پایان نامه ارشد درمورد نشخوار خشم، عروق کرونر، عاطفه منفی

دانلود پایان نامه ارشد

همگرایی این عوامل عدم پاسخ به درمان را پیش بینی میکند.
در رابطه با خشم و نشخوار خشم نیز به عنوان عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی بررسیهایی صورت گرفته است. چیدا و استپتو (2009) در مطالعه ای بیان کردند که خشم با پیش آگهی ضعیف در بیماران تنگی عروق کرونری رابطه دارد. در مطالعه انگ، فیتزمریس، کوبزنسکی، ریم و کاواچی329 (2001)، که با شیوه کوهورت روی مردان بدون سابقه بیماری قلبی کرونری انجام شد، نشان دادند که آزمودنیهایی که نمرات بالایی روی مقیاس بیان خشم دریافت کرده بودند، در طول یک دوره 2 ساله، در مقایسه با مردانی که نمرات پایینی در همین مقیاس کسب کرده بودند، حملات قلبی بیشتری را تجربه کردند. در یک مطالعه آینده نگر مشخص شد که خشم، سلامت قلبی- عروقی را تحت تأثیر قرار میدهد و با افزایش خطر بیماری عروق کرونری رابطه دارد (ویلیامز و همکاران، 2000). اسمیت و رایز (2002) در پژوهشی نشان دادند که بین خشم و خطرات دراز مدت و جدی سلامت مثل فزون تنشی و بیماری قلبی- عروقی رابطه وجود دارد. زوکولا و دیکرسون330 (2012) در مطالعه ای که راجع به رابطه نشخوار خشم با بیماریهای قلبی انجام داده بودند بیان کردند که نشخوار خشم باعث افزایش غلظت کورتیزول میشود که هم افسردگی و هم مشکلات قلبی-عروقی را پیش بینی میکند. لارسن و کریستنفلد331 (2009) در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که نشخوار میتواند بهبودی فیزیولوژیکی از استرس حاد را به تأخیر بیندازد. چیدا و همر (2008) نیز در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که نشخوار بهبود بیماری قلبی- عروقی را به تأخیر میاندازد. مطالعات گلین و همکاران (2002) از این فرضیه حمایت میکند که نشخوار با طولانی شدن روند بهبود فشار خون مرتبط است. همچنین در پژوهشی که توسط پیپر و بروس چت (2005) انجام شد پیشنهاد کردند که عاطفه منفی یا احساس پریشانی، با طولانی شدن واکنش قلبی- عروقی مرتبط به استرس، همراه است و بنابراین بهبودی قلبی- عروقی را کاهش میدهد. نشخوار درباره تجربه استرس زا میتواند به واکنش سیستم قلبی- عروقی منجر میشود. یک مطالعه (گرین و همکاران، 2006) تأثیر نشخوار صفتی و نشخوار حالتی را روی بهبودی قلبی- عروقی به دنبال تکلیف یادآوری خشم و استفاده از حواسپرتی در برابر شرایط عدم حواسپرتی در طول دوره بهبودی ارزیابی کرد. نتایج نشان داد که نشخوار صفتی بالا در شرایط عدم حواسپرتی، بهبودی فشار خون را کاهش میدهد. از طرفی، هم نشخوار حالتی و هم نشخوار صفتی با بهبودی طولانی مدت فشار خون مرتبط است. نشخوار ممکن است مکانیسمی باشد که از طریق عوامل استرس زای هیجان منفی، به تأخیر بهبودی قلبی- عروقی منجر شود.

2-6- مطالعه حاضر
در پژوهشهای قبلی به رابطه خشم (برای مثال، چیدا و استپتو، 2009؛ ریم و کاواچی، 2001؛ ویلیامز و همکاران، 2000) و نشخوار خشم (برای مثال، چیدا و همر، 2008؛ لارسن و کریستنفلد، 2009؛ زوکولا و دیکرسون، 2012) به طور مستقل بر بیماری قلبی تأیید شده است. همچنین نقش شخصیت نوع D بر بیماری قلبی (برای مثال، دنولت و همکاران، 2003؛ پدرسن و دنولت، 2004؛ ملس و دنولت، 2009) تأیید شده است. مطالعه حاضر تلاشی است برای پیوند مفاهیم خشم، نشخوار خشم، و مؤلفههای شخصیت نوع D شامل عاطفه منفی و بازداری اجتماعی در رابطه شدت تنگی عروق کرونری. فرض اصلی این پژوهش این است که خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای ایفا میکنند. مدل فرضی روابط بین متغیرها در شکل 2-2 ارائه شده است.

شکل2-2- مدل فرضی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

فصل سوم
روش پژوهش

2- روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف آن یعنی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق، از نوع غیر آزمایشی و روش تحقیق از نوع، همبستگی است.

