پایان نامه ارشد درمورد مکان یابی، زیست محیطی، رسوب گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

شهبازی و محسن فتاحی اردکانی به شناسایی عوامل موثر در مکان یابی بنادر تجاری در سواحل جنوب کشور پرداخته اند. مطالعات ایشان در سه بخش “وضعیت جغرافیایی و طبیعی”، “وضعیت فنی” و “سایر عوامل” انجام شد. عوامل نام برده در بخش “وضعیت جغرافیایی و طبیعی” عبارتند از: وضعیت هیدروگرافی و عمق سنجی، وضعیت پراکنش جمعیتی، وضعیت لرزه خیزی و پهنه بندی خطر زلزله، وضعیت روانگرایی، وضعیت اقلیمی و بررسی وضعیت دسترسی به منابع آب. همچنین عواملی که در بخش فنی مد نظر بوده اند شامل: در نظر گرفتن کشتی طرح جهت عمق سنجی مناسب، بررسی راههای دسترسی(جاده-راه آهن) و پسکرانه سواحل جنوب، بررسی وضعیت دسترسی به منابع و امکانات زیربنایی و خدماتی و بررسی وضعیت مسیرهای دریایی (موقعیت ترانزیتی). همچنین نزدیکی به دهانه ورودی دریای عمان برای وزن دهی معیار نزدیکی به خطوط بین المللی بعنوان یک امتیاز محسوب شده است. علاوه بر موارد فوق، وضعیت زیست محیطی نیز در بررسی ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
مهدی سندگل نظامی به بررسی شاخص های مکان یابی بنادر تجاری از منظر دفاع غیرعامل پرداخته است. وی فاکتورهای موثر در جانمایی بنادر را شامل: هیدروگرافی و عمق سنجی، راه های دسترسی و پسکرانه سواحل، پهنه بندی خطر زلزله، وضعیت زیست محیطی، وضعیت پراکنش جمعیتی در خط امتداد ساحلی، نزدیکی به مسیرهای اصلی دریا، وضعیت اقلیمی، وضعیت دسترسی به منابع و امکانات زیر بنایی معرفی کرد. همچنین عوامل گستردگی نوار ساحلی و محوطه های بندری، فاصله از صنایع خطرساز، دسترسی به سیستم های حمل و نقل عمومی، فاصله از خطوط حمل و نقل ریلی، تراکم جمعیتی و فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از فرودگاه، هزینه های حمل و نقل کالا، دسترسی به منابع آب، دسترسی به بنادر جایگزین، تامین مسیر جایگزین برای حمل کالا، امکان استفاده از دفاع عامل و پایگاه های پشتیبان، شاخص روانگرایی خاک، شاخص زیست محیطی (دوری از مناطق حساس و آسیب پذیر)، را به عنوان فاکتورهای موثر بر مکان یابی بنادر با توجه به ملاحظات دفاع غیرعامل مورد توجه قرار داد.
امیر مانیان عوامل داخلی و خارجی موثر در مکان یابی مناطق و بنادر آزاد تجاری را در شش گروه نزدیکی به مراکز تولید، تسهیلات زیر بنایی، شبکه حمل و نقل، نیروی انسانی مناسب، همبستگی بین صنایع مختلف و وضعیت اقتصادی دسته بندی کرد.
علی باقری و همکاران به جانمایی محل مناسب برای احداث یک اسکله مواد معدنی در بندر عباس پرداختند. ایشان معیارهای فنی مهندسی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را مد نظر قرار دادند. از جمله زیر معیارهای فنی مهندسی می توان به شرایط ژئوتکنیکی و موقعیت اجرا، توپوگرافی و هیدروگرافی، شرایط هیدرولیکی و هیدرودینامیکی، شرایط رسوب گذاری، سرعت و جهات غالب باد، جریان های دریایی، تاثیر سیلاب بر ساختگاه، فضای توسعه و پسکرانه ها، حجم ترافیک دریایی و سایر سامانه ها (جاده های دسترسی، راه آهن، موقعیت نسبت به سایر بنادر)، همچنین زیر معیار های زیست محیطی شامل: وضعیت خاک، وضعیت آب و جریان های محلی، وضعیت باد و جهات غالب آن، اقلیم شناسی و بوم شناسی گیاهی و جانوری، فاصله بندر از مناطق مسکونی نقاط جمعیتی و مراکز حساس اشاره نمود. مالکیت و تملک اراضی، ایجاد اشتغال و تغییر شغل ها، جرم زایی، توسعه بافت شهری و اندر کنش های بندر-شهر و مهاجرت و جانمایی جمعیت در زیر معیارهای اجتماعی جای می گیرند. و بازاریابی و ارزیابی پتانسیل جذب بار، هزینه های اجرا و نگهداری، زمان ساخت، تحلیل سود به هزینه و منافع غیر مستقیم بعنوان زیر معیار در معیاراقتصادی دسته بندی شدند.
منصوره حسن زاده و همکاران معیارهای اثر بر سکونتگاه انسانی، پهلوگیری شناورهای بزرگتر، امکان توسعه بندر، سازگاری با کاربری های مجاور، عمق، شیب، موقعیت های شغلی جدید، تهدید اقتصاد جوامع محلی، جمعیت انسانی، ارزش زمین، دسترسی به زیر ساخت های توسعه، لرزه خیزی، ناپایداری پسکرانه، رسوب گذاری، مناطق حساس ساحلی، سنگ بستر و پدیده های دریایی را مورد بررسی قرار دادند.
پژوهشگر/ پژوهشگران
فاکتور
طالبی، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، Kovacic وDundovic، ارتش آمریکا،

