پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، کارشناسی ارشد، تصمیم گیری گروهی، تکنیک های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه ارشد

competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert system with Application, 32 (2). 499-507.
Xenakis, A., & Macintosh, A. (2003) Using Knowledge Management to Improve transparency in e-voting. KMGov, 274- 284.

پیوست‌ها

پیوست الف
پرسشنامه شماره 1- دسته بندی زیرمعیارها
بسمه تعالی

با سلام و احترام
پرسشنامه پیش رو به منظور گردآوری اطلاعات مبتنی بر نظر خبرگان جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)” طراحی شده است. مستدعی است براساس تجارب و دانش خود هر یک از گزینه هارا در دسته های نام برده شده دسته بندی نمائید. شایان ذکر است، نظرات ارزشمند شما به عنوان امانتی گران بها نزد محقق باقی خواهد ماند و مالکیت معنوی نتایج آن تنها برای انجام و ارائه در رساله کارشناسی ارشد محفوظ خواهد ماند.
باتشکر از همکاری شما
ردیف
زیرمعیارها
به نظر شما هریک از این عوامل جز کدام معیار اصلی زیر می باشد.

نهادی
سازمانی
فردی
ملی
بین المللی
1
مدیریت دانش

2
کنترل منافع شخصی مدیر

3
ساختار سازمانی(پیچیدگی)

4
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر

5
همسویی با ساختار شفافیت اطلاعات سایر کشورها از طریق نوسازی و جهانی شدن

6
کنترل و پاسخگویی دموکراتیک

7
اهتمام به رعایت قوانین بین المللی

8
توجه به مشارکت مردمی( جلب همکاری به دنبال اعتماد سازی)

9
بهبود اهداف دولتی

10
تمرکز زدایی

11
انعطاف پذیری در پذیرش و تسهیم اطلاعات

12
رقابت بین دولت ها

13
بهره مندی از قابلیتهای دولت الکترونیک در ارائه شفاف فرآیندهای خدمات بخش عمومی

14
توجه دولت به استقلال و پاسخگویی مردم

15
یکپارچه سازی و هماهنگی اطلاعات در سازمان

16
وجود قوانین و مقررات

17
توجه به عقلانیت و عدالت

18
میزان تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مردم

ردیف
زیرمعیارها
به نظر شما هریک از این عوامل جز کدام معیار اصلی زیر می باشد.

نهادی
سازمانی
فردی
دولتی
بین المللی
19
جایگاه مشارکت جامعه مدنی

20
استاندارد سازی اطلاعات

21
وجود ساز و کارهای حفظ و امنیت اطلاعات

22
ایجاد و جذب احزاب

23
نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی

24
وجود و توسعه سیستم بازو

25
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی

26
یکپارچگی اطلاعات ملی

27
وجود ویژگی های رهبری و مدیریت در امر شفاف سازی اطلاعات

28
وجود طرز تفکر و ذهنیت حاکم در جامعه نسبت به آگاهی از اطلاعات دولتی

29
وجود ابزار مناسب و مورد نیاز شفاف سازی اطلاعات

30
فرهنگ پذیری و وجود پتانسیل های رفتاری و اخلاقی در دریافت اطلاعات

31
تغییر و تحول سازمانی

32
وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی

33
نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی

34
فعال بودن در تجارت جهانی

35
محدودیت قدرت در سطوح بالای جامعه

36
وجود تعهد در سطوح بالای جامعه( مسئولیت پذیری در روند قضائی)

37
ایجاد ساز و کارهای نهادی جهت انجام اصلاحات و پرورش مدیران

38
همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی

39
خواست و اراده سیاسی

40
انجام اصلاحات اداری

41
تائید تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات

42
آگاهی بخشی عمومی

43
تاثیر نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعات

44
وجود روند اخلاقی

45
وجود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان

46
اقتضایی بودن

لطفاً چنانچه عوامل دیگر به ذهن جنابعالی می رسد که در “شفافیت نظام اداری ایران” می تواند اثر گذار باشد و همچنین دسته بندی متفاوت این عوامل که از نظر شما
مورد اهمیت بیشتری هستند، در ذیل این پرسشنامه مرقوم فرمائید.
پیوست ب
پرسشنامه شماره 2- رتبه بندی معیارهای اصلی
بسمه تعالی

