پایان نامه ارشد درمورد نفوذپذیری، عوامل فردی، مسئولیت پذیری، نظام اداری

دانلود پایان نامه ارشد

شده
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.011,0.027,0.049)
(0.021,0.040,0.061)
(0.025,0.044,0.066)
(0.057,0.078,0.095)
(0.023,0.044,0.066)
(0.066,0.087,0.101)
(0.023,0.044,0.066)
(0.061,0.082,0.099)
(0.049,0.070,0.089)
(0.057,0.078,0.097)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.036,0.057,0.078)
(0.066,0.087,0.101)
(0.061,0.082,0.099)
(0.057,0.078,0.095)
(0.057,0.078,0.095)
(0.070,0.091,0.104)
(0.057,0.078,0.095)
(0.057,0.078,0.095)
(0.061,0.082,0.099)
(0.000,0.000,0.000)
(0.057,0.078,0.097)
C2
(0.017,0.036,0.057)
(0.070,0.091,0.104)
(0.070,0.091,0.104)
(0.061,0.082,0.099)
(0.008,0.027,0.049)
(0.053,0.074,0.093)
(0.057,0.078,0.097)
(0.040,0.061,0.082)
(0.000,0.000,0.000)
(0.057,0.078,0.095)
(0.032,0.053,0.074)
C3
(0.030,0.049,0.070)
(0.049,0.070,0.087)
(0.002,0.015,0.036)
(0.025,0.040,0.059)
(0.002,0.015,0.036)
(0.042,0.061,0.080)
(0.015,0.032,0.053)
(0.000,0.000,0.000)
(0.006,0.023,0.044)
(0.006,0.023,0.044)
(0.053,0.074,0.091)
C4
(0.027,0.049,0.070)
(0.049,0.070,0.089)
(0.070,0.091,0.104)
(0.066,0.087,0.101)
(0.027,0.049,0.070)
(0.061,0.082,0.097)
(0.000,0.000,0.000)
(0.049,0.070,0.091)
(0.053,0.074,0.093)
(0.066,0.087,0.101)
(0.057,0.078,0.095)
C5
(0.053,0.074,0.095)
(0.044,0.066,0.085)
(0.040,0.061,0.082)
(0.057,0.078,0.095)
(0.066,0.087,0.101)
(0.000,0.000,0.000)
(0.032,0.053,0.074)
(0.053,0.074,0.091)
(0.023,0.044,0.066)
(0.036,0.057,0.078)
(0.021,0.040,0.061)
C6
(0.023,0.044,0.066)
(0.061,0.082,0.099)
(0.023,0.044,0.066)
(0.070,0.091,0.104)
(0.000,0.000,0.000)
(0.011,0.027,0.049)
(0.002,0.015,0.036)
(0.057,0.078,0.097)
(0.017,0.036,0.057)
(0.021,0.040,0.061)
(0.053,0.074,0.091)
C7
(0.049,0.070,0.089)
(0.066,0.087,0.101)
(0.061,0.082,0.097)
(0.000,0.000,0.000)
(0.049,0.070,0.091)
(0.053,0.074,0.093)
(0.049,0.070,0.091)
(0.066,0.087,0.101)
(0.066,0.087,0.101)
(0.066,0.087,0.101)
(0.066,0.087,0.101)
C8
(0.034,0.053,0.072)
(0.038,0.057,0.074)
(0.000,0.000,0.000)
(0.027,0.044,0.063)
(0.034,0.053,0.070)
(0.057,0.078,0.095)
(0.070,0.091,0.104)
(0.040,0.061,0.082)
(0.057,0.078,0.097)
(0.038,0.057,0.076)
(0.025,0.044,0.066)
C9
(0.061,0.082,0.099)
(0.000,0.000,0.000)
(0.066,0.087,0.101)
(0.061,0.082,0.097)
(0.070,0.091,0.104)
(0.061,0.082,0.097)
(0.066,0.087,0.101)
(0.061,0.082,0.099)
(0.070,0.091,0.104)
(0.061,0.082,0.097)
(0.061,0.082,0.099)
C10
(0.000,0.000,0.000)
(0.066,0.087,0.101)
(0.070,0.091,0.104)
(0.061,0.082,0.099)
(0.040,0.061,0.082)
(0.011,0.027,0.049)
(0.013,0.027,0.049)
(0.051,0.070,0.087)
(0.006,0.023,0.044)
(0.017,0.032,0.051)
(0.061,0.082,0.099)
C11

