پایان نامه ارشد درمورد نشخوار خشم، عروق کرونر، عاطفه منفی

دانلود پایان نامه ارشد

تیجه باعث افزایش سطح کته کولامینها میشود و اثرات منفی روی فشارخون، ضربان قلب (افزایش مصرف اکسیژن)، انقباض عروقی و افزایش پلاکها دارد. تکرار خشم از طریق فشار همودینامیک باعث آسیب به قلب و افزایش گرفتگی عروق میشود (پدرسن و دنولت، 2006). پژوهشهای قبلی نشان میدهد که نشخوار احساسات مربوط به خشم را افزایش میدهد و کارکردهای فیزیولوژیکی مرتبط با خشم را برمیانگیزاند (راستینگ و نولن- هاکسما، 1998).
با توجه به شواهد علمی که مورد بحث قرار گرفت، درباره رابطه خشم و نشخوار خشم با تنگی عروق کرونری می توان گفت که افرادی که هیجان خشم را به طور مکرر تجربه می کنند در بیشتر مواقع سیستم سمپاتیک در بدنشان فعال است و سیستم ایمنی برانگیخته شان در طول زمان از یک سو باعث افزایش فشار خون و فعال تر شدن سیستم قلبی- عروقی میشود که جزئی از فعالیت سمپاتیک هستند و از سوی دیگر موجب تضعیف قوای بدن برای مقابله در مواقع بحرانی میشود که در این حالت فرد بر اثر مزمن شدن فشار خون بالا تنگی عروق کرونری را تجربه خواهد کرد (پدرسن و دنولت، 2006). به نظر می رسد افرادی که خشم بیشتری را تجربه می کنند، سیستم ایمنی فعالتری دارند و افزایش فعالیت سیستم ایمنی باعث برانگیختگی بیشتر و در نتیجه آسیب پذیری بیشتر می شود. آنچه مسلم است هم خشم و هم نشخوار پس از آن، به دلیل برانگیختکی سیستم سمپاتیک در افراد خطر بروز بیماری قلبی به طور کلی و تنگی عروق کرونری به عنوان یکی از زیرمجموعه های شایع بیماریهای قلبی- عروقی را افزایش میدهند.
فرضیه سوم و چهارم پژوهش، نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری را بررسی کرد. این مدل فرضی تا کنون به طور مستقیم در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته بود. نتایج پژوهش حاکی از صحت مدل در مورد تبیین رابطه بازداری اجتماعی و عاطفه منفی با شدت تنگی عروق از طریق نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم بود. به دلیل همپوشانی دو متغیر خشم و نشخوار خشم، این دو متغیر واسطه ای در دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میداد که مدل نقش واسطه ای خشم، به میزان 11 درصد از واریانس شدت تنگی عروق و مدل نقش واسطه ای نشخوار خشم به میزان 29 درصد از واریانس شدت تنگی عروق را تبیین میکند.
مدل ارائه شده از چند طریق قابل تشریح است. اول اینکه از آنجایی که شخصیت عامل زیربنایی و پایدار در افراد محسوب میشود، در تدوین این مدل به عنوان متغیر برونزاد در نظر گرفته شد. از سوی دیگر، همانگونه که در یافتههای پژوهش ملاحظه شد، اثر شخصیت نوع D بر شدت تنگی عروق کرونری زمانی که متغیرهای واسطه ای خشم و نشخوار خشم وارد میشوند، بارزتر میگردد و این بویژه زمانی که نشخوار خشم واسطه گری میکند آشکارتر است. در واقع عواطف منفی و از جمله خشم باعث واکنش سیستم ایمنی بدن میشود و وضعیت سلامتی را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین عدم ابراز این عواطف موجب فشار بیشتر آنها بر افراد می شود و اثر نامطلوبی بر سلامت فرد دارد اما بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت که آنچه اثر مخرب عاطفه منفی و بازداری اجتماعی را فزونی می بخشد تفکر مداوم درباره عواطف منفی یا نشخوار خشم است. تفکری تکراری و آزاردهنده که ذهن فرد را درگیر موضوعات خاصی می کند و وی را از تلاش برای مواجهه بهتر با شرایط استرس زا باز می دارد و به همین دلیل افراد نمیتوانند مقابله خوبی در پیش گیرند و در نتیجه به دلیل تجربه مداوم استرس، سیستم ایمنی شان فعالتر و فشارخونشان بالاتر است و در نتیجه بیشتر از افراد عادی در معرض خطر تنگی عروق کرونر قرار دارند.
در کنار آزمون فرضیههای پژوهش، یافتههای فرعی نیز بهدست آمد که گویای این واقعیت بودند که شدت تنگی عروق تحت تأثیر متغیر جنس (درصد گرفتگی 3 رگ در مردان و 1 رگ در زنان بیشتر بود) و همچنین متغیر سن (درصد گرفتگی 3 رگ در دامنه سنی 65-55 سال و 1 رگ در 55-45 سال بیشتر بود) قرار دارد. مردان خشم و نشخوار خشم بیشتری نسبت به زنان نشان میدهند اما در مورد مؤلفه های شخصیت نوع D بین دو جنس تفاوت معنادار وجود نداشت. این یافته ها با مطالعات پیشین (برای مثال، آلکسوپولوس و همکاران، 2003؛ فراری و همکاران، 2012) هماهنگ بود. همانطور که از پژوهش های پیشین استنباط می شود، متغیر جنس یک عامل خطر برای بیماری قلبی- عروقی است. ژنگ (2010) در مطالعه خود نشان داد که سن یک عامل خطر برای ابتلا به بیماری قلبی در زنان به حساب می آید. پژوهشهای قبلی (برای مثال؛ استنجل و همکاران، 2002) نشان دادند که مردان بیشتر از زنان در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی هستند، و زنان در مقایسه با مردان پیش آگهی ضعیفتری در مقابله با این بیماریها نشان میدهند. این ادعا با یافتههای فرعی پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج این پژوهش در مورد تفاوتهای جنسی در میزان ابتلا به بیماری گرفتگی عروق نشان میدهند که زنان کمتر از مردان دچار گرفتگی عروق میشوند. میزان ابتلا به این بیماری در زنان در سنین بالاتر بیشتر است. زنان همچنین خشم کمتری را نسبت به مردان تجربه می کنند و این می تواند به نحوه اجتماعی شدن زنان از سنین نوجوانی مرتبط باشد. زنان از همان سالهای ابتدایی زندگی از ابراز هیجاناتی که از نظر اجتماعی قابل قبول نیستند مانند خشم، منع می شوند. در نتیجه زنان خود را از تجربه خشم و ابراز آن منع می کنند. همینطور ممکن است زنان خشم را به اندازه مردان تجربه کنند اما از ابراز آن خودداری کنند.