هیدروگرافی و عمق سنجی
طالبی، کیا، حسن زاده و همکاران، ارتش آمریکا،

جنس سنگ بستر
طالبی، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران، ارتش آمریکا،

پایداری پسکرانه
طالبی، باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران، ارتش آمریکا، Malchow و Kanafani،

پدیده های دریایی
طالبی، کیا، باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران، ارتش آمریکا،

رسوب گذاری
طالبی، کیا، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، رضایی، حسن زاده و همکاران،

لرزه خیزی
طالبی، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، رضایی، مانیان، حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic، ارتش آمریکا، Wang و Wei.

دسترسی به امکانات زیر بنایی
طالبی، باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic، Chou،

امکان توسعه بندر
طالبی، حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic،

ارزش زمین
طالبی، Tibljas و همکاران، Kovacic و Dundovic،

پتانسیل گردشگری
طالبی، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، Tibljas و همکاران، Chou،

نزدیکی به مسیرهای اصلی دریایی
طالبی،
امکان جایگزینی مسیر دریایی با سایر روش های حمل و نقل
طالبی، کیا، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، رضایی، مانیان، باقری و همکاران، Tibljas و همکاران، Kovacic و Dundovic، Chou،

راه های دسترسی به بندر (از طریق مسیرهای جاده ای، هوایی یا ریلی)
طالبی، حسن زاده و همکاران،

سازگاری بندر با کاربری های مجاور
طالبی، کیا، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، باقری و همکاران، Kovacic و Dundovic، ارتش آمریکا، Wang و Wei.

وضعیت اقلیمی
طالبی، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، رضایی، باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic، Wang و Wei.

دوری از مناطق حساس و آسیب پذیر
طالبی،
کیفیت آب
کیا،
کیفیت مسیر
طالبی، باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران،

اشتغال زایی
کیا، شهبازی و فتاحی اردکانی، رضایی، حسن زاده و همکاران، Tibljas و همکاران، Kovacic و Dundovic، ارتش آمریکا، Malchow و Kanafani،

دسترسی به عمق مناسب
کیا، Kovacic و Dundovic،

ایمن از جریان های امواج و باد
کیا، سندگل نظامی، رضایی، باقری و همکاران، Kovacic و Dundovic،

فاصله تا مرکز پسکرانه های مربوطه
کیا، شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی، حسن زاده و همکاران،

میزان جمعیت پسکرانه ها
کیا، Kovacic و Dundovic،

حجم تردد و جا به جایی بر حسب تعداد سفر (میزان تقاضا)
شهبازی و فتاحی اردکانی، سندگل نظامی،

وضعیت روانگرایی
سندگل نظامی،

فاصله از صنایع خطرساز
سندگل نظامی، Chou، Wang و Wei.

هزینه های حمل و نقل
رضایی،

فاصله از مخروط افکنه ها و مناطق سیل گیر
رضایی، باقری و همکاران،

نداشتن کاربری مشخص بر روی زمین (تملک اراضی)
مانیان، Kovacic و Dundovic، Wang و Wei.

نیروی انسانی مناسب
باقری و همکاران،

شرایط ژئوتکنیکی
باقری و همکاران، ارتش آمریکا،

توپوگرافی و هیدروگرافی
باقری و همکاران،

شرایط هیدرولیکی و هیدرودینامیکی
سندگل نظامی، باقری و همکاران، Chou،

موقعیت نسبت به سایر بنادر
باقری و همکاران، حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic،

توسعه بافت شهری (مهاجرت و کیفیت زندگی مردم هم لحاظ شده است)
باقری و همکاران، Chou،

سود دهی
حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic، Malchow و Kanafani،

ظرفیت و اندازه کشتی ها (پهلوگیری شناورهای بزرگتر)
حسن زاده و همکاران، Kovacic و Dundovic،

شیب
Tibljas و همکاران،

هندسه ساحل
Kovacic و Dundovic، Wang و Wei.