بعد از محاسبه ماتریس های فوق، ماتریس روابط کل فازی قابل تامل می باشد
جدول4-19 ماتریس روابط کل
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.036,0.118,0.384)
(0.057,0.158,0.458)
(0.057,0.153,0.441)
(0.090,0.192,0.488)
(0.049,0.137,0.405)
(0.097,0.194,0.479)
(0.050,0.139,0.408)
(0.095,0.198,0.502)
(0.075,0.166,0.440)
(0.084,0.175,0.450)
(0.033,0.112,0.389)
C1
(0.070,0.172,0.477)
(0.114,0.235,0.572)
(0.106,0.222,0.547)
(0.108,0.229,0.569)
(0.093,0.197,0.499)
(0.116,0.232,0.557)
(0.094,0.199,0.503)
(0.108,0.231,0.580)
(0.100,0.209,0.521)
(0.044,0.135,0.434)
(0.102,0.220,0.556)
C2
(0.048,0.140,0.423)
(0.109,0.220,0.530)
(0.108,0.213,0.511)
(0.102,0.213,0.528)
(0.043,0.138,0.423)
(0.094,0.201,0.508)
(0.091,0.187,0.469)
(0.083,0.197,0.525)
(0.038,0.119,0.393)
(0.092,0.193,0.483)
(0.071,0.179,0.494)
C3
(0.044,0.109,0.328)
(0.067,0.146,0.390)
(0.023,0.092,0.331)
(0.047,0.122,0.369)
(0.020,0.082,0.303)
(0.061,0.136,0.374)
(0.030,0.097,0.319)
(0.023,0.084,0.320)
(0.024,0.093,0.321)
(0.025,0.095,0.324)
(0.071,0.147,0.387)
C4
(0.060,0.158,0.452)
(0.094,0.211,0.540)
(0.111,0.221,0.531)
(0.110,0.227,0.553)
(0.063,0.164,0.460)
(0.105,0.217,0.533)
(0.038,0.120,0.399)
(0.096,0.214,0.556)
(0.091,0.195,0.498)
(0.103,0.207,0.508)
(0.098,0.211,0.534)
C5
(0.077,0.165,0.439)
(0.082,0.187,0.495)
(0.074,0.174,0.473)
(0.094,0.199,0.505)
(0.091,0.181,0.451)
(0.034,0.117,0.400)
(0.058,0.150,0.429)
(0.090,0.197,0.512)
(0.053,0.148,0.434)
(0.065,0.160,0.448)
(0.058,0.159,0.465)
C6
(0.044,0.124,0.373)
(0.089,0.183,0.459)
(0.050,0.141,0.411)
(0.097,0.191,0.464)
(0.023,0.085,0.317)
(0.041,0.129,0.403)
(0.026,0.102,0.355)
(0.087,0.183,0.469)
(0.043,0.126,0.385)
(0.047,0.131,0.391)
(0.081,0.172,0.444)
C7
(0.082,0.184,0.488)
(0.115,0.236,0.575)
(0.107,0.223,0.549)
(0.054,0.158,0.485)
(0.085,0.190,0.498)
(0.101,0.219,0.551)
(0.087,0.192,0.502)
(0.116,0.240,0.589)
(0.105,0.214,0.525)
(0.106,0.215,0.529)
(0.111,0.229,0.563)
C8
(0.059,0.144,0.408)
(0.076,0.177,0.474)
(0.037,0.116,0.386)
(0.067,0.167,0.467)
(0.061,0.148,0.412)
(0.091,0.190,0.478)
(0.096,0.184,0.445)
(0.078,0.183,0.492)
(0.085,0.177,0.451)
(0.069,0.161,0.437)
(0.060,0.159,0.456)
C9
(0.096,0.202,0.509)
(0.058,0.166,0.497)
(0.115,0.235,0.565)
(0.117,0.243,0.588)
(0.107,0.216,0.520)
(0.111,0.233,0.567)
(0.105,0.213,0.522)
(0.116,0.245,0.601)
(0.111,0.224,0.539)
(0.105,0.219,0.537)
(0.111,0.233,0.575)
C10
(0.025,0.088,0.326)
(0.097,0.195,0.478)
(0.098,0.191,0.461)
(0.094,0.192,0.478)
(0.065,0.150,0.408)
(0.045,0.138,0.420)
(0.040,0.121,0.382)
(0.086,0.184,0.478)
(0.037,0.123,0.390)
(0.047,0.131,0.398)
(0.092,0.187,0.468)
C11

