پایان نامه ارشد درمورد موازنه قوا، توسعه کشت، نقشه راه

دانلود پایان نامه ارشد

وحياتي ميدانست مورد توجه نظاميان قرارگرفت. آنان براي حيات سياسي آلمان نياز به مستعمرات داشت واين خود باديگري علم جغرافيا را که پس از کيلن بنام ژئوپلتيک خوانده ميشد ضرورت ميبخشيد وهوس هوفر نظريه پردازاصلي ژپلتيک بود.
انديشه هوس هوفر
الف” اهميت قدرت درياي: هوس هوفر به اهميت قدرت درياي واقف شد بعد گفت که منازعه هاي تاريخي هميشه ميان قدرتهاي درياي وزمين بوده است. کشور ها براي پيشرفت خود از طريق دريا اقدام مي‎کند اوگفت که تسلط بردنيا بايد از طريق دونيروي درياي وزميني که پشتبانه هوائي داشته باشد امکان پذيراست.
ب” ديدارآدولف هتلر وهوس هوفر: اين دونفر در سال (1923م) در زندان ليسزنبرگ باهم توسعه ارضي آلمان گفتگوهاي داشته بودند آدولف هتلر گفت که آلمان بايد قدرت جهاني باشد يا اصلاً هيچ نباشد بنابراين توسعه آلمان صرفاً از طريق داشتن مستعمرات جديد امکان پذيراست. مقدس ترين خون خوني است که در راه توسعه سرزمين ريخته شود.
هوس هوفر هم براي توسعه آلمان پيشنهاد اتحاد با ژاپن ، روسيه ، وآلمان را گوش زد نمود. اما آدولف هتلر در سال (1913م) حمله برق آساي را بر روسيه آغاز کرد واين باعث شد که آلمان پس از هفت سال پيشروي وضعيت دفاعي به خود بگيرد . ودر نتيجه هوس هوفر دست از همکاري با دولت کشيد ونظاميان را جاهل به انديشه خويش کرد گفت واعلام کرد که گناه اصلي به گردن مجريان نقشه بود نه رشته ژئوپلتيک.

2-6-2-4)مکتب فرانسوي
مکتب فرانسوي جبرگراي کنارگذاشت اينکه فلان اقليم فلان جغرافيا وغيره نوعي نظام سياسي خاص را درپي داشته باشد نمي تواند مورد قبول باشد. اگر به جغرافيا کار يک کشور روي يک دولت را آسان ويا مشکل بسازد اما نقش تعين کننده ندارد. دولابلاس ميگويد که درهمه موارد طبيعت امکانات را عرضه ميکند وانسان است که از ميان هرکدام گزنيش انجام ميدهد. به عبارت ديگر طبيعت پارچه را مهيا ميکند وانسان نقش آن را بوجود مي آورد.

2-6-2-5)مکتب انگليسي
مکيندر: او جغرافي دان سياسي زاده اسکاتلند درس خوانده دانشگاه اکسفورد وريس مدرسه اقتصاد لندن وعضو پارلمان انگليس بود. نظريه هارتلند او ابتدا در اروپا و بعد در آمريکا مورد توجه قرار گرفت اما بيشتر در آلمان توسعه يافت. کتاب محور جغرافياي تاريخ درسال (1904م) به انجمن سلطنتي انگلستان تقديم مي‎شود. درپي تحولات اروپا مکيندر گفت که جغرافياي سياسي به لحاظ موازنه قوا به ضرر انگلستان متمايل شده است.
جزيره جهاني: مکيندر گفت که بزرگترين جزيره جهاني در آمريکا وآسيا واروپا قرار دارد اوگفت که از يک چهارم دنيا را خشکي تشکيل ميدهد که دو سوم آنرا جزيره جهاني در برميگيرد. از مجموعه جمعيت‎هاي جهان يک هشتم آن در آمريکا وآستراليا قرار دارد در حاليکه هفت هشتم آن در جزيره جهاني است.
محورهاي زندگي
الف” محور اصلي قلب زمين: به ناحيه محور قلب زمين هم ميگويد که از رود والگاه در روسيه تا شرقي ترين نقطه سيبري واز کوههاي هيماليا تا قطب شمال را در بر ميگيرد. مهمترين ويژگي ناحيه محور اين است که از طرف به موانع طبيعي محدود مي شود. و از طرف چهارم به قطب شمال اين رود باعث مي‎شود که ناحيه محور هميشه شکست ناپذير باشد.
ب” محورهاي داخلي: اين بخش به مواردي اطلاق مي شود که از يک طرف به خشکي هاي هارتلند تنگ است واز طرف ديگر به دره هاي آزاد راه دارد.
ج” محورهاي خارجي: جغرافياي است که در بيرون از اين محدوده و در دريا قرار دارند. از نظرمکيندر اگر چه امروزه هارتلند با توجه به توسعه اقتصادي اهميت خود را از دست داده است اما در آينده نه چندان دور راه آهن در اين منطقه توسعه ميابد وهارتلند دوباره اهميت خود را بدست خواهد آورد.
نظريه جديد مکيندر
نظريه جديد مکيندر: درسال(1919م) بدنبال سه اتفاق مهم مکندر در نظريه هارتلند خود تجديد نظرکرد.
1- بيرون شدن روسيه از صف جنگ جهاني اول در سال) 1917م(
2- تبخير بخش هاي از هارتلند بوسيله قواي آلمان .
3- شکست نيروي درياي انگلستان در مسير دريا سياه بوسيله مين هاي آلمان بعد از اين هارتلند مکيندر موارد مثل شمال وغرب رود دانوب درياي سياه آسياسي (صفي) ارمنستان در جزيره ترکيه، فارس ايران، تبت ومغولستان را هم در بر ميگرفت.
تجديد نظر درسال(1943م) :درسال (1943م) مکيندر به آن باور رسيد که فرضيه هارتلند او اکنون اهميت فراوان يافته است. چون اگر اتحاد جماهير شوروي آلمان را شکست بدهد ديگر هيج قدرت در برابر آن نمي‎تواند عرض اندام کند به همين خاطر اتحاد از آمريکا ، فرانسه وانگلستان را پيشنهاد کرد.
هارتلند واقيانوس
ميکندر گفت که بسياري از منابع آمريکا در شرق شمال آمريکا قرار دارد. در اروپا هم اين منابع بيشتر درغرب اروپا به طرف آمريکا قرار دارد است که هارتلند واقيانوس مي‎تواند مکمل همديگر باشد.

2-6-2-6)نظريه الفردتأيرماهان
مقدمه: نظريه راتزل توسط خانم سمپل به آمريکا برده شد که قبلاً توسط کيلن سوئدي نظريه ژئوپلتيک اختراع گرديده بود. و او نسبت دهنده نظريه ارگانيک بودن ممکن بود. اين نظريه در اختيار آلفردتأيرماهان قرار گرفت.
آشنايي باماهان
او فارغ التحصيل نيروي درياي آمريکا بود چهل سال از عمر خود را در نيروي درياي صرف کرد. و از سال (1886م الي 1906م) مسؤليت دانشگاه جنگ نيروي درياي را به عهده داشت. او بيش از هم به قدرت درياي اهميت مي داد.