با سلام و احترام
پرسشنامه پیش رو به منظور گردآوری اطلاعات مبتنی بر نظر خبرگان جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان” شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)” طراحی شده است. مستدعی است نظر خود را درباره ارجحیت هر یک از گزینه ها به معیارهای تعیین شده، براساس طيف ذیل ارائه نمائید. شایان ذکر است، نظرات ارزشمند شما به عنوان امانتی گران بها نزد محقق باقی خواهد ماند و مالکیت معنوی نتایج آن تنها برای انجام و ارائه در رساله کارشناسی ارشد محفوظ خواهد ماند.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

باتشکر از همکاری شما
سودآوری برای دولت و ملت
پاسخگوئی و تعهد به مسئولیت های اجتماعی
همسویی با ساختارهای اجرائی و نظارتی قوه مقننه و قضائیه
رفاه اجتماعی
میزان اهمیت و کارائی برای اجرا
تبعیت از چشم انداز 1404 ایران
رعایت منافع ملی
معیارها

گزینه ها

عوامل نهادی

عوامل سازمانی

عوامل فردی

عوامل ملی

عوامل بین المللی
پیوست ج
پرسشنامه شماره 3- رتبه بندی زیرمعیارها
بسمه تعالی

با سلام و احترام
جدولی که ملاحظه می فرمائید، به منظور گردآوری اطلاعات مبتنی بر نظر خبرگان جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)” طراحی شده است. خواهشمند است با ارائه پاسخ های مناسب ، محقق را در انجام شایسته این تحقیق یاری نمائید. پیشاپیش از همکاری ارزشمند شما سپاسگذارم.
هدف در این پرسشنامه تشخیص روابط بین متغیرهای مذکور و تعیین میزان این روابط می باشد. از آنجا که می دانیم این معیارها به طور مستقیم وغیر مستقیم بر هم اثر می گذارند ولی هدف ما شناسایی اثرگذاری مستقیم است.که به صورت زیر عمل می نماییم:
هر یک از متغیرهایی که در ابتدای هر ردیف در سمت راست جدول وجود دارد را به عنوان متغیر اثرگذار درنظر گرفته و با پاسخ به این سوال که آیا این متغیر به عنوان مثال نوسازی و جهانی شدن بر متغیر های بالای جدول به عنوان مثال مثال طرز فکر و ذهنیت حاکم در جامعه ، و….تاثیر مستقیم دارد یا خیر و نیز میزان این تأثیر چقدر است، خانه های ماتریس را به ترتیب با اعداد موجود در جدول زیر پر نمایید.
بدون تاثير
تاثير خيلي کم
تاثير کم
تاثير زياد
تاثير خيلي زياد
No
Vl
L
H
VH
با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما

1سیستم باز برای اولین بار در سال 1999 معرفی شد و خدمات آنلاین حدود 54 نوع از واحدهای اداری در 10 زمینه مختلف از قبیل مشکلات بهداشتی، ساخت و سازهای ساختمانی و غیره را دارا بودند. با وجود این سیستم، شهروندان می توانند امور شهری خود را در اینترنت چک کنند، به عبارت دیگر، آنها می توانند در جریان مراحل فرآیندهای اداری در زمان واقعی خود باشند و نه تنها بر تحقق روند امور داخلی به صورت آنلاین تمرکز دارند، بلکه تمام مراحل را نیز مشاهده می نمایند و چنانچه مرحله و یا قسمتی دچار بی عدالتی، فساد، کم کاری و موارد این چنینی شدند، آن را شناسایی می کنند.

پیوست د
نظرات و مقایسات زوجی خبرگان
جدول1 مقایسات زوجی معیارهای نهادی “خبره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، تصمیم گیری گروهی، محدودیت ها، فساد اداری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی