پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، عوامل نهادی، فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

گرداند و نتیجه آن که شرکا و همکاران با داشتن صفتی چون صداقت نسبت به مشارکت راضی تر هستند و تمایل بیشتری برای ادامه و تقویت این مشارکت دارند(Su et al, 2011: 456).
کرامپتون45(2011) به مباحث ارزش آفرینی شفافیت و اینکه شفافیت در زمان بحران و سختی های مالی، چگونه است می پردازد. کرامپتون شفاف سازی را جز منافع بلند مدت و اساسی می داند و بر این مورد تاکید دارد که توسعه و پرورش مهارت های شفاف سازی رهبری می تواند منجر به اثربخشی و تقویت رهبری و سبک او شود. بنابراین توجه و بها بخشیدن رهبر به امر شفاف سازی اطلاعات می تواند این را در سراسر سازمان رواج دهد و اینگونه رهبر و کارکنان با سهولت بیشتر می توانند با بحران ها و کاستی ها روبرو شوند، به این دلیل که در دست داشتن اطلاعات، به تصمیم گیری ها و اقدامات بعدی کمک بسیاری خواهد کرد(Crumpton, 2011: 125).
جمع بندی:
در این فصل آن دسته از مفاهیمی که مربوط به شفافیت نظام اداری بود، آورده شد. جایگاه شفافیت اطلاعات و اقدامات صورت گرفته در این باره در ابعاد جهانی به روشنی بیان شدند، در مورد ساختار نظام اداری تعاریف و مفاهیمی ذکر شد و سیاست های کلی نظام اداری مطرح گردید. نویسنده در این فصل سعی نموده است، با معرفی سیستم شفاف سازی که در کشورهای پیشرفته از آن به منظور شفاف ساختن اطلاعات و بهبود شرایط سازمانی-دولتی استفاده می نمایند، مفاهیم نوینی از شفافیت نظام اداری ارائه دهد. در فصل دوم مبانی و شاکله های اصلی تحقیق مشخص گردید و با توجه به مطالب بررسی شده از مقالات، کتب و سایر منابع، عواملی تحت عنوان عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری استخراج شد تا در فصول بعدی بر اساس نوع روش تحقیق و بهره مندی از تکنیک های تحقیق، فرآیند انجام تحقیق پیگیری گردد.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1. مقدمه
استفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی، موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی می سازد(مهاجری، 1383: 33). هدف اساسی فصل حاضر شفاف سازی روش و چارچوب تحقیق می باشد. همچنین در ساختار بخش های این فصل، ماهیت ریاضی تکنیک های بکارگرفته شده از دیدگاه محض مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-2. روش شناسی پژوهش
روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست(خاکی، 1390: 237) که بر اساس اهداف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و توسعه ای طبقه بندی می شوند. همچنین تحقیقات براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به دو دسته زیرطبقه بندی می شوند:
تحقیقات توصیفی: مجموعه روش هایی که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده مورد بررسی می باشد.
تحقیقات آزمایشی: رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر مورد بررسی قرار می گیرد(سرمد و همکاران، 1388: 42- 43)