آمایش زمین
Kovacic و Dundovic،

سیستم مالیاتی
Kovacic و Dundovic،

ویژگی های ژئومورفولوژی
Kovacic و Dundovic،

مجاورت مکان با حداقل یک شهر بزرگتر
Kovacic و Dundovic،

وضعیت ایمنی
ارتش آمریکا،

هیدرولوژیک
Chou،

مناطق آزاد تجاری
جدول(شماره)- خلاصه مرور ادبیات

46 فاکتور شناسایی شده طی مرور ادبیات به همراه 15 فاکتور جدید که طی مصاحبه با کارشناسان مربوطه به دست آمده، به صورت زیر در چهار گروه فنی مهندسی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دسته بندی می شوند.
معيارها
زير معيارها
فني- مهندسي
شرايط ژئوتكنيكي و موقعيت اجرا*
توپوگرافي و هيدروگرافي
شرايط هيدروليكي و هيدروديناميكي
شرايط رسوب‌گذاري در محل ساخت
سرعت و جهات غالب باد*
تاثير سيلاب بر ساختگاه*
حجم ترافيكي دريايي*
ساير سامانه‌ها (جاده‌هاي دسترسي، راه‌آهن، موقعيت نسبت به ساير بنادر)
هيدروگرافي و عمق سنجي
جنس سنگ بستر
پديده‌هاي دريايي
رسوب‌گذاري
لرزه‌خيزي
دسترسي به امكانات زيربنايي
امكان توسعه بندر
دسترسي به عمق مناسب*
ايمن از جريان‌هاي امواج و باد
وضعيت روانگرايي
فاصله از مخروط افكنه‌ها و مناطق سيل‌گير
شرايط ژئوتكنيكي
توپوگرافي و هيدروگرافي
شرايط هيدروليكي و هيدروديناميكي
ظرفيت و اندازه‌گيري كشتي‌ها (پهلوگيري شناورهاي بزرگتر)
شيب
هندسه ساحل
وضعيت ايمني
هيدرولوژيك
زيست محيطي
وضعيت خاك*
وضعيت آب و جريانهاي محلي*
اقليم شناسي و بوم‌شناسي گياهي و جانوري*
فاصله بندر از مناطق مسكوني، نقاط جمعيتي و مراكز حساس
سازگاري بندر با كاربري‌ هاي مجاور
وضعيت اقليمي
كيفيت آب
كيفيت مسير
آمايش زمين
فاصله از صنايع خطرساز
ويژگي‌هاي ژئومورفولوژي
اجتماعي
مالكيت و تملك اراضي
ايجاد اشتغال و تغيير شغلها
جرم‌زدايي*
توسعه بافت شهري و اندركنشهاي بندر – شهر*
مهاجرت و جانمايي جمعيت
پايداري پسكرانه
پتانسيل‌گردشگري
فاصله تا مركز پسكرانه‌هاي مربوطه
ميزان جمعيت پسكرانه‌ها
حجم تردد و جابه‌جايي بر حسب تعداد سفر (ميزان تقاضا)
نداشتن كاربري مشخص بر روي زمين (تملك اراضي)
نيروي انساني مناسب
مجاورت با حداقل يك شهر بزرگتر
اقتصادي
بازاريابي و ارزيابي پتانسيل جذب بار* (در مورد بنادر کانتینری)
هزينه‌هاي اجرا و نگهداري*
زمان ساخت*
تحليل سود به هزينه*
منافع غيرمستقيم*
ارزش زمين
هزينه‌هاي حمل و نقل
سوددهي
سيستم مالياتي
مناطق آزاد تجاري
جدول(شماره)- دسته بندی فاکتورهای شناسایی شده
شایان ذکر است که موارد ستاره دار طی مصاحبه با کارشناسان این حوزه بدست آمده است.
2-4-4 مروری بر مدل های مکان یابی ارائه شده در حوزه بنادر
Aversa و همکاران در 2005 یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای انتخاب مکان یک بندر هاب در سواحل شرقی آمریکای جنوبی ارائه دادند. هدف مدل کمینه سازی مجموع هزینه های بندر شامل عوارض و جابجایی کالا و هزینه های حمل و نقل می باشد. Wang و Wei در 2008 طی پژوهشی به کمک متد ANP بر مبنای معیارهای شناسایی شده، از بین چهار شهر Baoding، Dezhou، Huhehaote و Haozhou ، یک شهر را برای احداث بندر Tianjin انتخاب کردند. مکان یابی بندر تنها بر مبنای رتبه بندی انجام شده، صورت گرفت و در نهایت شهر Dezhou با کسب بیشترین امتیاز برای احداث بندر خشک انتخاب شد. Rahimi و همکاران در 2008 طی پژوهشی بنادر داخلی پنج شهر حومه لس آنجلس را مورد بررسی قرار دادند. ابتدا یک مدل مکان یابی تک تسهیلی برای شناسایی محلی که در آن مجموع سفر کامیون- مایل، مینیمم شود به کار گرفته شد. سپس این مدل مکان یابی- تخصیص برای شش بندر داخلی دیگر تعمیم داده شد. بعلاوه با افزایش تعداد بنادر مقدار سفر کامیون- مایل، کاهش قابل توجهی داشت که حاکی از کارایی مدل مذبور است. Wei و همکاران در 2010 بر مبنای فاکتورهایی مشابه آنچه که در مطالعات Wang و Wei در 2008 به عنوان عوامل موثر در مکان یابی بنادر خشک شناسایی شد، با متد FANP (Fuzzy Analytic Network Process) به مکان یابی بنادر خشک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مکان یابی، زیست محیطی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مکان یابی، اولویت بندی، سلسله مراتب