5-2- پیامدهای نظری و عملی پژوهش
به طور خلاصه یافتههای پژوهش نشان داد که خشم و و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای دارد، همچنین تمام متغیرهای پیش بین با شدت تنگی عروق همبستگی معنادار نشان دادند.
در سطح نظری، یافتههای این پژوهش میتواند موجب افزایش دانش ما در زمینه عوامل مؤثر بر شکل گیری و شدت بیماری قلبی شود و به گسترش تبیینهای مربوط به بیماری قلبی کمک کند. علاوه بر این، یافتههای این پژوهش، تأییدی است بر نظریهها و تبیینهای حاضر در زمینه عوامل خطر ساز بیماری تنگی عروق کرونری و از آنجایی که رابطه بین شخصیت نوع D و بیماری قلبی پیچیده است، بررسی سایر متغیرها، به منظور فهم بهتر این رابطه ضروری است. همچنین یافتههای این پژوهش، فرضیهها و پرسشهای جدیدی را مطرح میسازد، از جمله این پرسشها عبارتند از: چه متغیرهای دیگری ممکن است در رابطه شخصیت نوع D و شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای یا تعدیل کننده داشته باشند؟ آیا رابطه بین شخصیت نوع D و سایر بیماریها نیز با توجه به نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم قابل تبیین است؟ به طور کلی نتایج این پژوهش نوید بخش نگاهی نو به بیماریهای قلبی- عروقی به طور کلی و بیماری تنگی عروق کرونری به طور خاص است، که برای تبیین بهتر نیاز به دیدگاهی گسترده و همه جانبه دارد.
در سطح عملی و به خصوص بالینی، این یافتهها پزشکان و متخصصان بهداشت روان از جمله روانشناسان و روانپزشکان را تشویق میکند که با شناسایی عوامل تأثیر گذار بتوانند ضمن پیشگیری به موقع از وقوع این بیماری تا حد ممکن، از مرگ و میر هزاران انسان که هر ساله بر اثر ابتلا به این بیماری کشنده از بین میروند و همچنین از هزینههای تحمیل شده به افراد و جامعه و سیستم بهداشت و درمان، بکاهند.

5-3- محدودیتهای پژوهش
مطالعه حاضر دارای محدودیتهایی است که قطعاً یافتههای پژوهش باید در غالب این محدودیتها مدنظر قرار گیرد.
• پژوهش حاضر از حجم نمونه بزرگ برخوردار نیست. لذا حجم نسبتاً کوچک نمونه، بهکارگیری رویکرد احتیاط آمیز را در تفسیر و تعمیم یافتههای پژوهش ضروری میسازد.