با توجه به طرح موضوع و مسئله تحقیق که در فصل اول به آن پرداختیم و با تاکید بر اهداف و ساختار تحقیق می توان اذعان داشت، تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده های تحقیق در تحقیقات آزمایشی قابل طبقه بندی می باشد. همچنین باید اشاره نمود، این تحقیق از روش ها و مفاهیم بهینه سازی گسسته جهت دستیابی به اهداف خود بهره مند شده است.
3-3. متغیرهای پژوهش
در هر تحقیق متغیرهای خاصی وجود دارد که علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است، متفاوت باشد. این تحقیق نیز متغیرهای اصلی و فرعی دارد که در ادامه توضیحاتی در مورد آن ها آورده شده است.
3-3-1. چگونگی تشخیص متغیرهای پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع این تحقیق و جستجو در منابع علمی همراستا با پژوهش حاضر، محقق تلاش نموده است جهت گردآوری صحیح و علمی عوامل تحقیق به ترتیب زیر عمل نماید:
ابتدا مستندات و مدارک موجود و مرتبط با بند هجدهم سیاست های کلی نظام اداری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و سپس از طریق کسب دانش از طریق همان بررسی و مطالعه، تلاش شده است تا فهم کافی از موضوع به دست آید. پس از انجام این مرحله، محقق با اتکا به مدارک و مستندات علمی، مطالعات گسترده خود را جهت تعیین عوامل تحقیق سازماندهی نموده است و تعداد پنجاه و شش عامل از میان انبوهی از مقالات و تحقیقات علمی، بر اساس بررسی و تفکیک عوامل اثرگذار با توجه به تجربیاتی که محقق در حین انجام تحقیق به دست آورده و همچنین با مشورت هایی که از کارشناسان مجرب گردآوری نموده است، برای بررسی انتخاب گردید. شایسته است توجه داشته باشیم اگرچه بسیاری از منابع مطالعه شده مرتبط با تجارب سایر کشورها در خصوص شفافیت اطلاعات در نظام اداری می باشد اما محقق سعی نموده است، تنها عوامل مرتبط و همگون با ساختار نظام اداری ایران را به عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب نماید.
اولین گام از غربال گری متغیرهای تحقیق شامل نهایی سازی عوامل می باشد، که در آن ده عامل به علت هم پوشانی معنایی و محتوایی با توجه به بررسی مجدد محقق، از میان پنجاه و شش عامل حذف گردید و چهل و شش عامل به عنوان متغیرهای نهایی تحقیق انتخاب شد.
3-3-2. چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش
جهت دسته بندی عوامل تحقیق، محقق نظر پنجاه کارشناس(دلیل انتخاب این تعداد در رفرنس 3-4 آورده شده است) را گردآوری نموده است و در انتها با تحلیل و تلخیص نظرات عامل ها و زیرعامل های نهایی تحقیق را مشخص نموده است. دسته بندی عوامل چهل و شش گانه تحقیق شامل دو مرحله می باشد. ابتدا، براساس مطالعات و نظر مستقیم خبرگان پنج دسته اصلی و کلی برای طبقه بندی عوامل چهل و شش گانه مشخص شد و سپس بر اساس بیشترین تعداد نظرات، هریک از زیرعامل ها به دسته های اصلی تخصیص پیدا کرد. دسته های اصلی جهت تعیین زیر عامل ها به شرح زیر می باشد:
عوامل نهادی- عوامل سازمانی- عوامل فردی- عوامل ملی- عوامل بین المللی
با مشخص شدن معیارهای اصلی تحقیق، شایسته است با استفاده از جدول گردآوری نظرات که بخشی از جدول فرضی آن در ذیل ارائه شده است زیر معیارهای مسئله نهایی و معین شوند. شرح کامل نظرات در فصل چهارم ارائه خواهد شد و دراین فصل تنها به ارائه یک نمونه بسنده شده است.

