعت بیمه بدلیل فعالیت در بخش “خدمات” ارتباط بسیار محدودی با جهان خارج داشته و کما اینکه نرخ های بیمه (و در نتیجه درآمد بیمه‌ای) در شاخه‌های مختلف (بیمه بدنه، شخص ثالث و…) بصورت دستوری تعیین می‌شود. ریسک بازدهی صنعت ساخت محصولات فلزی نیز که رفتاری متفاوت با سایر صنایع داشته و بصورت پیوسته و از میزان نوسان‌پذیری محدودی برخوردار بوده است. بگونه‌ای که ریسک بازدهی این صنعت در رژیم 1 در محدود زیان 25/2 درصدی و در رژیم 2 در محدود زیان 1 درصدی همراه بوده است. علاوه بر این بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت در بخش خدمات صنعتی (مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و….) نیز فعال بوده که جریان مالی این فعالیت‌ها نیز ارتباط چندانی با تغییرات نرخ ارز نداشته است.
جداول (4-14) میزان تاثیرات بلندمدت ریسک صنایع منتخب از نوسانات نرخ ارز را نشان می‌دهد.
جدول (4-14): تاثیرات بلندمدت ریسک صنایع منتخب از نوسانات نرخ ارز
صنعت
رژیم 1
رژیم 2
سرمایه گذاری


خودرو
0.0105-
0.0032-
معدن


شیمیایی
0.0004-
0.0018
فلزات اساسی


سیمان
0.0458-
0.0443-
قندو شکر
0.0094-

بانک
0.0045-

مستغلات
-0.0142
-0.0244
دارو
0.0479-
0.0352-
مواد غذایی
-0.0005
-0.0005
فرآورده های نفتی
-0.0004
لاستیک
-0.0003
ماشین الات
-0.0003
-0.0002
کاشی و سرامیک
-0.0003
-0.0003
بیمه


محصولات فلزی

همانگونه که از جدول (4-14) مشاهده می‌گردد، ریسک صنایع سرمایه‌گذاری، معدن، فلزات اساسی، بیمه و محصولات فلزی در هیچ کدام از رژیم‌ها از نوسانات نرخ ارز تاثیر نمی‌پذیرند (ضریب متغیر مستقل بی‌معنی گردید.). تاثیر نرخ ارز بر ریسک صنایع قند و شکر، بانک، فرآورده‌های نفتی و لاستیک نیز در رژیم 2 معنادار نمی‌باشد. تحلیل‌های ذکر شده برای روابط بین نوسانات نرخ ارز و ریسک در کوتاه‌مدت، در بلندمدت نیز برای صنایعی که ضریب نرخ ارز معنادار شده است، صادق است. با این وجود میزان تاثیرات متفاوت می‌باشد. برای صنایعی نظیر سرمایه‌گذاری، معدن و فلزات اساسی، نوسانات نرخ ارز تاثیری بر ریسک بازدهی هیچکدام یک از این صنایع ندارد. همچنین بجز صنعت خودرو (رژیم 1) و صنعت شیمیایی (رژیم 1 و 2)، در بقیه موارد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر کاهش ریسک بازدهی صنایع در بلندمدت، بیشتر از کوتاه‌مدت می‌باشد. جدول (4-15) رتبه صنایع را بر حسب میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز در بلندمدت را نشان می‌دهد.
جدول (4-15): رتبه صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز در بلندمدت
رژیم 1
رژیم 2
رتبه
صنعت
رتبه
صنعت
1
دارو
1
سیمان
2
سیمان
2
دارو
3
مستغلات
3
مستغلات
4
خودرو
4
خودرو
5
قندو شکر
5
شیمیایی
6
بانک
6
مواد غذایی
7
مواد غذایی
7
کاشی و سرامیک
8
فرآورده های نفتی
8
ماشین الات
9
شیمیایی
9
سرمایه گذاری
10
لاستیک
10
بانک
11
ماشین الات
11
فلزات اساسی
12
کاشی و سرامیک
12
قندو شکر
13
سرمایه گذاری
13
معدن
14
فلزات اساسی
14
بیمه
15
معدن
15
محصولات فلزی
16
بیمه
16
فرآورده های نفتی
17
محصولات فلزی
17
لاستیک

