پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، تصمیم گیری گروهی، محدودیت ها، فساد اداری

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات کلیدی که بازگو نمودن آن از لحاظ امنیتی مشکلی ایجاد نمی نمایند را دست کم به شکل سالانه، بدون آنکه تقاضایی برای آن ها شده باشد را در اختیار عموم قرار دهد.
ز) به طور کلی، تمامی نهادهای اداری و دولتی موظف به انتشار تمامی اطلاعات درخواستی شهروندان هستند، اما هر اطلاعاتی قابلیت فاش شدن را ندارند و اطلاعاتی از جمله اطلاعات امنیتی و اطلاعات مربوط به حریم خصوص افراد و … . یکی از عواملی که می تواند موجبات نارضایتی شهروندان را به وجود بیاورد، عدم آشنایی با انواع اطلاعات است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی محققان به دسته بندی انواع اطلاعات از منظر قابلیت علنی سازی و فاش شدن اطلاعات توجه نمایند.
ح) با توجه به آن که هدف اصلی دولت، تامین رفاه اجتماعی است ولی بهینه تر آن است که با توجه به بحران های مالی در کشور، محققان در تحقیقات آتی، عامل هزینه بر بودن انتقال اطلاعات، همچون هزینه ی جست و جوی اطلاعات، هزینه ی آماده سازی یا بررسی اطلاعات، هزینه ی تکثیر اطلاعات و هزینه ی ارسال اطلاعات به متقاضیان در صورت درخواست و موارد دیگر را به عنوان معیار اصلی درنظر بگیرند.
۵-۵. پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی
با توجه به انجام عمیق مطالعات در زمینه شفافیت اطلاعات نظام اداری و وجود محدودیت های بسیار در دستیابی به منابع تحقیق، محقق دو دسته عوامل برای پژوهش های آتی به شرح ذیل پیشنهاد می نماید:
الف)با استفاده از روش های موفق در سیاست گذاری عمومی نظیر هوشین کانری، سیاستگذاری های مورد نیاز، برای یکی از دسته بندی های این تحقیق در جهت شفافیت نظام اداری صورت پذیرد و بررسی شود چگونه می توان این سیاست گذاری ها را به برنامه های اجرایی مبدل نمود.
ب)از طریق روش های تعیین معیار یا محک زنی53، مقایسه ای از لحاظ شفاف سازی اطلاعات بین کشورهای مختلف انجام دهیم تا بتوانیم الگویی مناسب برای این مقوله بیابیم و با مقایسه و تطبیق به این دست یابیم که کشورهای موفق چه اقداماتی انجام داده اند و ما چه برنامه هایی داشته ایم.

ج)اگر دولت را به مثابه سازمان فرض نمائیم، می توانیم ازدیدگاه جدید به این موضوع نگاه کنیم که اکنون شفافیت اطلاعات بر این سازمان چگونه اثر می گذارد؟ از لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شوند و تاثیراتی که شفاف سازی بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، سازماندهی، تخصیص بهینه دارد، بررسی شود و فواید و مضرات احتمالی اجرایی شدن شفاف سازی شناسایی و دسته بندی شوند.
د)با توجه به داده های سازمان شفافیت و گزارش های سازمان جهانی اقتصاد، شفافیت اطلاعات را بین کشورهای مختلف مقایسه نمائیم، با توجه به معیارهایی که سازمان جهانی اقتصاد ارائه می دهد، معیارهایی چون کیفیت زندگی، رشد اقتصادی و … . بدین صورت که شفافیت اطلاعات کشورها با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر آن ها بررسی شود و سپس مطالعه چند وجهی و تطبیقی صورت پذیرد که کشور ایران با سایر کشورها مقایسه گردند و در نهایت بتوان راه حل ها و پروژه های بهبود را متناسب با کشور در راستای شفافیت نظام اداری تعریف نمود.
ه)مطالعه ی دیگری که در این زمینه پیشنهاد می شود، مقایسه تصمیمات و اقدامات قوای سه گانه راجع به شفافیت نظام اداری کشور در قالب مطالعه تطبیقی می باشد. به گونه ای بررسی شود که مشخص گردد، هر کدام از این قوا چه گام هایی برای برنامه ریزی و اجرایی شدن این امر مهم برداشته اند. از سوی دیگر برای جامعیت بخشیدن به تحقیق، می توان از تحلیل محیط استفاده نمود، فرصت ها و ضعف ها، موانع و نقاط قوت و تهدیدات و فرصت ها را در راستای اجرایی شدن هر چه کارآمدتر شفاف سازی نظام اداری بررسی و مشخص کرد. تا بتوان با توجه به این موارد راه کارهای منظم و مشخصی ارائه نمود.