گام بعدی به‌دست آوردن مجموع سطرها و ستون‌های ماتریس است.
جدول 4-20 اهمیت و تأثیرگذاری معیارها(اعداد فازی)

معیار
(-4.606,-0.267,3.955)
(1.612,3.750,10.172)
معیار 1
(-3.882,0.458,5.027)
(1.841,4.102,10.751)
معیار 2
(-4.017,0.205,4.524)
(1.641,3.793,10.182)
معیار 3
(-5.189,-0.949,2.788)
(1.413,3.359,9.390)
معیار 4
(-3.767,0.442,4.847)
(1.684,3.847,10.297)
معیار 5
(-4.494,-0.170,4.153)
(1.673,3.844,10.320)
معیار 6
(-4.067,-0.122,3.770)
(1.328,3.255,9.165)
معیار 7
(-4.426,0.167,4.875)
(2.047,4.429,11.348)
معیار 8
(-4.429,-0.174,4.022)
(1.662,3.788,10.112)
معیار 9
(-4.317,0.314,5.063)
(2.108,4.543,11.488)
معیار 10
(-3.880,0.096,4.049)
(1.366,3.303,9.294)
معیار 11
درجه نفوذ گذاری و نفوذپذیری قطعی زیرمعیارهای سازمانی مطابق جدول زیرقابل تحلیل می باشد.
جدول4-21 اهمیت و تأثیرگذاری معیارها(اعدادقطعی)