همانگونه که از جدول (4-15) مشاهده می‌گردد، ترتیب رتبه تاثیرپذیری صنایع از نوسانات نرخ ارز در 2 رژیم در بلندمدت متفاوت می‌باشد با این وجود در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی،معدن، بیمه و محصولات فلزی در میان پنج رتبه آخر قرار دارند.
با بررسی رتبه میزان تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‌توان در یک دسته‌بندی کلی بیان نمود که:
به نظر می‌رسد ریسک صنایعی که بخش عمده‌ای از نهاده‌های خود را وارد می‌نمایند (نظیر خودرو و دارو) تاثیر بیشتر از نوسانات نرخ ارز نسبت به ریسک صنایع صادارت محور (نظیر شیمیایی و فلزات اساسی) می‌پذیرند187. به نظر می‌رسد دلیل این امر را در دو موضوع زیر دانست:
اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز موج دومی (موج اول افزایش نرخ ارز) است که این بنگاه‌ها در بلندمدت با آن مواجه هستند و در واقع به نظر می‌رسد اثرات بلندمدت نرخ ارز برای این صنایع (که بخش عمده نهاده‌های خود را وارد نموده و محصولات خود را در داخل به فروش می‌رسانند) از دو کانل مستقیم و غیر مستقیم (تورم) نوسانات نرخ ارز بیشتر از اثرات مستقیم (و تاحدودی اثر غیرمستقیم) صنایع صادرات محور باشد.
بسیاری از صنایع نظیر خودرو، دارو و قندوشکر معمولاً با ذخیره‌سازی مواد وارداتی خود (با نرخ‌های ارز دوره‌های قبل) در زمان افزایش نرخ ارز اقدام به استفاده از ذخیره‌های خود نموده و با توجه به شکاف قیمت نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است تاثیر زیادی از نوسانات نرخ ارز به خود نبینند(کما اینکه در کوتاه‌مدت نیز این اثرات با توجه به جدول 4-14 قابل توجه بود)، اما در بلندمدت از آنجایی که این صنایع مجبور به واردات مواد اولیه در نرخ‌های جدید هستند، تاثیر بیشتری از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرند.
برخی صنایع نظیر صنعت سرمایه‌گذاری و معدن که در کوتاه‌مدت صرفاً در رژیم 1 حائز رتبه بالاتر بوده (و در رژیم 2 تاثیری از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند)، با تخلیه شدن این اثرات در این بازه، در بلندمدت عملاً تاثیر معناداری از نوسانات نرخ ارز در هر دو رژیم نمی‌پذیرند. علاوه بر این صنعت فلزات اساسی نیز با تاثیرپذیری بالا در کوتاه‌مدت، با تخلیه اثر مذکور در بلندمدت تاثیر معناداری از نوسانات نرخ ارز در هر دو رژیم نمی‌پذیرند.
در صنایعی نظیر بانک و قندوشکر که در کوتاه‌مدت صرفاً در رژیم 1 ریسک بازدهی آنها از تغییرات نرخ ارز معنی‌دار می‌باشد و در رتبه‌های میانی قرار داشتند، در بلندمدت نیز این تاثیرپذیری در رژیم 1 بوده و در رتبه‌های میانی قرار دارند.
صنایعی نظیر مواد غذایی، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، مستغلات و فرآورده‌های نفتی (نظیر پالایشگاه‌های نفت) به دلیل تامین بخش عمده‌ای مواد اولیه خود از داخل و فروش بخش عمده‌ از محصولات خود در داخل تاثیرات کمتری ( در مقایسه با گروه اول) از تغییرات نرخ ارز همانند بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌پذیرند و در رتبه‌های میانی قرار دارند.
ریسک بازدهی پنج صنعت سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، ساخت محصولات فلزی و بیمه تاثیری از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند و در رتبه‌های پایانی قرار دارند.

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام
در ادبیات مالی، محققان 3 مرحله اصلی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش در معرض ریسک، بازارهای مالی، مدل‌سازی، نااطمینانی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اوراق قرضه، حقوق مالی، قیمت سهام، استقراض