• طرح پژوهش مطالعه حاضر به عنوان نمونه ای از طرحهای همبستگی، محدودیتهایی را در زمینه اسنادهای علت شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح میکند که باید در نظر گرفته شود.

• خشم و نشخوار خشم شامل جنبه های مختلفی می شود اما در این پژوهش این دو متغیر به شکل جداگانه تحلیل نشده اند تنها به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

5-4- پیشنهادهای پژوهش
دستاوردهای این مطالعه، تجربیات و مشاهدات حاصل از رویارویی با بیماران دچار تنگی عروق کرونر طی انجام پژوهش، توجه به برخی موضوعات را مورد توجه قرار میدهد که در این بخش به عنوان پیشنهادهایی برای مطالعات آتی مطرح میگردد.
• افزایش حجم نمونه مورد مطالعه و استفاده از نمونه بزرگتر در مطالعات آینده پیشنهاد میشود.
• با توجه به طرح همبستگی پژوهش حاضر، انجام مداخلههای آزمایشی در مورد خشم و نشخوار خشم، میتواند برای نتایج دقیق تر کمک کننده باشد.
• با توجه به شیوع بالای بیماری قلبی- عروقی، به عنوان عامل نخست مرگ و میر در جهان، و رنج افراد مبتلا و ناتوانیهای ایجاد شده پس از ابتلا به این بیماری، و همچنین هزینه گزافی که هم افراد و هم جوامع متحمل میشوند، بکارگیری روشهای پیشگیرانه برای افرادی که با توجه به ویژگیهای شخصیتی و شرایط محیطی، در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند، تلاش برای مداخلههای زودهنگام امری ضروری است. در این زمینه تدوین برنامه های آموزشی جهت تنظیم و مهار مناسب هیجان و اتخاذ مداخلههای رفتاری مکمل در کنار درمانهای پزشکی، پیشنهاد میشود.
• با توجه به شیوع هیجان خشم و پیامدهایی که عدم مهار آن میتواند برای فرد و جامعه داشته باشد. لازم است این هیجان به صورت مجزا مورد درمان قرار گیرد. توجه به این نکته میتواند از بسیاری از بیماریهای روان- تنی و از جمله بیماری قلبی- عروقی پیشگیری کند.
• از آنجایی که نحوه ابراز خشم در پیامدهای مرتبط با خشم مؤثر و در افراد مختلف متفاوت است، پیشنهاد می شود پژوهشی در راستای همین پژوهش با در نظر گرفتن روش های ابراز خشم انجام شود تا تفاوت این روش ها در میزان تأثیر این هیجان بر سلامت افراد مشخص شود.

منابع فارسی
اکبری، مهدی؛ علیلو، مجید؛ اصلان آبادی، ناصر (1387). بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلبی. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، 1، 71-86.
بشـارت، محمد علی (1386). ویژگیهای روانسنجی مقیاس خشم چند بعدی. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
بشـارت، محمد علي (1382). بررسي پايايي، روايي و تحليل عاملي مقياس شخصيت نوع D در نمونه اي از جمعيت عمومي. گزارش پژوهشي، دانشگاه تهران.
بشـارت، محمد علي و پورنگ، پريسا (1386). بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس شخصيت نوع D در نمونه اي از مبتلایان به بيماري عروق کرونر قلب. گزارش پژوهشي، دانشگاه تهران.
بشـارت، محمد علي و شمسي پور، حميد (1383). بررسي پايايي و روايي مقياس شخصيت نوع D در نمونه اي از مبتلابان به بيماري عروق کرونر قلب. گزارش پژوهشي، دانشگاه تهران.
بشـارت، محمد علي (1387). بررسي ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي فهرست عواطف مثبت و منفي. گزارش پژوهشي، دانشگاه تهران.
بشـارت، محمد علی (1389). کمال گرایی و خشم. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 17، 33-52.
بشـارت، محمدعلی؛ علی بخشی، سیده زهرا؛ موحدی نسب، علی اکبر (1389). تأثیر واسطه ای نشخوار خشم بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با سلامت و بیماریهای جسمی. روانشناسی معاصر، 5، 3-14.
بشارت، محمد علی؛ حسینی، سیده اسماء؛ محمد مهر، رضا؛ عزیزی، کوروش (1387). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه تهران. پژوهش در نظامهای آموزشی، 5 ، 23-9.
بشـارت، محمد علی؛ محمد مهر، رضا (1383) بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس نشخوار خشم. نشریه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، 65، 36-43.
پورجوزی، بهنام (1373). بررسی تحلیلی رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
حیدری پهلویان، احمد؛ قراخانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نشخوار خشم، عاطفه منفی، عروق کرونر Next Entries پایان نامه ارشد درمورد عروق کرونر، عوامل خطر، عروق کرونر قلب