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش انتخاب نمونه
جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به بیماری قلبی- عروقی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تهران با تنگی عروق بیش از 50% بودند. نمونه گیری به روش دردسترس انجام شد. بدین ترتیب از میان کلیه بیماران دچار تنگی عروق، افرادی که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند و رضایت به شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب شدند. معیارهای ورود عبارت بودند از ابتلا به بیماری قلبی از نوع گرفتگی عروق، نداشتن بیماری طبی جدی غیر از تنگی عروق کرونری، نداشتن اختلال عمده روانپزشکی، نداشتن مشکل یا ناتوانی جسمی جدی مثل نابینایی و وابستگی به دارو و موافقت بیمار برای ورود به مطالعه. معیارهای خروج عبارت بودند از تصمیم بیمار به قطع مشارکت و همکاری به هر دلیل و نقض هر یک از معیارهای ورود.
کامری و لی332 (1992) کفایت اندازه های مختلف نمونه برای همبستگی و تحلیل عاملی را 100 نفر کم و ناچیز، 200 نفر مناسب و البته بالاتر از آن خوب و عالی تلقی میکنند. اما با توجه به اینکه در اغلب دیدگاهها بیان شده است که تعداد نمونه نباید از 200 نفر کمتر باشد، و نیز با توجه به پبشبنه پژوهشی در این زمینه، حجم نمونه برای پژوهش حاظر 200 نفر در نظر گرفته شد. ابتدا 207 نفر وارد پژوهش شدند اما به دلیل ناقص ماندن تعدادی از پرسشنامه ها در حین اجرا، 7 پرسشنامه حذف شد و 200 نفر وارد تحلیل شدند. میانگین سنی کل بیماران، 91/59 با دامنه سنی 45 تا 75 سال و انحراف معیار آن 9/8، میانگین سنی بیماران مرد 17/57 با دامنه سنی 45 تا 74 و انحراف معیار 99/7 و میانگین سن بیماران زن 39/63 با دامنه سنی 45 تا 75 و انحراف معیار 82/8 بود.
3-3- ابزار سنجش
3-3-1- مقیاس شخصیت نوع (DS14) D: مقياس شخصيت نوع D333 (دنولت، 1998، 2005)، يک ابزار 14 گويه اي است و شخصيت نوع D را بر حسب دو زير مقياس عاطفه ورزي منفي و بازداري اجتماعي در اندازه هاي 5 درجه اي از 0 (نادرست) تا 4 (درست) ميسنجد. نمرة بالاتر در هر زيرمقياس نشان دهندة شدت بيشتر آن ويژگي شخصيتي است. نتايج مبتني بر به کارگيري نظريه سوال پاسخ (امونس، ميجر و دنولت334، 2007) نقطه برش با نمره 10 و بيشتر در هر دو زيرمقياس را براي تعيين شخصيت نوع D تاييد کرده است. ويژگيهاي روانسنجي مقياس شخصيت نوع D شامل همساني دروني335 88/0 براي عاطفه ورزي منفي و 86/0 براي بازداري اجتماعي و پايايي بازآزمايي336 سه ماهه 72/0 براي عاطفه ورزي منفي و 82/0 براي بازداري اجتماعي تاييد شده است (دنولت، 2005). روايي همگرا337 و تشخيصي (افتراقي)338 و ساختار عاملي مقياس شخصيت نوع D نيز تاييد شده است (دنولت، 2005). در بررسي ويژگيهاي روانسنجي اين مقياس در نمونه هايي از مبتلايان به بيماري عروق کرونر قلب (CAD؛ 46n = ; بشارت و پورنگ، 1386;60 n =; بشارت و شمسي پور، 1383) و جمعيت عمومي (342n = ; بشارت، 1382)، ضرايب آلفاي كرونباخ براي عاطفه ورزي منفي از 82/0 تا 89/0 و براي بازداري اجتماعي از 81/0 تا 87/0 در نمونه CAD محاسبه شد. ضرايب آلفاي كرونباخ در نمونه عمومي براي عاطفه ورزي منفي از 85/0 تا 88/0 و براي بازداري اجتماعي از 83/0 تا 89/0 به دست آمد. اين ضرايب همساني دروني مقياس شخصيت نوع D را در نمونههاي ايراني تاييد ميکنند (بشارت، 1382، 1386). ضرايب همبستگي بين نمره‏هاي تعدادي از شرکت کنندگان (53 CAD، 87 عمومي) در دو نوبت با فاصله چهار تا ده هفته براي عاطفه ورزي منفي از 68/0 تا 73/0 و براي بازداري اجتماعي از 74/0 تا 77/0 در نمونه CAD محاسبه شد. اين ضرايب در نمونه عمومي براي عاطفه ورزي منفي از 72/0 تا 79/0 و براي بازداري اجتماعي از 76/0 تا 83/0 به دست آمد. اين ضرايب که در سطح 001/0 p معنادار بودند، پايايي بازآزمايي مقياس شخصيت نوع D را در نمونههاي ايراني تاييد ميکنند (بشارت، 1382، 1386). روايي همگرا و تشخيصي (افتراقي) مقياس شخصيت نوع D از طريق اجراي همزمان مقياسهاي نورزگرايي339 و برون گرايي340 پرسشنامه شخصيتي آيسنک341 (آيسنک و آيسنک، 1985)، مقياس پنج عاملي نئو342 (NEO-FFI؛ کاستا و مک کرا، 1985)، و فهرست عواطف مثبت و منفي343 (PANAS؛ واتسون، کلارک و تلگن، 1988) در مورد نمونههاي CAD و جمعيت عمومي محاسبه شد و مورد تاييد قرار گرفت. ضرايب همبستگي عاطفه ورزي منفي و بازداري اجتماعي در نمونه CAD به ترتيب با نورزگرايي 57/0 و 55/0 و با برون گرايي 54/0- و 58/0- به دست آمد. ضرايب همبستگي عاطفه ورزي منفي و بازداري اجتماعي در نمونه عمومي به ترتيب با نورزگرايي 59/0 و 56/0 و با برون گرايي 55/0- و 57/0- محاسبه شد. ضرايب همبستگي عاطفه ورزي منفي و بازداري اجتماعي در دو گروه CAD و جمعيت عمومي به ترتيب با عاطفه مثبت 49/0- و 51/0- و با عاطفه منفي 55/0 و 56/0 به دست آمد. اين ضرايب در سطح 001/0 p معنادار بودند. نتايج تحليل عاملي اکتشافي344 و تاييدي345 نيز با تعيين دو عامل (عاطفه ورزي منفي و بازداري اجتماعي)، روايي سازة مقياس شخصيت نوع D را مورد تاييد قرار داد (بشارت، 1382، 1386).