معیار
-0.296
4.821
معیار 1
0.515
5.199
معیار 2
0.229
4.853
معیار 3
-1.075
4.380
معیار 4
0.491
4.919
معیار 5
-0.170
4.920
معیار 6
-0.135
4.251
معیار 7
0.196
5.563
معیار 8
-0.189
4.838
معیار 9
0.344
5.670
معیار 10
0.090
4.317
معیار 11
4-4-3. عوامل فردی
در این تحقیق به منظور بررسی عوامل فردی از شش معیار استفاده شده است که اسامی آن‌ها در جدول 1 آورده شده است.
4-22 اسامی زیرمعیارهای فردی
شماره
علامت اختصاری
زیرمعیارهای فردی
1
C1
کنترل منافع شخصی مدیر
2
C2
توجه به عقلانیت و عدالت
3
C3
میزان تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مردم
4
C4
انعطاف پذیری در پذیرش و تسهیم اطلاعات
5
C5
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی
6
C6
وجود ویژگی های رهبری و مدیریت در امر شفاف سازی نظام اداری
جدول 4-23 میانگین نظر تمام خبرگان
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.060,0.220,0.420)
(0.120,0.260,0.460)
(0.080,0.260,0.460)
(0.180,0.380,0.580)
(0.580,0.780,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.040,0.180,0.380)
(0.080,0.260,0.460)
(0.660,0.860,0.980)
(0.660,0.860,0.980)
(0.000,0.000,0.000)
(0.540,0.740,0.920)
C2
(0.220,0.420,0.620)
(0.420,0.620,0.820)
(0.380,0.580,0.780)
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
C3
(0.420,0.620,0.820)
(0.240,0.420,0.620)
(0.000,0.000,0.000)
(0.460,0.660,0.840)
(0.540,0.740,0.900)
(0.080,0.260,0.460)
C4
(0.460,0.660,0.840)
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.940)
(0.300,0.500,0.700)
(0.240,0.420,0.600)
C5
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.280,0.460,0.660)
(0.360,0.540,0.720)
(0.580,0.780,0.920)
(0.060,0.220,0.420)
C6
جدول 4-24 ماتریس نرمالیزه شده
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.014,0.053,0.101)
(0.029,0.063,0.111)
(0.019,0.063,0.111)
(0.043,0.092,0.140)
(0.140,0.188,0.222)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.010,0.043,0.092)
(0.019,0.063,0.111)
(0.159,0.208,0.237)
(0.159,0.208,0.237)
(0.000,0.000,0.000)
(0.130,0.179,0.222)
C2
(0.053,0.101,0.150)
(0.101,0.150,0.198)
(0.092,0.140,0.188)
(0.000,0.000,0.000)
(0.150,0.198,0.232)
(0.150,0.198,0.232)
C3
(0.101,0.150,0.198)
(0.058,0.101,0.150)
(0.000,0.000,0.000)
(0.111,0.159,0.203)
(0.130,0.179,0.217)
(0.019,0.063,0.111)
C4
(0.111,0.159,0.203)
(0.000,0.000,0.000)
(0.150,0.198,0.232)
(0.140,0.188,0.227)
(0.072,0.121,0.169)
(0.058,0.101,0.145)
C5
(0.000,0.000,0.000)
(0.150,0.198,0.232)
(0.068,0.111,0.159)
(0.087,0.130,0.174)
(0.140,0.188,0.222)
(0.014,0.053,0.101)
C6

ماتریس روابط کل فازی با توجه بکارگیری فرمول های زیر مورد محاسبه قرار گرفته است.

جدول4-25 ماتریس روابط کل
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.034,0.178,0.915)
(0.052,0.201,0.977)
(0.067,0.253,1.123)
(0.091,0.288,1.191)
(0.177,0.381,1.317)
(0.041,0.171,0.928)
C1
(0.054,0.235,1.123)
(0.070,0.269,1.203)
(0.213,0.444,1.470)
(0.222,0.463,1.529)
(0.100,0.322,1.426)
(0.186,0.396,1.345)
C2
(0.097,0.301,1.267)
(0.146,0.361,1.374)
(0.171,0.426,1.563)
(0.095,0.323,1.469)
(0.240,0.520,1.752)
(0.208,0.434,1.463)
C3
(0.134,0.317,1.207)
(0.107,0.302,1.241)
(0.076,0.269,1.286)
(0.183,0.424,1.513)
(0.206,0.462,1.607)
(0.083,0.294,1.264)
C4
(0.156,0.357,1.308)
(0.066,0.243,1.212)
(0.221,0.472,1.590)
(0.221,0.485,1.650)
(0.179,0.465,1.702)
(0.125,0.354,1.391)
C5
(0.049,0.199,1.059)
(0.190,0.388,1.316)
(0.152,0.387,1.445)
(0.173,0.418,1.514)
(0.218,0.481,1.628)
(0.084,0.296,1.273)
C6
با محاسبه ماتریس روابط کل می توان مقادیر روابط مستقیم و غیر مستقیم برای هریک از گزینه های تصمیم را استخراج نمود تا براساس آن بتوان مقادیر نفوذگذاری و نفوذپذیری هریک از گزینه های تصمیم را مشخص نمود.
جدول 4-26 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها(اعداد فازی)

معیار
(-7.202,-0.473,5.724)
(1.189,3.416,14.116)
معیار 1
(-8.587,-0.503,6.978)
(1.963,4.759,17.528)
معیار 2
(-7.908,-0.035,7.904)
(1.943,4.767,17.755)
معیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، رتبه بندی، فناوری اطلاعات، عوامل فردی