جدول 3-1 گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله

عوامل نهادی
عوامل سازمانی
عوامل فردی
عوامل ملی
عوامل
بین المللی
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی

*

مشارکت جامعه مدنی
*

کنترل و پاسخگوئی دموکراتیک

*

3-3-3. تعریف متغیرهای پژوهش
همانطور که پیش تر اشاره شد، متغیرهای تحقیق بر اساس بررسی اسناد علمی گردآوری شده اند. در فصل اول تعریف عملیاتی معیارهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت تلاش می نمائیم تا تعاریف هر یک از زیر معیارهای تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است متغیرهایی که ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد، از منابع ذیل تلخیص و گردآوری شده است: Erkkila: 2010: 350-356./ Weber, 2010: 130/ Macintosh & Xenakis, 2003: 275./ Ratnovski, 2013: 424/ Dawes & Helbig, 2010: 51-58/ Stapenhurst & Langseth, 1997: 311-313/ Garcia-Marco, 2010: 99/ Perez & 2010: 587-590/ Kim & cho, 2005: 113-117.
مدیریت دانش: به منظور بهبود شفافیت در فرآیندهای دولت الکترونیک و پذیرش و حمایت اجتماعی، وجود مدیریت دانش در سازمان ها اثربخش خواهد بود، اسناد و مدارک و قوانین و مقررات علاوه بر ثبت باید رواج داشته باشد و بین سایر افراد جامعه نیز آشکار باشد.
کنترل منافع شخصی مدیر: اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی، باید توسط افراد رعایت شود، اینگونه با در نظر داشتن منافع سایرین، اطلاعات به صورت شفاف در اختیار آن ها قرار می گیرد.
ساختار سازمانی(پیچیدگی): شفافیت می تواند موجبات اجتناب از پیچیدگی را فراهم آورد و همچنین می تواند با توجه به ساختار سازمانی در دستور کار و استراتژی های سازمانی قرار گیرد.
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر: دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سه اصل زیر است: اول، کانال ارتباطی باید به طور گسترده، مختلف و نزدیک به شهروندان باشد؛ دوم، شهروندان به آسانی بتوانند آن را درک کنند؛ و آخرین مورد، روش ارائه اطلاعات اداری باید رسمی و مستقیم باشد. به این دلایل، بسیاری از دولت ها به منظور افزایش قابلیت دسترسی برای شهروندان از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برداری می نمایند.
همسویی با ساختار شفافیت اطلاعات سایر کشورها از طریق نوسازی و جهانی شدن: آنچه که به عنوان عناصر کلیدی در کشورهاست و تفاوت هویت های اجتماعی را ایجاد می کند را در ملیت و ملی گرایی می توان توضیح داد. در جهان، همگرایی ملل، از طریق فرآیند نوسازی و جهانی شدن در مقیاس بزرگ اتفاق می افتد و همچنان خط مشی های ملی نهادهای سیاسی و اقتصادی، آزادی و حقوق شهروندی از جهانی شدن و ارتباطات گسترده با سایر ملل تاثیر می پذیرد.
کنترل و پاسخگوئی دموکراتیک: تغییر مفهومی و چرخه ایده پردازی در سیستم عامل دولت و تجزیه و تحلیل دولت های غیر متمرکز، کنترل دموکراتیک(پاسخگوئی) را موجب گردید: دولت برای چه، به چه کسی و چگونه مسئول است؟
اهتمام به رعایت قوانین بین المللی حاکم: تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی معمولا به عنوان یک بحث سیاسی، اغلب برای پذیرش کشورها در سطح بین المللی بسیار مهم است.
ّ توجه به مشارکت مردمی(جلب همکاری به دنبال اعتمادسازی): نکته ای که به عنوان عوامل نهادی و بستری یک دولت می باشد، این است که دولت در حین انجام کارهای مربوط به امور داخلی اش باید به اعتمادسازی توجه داشته باشد، این مورد نوعی تبلیغات برای دولت محسوب می شود، که دولت با ارائه گزارشاتی چون گزارش مالیاتی می تواند اعتماد افراد جامعه را جلب و همکاری آن ها را در امور شهروندی داشته باشد.
تغییر و بهبود اهداف دولت: گرایش دولت به سمت مدرنیزه شدن و دولت رفاهی، شفافیت و توجه به برابری را اصل کار خود قرار داد، همچنین به اصلاح بازار کار و تجارت اشاره داشت و ارزش مند بودن افراد جامعه و حفظ رضایت آن ها در صدر برنامه ها قرار گرفت.
تمرکز زدایی: تمرکز زدایی دولت به منظور بهبود سیستم فرمان مرکزی در دستور کار اصلاحات دولت ها قرار گرفته است.
انعطاف پذیری در پذیرفتن و تسهیم اطلاعات: افراد در پذیرش و از سوی دیگر، در انتقال اطلاعات باید قابلیت های شخصیتی، چون منعطف بودن را در خود پرورش دهند.
رقابت بین دولت ها: یکی از عوامل بسیار حیاتی در بها بخشیدن به امر شفاف سازی نظام اداری، رقابت بین دولت هاست. دولت ها در جهت جلب رضایت شهروندان، به دنبال بهبود بخشیدن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه هستند، که یکی از مواردی که می تواند در این مقوله موثر باشد، شفاف بودن فرآیندهای اداری است.
بهره مندی از قابلیت های دولت الکترونیک در ارائه شفاف فرآیندهای خدمات بخش عمومی: به منظور ارتقاء فرایندهای بخش عمومی و شفافیت تصمیم گذاری ها، دولت الکترونیک به عنوان یک مرجع برای بهره وری و ارائه خدمات استفاده می شود.
توجه دولت به استقلال و پاسخگوئی مردم: دولت باید حق آزادی و آگاهی از اطلاعات برای آحاد افراد جامعه را در تصمیمات و اقدامات خود در نظر داشته باشد.
یکپارچه سازی و هماهنگی اطلاعات در سازمان: باید اطلاعات به صورت جامع و به صورت کل نگر درآیند. ترویج یکپارچگی ملی اطلاعات جز جدایی ناپذیر عملکرد نهادهای دولتی در استفاده بهینه از منابع برای مهار فساد اداری می باشد. هرچه سطح یکپارچگی اطلاعات در سطح سازمان توسعه یابد، فساد اداری تضعیف شده و توسعه عادلانه ترویج می یابد.
وجود قوانین و مقررات: رویه شفافیت شامل قوانین و روش هایی برای عملکرد سازمان هاست. این قواعد باید به وضوح بیان شوند، بدون ابهام باشند و به صورت عمومی افشا گردند.
توجه به عقلانیت و عدالت: زمانی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، تصمیم گیری گروهی، سیاست گذاری، قانون اساسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، مسئولیت پذیری، آموزش ضمن خدمت، گلوله برفی