و)می توان در یکی از تحقیقات آتی این امر مهم را مورد تحقیق و بررسی قرار داد، که شفافیت وجوه مختلف دولت را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد، آیا شفافیت نظام اداری بر عملکردهای دولت نظیر عملکردسیاسی، عملکرد اقتصادی، عملکرد نظامی و … اثرگذاری دارد و این تاثیر به چه سمت و سویی است؟ و آیا به عملکردهای دولت یاری می رساند و آن ها را بهبود می بخشد؟
ز)می توان دسته بندی های مورد استفاده قرار گرفته در این تحقیق را با سایر تکنیک های تصمیم گیری گروهی انجام داد که انواع بسیار گسترده و متنوعی دارند. پیشنهاد می شود از تکنیک های بهینه سازی پیوسته استفاده نموده و نتایج این تحقیق را با نتایج حاصله از تحقیق انجام شده در آینده مقایسه نمود.
ح)با اتکا به این عوامل و با استفاده از روش های تحلیل مسیر، شبکه های بیزین و یا دستگاه معادلات ساختاری نیز می توان میزان تاثیر و تاثر این عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.
ط)با بهره گیری از روش های یادگیری ماشینی و نقشه های شناختی می توانیم مسیر موفق برای یک سطح معین از مطلوبیت شفافیت نظام اداری در کشور، مشخص نمائیم. در حقیقت نقشه ی راهی تدوین شود که ایران در زمینه شفافیت اطلاعات نظام اداری در چه جایگاهی هست و چگونه می تواند مسیر بهبود و ارتقا را طی نماید.
5-6. محدودیت های پژوهش
انجام هر نوع تحقیق کاربردی به دلیل وجود متغیرهای داخلی و خارجی تأثیرگذار، محدودیتی را برای محقق ایجاد میکند که غیرقابل کنترل میباشد، بنابراين اثرات این متغیرهای خارجی میتواند در نتیجه گیری، تأثیر قابل ملاحظهای داشته باشد. بنابراين محققان آتی ميتوانند با آگاهي از اين محدودیت ها در تحقيقات بهتر برخورد كند.
الف) یکی از موانع و محدودیت های جدی تحقیق حاضر، عدم دسترسی آسان به خبرگان بود، به این دلیل که خبرگان تحقیق از مدیران و معاونان دانشگاهی و سازمانی برگزیده شده بودند و ارتباط با آن ها و پاسخ به پرسشنامه ها که در قالب ماتریس های زوجی نیز بودند، دشوار می نمود، که تلاش نمودیم با ارائه توضیحات بیشتر و درج پانویس در ذیل پرسشنامه، از پیچیدگی پرسشنامه ها بکاهیم.
ب) کمبود نسبی منابع فارسی در زمینه ی شفاف سازی نظام اداری، از دیگر محدودیت هایی بود که محقق همواره با آن مواجه بود و سعی نمود از منابع خارجی بیشتری در این موضوع بهره برداری نماید.
ج) با توجه به حجم کاری مدیران، پاسخگویی به پرسشنامه ها در زمان بیش از آنچه پیش بینی می شد، صورت پذیرفت و به این دلیل پیگیری های محقق جهت انجام تعاملات مناسب تر، تحقیق را با محدودیت زمانی مواجه ساخت. لذا با پیگیری های بیشتر سعی گردید بر این محدودیت غلبه شود.

منابع
اسکندری، مجتبی. و موحدی، مسعود(1385)، تصمیم گیری با رویکرد فرهنگی: بررسی رفتار تصمیم گیری در ایران، مجله دانشکده علوم انسانی، ش 63، 33- 52.
اسماعیلی، محسن. و طحان نظیف، هادی(1391)، نسبت سياست هاي کلي نظام با احکام حکومتي در حقوق اساسي ايران، پژوهش نامه حقوق اسلامی، ش 1، 73- 94.
اوما سکاران(1390)، روش های تحقیق در مدیریت، مترجمان: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1- 560.
آتشک, محمد، قهرمانی، محمد، ابوالقاسمی، محمود و فراستخواه، مقصود. (2013). مفهوم فساد اداری در نظام آموزش دولتی. اخلاق در علوم و فناوری, (3)، 30-43.
آذر، عادل. و معماریانی، عزیز ا…(1372)، تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی AHP، دانش مدیریت، ش 27 و 28، 22-32.
آقاسی, س. (1385). شفاف سازی اطلاعات در تنظیم و ارائه گزارشات مالی نیاز امروز جامعه ایران. پژوهش های مدیریت راهبردی , ش 28 و 29، 301- 310.