آثار آلفردتأير ماهان
1-تأثير قدرت درياي برتاريخ.
2- تأثير قدرت برانقلاب وامپراطوري فرانسه.
3- زندگي شيلون همه اين آثار تأثير دارند که شرط ايجاد يک قدرت جهاني کنترل بر دريا هاست به عبارت ديگر حمکروايي بر دريا حمکروايي برکل جهان است.
موقعيت دريايي
از نظر او موقعيت درياي فوائد زيادي دارد که خشکه ويا زمين آنرا ندارد. مثال موردي آن بتواند روسيه وانگلستان باشد اين امتياز عبارتند از.
1-توليد براي مبادله
2-توسعه کشتي راني بوسيله مبادله کالا.
3-وجود مستعمرات که امر کشتي راني را آسان بسازد ونقاط حمل ونقل را براي مصرف کالا وجابجاي بوجود بياورد.
مشابهت آمريکا وانگلستان
آمريکا در موارد زيادي شباهت به انگلستان دارد همان گونه که انگلستان حالت جزيره اي دارد. آمريکا هم جزيره بزرگتر است که در درون خود دشمن تهديد کننده ندارد. پس بهتر است که آمريکا تمام توان خود را صرف نيروي دريايي نمايد. اين بود که ماهان براي آمريکا طرحهاي استعماري مي زيست. وميخواست که آمريکا مثل انگلستان مستعمرات داشته باشد. حفرکانال پانامه به پيشنهاد اوصورت گرفت وجزاير هند درکارايت وغيره به پيشنهاد او اشغال شد.
عوامل مؤثر برقدرت دريايي
براساس تجزيه وتحليل که ماهان از موقعيت انگلستان انجام داد شش ويژگي عمده را استنباط کرد که ميتواند بر افزايش قدرت درياي مؤثر باشد.
1- موقعيت جغرافياي : داشتن يک موقعيت جغرافياي ميتواند براي يک کشورمهم ارزيابي شود موفقيت که به موجب آن بتواند يک کشور آب را ه ها را کنترل کند.
2- ويژگيهاي طبيعي: کشوري‎که بر دريا اشراف دارد زماني بتواند تبديل به قدرت درياي شود که مرزهاي درياي آن قابليت بند سازي را داشته باشد.
3-طول ساحلي: کشوري که طول ساحلي بيشتري دارد ابزار مهم براي قدرتمند شدن در اختيار دارد.
4-جمعيت: کشوري مي‎تواند به يک قدرت دريايي تبديل شود که جمعيت آن به اندازه کافي باشد وگرنه در کمبود جمعيت ا بر قدرت شدن کار آساني نيست.
5-خصوصيات ملي : نيرويي مي‎تواند تبديل به يک قدرت دريايي شود که بودن در دريا را براي خود يک ارزش بداند؛ روحيه دريايي ودريا نوردي داشته باشد.
6- خط مشي حکومت ورهبران: تنها يک حکومت آينده نگر ودور انديش است که بتواند اين ويژگي هاي پيش گفته شده استفاده کند. اگر طرحهاي سياسي به سمت توسعه وانکشاف ايجاد نشوند هيچکدام از ويژگيهاي فوق يک کشور را تبديل به قدرت دريايي نمي سازد.