3-3-2- مقیاس خشم چند بعدی (MAI): مقیاس خشم چند بعدی346 یک آزمون 30 سؤالی است که بوسیله سیگل347 (1986) برای سنجش خشم ساخته شده است. سؤالهای آزمون پنج بعد خشم، شامل خشم انگیختگی348، موقعیتهای خشم برانگیز349، نگرش خصمانه350، خشم بیرونی351 و خشم درونی352 را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت از نمره 1 (کاملاً نادرست) تا نمره 5 (کاملاً درست) میسنجد. ویژگیهای روانسنجی مقیاس خشم چند بعدی در پژوهشهای خارجی مورد تأیید قرار گرفته است (سیگل، 1996). در فرم فارسی این مقیاس (بشارت، 1386) آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاسها در مورد یک نمونه 180 نفری از دانشجویان به ترتیب 88/0، 93/0، 79/0، 94/0 و 90/0 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب آزمون است. ضرایب همبستگی بین نمرههای 76 نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله دو هفته به ترتیب 65/0r=، برای خشم انگیختگی، 82/0r= برای موقعیتهای خشم انگیز، 70/0r= برای نگرش خصمانه، 86/0r= برای خشم بیرونی و 84/0r= برای خشم درونی محاسبه شد که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است. روایی محتوایی353 مقیاس خشم چند بعدی بر اساس داوری شش نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای هریک از مقیاسهای خشم انگیختگی، موقعیتهای خشم انگیز، نگرش خصمانه، خشم بیرونی و خشم درونی به ترتیب 81/0، 84/0، 77/0، 85/ و 89/0 محاسبه شد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس خشم چند بعدی از طریق اجرای همزمان مقیاس نشخوار خشم354، پرسشنامه پرخاشگری رقابتی355 و مقیاس سلامت روانی356 در مورد آزمودنیها محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت (بشارت، 1386).

3-3-3- مقیاس نشخوار خشم (ARS): این مقیاس یک آزمون 19 سؤالی است که به وسیله ساکودلسکی و همکاران (2001) برای سنجش تمایل به تفکر در مورد موقعیتهای خشم انگیز فعلی و یادآوری تجربههای خشم انگیز گذشته ساخته شده است. سؤالهای آزمون چهار زیر مقیاس خشم شامل پس فکر های خشم357، افکار تلافی جویانه358، خاطره های خشم359 و شناختن علتها360 را در اندازههای چهار درجه ای لیکرت از نمره 1 (خیلی کم) تا نمره 4 (خیلی زیاد) میسنجد. نمره گذاری آزمون به صورتی است که نمره بیشتر بیانگر نشخوار خشم بیشتر است. از محاسبه مجموع سؤالات چهار زیر مقیاس، نمره نشخوار خشم کلی به دست میآید. ویژگیهای روانسجی مقیاس نشخوار خشم در پژوهشهای خارجی مورد تأیید قرار گرفته است (ساکودلسکی و همکاران، 2001؛ ماکسول و همکاران، 2005). ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشخوار خشم در چندین پژوهش بررسی و تأیید شده است (بشارت، 2011). بر حسب یافتههای مقدماتی، ضرایب آلفای کرونباخ پرسش های هریک از مقیاسهای نشخوار خشم (نمره کل)، پس فکرهای خشم، افکار تلافی جویانه، خاطرههای خشم و شناختن علتها در مورد یک نمونه 833 نفری از دانشجویان به ترتیب 95/0، 89/0، 83/0، و 78/0 محاسبه شد که نشانه همسانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد عروق کرونر، نشخوار خشم، فیزیولوژی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد عاطفه منفی، عروق کرونر، نشخوار خشم