آون هیوز( 1391)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه: الوانی، مهدی. خلیلی شورینی، سهراب و معمارزاده طهران، غلامرضا، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم، 1-257.
باطنی، ابراهیم و یزدان شناس، مهدی(1385)، نگاهی به فرآیند شکل گیری دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن، فقه و حقوق، سال سوم، 59-94.
پدرام, سعید و رحمانی زاده دهکردی, حمیدرضا (1381). شفاف سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی. مجلس و راهبرد، ش 36، 85- 96.
ترنر، مارک و هیوم، دیوید(1379)، حکومتداری، مدیریت و توسعه، ترجمه: عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی،1- 346.
حسنی، علی و شمس، عبدالحمید(1391)، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش هاس اسلامی، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش 1، 81.- 104.
خاکی، غلامرضا(1390). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب. تهران، 1-446.
خداداد حسینی, سیدحمید, کلابی, امیرمحمد, مهرابی, روزا. (1391). مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین. پژوهش نامه مدیریت تحول, 4(8)، 52-70.
خلیلی، محسن(1383)، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ یک بررسی انتقادی، نشریه حقوق اساسی، ش 3، 65- 90.
خورشید، صدیقه.، کارلوکس.و معماریانی، عزیز الله(1383)، یک مدل اجماع فازی برای تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 41 و 42، 147- 170.
داداشی، علیرضا(1390)، مبارزه با فساد اداری در ایران: اقدامات انجام شده و چند راهکار پیشنهادی، راهبرد توسعه، ش 27، 208- 220.
راهرو خواجه، احمد(1389)، آموزش به عنوان امری مهم در اجرای سیاست های کلی نظام اداری، علوم تربیتی: اصلاح و تربیت، ش 96، 3.
رحمان سرشت، حسین(1370)، تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 2: 15- 36.
رحیم نیا، فریبرز(1378)، بررسی تنگناهای تصمیم گیری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 2، 239-251.
رشیدی کمیجان، علی رضا(1384)، مروری بر ادبیات بحث تصمیم گیری گروهی فازی، مدیریت(پژوهشگر)، ش 2، 63-81.
رضایی، ابراهیم(1390)، تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کامل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از مدل فضا حالت، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ش 6، 43-60.
ره پیک، سیامک(1387)، فرآیند تصمیم گیری در بحران و نقش رسانه ها، علوم اجتماعی: پژوهش های ارتباطی، ش 56، 119-135.
رهنورد، فرج اله(1391)، معماری نظام اداری در پرتو سیاست های کلی ابلاغی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، ش 10، 15-22.
زندیه، حسن و سالارسروی، حسن(1391)، شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فصلنامه گنجینه ی اسناد، 116-134.
سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور(1381)، گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور، معاونت مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ساعتی، صابر.، حاتمی ماربینی، عادل. و ماکونی، احمد(1386)، تصمیم گیری گروهی به کمک TOPSIS فازی، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، ش13، 21- 34.
سایت شفافیت بین المللی، قابل دسترس در: http://www.transparency.org/country
سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، سایت مجمع تشخیص مصلحت(1393)، قابل دسترس در: http://old.maslahat.ir/Contents.aspx
سرمد، زهره. بازرگان عباس. حجازی، الهه.(1388) روش های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه. تهران، 1- 406.
سیاست های کلی نظام اداری، سایت مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی(1393)، قابل دسترس در: http://www.iphrd.org/tabid/158/Default.aspx
سینایی, حسنعلی; داودی, عبدالله (1388). بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد«تحقیقات مالی» , ش 27، 43-60.
شیخی، محمدحسین(1390)، عوامل موثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش 2، 97-119.
عمید زنجانی، عباس علی. و طحان نظیف، هادی(1390)، سیاست های کلی نظام، کیهان فرهنگی، ش 299-300، 14- 17.
غضنفری، مهدی. و غفاریان، وفا(1379)، انسان، کامپیوتر و تصمیم گیری(یک بررسی تحلیلی از سیستم های کمک تصمیم گیری، تدبیر، ش 108، 32- 37.
فرهادی نژاد، محسن و لگزیان، محمد(1390)، پيمايشي طولي در زمينه علل فساد اداري و روش هاي کنترل آن (1388–1378)‎، چشم انداز مدیریت دولتی، ش 8، 45- 60.
فرهادی نژاد، محسن(1385).دولت الکترونیک و حکومتداری خوب.تدبیر، ش 169، 22-27.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، رتبه بندی، فناوری اطلاعات، عوامل فردی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، فساد اداری، دانشگاه تهران، آسیب شناسی