2-6-2-7) نظريه نيکولاس اسپايکمن
مقدمه مبحث: ژئوپلتيک انساني:رشد سريع آمريکا مستلزم رفتن به سمت جغرافياي سياسي بود اما بارمنفي که از ناحيه ژئوپلتيک آلمان بوجود آمده بود سبب شد که آمريکاي ها رويکرد انساني و ژئوپلتيک داشته باشد.
تغير نقشه راهنما
آمريکايي ها براي خروج از انزوا نقشه ميل کارتورا که آمريکا را دريک گوشه جهان نشان مي داد صرف نظرکرده وبه نقشه آزتومال که از قطب گرفته شده بود روي آوردند. براساس اين نقشه فاصله قاره آمريکا وسيري روسيه بسيار اندک بود که امکان تهديد هواي را بوجود مي آورد.
تغييرات بنيادين
آقاي اندولاس ميگويد که تازماني که روح انسانها پاک نشده باشد يک دنياي امن بوجود نمي آيد. روح پاک، جسم پاک، روان هردو باعث طرح تکامل وسعادت مي شود. اين ديدگاه اساس وپايه ژئوپلتيک آمريکا قرار گرفت که در جنگ جهاني اول هم چهارده ماده ويلسون به همين اشاره داشت.
ديدگاههاي اسپايکمن(1893 – تا به 1943 (
او در سالهاي ابتدايي دهه (1960) به انتقاد از نظر به مکيندر پر داخت اسپايکمن ژئوپلتيک را طرح دائمي امن سياسي يک کشور براساس عوامل جغرافياي آن کشور توصيف کرد. به نظر او موقعيت جغرافيايي يک کشور با سياست خارجي آن رابطه متقابل دارد. وي قدرت را وسيله وابزاري در راستاي تأمين صلح ميدانست.
سه قدرت مرکزي
باتوجه به نقشه آزموتال اسپايکمن متوجه سه قدرت مرکزي در جهان شد.
1-سواحل آتلانتيک آمريکاي شمالي.
2- سواحل غربي اروپا.
3-وسرزمين هاي شرق دورادور آسيا.
نقد نظريه مکيندر
هارتلند : به نظر اسپايکمن منطقه هارتلند منطقه است بسيار کم استعداد براي پرورش مواد غذاي وساير موارد. سرزمين هاي قابل کشت در شرق هارتلند بسيار کمتر از غرب آن است نقطه حساس ومهم کشاورزي وصنعتي هارتلند دربخش غربي روسيه قرار دارد. اگر تحول اساسي درکشاورزي اتفاق ميفتد هارتلند نمي تواند توليدات داخلي خود را پاسخگوباشد. دراين منطقه هاي سرد درمدت زيادي از سال وجود دارد عبور ومرور در بخش هاي زيادي از اين سرزمين مشکل است.
منازعه
مکيندر گفت که منازعه هميشه بين قدرت دريايي وزميني وجود داشته است. اسپايکمن اين نظر را نقد کرد وگفت دربسياري از موارد جنگ هاي تاريخي ميان کشورهاي دريايي وزميني در مقابل يک قدرت دريايي ويا زميني ديگربوده است. با پيشرفت وسايل تصميمات ديگرهارتلند موقعيت استراتژيک خود را از دست ميدهد.
اسپايکمن وتئوري ريملند (حاشيه زمين) :
ازنظر اسپايکمن حاشيه زمين همان درون داخلي است که درنظريه مکيندر وجود داشت به همين منظور اسپايکمن روي قدرت دريايي که ميتواند ارتباط ميان جهان قديم وجديد را سرعت ببخشد تأکيد مي ورزيد او به اين دليل روي ريملند تأکيد مي کرد که ميتواند ترکيب از دريا وزمين را در اختيار يک کشور قراردهد. آمريکا پس از جنگ دوم تمام تلاشش اين بود که برمبناي کشوري اسپايکمن از رسيدن اتحاد جماهير شوروي به حاشيه زمين جلوگيري نمايد. ودر واقع آمريکا ريملند را يک موقعيت دفاعي وپدافندي ميدانست.
اتحاد روسيه ، انگلستان وآمريکا
اوگفت که يک ريملند متحد براي روسيه به همان اندازه تهديد کننده است که براي آمريکاست دراين صورت بايد اتحاد بايد از روسيه بريتانيا وآمريکا بوجود بيايد.
تئوري کلي
او گفت که هرکس حاشيه زمين را در کنترل داشته باشد مي تواند برکل جهان تسلط داشته باشد. ريملند منطقه است که هرکس بر سه تنگه ، هرموز ، باب المندب ومالاکا تسلط داشته برکل دريا مسلط مي شود.

2-7)ويژگيهاي جغرافيايي
الف : موقعيت وانواع آن.
موقعيت نجومي /رياضي : از اين بحث ميکند که يک کشور درکجاي از کره زمين واقع شده است اين امرمي تواند در مسايل آب وهوا دخالت داشته باشد و آن هم درمسايل سياسي وفرهنگي وموارد ديگر تأثيرگذار است.
آب وهواي داخلي يک کشور نقش مستقيم برکشاورزي دارد.
آب وهوا مي تواند گسترش شبکه هاي ارتباطي تأثيرگذار باشد.
عدم توسعه راههاي ارتباطي باعث مي شود که يک فرهنگ مشترک يک هويت ملي وهمبستگي اجتماعي شکل نگيرد.

2-7-1)موقعيت نسبي
منظور از موقعيت نسبي ميزان تواناي وقدرت يک کشور در ارتباط با کشورديگراست. ازين منظر کشورها سعي ميکنند که همسايه شان را ضعيف نگهدارند. به عبارت ديگر داشتن يک همسايه ناتوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، سپتامبر 2001، توسعه دانش Next Entries پایان نامه ارشد درمورد موازنه قدرت